OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

M jak mi o
Marcin jedzie na Wietrzn by zobaczy si z Micha em i na powitanie wymierza rywalowi prawy sierpowy. A Iza jest coraz bardziej zirytowana zazdro ci ukochanego i tym jak zareagowa na dramat który prze y a przez Bosackiego w Krakowie. Andrzej postanawia da Magdzie prezent niespodziank . ukasz wci namawia Patrycj by odesz a w ko cu od m a i rozmawia nawet o jej planowanym rozwodzie z Budzy skim. Tymczasem Argasi ska odkrywa przypadkiem e jej m ody kochanek jest synem Marty
01:00

Mistrzowie
Irena Szewi ska. Bohaterami cyklu s legendy polskiego sportu medali ci igrzysk olimpijskich. Sport by dla nich nie tylko pasj ale i sposobem na ycie. Irena Kirszenstein Szewi ska (urodzona w 1946 r. w Leningradzie zmar a w 2018 r. w Warszawie) lekkoatletka specjalizuj ca si w biegach sprinterskich i skoku w dal. Po zako czeniu kariery dzia aczka krajowych i mi dzynarodowych organizacji sportowych. Dama Orderu Or a Bia ego
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

The Voice Kids
Przes uchania w ciemno. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
03:05

The Voice Kids
Przes uchania w ciemno. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
04:45

Sanatorium mi o ci
Poranek w kamperach oka e si jednym z ciekawszych. Kuracjusze poczuli si jak zgrana grupa nastolatków. Wspomnienia nieprzespanej nocy bawi y wszystkich. Po powrocie do sanatorium spotkanie w Palmiarni. Tematems trudne do wiadczenia w yciu i ich wp yw na nasze wybory. Og oszenie przez Mart Kuracjusza Odcinka wzbudza zaskoczenie. Kto z kim pójdzie na randk To nie jedyna para w tym odcinku która ma szans na bli sze poznanie i mi e chwile we dwoje. W tym duecie to m czyzna wybiera partnerk . To spotkanie b dzie zaskakuj ce Ona zaskoczy jego on zaskoczy j . Tego dnia nie dajemy odpocz bohaterom programu. Tym razem na podstawie opisu randki marze kobiety wybieraj m czyzn. Nie wiedz kto kryje si za opisem. To tylko zabawa ale nie dla wszystkich. Dochodzi do ostrego konfliktu mi dzy dwiema paniami. Kim jest m czyzna który wzbudzi u obu takie emocje Koniec dnia i zaj cia sportowe. Tym razem mierzenie si ze strachem. Kto nie wsiad na tyrolk
05:40

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
TVPOLONIA
06:00

Mistrzowie
Irena Szewi ska. Bohaterami cyklu s legendy polskiego sportu medali ci igrzysk olimpijskich. Sport by dla nich nie tylko pasj ale i sposobem na ycie. Irena Kirszenstein Szewi ska (urodzona w 1946 r. w Leningradzie zmar a w 2018 r. w Warszawie) lekkoatletka specjalizuj ca si w biegach sprinterskich i skoku w dal. Po zako czeniu kariery dzia aczka krajowych i mi dzynarodowych organizacji sportowych. Dama Orderu Or a Bia ego
06:30

Ksi dz pu kownik
06:55

Rok 1981. Kalendarium
07:00

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis na dzi
Babeczki z truskawkami.
11:30

Barwy szcz cia
Stefan zwierza si przyjacio om e Waleria nie wróci bo postanowi a zosta u Bartka i Idy by opiekowa si ich synkiem. Aldona i Borys zamierzaj zakwaterowa U ana w innym hotelu dla koni
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
12:35

Sprawiedliwi
Wirtuoz. Opowie o Polakach ratuj cych ydów podczas II wojny wiatowej. To tak e historia o mi o ci przyja ni i wierno ci zasadom moralnym nawet w sytuacji zagro enia ycia
13:25

