OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:04
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ranczo
Wielkie odkrycie. W Wilkowyjach odbywa si uroczyste otwarcie knajpy tym razem pod swojsk nazw U Japycza . Nast pnego dnia Solejuk odkrywa na swoim gumnie z o e ropy i wobec nag ej perspektywy bogactwa przestaje pi . W obawie e gmina przejmie pole próbuje sprzeda ropono ne tereny Amerykance. Bliski zwi zek Kusego i Lucy staje si tajemnic poliszynela. Indagowana przez ksi dza Lucy przyznaje si do grzechu. Ksi dz jest w szoku. Wykryte zostaje ród o wycieku ropy niestety nie z g bi ziemi lecz ze starego traktora. Z tego powodu Solejuk doznaje ulgi. Filozoficznie stwierdza: Takie ogromne bogactwo to straszna rzecz . Serial komediowy obyczajowy
03:30
 
Ranczo
Sprawca. Kusy i Lucy nie chc c si rozsta popadaj w ostry konflikt z plebanem. Lucy jako osoba naganna moralnie zostaje wyrzucona z domu parafialnego gdzie naucza a dot d angielskiego. Micha owa niewinnie romansuje ze Stachem Japyczem ale staje si bardziej wyrozumia a dla kochanków. Pozbawiony przez wójta pracy w dwóch redakcjach i szkole Witebski ulega degrengoladzie. Zostaje przygarni ty przez lito ciw babk i poddany terapii zio owej. Ku rado ci Wi c awskich zjawia si w domu ich jedyna córka. Rado szybko przygasa gdy okazuje si e Weronika jest w ci y i ma zamiar urodzi nie lubne dziecko. Kobiety wilkowyjskie uznaj szykany ze strony ksi dza za przesadne i wyst puj w obronie Lucy. Rozgoryczony proboszcz postanawia wyjecha na misj do Afryki. Serial komediowy obyczajowy
04:25
 
Barwy szcz cia
2373 Po serii spotka z terapeut Klarze i Hubertowi znów zaczyna uk ada si w ma e stwie. Za to w innej cz ci domu Pyrków nie ma powodu do miechu. Patryk nie mo e by optymist kiedy wisi nad nim konflikt z rodzicami po wypadku na budowie. Pierwszym zadaniem Sadowskiego w roli kuriera jest udowodnienie szefowi e nie szuka w jego firmie dziennikarskiej sensacji. O dobrych intencjach by ego redaktora Wyrwas mo e przekona si wraz z nag ym zleceniem powierzonym w a nie Sadowskiemu. A Aleks który podejrzewa Kuczm o symulowanie zostawia w jegodomu kamer . Wkrótce gospodarz z ob o nie chorego przeistacza si w istnego casanov . Serial obyczajowy
04:50
 
Polski El Greco
W latach 50. XX w. w Polsce zacz to prace nad inwentaryzacj zabytków sztuki. Badacze z Instytutu Sztuki zazwyczaj nie mieli zbyt du ego do wiadczenia ani materia ów ród owych na których mogliby si oprze . Izabella Galicka i Hanna Sygiety ska traktowa y prac jak przygod . Zlecono im badania na Mazowszu. Ten obszar by uwa any przez historyków sztuki za najubo szy w ca ym kraju. Zabytki by y zniszczone czasem zaj te przez nowych lokatorów którzy nie zdaj c sobie sprawy z warto ci wyposa enia pa aców i dworków niszczyli to co najcenniejsze
05:45
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona krlw
Przedbór z Brzezia organizuje zjazd panów. Spytek zdradza jego plany Jadwidze która postanawia osobi cie wybra si na narad . Ragana rozsiewa przed komnat królowej tajemniczy py . Od tej pory Jadwiga zaczyna ni o Jagielle. M cichna pods uchuje rozmow Opolczyka i dowiaduje si e obraz nie jest darem od Wilhelma. Po tym gdy mówi o tym Jadwidze zostaje wyrzucona z Wawelu. Skirgie o chce pozna Jana z Kleparza. Od razu dostrzega jego s abo do M cichny
07:00
 
W kotle historii
Pierwsze wydanie Pana Tadeusza . Kuchnia i epopeja. W tym odcinku prowadz cy program ukasz Modelski zainspirowa si pierwszym wydaniem poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz (ukaza si 28 czerwca 1834 roku w Pary u. Poznamy przepis na ch odnik litewski na zakwasie chlebowym i zaskakuj cy przepis na zaparzenie kawy
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Barwy szcz cia
2374Michalina t umaczy Witkowi e marihuana pomaga jej w walce z bólem g owy. wiadkiem tej rozmowyjest Marek który w domu kategorycznie zabrania synowi kontaktów z s siadk . Iwona próbuje roz adowa napi cie. Niewiele czasu zosta o bowiem do ich parapetówki i odwiedzin go ci. Podczas manicure Dylska proponuje Oliwce wynaj cie swojego mieszkania po okazyjnej cenie. Zbrowska pod wp ywem impulsu decyduje si na wyprowadzk od Kajtka i jego matki. Darek i Józek walcz w przetargu o odbudow stadionu. Ale ich konkurentem jest sam Wilk. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35
 
