OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35
Ja wam poka
Judyta niespe na 40 letnia rozwódka pracuje w redakcji poczytnego pisma dla kobiet. Od roku zwi zana jest z Adamem. Chc c odpocz od problemów w pracy wyje d a z nim nad morze
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
The Voice Kids
Fina. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
04:15
The Voice Kids
Fina. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
05:05
Sanatorium mi o ci
Fina . To dzie balu dzie wygranych i przegranych. To dzie po egna i podsumowa . Poranek w pokojach i pakowanie komentowanie mijaj cego turnusu. Kuracjusze rankiem b d mieli szans zobaczy efekt sesji fotograficznej z Joe Zawad ich reakcje bezcenne ale i pami tka na ca e ycie. Przed balem jeszcze troch aktywno ci tym razem zaj cia z samoobrony dla kobiet lekcje boksu dla m czyzn. Umiej tno ci przydatne zawsze bo bezpiecze stwo jest najwa niejsze. A potem ju tylko przyjemno ci. Kobiety b d nie do poznania a m czy ni poczuj si pewnie bo przed balem czas metamorfoz. I fina owy bal na którym b dzie rz dzi taniec. To dzi dowiemy si kogo kuracjusze wybior na Króla i Królow tej edycji. To b dzie niespodziewane zako czenie sezonu rozwój wydarze podczas balu zaskoczy wielu
TVPOLONIA
06:00
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30
W drowanie z Bogiem
Historia kozia skich ewangelików jest pe na niespodzianek i zagadek. Pod Beskidami znale li si prawdopodobnie po spustoszeniu regionu przez Tatarów. Za o ono wtedy wiele miejscowo ci wokó Bielska mi dzy innymi Kozy Wilamowice czy Ha cnów. Tam dotarli prawdopodobnie dawni mieszka cy pó nocnych Niemiec z obecnego pogranicza niemiecko holenderskiego. W XVI wieku ma opolskie Kozy przesz y Reformacj wed ug zasad kalwi skich. W drugiej po owie XVI wieku miejscowo by a ju ewangelicka to samo sta o si z miejscow parafi i ko cio em który s u y kozia skim ewangelikom a do 1658 roku. Potem ich po o enie stawa o si pod wzgl dem religijnym i ekonomicznym coraz gorsze. Po wojnach l skich wi kszo l ska sta a si cz ci pa stwa pruskiego. Oprócz wi kszej swobody wyznaniowej mia o to równie znaczenie ekonomiczne poniewa w adza pruska prowadzi a polityk gospodarczego wspierania nowych ziem. Dlatego powsta plan opuszczenia Kóz i za o enia nowej miejscowo cina ziemi b d cej w asno ci ksi cia pszczy skiego. Oprócz standardowych warunków kolonizacyjnych dodano kozia skim tkaczom i rolnikom dotacje na budow domów materia y budowlane i po yczki. Wa ne by o równie zapewnienie i na nowym miejscu szybko zostanie wybudowany ko ció oraz powo any ewangelicki duchowny do opieki duszpasterskiej. Wszystko rozpocz o si 25 maja 1770 roku. By to pi tek dzie po wi cie Wniebowst pienia Pa skiego. Dla zapewnienia sprawnego opuszczenia Kóz oraz ze wzgl du na bezpiecze stwo uciekinierów towarzyszy im 70 osobowy oddzia wojskowy z Pszczyny pod dowództwem por. G. von Woyrscha. Cz o nierzy otoczy a dwór a reszta pomog a w za adunku dobytku 67 kozia skich rodzin wyznania ewangelickiego. Ta cz mieszka ców Kóz zdecydowa a si opu ci Kozy. cznie 313 osób wraz z dobytkiem oraz z 400 sztukami byd a opu ci o Kozy udaj c si na tereny ziemi pszczy skiej. Grupa z Kóz da a pocz tek wsi Ho dunów dzi dzielnicy miasta L dziny. To wydarzenie stanowi o kres istnienia najd u ej istniej cej ch opskiej ewangelickiej spo eczno ci w Ma opolsce
