OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
M jak mi o
O poranku Filarska zagl da do Zdu skich i oznajmia e odesz a od m a. Jest przekonana e zosta a zdradzona. Piotr i Magda postanawiaj przeprowadzi w tej sprawie ledztwo. Maria odkrywa e Ula nie radzi sobie w Warszawie. Postanawia pomóc bratanicy. Zwi zek Paw a i Franki znów staje w obliczu kryzysu. Zdu ski przyznaje e nie chce by dziewczyna przedstawi a go bliskim. Kamil odkrywa e Pola która zosta a porzucona przez matk ma powa ne problemy psychiczne. Kolejny raz prosi Anit o pomoc
01:00
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
The Voice Kids
Przes uchania w ciemno. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
03:10
 
The Voice Kids
Przes uchania w ciemno. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
04:45
 
Sanatorium mi o ci
Pierwszy poranek w sanatorium to czas na rozmowy ze wspó lokatorami i wymian opinii na temat p ci przeciwnej. Bohaterowie maj przed sob pierwsze wyzwanie w tym sezonie: rzeczny wy cig na pontonach
05:40
 
Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
TVPOLONIA
06:00
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30
 
Razem w s u bie
06:50
 
Rok 1981. Kalendarium
07:00
 
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Barwy szcz cia
2371 Rafa zwabia Bo en do opuszczonego budynku w którym kiedy znajdowa a si siedziba parabanku. By y partner biznesowy Bruna opowiada Sta skiej jak przed laty dosz o w tym miejscu do tragedii i pokazuje dowody na inne grzechy jej m a. K opotów nie brakuje te Sadowskiemu. U wiadamia on sobie e rachunki go przygniataj i potrzebuje sta ego dochodu. Rozwi zaniem mo e by nowa praca. A praca niesie nie tylko obowi zki ale czasem i wybawienie. Do Lidki prze ywaj cej rozstanie z Radkiem pomocn d o wyci ga jej podopieczna z Fitness Klubu. Natalia oferuje trenerce opiek prawn przy rozwodzie. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
12:35
 
Sprawiedliwi
Grzech. Tworki rok 1942. Profesor Ignacy Kowalski trafia do zak adu psychiatrycznego. Stefan i Basia odwiedzaj go. Znany z antysemityzmu te prosi Basi by odwiedzi a go pewnego dnia sama
13:25
 
Osiecka
Agnieszka poznaje Jeremiego Przybor . Wdaje si w romans który narusza wi poety z on . Przybora bardzo anga uje si w relacj z Agnieszk nawet przyjaciel Jerzy Wasowski nie potrafi na niego wp yn . Jeremi wyje d a do Pary a. Gdy wraca Agnieszka jest zaabsorbowana sukcesem Jab oni i nie ma dla niego czasu. Kochankowie sp dzaj razem noc na Mazurach ale wkrótce Agnieszka wyje d a do Bu garii do Z otych Piasków. Jeremi dzwoni do niej z informacj e zdoby lokum w którym mog razem zamieszka
14:20
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20
 
Okrasa amie przepisy
Ciasta z ognia. Karol Okrasa wyt umaczy jak przygotowa ciasta na ywym ogniu. Przyrz dzi dro d owe ciasto z jab kami pieczone babeczki z burakami i czekolad oraz placek z pieczonym indykiem
15:50
 
Ugotuj nam bajk
Piotru Pan. Witajcie w Nibylandii krainie niezwyk ej pi knej i zaskakuj cej. Krainie która cho daleko tak naprawd znajduje si bardzo blisko ka dego z nas. Krainie w której przygoda goni przygod ... podobnie jak tego dnia Piotru Pan goni ... Kapitana Haka. Od kilku dni nigdzie nie widzia Dzwoneczka i by pewien e za znikni ciem wró ki stoi nikt inny jak Kapitan Hak. Czy Dzwoneczek si odnajdzie i jakie dania z Nibylandii przygotuje Kuba szef kuchni
16:05
 
Zaczarowany wiat..
Zaczarowany wiat to program edukacyjny zapoznaj cy dzieci z powa nym i z pozoru trudno dost pnym wiatem sztuki. B dzie mowa mi dzy innymi o teatrze muzyce powa nej a tak e o malarstwie. W atrakcyjnej i przyst pnej formie mali widzowie mog dowiedzie si mi dzy innymi jak powstaje scenografia czym jest rekwizyt jak wygl da przygotowanie przedstawienia teatralnego i na czym polega praca konserwatora obrazów
16:20
 
