OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15
Wielki koncert nocy letniej
Muzyka filmowa. Wydarzenie plenerowe podczas którego zostan wykonane najpi kniejsze utwory z polskich filmów i seriali. Wyst pi mi dzy innymi: Beata Kozidrak Ania D browska Natalia Szroeder i Artur Gadowski
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10
Pan Tadeusz
Tadeusz Soplica wraca po uko czeniu nauk do rodzinnego dworku w Soplicowie na Litwie. Gospodarzem posiad o ci jest stryj i opiekun m odzie ca s dzia
04:45
Program rozrywkowy
05:10
Kornel
Ostatni wywiad telewizyjny z Kornelem Morawieckim w którym oprócz podsumowania dzia ano ci opozycyjnej okresu PRL pojawiaj si w tki osobiste. Kornel Morawiecki to twórca Solidarno ci Walcz cej Marsza ek Senior Sejmu RP VIII kadencji kawaler Orderu Or a Bia ego. W filmie chronologicznie zosta y przedstawione wydarzenia: wiec na Placu Defilad w Warszawie w 1956 roku strajk studentów w marcu 1968 roku masakra na Wybrze u w 1970 roku czerwiec 1976 stan wojenny powstanie Solidarno ci Walcz cej w 1982 roku deportacja Kornela Morawieckiego w 1988 roku obrady Okr g ego Sto u w1989 roku. W filmie wykorzystano materia y archiwalne
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00
Okrasa amie przepisy
Wszystko o tatarze. Karol Okrasa snuje opowie o befsztyku tatarskim. Kucharz wyja ni widzom jaka jest ró nica mi dzy surowym mi sem zmielonym w maszynce a mi sem posiekanym ostrym no em
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Tostowe koszyczki. Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Barwy szcz cia
P acz dziecka budzi Sta skiego. On i Karolina odkrywaj e go cie Hilsbergowie wyszli na spacer i zostawili w pokoju niemowl . Madzia bierze udzia w sesji zdj ciowej dla Fashion Life. Dzi ki nowemu partnerowi którym jest Miko aj Wianuszko dziewczyna mia o pozuje. Wszyscy s zadowoleni ze zdj . Wida e umi niony ch opak zrobi wra enie na Madzi. Natalia spotyka si z Miko ajem. Pó niej Natalia i Malwina egnaj Anet która wylatuje na Malt by wzi lub ze Stawickim. Aneta zamierza od razu uda si z m em na miesi c miodowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
12:35
D ugi weekend
Do spotkania g ównych bohaterów dochodzi podczas programu telewizyjnego pod tytu em Randka w ciemno . Jako nowa para wygrywaj wyjazd na majowy weekend do luksusowego hotelu
14:25
Kornel
Ostatni wywiad telewizyjny z Kornelem Morawieckim w którym oprócz podsumowania dzia ano ci opozycyjnej okresu PRL pojawiaj si w tki osobiste. Kornel Morawiecki to twórca Solidarno ci Walcz cej Marsza ek Senior Sejmu RP VIII kadencji kawaler Orderu Or a Bia ego. W filmie chronologicznie zosta y przedstawione wydarzenia: wiec na Placu Defilad w Warszawie w 1956 roku strajk studentów w marcu 1968 roku masakra na Wybrze u w 1970 roku czerwiec 1976 stan wojenny powstanie Solidarno ci Walcz cej w 1982 roku deportacja Kornela Morawieckiego w 1988 roku obrady Okr g ego Sto u w1989 roku. W filmie wykorzystano materia y archiwalne
15:20
Prywatne ycie zwierz t
Ptasie ogonki. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
15:50
Przyjaciele Misia i Margolci
Niespodzianka. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjació : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewiór Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku który zosta wybudowany jako prezent dla wnuków przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:10
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