Ranczo
Wielkie odkrycie. W Wilkowyjach odbywa si uroczyste otwarcie knajpy tym razem pod swojsk nazw U Japycza . Nast pnego dnia Solejuk odkrywa na swoim gumnie z o e ropy i wobec nag ej perspektywy bogactwa przestaje pi . W obawie e gmina przejmie pole próbuje sprzeda ropono ne tereny Amerykance. Bliski zwi zek Kusego i Lucy staje si tajemnic poliszynela. Indagowana przez ksi dza Lucy przyznaje si do grzechu. Ksi dz jest w szoku. Wykryte zostaje ród o wycieku ropy niestety nie z g bi ziemi lecz ze starego traktora. Z tego powodu Solejuk doznaje ulgi. Filozoficznie stwierdza: Takie ogromne bogactwo to straszna rzecz . Serial komediowy obyczajowy
13:25
 
Ranczo
Sprawca. Kusy i Lucy nie chc c si rozsta popadaj w ostry konflikt z plebanem. Lucy jako osoba naganna moralnie zostaje wyrzucona z domu parafialnego gdzie naucza a dot d angielskiego. Micha owa niewinnie romansuje ze Stachem Japyczem ale staje si bardziej wyrozumia a dla kochanków. Pozbawiony przez wójta pracy w dwóch redakcjach i szkole Witebski ulega degrengoladzie. Zostaje przygarni ty przez lito ciw babk i poddany terapii zio owej. Ku rado ci Wi c awskich zjawia si w domu ich jedyna córka. Rado szybko przygasa gdy okazuje si e Weronika jest w ci y i ma zamiar urodzi nie lubne dziecko. Kobiety wilkowyjskie uznaj szykany ze strony ksi dza za przesadne i wyst puj w obronie Lucy. Rozgoryczony proboszcz postanawia wyjecha na misj do Afryki. Serial komediowy obyczajowy
14:20
 
Polski El Greco
W latach 50. XX w. w Polsce zacz to prace nad inwentaryzacj zabytków sztuki. Badacze z Instytutu Sztuki zazwyczaj nie mieli zbyt du ego do wiadczenia ani materia ów ród owych na których mogliby si oprze . Izabella Galicka i Hanna Sygiety ska traktowa y prac jak przygod . Zlecono im badania na Mazowszu. Ten obszar by uwa any przez historyków sztuki za najubo szy w ca ym kraju. Zabytki by y zniszczone czasem zaj te przez nowych lokatorów którzy nie zdaj c sobie sprawy z warto ci wyposa enia pa aców i dworków niszczyli to co najcenniejsze
15:20
 
Dooko a Ba tyku
Autorzy zapraszaj do odkrywania historii rybo ówstwa ciekawych miejsc oraz niebanalnych potraw. Pomys owo kucharzy nie zna granic. Ryba mo e by przyrz dzona na setki sposobów i wykorzystana w ca o ci. Na wywarze z rybich g ów mo na przygotowa pyszne zupy. Prowadz cy postaraj si dotrze do starych przepisów. Nie zabraknie regionalnych ciekawostek kulinarnych. Oprócz przepisów na pyszne potrawy widzowie poznaj atrakcje turystyczne. Nale y pami ta e dieta bogata w ryby jest bardzo korzystna dla zdrowia
15:50
 
Al chemik
Egzamin. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05
 
Nieziemscy
Alarm. IQ rozpoczyna procedur odliczania do startu. Alarm jest w czony a zdezorientowani Nieziemscy nie wiedz co powinni zrobi . Okazuje si e procedura startu by a dowcipem przygotowanym przez IQ. Nieziemscy maj jednak kolejny k opot odkrywaj e kto podrzuci kamienie do ó ka mamy. Zastanawiaj si czy to tak e art i czy Zozo mia w nim udzia . Za oga wspólnie zastanawia si sk d na Ziemi bior si kamienie
16:20
 
Nauka literek z u u
Alfabet. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
16:30
 