Halo halo
Problem z mikrofonem.
16:30
 
Rodzinka.pl
Czy siedzi z nami pilot. Kuba musi nauczy si na pami Inwokacji. Jest zniech cony poniewa nie interesuje go poezja. Ludwik chc c zach ci syna do nauki sam recytuje Mickiewicza. T umaczy przy tym e nauka wierszy na pami to doskona y trening pami ci. Kuba wci nie jest przekonany. Znacznie bardziej ni poezja interesuje go uczestnictwo w kursie chi skiego. Przekonuj matk e jest to j zyk przysz o ci który ju nied ugo wyprze angielski. Natalia próbuje zrozumie nag e zainteresowanie syna kultur azjatyck . Szybko wychodzi na jaw e owo zainteresowanie jest ci le powi zane z córk nowych s siadów o azjatyckich rysach Kuba uczy Natali obs ugi telewizora. Boska cho s ucha uwa nie nie mo e spami ta kolejno ci u ywania dwóch pilotów od telewizora i DVD. Przed synem gra jednak wyj tkowo poj tn uczennic . Sprawa skomplikuje si gdy Kuba idzie do kolegi a Natalia zostaje sama z pilotami. Serial komediowy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
2371 Rafa zwabia Bo en do opuszczonego budynku w którym kiedy znajdowa a si siedziba parabanku. By y partner biznesowy Bruna opowiada Sta skiej jak przed laty dosz o w tym miejscu do tragedii i pokazuje dowody na inne grzechy jej m a. K opotów nie brakuje te Sadowskiemu. U wiadamia on sobie e rachunki go przygniataj i potrzebuje sta ego dochodu. Rozwi zaniem mo e by nowa praca. A praca niesie nie tylko obowi zki ale czasem i wybawienie. Do Lidki prze ywaj cej rozstanie z Radkiem pomocn d o wyci ga jej podopieczna z Fitness Klubu. Natalia oferuje trenerce opiek prawn przy rozwodzie. Serial obyczajowy
18:50
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
19:10
 
Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
O mnie si nie martw
Pracownicy kancelarii zastanawiaj si co zrobi z prezentem od Andrzeja. Nieoczekiwanie inicjatyw przejmuje Teresa która stara si pocieszy Gra yn po rozstaniu z Jackiem. Maria ma ju dosy swoich krewnych i powinowatych. Marcin ma pro b do Sylwii która przypomina sobie dlaczego zosta a adwokatem. Artur konfrontuje Paw a ze skutkami jego dzia a . Na pro b Marcina Hela przyje d a do kancelarii. Wkrótce zjawiaj si Tymon i jego matka. Artur mówi Sylwii dlaczego nie chce spokojnie porozmawia z Olg
21:10
 
O mnie si nie martw
Serial przedstawia zderzenie dwóch ró nych wiatów bogatych prawników i ludzi z trudem wi cych koniec z ko cem. Marcin Kaszuba jest m odym zdolnym prawnikiem dla którego w yciu liczy a si g ównie zabawa. Pewnego dnia poznaje Ig przebojow kobiet rozwódk wychowuj c dwoje dzieci nieustannie borykaj c si problemami finansowymi. Ta znajomo odmieni ycie Marcina. Serial przedstawia tak e perypetie innych pracowników kancelarii i ich znajomych
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Kochana creczko
Film opowiada histori kartek pocztowych i listów które by y wysy ane z getta warszawskiego do Londynu. Listy musia y jednak przej bardzo d ug drog najpierw by y przesy ane do Portugalii a dopiero potem do Londynu. W czasach wojny by to jedyny sposób przekazywania matce informacji o tym co dzieje si z córk w tych niespokojnych czasach. Wzruszaj ca historia o bezinteresownej pomocy w komunikowaniu si matki i córki
23:30
 
Kasta
Rodzinne przej cie. Do domu samotnej wdowy emerytki niespodziewanie wprowadza si daleki kuzyn. Okazuje si e ojciec kobiety choruj cy na alzheimera zapisa mu w testamencie swoj cz domu. S d przyznaje w asno nieruchomo ci kuzynowi. Deweloper i przebieg y adwokat s zamieszani w spraw
Activate Live-Chat