Osiecka
Piosenka Osieckiej o wydarzeniach grudniowych Czerwone maki na Entej ulicy wywo uje gniewn reakcj Józefa Kempy. Grozi on zamkni ciem STS u. Agnieszka wspó pracuje z Maryl Rodowicz i Katarzyn Gaertner. Festiwale w Opolu w latach 1971 i 1972 nie przynosz Osieckiej znacz cych sukcesów. Agnieszka dowiaduje si e jest w ci y. Mimo to stara si aktywnie uczestniczy w yciu artystycznym. Wraz Danielem planuje wybudowanie domu. Jest zirytowana e znajomi nie pytaj o jej twórczo a jedynie o samopoczucie. Rodzi córk Agat
14:20

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20

Teatr Telewizji
Badyle. Scenariusz do spektaklu Badyle powsta z po czenia dwóch opowiada Tadeusza Ró ewicza: Ta stara cholera i Na placówce dyplomatycznej oraz opowiadania Marka Gajdzi skiego Matka jest jedna . Wszystkie trzy historie czy ten sam temat stosunku dzieci do ich starych rodziców. Nie jest to temat nowy ale w naszych czasach zyska inn wag gdy tak bardzo nie przystaje do poziomu wspó czesnej cywilizacji. A jednak zn canie si nad najbli sz osob jak jest stara matka nie jest przypadkiem rzadkim i ma ró ne odmiany represji. Dlatego mówienie o tym poprzez sztuk ma wa ne znaczenie spo eczne
16:15

Na koniec smaku i jeszcze dalej
Augustyn w Egipcie.
16:30

Rodzinka.pl
Boscy u doktora. Boscy u doktora Boscy id do lekarza. Kacprowi dokucza uci liwy ból brzucha z kolei podczas zabawy z m odszym bratem Kuba skacze niefortunnie i kaleczy nog . Spanikowany Ludwik jedzie natychmiast do szpitala. Stara si podtrzyma Kub na duchu i doda mu odwagi. Podczas zmiany opatrunku przez piel gniark Boski widz c krew mdleje Natalia próbuje nauczy Kacpra pokojowego rozwi zywania konfliktów z Kub . Wywo a to dyskusj mi dzy ni a m em. Boska wyje d a na delegacj . Obawia si e pozostawienie czterech m czyzn pod jednym dachem na par dni to prosty przepis na du e k opoty. M ska cz rodziny Boskich nie podziela jednak obaw Natalii. Kilka dni bez Boskiej oznacza jedzenie chipsów ba aganienie spotykanie si z kumplami i ogl danie telewizji bez ogranicze . Wkrótce okazuje si e panowie jednak t skni za wiecznie ustawiaj c wszystkich Natali zmuszaj c do jedzenia paskudnej brukselki i szpinaku. Serial komediowy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50

Barwy szcz cia
Stefan zwierza si przyjacio om e Waleria nie wróci bo postanowi a zosta u Bartka i Idy by opiekowa si ich synkiem. Aldona i Borys zamierzaj zakwaterowa U ana w innym hotelu dla koni
18:20

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
18:40

Alert COVID
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
19:00

Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy smole skiej
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy rz dowego Tu 154 do której dosz o 10 kwietnia 2010 roku w pobli u Smole ska. Zgin li wszyscy obecni na pok adzie 96 osób w ród nich: prezydent Lech Kaczy ski i jego ona Maria ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski wicemarsza kowie Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystów dowódcy Si Zbrojnych RP pracownicy Kancelarii Prezydenta szefowie instytucji pa stwowych duchowni przedstawiciele ministerstw organizacji kombatanckich i spo ecznych oraz osoby towarzysz ce i za oga samolotu
TVPOLONIA
20:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:50

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:55

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
21:05

Parada oszustw
Jaguar 1936. Lata 30. XX w. W sobotni ranek w a ciciel salonu samochodowego sprzedaje jaguara za 8 tys. dolarów cudzoziemcowi który p aci czekiem. Kolejny klient u wiadamia sprzedawcy e móg pa ofiar oszustwa
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Film dokumentalny
23:30

Kasta
Bójka. Serial paradokumentalny Re yseria: Marcin Soboci skiStarsza kobieta umiera nagle w domu opieki. Sekcja wykazuje wycie czenie organizmu dawne z amania ko ci oraz wiele innych urazów. Rodzina oskar a dyrektora domu opieki i piel gniark o zaniedbania ale oboje zostaj uniewinnieni
Activate Live-Chat