A jak aparat. Margolciu no ju u miechnij si prosz krzyczy Mi ju na pocz tku odcinka. Chwil pó niej z aparatu fotograficznegowydobywa si g o ne pstryk i powstaje zdj cie. Nie jedno nie dwa ale ca y stos przezabawnych fotek. W tym odcinku programu Margolcia i Mi przy okazji zabawy w fotografa naucz m odego widza literki A jak aparat. Opowiedz ciekaw historyjk . Z mora em oczywi cie Odgadn ca mas trudnych zagadek i jak to na Margolci i Misia przysta o za piewaj zupe nie now piosenk o... Jak my licie o czym Tak jest O aparacie A co wi cej B d liczy rysowa . Wra e na pewno nie zabraknie
16:30
Rodzinka.pl
Nie ma czasu do stracenia. Nie ma czasu do stracenia Ludwik stara si walczy ze wspó czesnym s ownictwem którym pos uguje si jego potomstwo. Boscy wracaj z kina. W domu czeka na nich nakryty stó niespodzianka któr przygotowali ch opcy z pomoc Magdy. Podczas rodzinnej kolacji babcia Janina próbuje dowiedzie si od Tomka jak wspó czesna m odzie sp dza wolny czas. Opowiada tak e jakie rozrywki preferowa a w m odo ci Natalia
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Zakochaj si w Polsce
Gosty. Gosty to miasto w którym d ugowieczna tradycja muzyczna jest podtrzymywana w wyj tkowo uroczysty sposób. Zdarza si te e po jego ulicach je d zabytkowe i niezwykle cenne samochody. Z Góry Zamkowej gdzie w redniowieczu za o ono gród rozci ga si malowniczy widok. Cho miasto jest niewielkie ma wiele do zaoferowania. Jego pocz tki si gaj XIII wieku. Na mocy dokumentu lokacyjnego z 1278 roku Miko aj Przedpe kowic za o y prywatne miasto. Wybudowano je od podstaw na wysepkach w starorzeczu Kani
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
P acz dziecka budzi Sta skiego. On i Karolina odkrywaj e go cie Hilsbergowie wyszli na spacer i zostawili w pokoju niemowl . Madzia bierze udzia w sesji zdj ciowej dla Fashion Life. Dzi ki nowemu partnerowi którym jest Miko aj Wianuszko dziewczyna mia o pozuje. Wszyscy s zadowoleni ze zdj . Wida e umi niony ch opak zrobi wra enie na Madzi. Natalia spotyka si z Miko ajem. Pó niej Natalia i Malwina egnaj Anet która wylatuje na Malt by wzi lub ze Stawickim. Aneta zamierza od razu uda si z m em na miesi c miodowy
18:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
19:10
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Ojciec Mateusz
D ug. Kto dokona w amania do sklepu z pami tkami i zdemolowa jego wn trze. W a ciciel i jego ona Ukrainka nie chc z o y stosownego doniesienia. Ksi dz Mateusz ma wra enie e si boj . Odkrywa e sklepikarze wpadli w sid a wierzycieli którzy teraz gro im mierci . Aby pomóczastraszonym ludziom jest gotów zastawi zabytkowy obraz z ko cio a. Propozycj przyjmuje wysoko postawiony cz owiek który kieruje tym przest pczym procederem. Serial kryminalny obyczajowy
21:10
Ojciec Mateusz
Narkotyk. Aspirant Nocul obawia si e który z jego ludzi mo e by zamieszany w udaremnienie zakrojonej na szerok skal policyjnej akcji wymierzonej przeciwko handlarzom narkotyków. W tej szczególnie trudnej i przykrej sytuacji pod nieobecno zwierzchnika oddelegowanego na szkolenie Nocul szuka wsparcia u ksi dza Mateusza
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:30
Kasta
Agencja pod ochron. M oda urz dniczka z ma ej miejscowo ci odpowiedzia a na ofert pracy za granic . Nie opu ci a Polski zosta a uwi ziona i przez kilka miesi cy by a zmuszana do prostytucji. Uda o jej si uciec jednak organizator procederu zosta uniewinniony
Activate Live-Chat