OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
01:10

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Pitbull
Serial przedstawia prac zawodow i ycie prywatne policjantów z Wydzia u ds. Zabójstw Komendy Sto ecznej Policji. Kierownikiem sekcji jest starszy aspirant Jacek Gebels Goc
03:30

Pitbull
W pobli u Teatru Komedia dochodzi do strzelaniny. Ginie m ody cz owiek. Despero i Nielat badaj okoliczno ci zdarzenia. Okazuje si e ofiara mia a przy sobie fa szywy dowód osobisty
04:20

Barwy szcz cia
Odc. 2405 Darek który wróci wcze niej z Singapuru zastaje Józka z Gabrysi w ó ku. Gdy Niedzielska wychodzi do pracy Janicki prosi przyjaciela eby nie skrzywdzi jego przyjació ki. Darek wyznaje te e pobyt u W adka okaza si nieudany a ich zwi zek nale y ju do przesz o ci. Nieweso o tak e u Pyrków gdy wydawnictwo rezygnuje z serii Katarzyny Zimy. Rezolutny Hubert namawia on do napisania erotyku. Mo e ta historia pos u y Klarze za inspiracj . Sabina Marianna i Maja witaj Kajtka po przylocie od ojca. Oliwka nie ma ochoty na rodzinne niadaniei wychodzi do swojego pokoju pod pretekstem odpoczynku. Dziewczyna wyznaje Cie lakowi e jest zm czona mieszkaniem z jego rodzin . To jednak nie wszystko. Nast pnie zapowiada e je li do ko ca miesi ca nie wyprowadz si do samodzielnego lokum ona wyprowadzi si sama. Serial obyczajowy
04:50

Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Le niczwka
Krzysztof zaniepokojony brakiem kontaktu z ojcem jedzie do domu rodziców. Tam zastaje pi cego Jerzego. Mówi mu e wie gdzie przebywa Wanda. Okazuje si e jest w domku Grzymowskiego z którym mia a kiedy romans. Po po udniu Majewscy jad na dzia k mecenasa. Nie zastaj Wandy w domku. Szukaj jej. Beatka za wszelk cen stara si unika kontaktów z Cze kiem z którym spotka a si by utrze nosa Arturowi. Krawczyk rozmawia z Edytk przez telefon. Ukochana wyznaje mu e odes ano jej pozew rozwodowy poniewa go nie podpisa a. W Borowiku zjawia si Beatka która umówi a si z Adamem. Ch opak si nie zjawia. Kelner wr cza jej kopert z wiadomo ci . Telenowela
07:00

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Kosmici. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Pstr g z grilla. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Na sygnale
Dzie Matki. Wiktor wci jest przes uchiwany przez policj i nie zjawia si na kolejnym dy urze. Anna wraca po wypadku do pracy i razem z kolegami odpowiada na wezwanie do m czyzny który zas ab podczas wizyty u masa ystki . Zazdrosna ona chorego uniemo liwia ratownikom wej cie do mieszkania i atakuje Nowego paralizatorem. Tymczasem Maryna zaczyna nagle rodzi . A gdy Gabry dociera w ko cu do szpitala czeka go spora niespodzianka. Serial fabularyzowany
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Australia express
12:35

Ja wam poka
Judyta niespe na 40 letnia rozwódka pracuje w redakcji poczytnego pisma dla kobiet. Od roku zwi zana jest z Adamem. Chc c odpocz od problemów w pracy wyje d a z nim nad morze
13:25

Rozmowy kontrolowane
W grudniu 1981 r. Ryszard Ochódzki otrzymuje od pu kownika SB zadanie przenikni cia do struktur Solidarno ci . Zbieg okoliczno ci sprawia e m czyzna staje si bohaterem walcz cego podziemia
15:05

W kotle historii
Unia Lubelska ale kuchnia w oska. 1 lipca 1569 roku na Sejmie w Lublinie zosta a zawarta Unia lubelska porozumienie pomi dzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksi stwa Litewskiego. W kolejnym odcinku programu dowiemy si jak wygl da y wówczas upodobania kulinarne Polaków. W tym czasie Europ zaw adn y w oskie ksi ki kulinarne które trafi y równie na Wawel i zaw adn ypolskimi kucharzami. Pierwszy przepis pochodzi ze zbiorów w oskiego zakonnika ukrywaj cego si pod pseudonimem Aleksy Pedemontana i s to lecznicze lizaki Aleksego Pedemontana. Autorem nast pnego przepisu jest Bartolomeo Scappi i wed ug jego receptury prowadz cy program ukasz Modelski przyrz dzi wo owin duszon
15:35

