OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
01:10
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Modl si i przebaczam koncert w 40. rocznic zamachu na papie a Jana Paw a II
13 maja 1981 roku na placu w. Piotra Mehmet Ali A ca postrzeli papie a Jana Paw a II. Program przypomina dramatyczne wydarzenia sprzed 40 lat. Wykorzystano materia y archiwalne i teksty w. Jana Paw a II odnosz ce si do zamachu i kwestii przebaczenia. Wyst pi znani polscy arty ci: Eleni Olga Szoma ska Arka Noego Darek Maleo Malejonek Sebastian Karpiel Bu ecka i zespó Zakopower Piotr Cugowski Tomasz Szczepanik. Artystom towarzysz Orkiestra Symfoniczna Passionart oraz Górecki Chamber Choir pod dyrekcj Janusza Wierzgacza
03:40
 
Pitbull
Gangsterzy Kmieciak i Ci g y namawiaj do wspó pracy Nielata policjanta uzale nionego od narkotyków. Despero sp dza du o czasu z D emm . Stan zdrowia Benka si pogarsza
04:25
 
Barwy szcz cia
Odc. 2385 Basia i Zenek staraj si pocieszy Grzelaków i deklaruj pomoc w odbudowaniu spalonego gospodarstwa. Niestety nie jest to powód do rado ci dla Aldony która jest najbardziej za amana tragicznymi wydarzeniami. Tymczasem Aleks dzieli si z Borysem podejrzeniami e za po arem stoi Kuczma. W Feel Good zabawa w teatr. Radek i Sandra zachowuj si jakby nic ich nie czy o. Dziewczyn to mocno irytuje co owocuje k ótni z Morawskim o maskarad i udawanie zwyk ej pracownicy. Tymczasem Regina martwi si brakiem wiadomo ci od bior cego udzia w akcji Franka. Wkrótce docieraj do niej wie ci o rannych stra akach w Borkach. Lepsze wiadomo ci w yciu Sadowskich. ukasz i Iza jad z o y o wiadczenie o uznaniu ojcostwa. Serial obyczajowy
04:50
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Le niczwka
Konrad tu po przebudzeniu pisze SMS a do Katarzyny. Kilka godzin pó niej podekscytowana Katarzyna czeka na jego odwiedziny. Gdy rozlega si dzwonek okazuje si jednak e to Krzysztof. Zirytowana Katyarzyna postanawia odwiedzi Konrada w le niczówce. Niespodziewanie w le niczówce zjawia si proboszcz i zabiera Konrada na polank by mu pokaza gdzie chcia by postawi tymczasow kapliczk . W ciek y Bogdan wr cza synowi gazet w której na pierwszej stronie opublikowano zdj cie Katarzyny z festynu. Ruszczycówna jest opisana jako g ówna inicjatorka zbiórki pieni dzy na odbudow ko cio a. Telenowela
07:00
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Fabryka czekolady. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Przepis na dzi
Koktajl z truskawkami.
11:30
 
Na sygnale
Witaj tato. Ekipa doktora Góry jedzie na wezwanie do starszej kobiety która zas ab a w parku. Doktor Reiter musi za to pomóc m czy nie który nagle upad przy placu zabaw dla dzieci i straci przytomno . Piotr podejrzewa e ich pacjent mo e by pedofilem. Tymczasem Maryna przychodzi do szpitala na kontrolne badanie i przy okazji postanawia szczerze porozmawia z Nowym. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Joanna BudzowskaZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Tomasz Pi tkowski Anna Haba Hubert Matysiak Adam Skalik Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Chrapusta Sylwia Ró ycka Justyna Sieniawska Dorota Puziuk Katarzyna Skolimowska Jacek Bursztynowicz Ryszard Kluge
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
12:35
 
M jak mi o
Kamil wci unika kontaktu z Weronik i próbuje nie dopu ci do jej spotkania z Pol . A by a kochanka ledzi go gdy zawozi ma do przedszkola Basia nadal marzy o tym by Pawe poprosi Frank o r k i robi wszystko by zach ci ojca do o wiadczyn. Sonia wci walczy o zdrowie Janka. Gdy Olek zdradza dziewczynie jak niebezpieczny jest zabieg który planuje u Morawskiego policjantka wpada w panik . A gdy jej ukochany trafia w ko cu na sal operacyjn Sonia przez kolejne godziny czuwa w klinice wspierana przez Soba sk oraz Rafa a
13:20
 
M jak mi o
Marcin jedzie na Wietrzn by zobaczy si z Micha em i na powitanie wymierza rywalowi prawy sierpowy. A Iza jest coraz bardziej zirytowana zazdro ci ukochanego i tym jak zareagowa na dramat który prze y a przez Bosackiego w Krakowie. Andrzej postanawia da Magdzie prezent niespodziank . ukasz wci namawia Patrycj by odesz a w ko cu od m a i rozmawia nawet o jej planowanym rozwodzie z Budzy skim. Tymczasem Argasi ska odkrywa przypadkiem e jej m ody kochanek jest synem Marty
14:15
 