06:50
Rok 1981. Kalendarium
Cykl przybli aj cy wydarzenia do których dosz o w 1981 roku w Polsce. Po strajkach w lecie 1980 roku zosta zarejestrowany niezale ny zwi zek zawodowy NSZZ Solidarno . Skupia cz onków ró nych grup spo ecznych i zawodowych. Rok 1981 cz sto okre la si mianem Karnawa u Solidarno ci. Powstawa o wówczas wiele inicjatyw kulturalnych edukacyjnych i obywatelskich
07:00
Kuchnia polskich ydw
Pesach. Prowadz cy program przybli a histori kuchni ydowskiej a tak e pokazuje jak kszta towa a si tradycja kuchni polskich ydów jak miesza y si smaki polskich potraw i jak pod wp ywem judaistycznych zasad tworzy y now jako . Widzowie dowiedz si ile potraw ydowskich zosta o w czonych do kuchni polskiej do kanonu smaków z dzieci stwa . Ka dy odcinek jest opowie ci o innym historycznym okresie wzajemnych relacji Polaków i ydów
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Co na obiad
Ch odnik litewski. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2402Iza przywozi do ukasza Paulink która ma zosta u ojca do ko ca wakacji. Renia i Helmut maj dla wnuczki niespodziank oddzielny pokój dla niej i Ksawerego oraz sal zabaw. Gdy Sadowska wychodzi na spotkaniez Ludwikiem Helmut czuje silny ból w sercu. Po tym jak Sergiusz dosta od Bondy SMS a z pogró kami ch opak za namow Justina zg asza spraw na policji. Jowita spotyka si z Kornelem ukrywaj cym si przed rodzin i d u nikami. Jezierski prosi córk aby przej a po nim biznes winiarski. Dziewczyna widzi w tym szans na zbli enie si do Sta skiego. Cwanych ludzi na osiedlu Pod sosnami nie brakuje. Regina i Celina s wiadkami tego jak S kowska próbowa a oszuka Hermana i da mu mniej pieni dzy za masa . Do Fitness Klubu przychodzi ucja opiekunka niewidomych dzieci by zapyta o mo liwo zaj dla podopiecznych ale i Herman wzbudza jej zainteresowanie. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
12:35
Tajemnica twierdzy szyfrw
Marzec 1945 r. Do o rodka szkoleniowego cichociemnych w Szkocji przyje d a Joanna która poszukuje majora Andrzeja Czernego. Nakazuje mu pojecha do willi wywiadu brytyjskiego w Duxford
13:25
U Pana Boga w ogrdku
Do miasteczka Królowy Most agenci CB przywo gangstera Jerzego Czapl wiadka koronnego w procesie przeciwko mafii. Szczegó y sprawy zna tylko komendant policji
14:20
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20
Okrasa amie przepisy
Pomorska jagni cina. Okrasa przygotuje m.in. potraw z mielonej pomorskiej jagni ciny inspirowan arabskim daniem niadaniowym szakszuk a tak e w oskim sosem po bolo sku
15:50
Ugotuj nam bajk
Kopciuszek. Ach co to by za dzie Na wie o królewskim balu zawrza o w ca ym królestwie Ksi szuka ony. Zosta królow balu Przyjd na bal i sta si wybrank serca nast pcy tronu G osi y has a z ogromnych plakatów. Panny mieszkaj ce w królestwie by y zachwycone I ka da niemal natychmiast zapragn a zosta t jedyn . A do tego by tak si sta o oczywi cie niezb dna by a pi kna suknia. Na królewskim balu nie mo e te zabrakn wspania ych da . A jakie pyszno ci inspirowane bajk Kopciuszek przygotuje nasz szef kuchni
16:05
Zaczarowany wiat..
