OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:00
Zakochaj si w Polsce
Nysa. Nysa jest nazywana l skim Rzymem. W XVIII wieku zosta a przeobra ona w twierdz której rozbudowa trwa a 140 lat. Podczas I wojny wiatowej znajdowa si tu obóz jeniecki w którym przetrzymywany by m.in. Charles de Gaulle. Miasto kryje w sobie wiele zabytków. Jeden z najcenniejszych to ko ció pod wezwaniem w. Jakuba i w. Agnieszki pot ny i zdecydowanie góruj cy nad ca ym miastem. Tu obok niego znajduje si dzwonnica ze Skarbcem w. Jakuba. Jednym z charakterystycznych dla miasta zabytków jest Pi kna Studnia nazywana per nyskiego baroku. Zosta a wykonana w 2 po owie XVII wieku przez Wilhelma Hellewega nadzorc arsena u nyskiego. Wa ca 1600 kg krata zosta a zwie czona dwug owym or em habsburskimi jest doskona ilustracj umiej tno ci nyskiego cechu kowalskiego
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Sprawiedliwi
Mury. Opowie o Polakach ratuj cych ydów podczas II wojny wiatowej. To tak e historia o mi o ci przyja ni i wierno ci zasadom moralnym nawet w sytuacji zagro enia ycia
03:00
Zemsta
Polska XVIII w. W starym zamku mieszkaj po s siedzku dwaj szlachcice: cze nik Raptusiewicz i rejent Milczek którzy wzajemnie uprzykrzaj sobie ycie. Jednak ich doros e dzieci chc si pobra
05:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:00
Hity wszech czasw
Hity wszech czasów to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spójn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojów i utworów które rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawców które by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan równie polskie hity wykonywane przez artystów na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
07:00
Barwy szcz cia
2377 W przychodni Iwona spotyka Karola i ma do niego pretensje o jego terapi z Markiem. Po powrocie do domu dziewczyna jest przygn biona rozstaniem ze Z otym. Sercowe sprawy id w z ym kierunku tak e u Franka i Reginy. Stra ak dowiaduje si e Remek zatytu owa swoj najnowsz p yt Dla R. Franek robi si zazdrosny i nie chcei z Regin na koncert pianisty. Przed wyprowadzk do Singapuru Darek ma wa ne zadanie do wykonania. Musi znale kandydata na nowego przewodnicz cego osiedla. Serial obyczajowy
07:25
Barwy szcz cia
2378 Marek odwiedza w przychodni Iwon aby omówi spraw opieki nad Wioletk . Na korytarzu Z oty spotykate swojego terapeut Karola. M czy ni maj wreszcie okazj by wyja ni naros e mi dzy nimi nieporozumienie. Tymczasem Witek nadal martwi si o Michalin po tym jak dziewczyn zabra o pogotowie. I rozpoczyna prywatne ledztwo w sprawie s siadki. Nos detektywa mo e przyda si tak e w tym w tku. W dniu rozprawy rozwodowej Radek i Sandra s pewni e sprawa pójdzie jak z p atka. Tymczasem Natalia prawniczka Lidki ma dla Morawskiego nieprzyjemn niespodziank . A w Borkach jak to w Borkach Kuczma znów co knuje. Serial obyczajowy
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
Pasterz
Wiara i modlitwa. Mama Stefana Wyszy skiego by a czcicielk Matki Bo ej Ostrobramskiej a ojciec Cz stochowskiej. Wyniesiona ze rodowiska rodzinnego religijno by a prosta ale zarazem pog biona z siln nut maryjn . Ta w a nie nuta uleg a wzmocnieniu po mierci Matki która zmar a 31 pa dziernika 1910 r. Stefan ju jako kilkulatek zosta ministrantem i pos ugiwa w pobliskim ko ciele. Jak kszta towa a si wiara Stefana Wyszy skiego i czym by a dla niego modlitwa
11:25
Ziarno
Poszukiwanie skarbów. Wiara to wielki skarb Ojczyzna to wielki skarb Mali reporterzy z Ziarna odkrywaj polskie skarby: grupa ks. Adama odwiedzi Sanktuarium Maryjne w w. Lipce gdzie nie tylko pomodl si przez obrazem Matki Bo ej poznaj histori sanktuarium ale tak e odpoczn na onie pi knej polskiej natury. Ciocia Ewelina zabierze dzieci do pi knego zamku w Mosznie gdzie porozmawiaj o Konstytucji 3 maja i mi o ci do Ojczyzny. Bóg Honor Ojczyzna to s owa które towarzyszy b d reporterom z Ziarna przez ca y odcinek
11:55
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
Regina Coeli
Modlitwa maryjna odmawiana w okresie wielkanocnym od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zes ania Ducha wi tego w cznie