Tego si nie wytnie
Tego si nie wytnie to talk show jakiego nie by o w polskiej telewizji od wielu lat. Go cie z najwy szej pó ki najwa niejsze wydarzenia kulturalne kontrowersyjne tematy i co tydzie wyst py gwiazd. Do tego przegl d aktualnych wydarze . Nie zabraknie muzyki filmu teatru literatury i satyry. Rozrywka na poziomie i ciekawe opinie. Krótko mówi c: pe na kultura Program poprowadzi Mariusz Cie lik a towarzyszy mu b dzie para komentatorów: dr Justyna Melonowska oraz ukasz Adamski
15:35
 
Czas pieni dza
Niepodleg a i jej gospodarka. Autorzy w ciekawy i przyst pny sposób wyja ni sk d wzi y si pieni dze jak wygl da y w ró nych epokach i krajach oraz do czego s u . Przedstawiona zostanie historia polskiej bankowo ci
15:55
 
Bajki Bolka i Lolka
Brzydkie kacz tko. Serial animowany dla dzieci. Bohaterami s Bolek i Lolek. Parafraza bajki Hansa Christiana Andersena pt. Brzydkie kacz tko . Lolek znajduje nad jeziorem jajko z którego wykluwa si bardzo brzydkie piskl . Pomimo odra aj cego wygl du piskl cia przygarnia je. Ptak ro nie i staje si pi knym i silnym ab dziem
16:05
 
Bajki Bolka i Lolka
Lampa Aladyna. Serial animowany dla dzieci którego bohaterami s Bolek i Lolek. W tym odcinku ch opcy znajduj na mietniku lamp Aladyna i przy jej pomocy spotykaj si z bohaterami bajek arabskich
16:10
 
Reksio
Reksio i sroka. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967 1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tków opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem który poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
16:30
 
Rodzinka.pl
Prawko. Prawko Tomek pod okiem Ludwika przygotowuje si do egzaminu na prawo. Zdaje ale na razie je dzi wsz dzie w towarzystwie rodziców. Kuba usi uje wyt umaczy Natalii do czego s u y Facebook. Kacper znowu gubi bilet miesi czny Natalia usi uje go nauczy prawdziwej warto ci pieni dza. Kuba nawymy la nauczycielowi w szkole. Ludwik dzwoni do szko y by wyja ni spraw i te wdaje si z pedagogiem w pyskówk . Serial komediowy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:35
 
Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:25
 
Na sygnale
Witaj tato. Ekipa doktora Góry jedzie na wezwanie do starszej kobiety która zas ab a w parku. Doktor Reiter musi za to pomóc m czy nie który nagle upad przy placu zabaw dla dzieci i straci przytomno . Piotr podejrzewa e ich pacjent mo e by pedofilem. Tymczasem Maryna przychodzi do szpitala na kontrolne badanie i przy okazji postanawia szczerze porozmawia z Nowym. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Joanna BudzowskaZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Tomasz Pi tkowski Anna Haba Hubert Matysiak Adam Skalik Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Chrapusta Sylwia Ró ycka Justyna Sieniawska Dorota Puziuk Katarzyna Skolimowska Jacek Bursztynowicz Ryszard Kluge
18:50
 
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10
 
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
 
Na dobre i na z e
Nie jestem tym za kogo mnie masz. Tadek po ycza pieni dze od Glorii oraz Jorge eby zap aci okup za ojca. Odebrawszy Janusza z r k porywaczy przywozi go nieco poturbowanego do szpitala. Badania które na pro b m odszego kolegi po fachu zleca Hania Sikorka wykazuj e senior jest powa nie chory. Tymczasem Kazia i Bartna dy urze próbuj pomóc Ernestowi który straci nagle w domu przytomno . M odemu m czy nie towarzyszy zdenerwowana narzeczona Luiza. Lucyna wci próbuje zbli y do Wawrzyniaka i dowiedzie si gdzie ukry przed laty swój skarb. Serial obyczajowy
21:10
 
Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Noce i dnie
U schy ku dnia. Barbara z niepokojem obserwuje m a który jest ustawicznie znu ony pozbawiony dawnej energii. Emilka prze ywa pierwszy zawód mi osny. Bogumi umiera
23:30
 
Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Wojciech Trzci ski. W tej ods onie Gwiazdozbioru TVP Rozrywka pojawi si kolejny znakomity kompozytor Wojciech Trzci ski. Autor wielu przebojów Krzysztofa Krawczyka ( Jak min dzie Pami tam Ciebie z tamtych lat ) Ireny Jarockiej ( Kawiarenki ) Wandy i Bandy ( Nie b d Juli Hi Fi ) czy Krystyny Pro ko ( Psalm stoj cych w kolejne Ma e t sknoty ). Oprócz tworzenia muzyki rozrywkowej Wojciech Trzci ski zas yn tak e m.in.: jako twórca s ynnej Fabryki Trzciny warszawskiej oazy kultury a tak e jako dyrektor artystyczny festiwali w Sopocie i Opoluoraz autor muzyki do musicalu Kol da Nocka . Wielopoziomowa dzia alno Wojciecha Trzci skiego zas uguje na szczególnie uznanie w czym oczywi cie pomog telewizyjne archiwalia
Activate Live-Chat