OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station
You need the Premium status to see the TV guide with shows older than 14 days.

TVPOLONIA
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:30
Le niczwka
Katarzyna i Konrad wybieraj si na piknik. Marcina co niepokoi w billingach. Dzwoni do Kurka i pyta o dat wypadku. U wiadamia sobie e ona i prawnik go oszukali
07:00
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Ziemniak. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Na sygnale
Sobota w nocy. Anna zostaje zaatakowana przez k ótliwego pijanego pacjenta. Piotr staj c w jej obronie rzuca si na agresora z pi ciami. Pó niej lekarka odpowiada na wezwanie do nieprzytomnej dziewczyny która mog a zosta odurzona narkotykami i pa ofiar ataku. Z kolei Sonia wraca po przerwie do pracy z czego jej koledzy ze stacji wcale si nie ciesz . Kuba postanawia w ko cu otwarcie porozmawia z dziewczyn o jej zwi zku z pos em G owackim. Tymczasem Piotr w drodze do domu zauwa a ci ko rann rowerzystk . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska Pawe Jusi ski ucja Re ko arnecka Emilia Strzelecka Micha Piprowski
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
12:35
M jak mi o
Bosacki znów da od Micha a pieni dzy a gdy pisarz odmawia zapowiada zemst . Tymczasem Marcin ukrywa przed Iz e przy apa j na k amstwie i w tajemnicy jedzie do Krakowa by dowiedzie si co dok adnie ona przed nim zatai a. Z kolei Aneta ca y czas próbuje dorówna zawodowo Olkowi ale nadal jest w tyle . A gdy Argasi ski zapowiada e nie przed u y z ni kontraktu zaczyna my le o odej ciu z zawodu. ukasz wci spotyka si z Patrycj i pragnie by ukochana powiedzia a w ko cu o ich romansie m owi
13:25
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
14:15
Tego si nie wytnie
Tego si nie wytnie to talk show jakiego nie by o w polskiej telewizji od wielu lat. Go cie z najwy szej pó ki najwa niejsze wydarzenia kulturalne kontrowersyjne tematy i co tydzie wyst py gwiazd. Do tego przegl d aktualnych wydarze . Nie zabraknie muzyki filmu teatru literatury i satyry. Rozrywka na poziomie i ciekawe opinie. Krótko mówi c: pe na kultura Program poprowadzi Mariusz Cie lik a towarzyszy mu b dzie para komentatorów: dr Justyna Melonowska oraz ukasz Adamski
15:35
Czas pieni dza
Historia polskiego z otego. Z otym mo na p aci w Polsce nieprzerwanie od 1924 r. Po raz pierwszy pojawi si w systemie p atniczym w XV w. i przez kolejne 600 lat pojawia si wielokrotnie
15:55
Bajki Bolka i Lolka
Czarodziejskie lustro. Serial animowany dla dzieci którego bohaterami jest Bolek i Lolek. W tym odcinku czarodziejskie lustro pozwala Bolkowi i Lolkowi przenie si do krainy ba ni gdzie spotykaj królewn i gro nego smoka
16:00
Bajki Bolka i Lolka
Tomcio Paluch. Serial animowany dla dzieci którego bohaterami jest Bolek i Lolek. W tym odcinku Lolek wypija czarodziejski eliksir i staje si bardzo male ki. Po wielu przygodach Bolek daje mu wypi kolejny eliksir i Lolek wraca do naturalnej postaci
16:10
Reksio
Reksio i wrona. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967 1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tków opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem który poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
16:20
Czapu Czipu
Co to tak cz apie. Ch opiec stoi z czapka na g owie. Nagle czapka zeskakuje i wydaj c dziwne d wi ki nadyma si i rechocze. Wokó niej lata coraz wi cej much w pewnym momencie spod czapki wy ania si d ugi j zyk i apie much . Czapka zaczyna skaka w stron stawu. Ch opiec na laduje skoki czapki i próbuje j dogoni . Wpada za ni do wody i odkrywa mieszne banieczki skrzek. Gdy wychodzi z wody widzi specyficzne lady i ju wie e pod czaka ukrywa si abka. Podnosi czapk i nawo uje wszystkie abki aby wskoczy y do rodka
16:30
Rodzinka.pl
Magda. Magda. Boscy zapraszaj na kolacj dziewczyn Tomka Magd . Najstarszy Boski ma najczarniejsze my li. Obawia si e rodzice narobi mu wstydu. Wchodz c do kuchni widzi ca rodzin z torbami foliowymi na g owach. Okazuje si e u Kacpra w szkole znowu panuje wszawica. Ludwik postanawia porozmawia powa nie z Tomkiem. Okr n drog stara si nakre li synowi temat rozmowy. Najstarszy Boski bez adnych ceregieli pyta si czy ojcu chodzi o seks. Ludwik t umaczy Tomkowi e m czy ni maj czasami problem z erekcj . Ucieka si do metafory i porówna do gry w pi k no n . Serial komediowy
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:35
Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
17:55
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:25
Na sygnale
Sobota w nocy. Anna zostaje zaatakowana przez k ótliwego pijanego pacjenta. Piotr staj c w jej obronie rzuca si na agresora z pi ciami. Pó niej lekarka odpowiada na wezwanie do nieprzytomnej dziewczyny która mog a zosta odurzona narkotykami i pa ofiar ataku. Z kolei Sonia wraca po przerwie do pracy z czego jej koledzy ze stacji wcale si nie ciesz . Kuba postanawia w ko cu otwarcie porozmawia z dziewczyn o jej zwi zku z pos em G owackim. Tymczasem Piotr w drodze do domu zauwa a ci ko rann rowerzystk . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska Pawe Jusi ski ucja Re ko arnecka Emilia Strzelecka Micha Piprowski
18:50
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
Na dobre i na z e
Serce na d oni. Maks Beger interesuje si nag o nionym przez media przypadkiem Koli ch opca z Ukrainy który mia przej operacj serca w USA ale nie zosta wpuszczony do kraju. A gdy Beger sprowadza chorego do Le nej Góry doktor Mazur nagle sprzeciwia si leczeniu malca na swoim oddziale. Z kolei pod opiek Hani trafia Chudy bezczelny z odziejaszek który z ama r k . Teraz postanawia odbi doktor Sikork jej narzeczonemu. Serial obyczajowy
21:10
Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
22:05
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:35
Noce i dnie
Ojcowie i dzieci. Niechcicowie yj sprawami swoich dzieci. Agnieszka któraprzyjecha a na wakacje do Serbinowa otrzymuje list od swegoukochanego wzywaj cy j do powrotu do Lozanny. Bogumi rozumie e traci córk dla której marzy o innym losie. Agnieszka wychodzi za m za Marcina i wraz z nim przenosi si do Brukseli. Wkrótce jednak ku rado ci Barbary i Bogumi a znówodwiedza dom rodzinny. Tomaszek za kradnie pije nie uczy si przysparzaj c rodzicom k opotów i zmartwie . Serial obyczajowy 52 min Polska 1977Scenariusz i re yseria: Jerzy AntczakMuzyka: Waldemar KazaneckiZdj cia: Stanis aw LothAktorzy: Jadwiga Bara ska Jerzy Binczycki Stanis awa Celi ska Ilona Ku mierska Kazimierz Mazur Jan Englert AndrzejKopiczy ski Ewa Da kowska Zdzis aw Mro ewski
23:30
Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Karin Stanek. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystów. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertów muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspó pracowników bohaterów. W roli ekspertów muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
Activate Live-Chat