Rodzinka.pl
Wakacje pod E kiem. Boscy udaj si ca rodzin na zas u ony wypoczynek. Wynajmuj domek letniskowy. Natalia i Ludwik s zachwyceni. Tomek kr ci nosem zdecydowanie wola by sp dzi kilka dni sam w domu zamiast gnie dzi si na ma ej powierzchni z rodzin i to na dodatek bez dost pu do Internetu. Tak e pozosta e rodze stwo nie dostrzega uroków wakacji nad jeziorem. Zamiast korzysta z blisko ci natury zasiadaj przed telewizorem. Sielankowy nastrój przerywa k ótnia o pilota pokój i ó ko. Boski urlop zak óca te pogoda stale leje przez co rodzina siedzi w domku. Ch opcy zaczynaj si nudzi . Ludwik stara si rozerwa towarzystwo. Niestety nie jest to proste zadanie maj c potomków w ró nym wieku i o ró nych upodobaniach. Ch opcy najch tniej ca e dnie sp dzaliby przed telewizorem. Nie interesuj ich gry planszowe czy nauka wi zania w z ów eglarskich. Serial komediowy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Czas pieni dza
Si a pieni dza. W tym odcinku przyjrzymy si pieni dzom w ró nych epokach historycznych pod k tem tego jak si mia pieni dz w jaki sposób gwarantowano by pieni dze by y prawdziwe czyli zawiera y tyle kruszcu ile powinno i co fa szowanie monet znaczy o dla w adców i gospodarek ich królestw. B dzie tak e o sztuce wytwarzania pieni dzy i o tym e monety mia y nie tylko warto jako pieni dze ale tak e by y ma ymi dzie ami sztuki i wiadectwami presti u w adców. Ta historia zaczyna si od krezerek powsta ych za czasów ostatniego lidijskiego króla Krezusa. By y bite z czystego z ota i srebra. Dost p do du ej ilo ci szlachetnych kruszców spowodowa e lidyjscy w adcy rozpocz li bicie monet. Ok. 546 r p.n. Ch. Persowie z dynastii Achemenidów podbili Lidi przej li jej skarby i kontynuowali wytwarzanie krezejek. Dopiero perski król Dariusz I zacz bi swoje monety zwane darejkami. Du o pó niej w okresie Cesarstwa Rzymskiego kolejni w adcy imperium bili z ote aureusy i srebrne denary z w asnymi podobiznami. Podobnie czynili pó niej cesarze bizantyjscy. redniowieczni w adcy nowej chrze cija skiej Europy równie rozpocz li bicie w asnego pieni dza. W ród nich królowie pa stwa Franków z dynastii Merowingów a pó niej Karolingowie pocz wszy od Karola M ota Pepina Krótkiego a sko czywszy na jego synu Karolu Wielkim. Monety królewskie stanowi y o samodzielno ci w adcy o jego zamo no ci o zdolno ci do prowadzenia przez niego w asnej polityki gospodarczej. Podobnie rzecz mia a si na ziemiach polskich. Pierwszym polskim w adc który rozpocz bicie monet by król Boles aw Chrobry a pó niej jego syn Mieszko II. Z czasem ksi ta i królowie zacz li u ywa w asnego pieni dza jako zarówno narz dzia fiskalnego zapewniaj cego zysk oraz narz dzia sterowania gospodark . Bito przede wszystkim denary a wi c monety srebrne. Reform polskiego pieni dza przeprowadzi Kazimierz Wielki. Król wprowadzi grosz krakowski który mia by konkurencj przeciwwag dla grosza praskiego silnej i popularnej monety w regionie. Chcia tak e zunifikowa rodki p atnicze co niestety si nie uda o i mia o swoje konsekwencje gdy w adcy w psuciu pieni dza znale li sposób na zwi kszanie w asnych zysków
17:35
 
Mwimy po polsku
Jak dobrze opisa wygl d. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
2374Michalina t umaczy Witkowi e marihuana pomaga jej w walce z bólem g owy. wiadkiem tej rozmowyjest Marek który w domu kategorycznie zabrania synowi kontaktów z s siadk . Iwona próbuje roz adowa napi cie. Niewiele czasu zosta o bowiem do ich parapetówki i odwiedzin go ci. Podczas manicure Dylska proponuje Oliwce wynaj cie swojego mieszkania po okazyjnej cenie. Zbrowska pod wp ywem impulsu decyduje si na wyprowadzk od Kajtka i jego matki. Darek i Józek walcz w przetargu o odbudow stadionu. Ale ich konkurentem jest sam Wilk. Serial obyczajowy
18:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Prokurator
Zgodnie ze scenariuszem oko o 60 letni bohater przystawia sobie do g owy pistolet i naciska spust. Tego wieczoru bro wypala naprawd . Proch i Kielak musz ustali komu zale a o na mierci aktora
21:10
 
Prokurator
W pokoju lekarskim salowa odkrywa zemdlon pacjentk i cia o jednego z lekarzy. W trakcie ledztwa okazuje si e m czyzna by wpl tany w spraw u miercenia nieuleczalnie chorego pacjenta
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
23:30
 
Kasta
Rozwód. Kobieta ofiara przemocy domowej decyduje si rozsta z agresywnym m em. Jednak podczas rozwodu to ona zostaje obarczona win za rozpad ma e stwa i pozbawiona w adzy rodzicielskiej nad córeczk . Adwokaci odkrywaj e zamo ny m kobiety wr czy kilka apówek
Activate Live-Chat