12:15
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50
S owo na niedziel
Planowana pora ka w stolicy. W niedzielnym pierwszym czytaniami s yszymy o w. Pawle. 9 rozdzia Dziejów Apostolskich ukazujejego nawrócenie i to co nast pi o potem. Po spotkaniu Pana Jezusa pod Damaszkiem Pawe przyby do Jerozolimy gdzie oczywi cie byli ju chrze cijanie. Ale uczniowie bali si go. Nie wierzyli e sta si chrze cijaninem. To musia o by bolesne do wiadczenie dla nowo nawróconego Paw a. Tym bardziej ew tym czasie ydzi grozili mu mierci . Ale by a to te próba dla jerozolimskich uczniów Jezusa. Musieli zmierzy si z postaw starszego brata z przypowie ci o synu marnotrawnym. Czy przyjm powracaj cego Szaw a Czy uwierz w jego szczer zmian
13:00
Transmisja mszy wi tej z Sanktuarium na Jasnej Grze
14:15
Jan Serce
Mgie ka. Przyjaciel Janka Piotr namawia go na wizyt w biurze matrymonialnym. Janek sk ada ofert i otrzymuje zaproszenie na bal organizowany przez biuro. Poznaje smutn wra liw dziewczyn i ju wie e to o niej w a nie marzy przez ca e ycie. Umawia si z ni na spotkanie nast pnego dnia. Niestety dziewczyna nie przychodzi. Janek szuka jej dniami i tygodniami bezskutecznie. MGIE KASerial obyczajowy 62 min Polska 1991Re . Rados aw PiwowarskiWyk. Kazimier Kaczor Hanna Stankówna Irena Ma li ska Wies awMichnikowski Ewa Szykulska Joanna Pacu a Jadwiga Jankowska Cie lak Jadwiga Kuryluk Marian Kociniak Anna Nehrebecka Jan Himilsbach W odzimierz Musia Czes aw Nogacki i inni
15:25
Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
16:05
Le niczwka
Czes awa otrzymuje od Natalii upowa nienie dzi ki któremu uzyskuje dost p do historii jej choroby. Magda zamierza porozmawia ze znajomymi onkologami. Izdebska odwiedza Bogdana w szpitalu
16:30
Le niczwka
Janusz ka e Wie kowi zadzwoni do ony z informacj e wyje d a. Beata i Konrad ruszaj na obchód lasu. Docieraj do miejsca gdzie zakopano beczki Karcza
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
M jak mi o
Kamil wci martwi si córk ca y czas wspierany przez Anit . A do Polski przyje d a niespodziewanie Weronika matka Poli. Marcin postanawia wróci do Warszawy i spotka si na nowo z Iz . Ala zagl da na wie licz c na to e uda jej si sp dzi mi e chwile z Rafa em. Maria odkrywa e Basia zaniedba a ostatnio nauk przez randki z Dawidem. Tymczasem Jaszewski pokazuje zrobione przez siebie zdj cia na wystawie i w ród prezentowanych fotografii umieszcza portret swojej by ej dziewczyny Kai
18:15
Debata Polonii 24
18:55
Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Viki Gabor. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystów. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertów muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspó pracowników bohaterów. W roli ekspertów muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Osiecka
Osiecka wyje d a do Stanów Zjednoczonych spotyka si z H ask i Frykowskim. Po powrocie do Polski poznaje Daniela Passenta. Artystka próbuje zrozumie co sta o si w kraju podczas jej wyjazdu. Passent t umaczy jej kulisy rodzimej polityki. Agnieszka zakochuje si w Danielu i namawia go by pisa teksty dla kabaretu. Razem wprowadzaj si do domu w Falenicy jad na wakacje na Mazury. Agnieszka marzy o dziecku ale Daniel nie jest gotowy by zosta ojcem. Na festiwalu w Opolu w 1970 roku ucja Prus wykonuje utwór W ó tych p omieniach li ci
21:10
Bodo
Rok 1917. Marz cy o karierze scenicznej Bodzio ucieka z domu. Wyst puje w rewiach. W 1925 r. debiutuje na du ym ekranie w romantycznej komedii Rywale która przynosi mu rozg os
23:20
Szlak nadziei
Ide programu jest upami tnienie niemal czteroletniej w drówki 120 tysi cy o nierzy i cywilów którzy przeprawiaj c si przez trzy kontynenty przebyli tras 12500 km i zostali zapami tani jako armia Andersa. Autorzy dokonuj próby odtworzenia szlaku przebytego przez o nierzy genera a od miejsca zes ania na Syberii a po bohatersk bitw o Monte Cassino. Zadaniem szóstki uczestników b dzie pokonanie podobnej trasy zmierzenie si z dzik przyrod mro n Syberi i rozpalon s o cem ira sk pustyni . Program prowadzi Ida Nowakowska
Activate Live-Chat