Sekrety pa acu w Pu awach. Zaczarowany wiat to program edukacyjny zapoznaj cy dzieci z powa nym i z pozoru trudno dost pnym wiatem sztuki. B dzie mowa mi dzy innymi o teatrze muzyce powa nej a tak e o malarstwie. W atrakcyjnej i przyst pnej formie mali widzowie mog dowiedzie si mi dzy innymi jak powstaje scenografia czym jest rekwizyt jak wygl da przygotowanie przedstawienia teatralnego i na czym polega praca konserwatora obrazów
16:20
Halo halo
Dlaczego w a nie ja. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krótkie rozmowy bawi i ucz
16:30
Rodzinka.pl
Rodzic uczy rodzic radzi rodzic nigdy Ci nie zdradzi. odc. 73 Rodzic uczy rodzic bawi rodzic nigdy ci nie zdradzi Ludwik zapisuje Kacpra na zaj cia z hokeja. Sam zostaje trenerem. Natalia walczy z ba aganiarstwem swoich synów a Ludwik zmaga si z now funkcj trenera. Natalia i Ludwik mimo stara nie maj ani chwili na samotne tete a tete. Marek t umaczy Kacprowi prawdziwe znaczenie grilla. Zbli a si Halloween dzieciaki szykuj si do zabawy. Serial komediowy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
Odc. 2402Iza przywozi do ukasza Paulink która ma zosta u ojca do ko ca wakacji. Renia i Helmut maj dla wnuczki niespodziank oddzielny pokój dla niej i Ksawerego oraz sal zabaw. Gdy Sadowska wychodzi na spotkaniez Ludwikiem Helmut czuje silny ból w sercu. Po tym jak Sergiusz dosta od Bondy SMS a z pogró kami ch opak za namow Justina zg asza spraw na policji. Jowita spotyka si z Kornelem ukrywaj cym si przed rodzin i d u nikami. Jezierski prosi córk aby przej a po nim biznes winiarski. Dziewczyna widzi w tym szans na zbli enie si do Sta skiego. Cwanych ludzi na osiedlu Pod sosnami nie brakuje. Regina i Celina s wiadkami tego jak S kowska próbowa a oszuka Hermana i da mu mniej pieni dzy za masa . Do Fitness Klubu przychodzi ucja opiekunka niewidomych dzieci by zapyta o mo liwo zaj dla podopiecznych ale i Herman wzbudza jej zainteresowanie. Serial obyczajowy
18:50
Przewodnik dyplomatyczny
19:15
Rzecz Polska
Lokomotywa PM 36. Program przedstawia sto najlepszych polskich projektów rekonstruuj c histori ich powstania. Ukazuje tak e ich funkcj w przestrzeni oraz prezentuje sylwetki twórców i projektantów
19:30
Tamte lata tamte dni
Barbara Krafftówna. Marta Perchu Burzy ska rozmawia z wybitnymi artystami o dzieci stwie domu rodzinnym i najwa niejszych do wiadczeniach które w istotny sposób wp yn y na ich ycie i drog twórcz . Rozmowy realizowane s w miejscach które dla bohaterów programu maj najwi ksze znaczenie sentymentalne. Tym razem lata swojej m odo ci i najlepsze role wspomina wybitna polska aktorka filmowa i teatralna Barbara Kraftówna
19:55

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:25

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Hydrozagadka
W Warszawie w czasie najwi kszych upa ów znika woda. Nad problemem pracuje profesor Milczarek który anga uje do pomocy legendarnego i nieustraszonego detektywa Asa
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Pierwsza dama
Irena Szewi ska (24.05.1946 29.06.2018) by a lekkoatletk specjalizuj c si w biegach sprinterskich i skoku w dal. Nale a a do najbardziej utytu owanych polskich sportowców i najlepszych lekkoatletek w historii gdy stan a na podium na czterech kolejnych igrzyskach olimpijskich podczas których zdoby a 3 medale z ote 2 srebrne i 2 br zowe. By a te medalistk ME reprezentantk Polski w meczach mi dzypa stwowych i Pucharze Europy. Dzia a a w polskich i mi dzynarodowych organizacjach sportowych. Odznaczona w 2016 r. Orderem Or a Bia ego
23:35
Rodzinka.pl
Rodzic uczy rodzic radzi rodzic nigdy Ci nie zdradzi. odc. 73 Rodzic uczy rodzic bawi rodzic nigdy ci nie zdradzi Ludwik zapisuje Kacpra na zaj cia z hokeja. Sam zostaje trenerem. Natalia walczy z ba aganiarstwem swoich synów a Ludwik zmaga si z now funkcj trenera. Natalia i Ludwik mimo stara nie maj ani chwili na samotne tete a tete. Marek t umaczy Kacprowi prawdziwe znaczenie grilla. Zbli a si Halloween dzieciaki szykuj si do zabawy. Serial komediowy
Activate Live-Chat