Czas pieni dza
Polacy milionerami czyli denominacja. W tym odcinku wyt umaczymy czym jest denominacja stopa denominacji i dlaczego tak reform finansów si czasem przeprowadza. Zjawiska zwi zane z denominacj zostan pokazane na przyk adzie dwóch denominacji przeprowadzonych w powojennej Polsce w roku 1950 oraz 1995. Zaprezentowane zostan te wprowadzane w czasie tych denominacji serie banknotów. Opowiemy o zjawiskach towarzysz cych denominacji dlaczego w latach 50. w adze zaskoczy y obywateli trzymaj c w cis ej tajemnicy przygotowania do ca ej operacji. Dlaczego w latach 90. ca a partia sprowadzonych z Niemiec pieni dzy trafi a na makulatur
15:55

Zabawy Bolka i Lolka
Mali filmowcy. Ch opcy urz dzaj w szopie ma e atelier. Do zabawy w cza sie Tola. Zaprogramowane uprzednio sceny urozmaicaj ró ne nieprzewidziane zdarzenia. Niestety stary wentylator robi straszne zamieszanie i ch opcy musz zrezygnowa z filmowania
16:05

Zabawy Bolka i Lolka
Opiekunowie zwierz t. Zima. Bolek i Lolek saniami udaj si na le n przeja d k . Pomagaj g odnym i zmarzni tym zwierz tom
16:15

Reksio
Reksio i g sior. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967 1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tków opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem który poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
16:30

Rodzinka.pl
wi ta. Spada pierwszy nieg rodzina przygotowuje si do wi t Bo ego Narodzenia. Kuba postanawia zmieni nazwisko. W zwi zku z wyj ciem ch opaka na imprez pojawia si kwestia alkoholu. Trwa dyskusja co jest lepsze na migren tabletka czy naturalne metody. Zaczynaj si spory o od nie anie podjazdu i o prezenty od Miko aja. Tomek i Magda sp dzaj Wigili u Bola
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Polonia jest kobiet
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Na sygnale
Dzie Matki. Wiktor wci jest przes uchiwany przez policj i nie zjawia si na kolejnym dy urze. Anna wraca po wypadku do pracy i razem z kolegami odpowiada na wezwanie do m czyzny który zas ab podczas wizyty u masa ystki . Zazdrosna ona chorego uniemo liwia ratownikom wej cie do mieszkania i atakuje Nowego paralizatorem. Tymczasem Maryna zaczyna nagle rodzi . A gdy Gabry dociera w ko cu do szpitala czeka go spora niespodzianka. Serial fabularyzowany
18:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
19:10

Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15

Przysta
Lekcja wychowawcza. Do przystani przybija na postój grupa kajakarzy kilkoro nastolatków pod opiek wychowawcy pana Leszka. W ród przyby ych jest zakochana para. Malwina zrywa z Frankiem
21:10

Centralne Biuro Humoru
Program w nieszablonowy sposób przypomni kultowe skecze w wykonaniu najpopularniejszych grup kabaretowych. Zaprezentowane zostan naj mieszniejsze najbardziej lubiane fragmenty kabaretonów i wyst pów z archiwum Telewizji Polskiej. Przypomniane zostan m.in. wyst py z Mazurskiej Nocy Kabaretowej Kabaretowej Nocy Listopadowej Festiwalu Kabaretu w Koszalinie. Zaprezentuj si m.in. Nowaki Kabaret Skeczów M cz cych Kabaret Moralnego Niepokoju Paranienormalni. Gospodarzem programu jest Formacja Chatelet
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Rodzina Po anieckich
Narzeczeni. Maszko zostaje lekko ranny w pojedynku co nie przeszkadzamu o wiadczy si pannie Teresie Kras awskiej. Adwokat my lig ównie o posagu przysz ej ma onki a i panna wraz ze sw matk wi nadzieje z materialn pozycj przysz ego oblubie ca. Po aniecki wreszcie prosi o r k Maryni i zostaje szcz liwym narzeczonym. Dla obojga zakochanych nastaje radosny okres karnawa u kuligów i podmiejskich spacerów. Serial obyczajowy 79 min Polska 1978Scenariusz: Andrzej Mularczyk Bo ena HlebowiczRe yseria: Jan RybkowskiWyst puj : Anna Nehrebecka Andrzej May Andrzej Chrzanowski Teresa Lipowska Jan Englert Czes aw Wo ejko Bronis aw Pawlik Ewa ukowska Ewa Szykulska Anna Milewska Andrzej Seweryn Leonard Pietraszak Alicja Jachiewicz Lucjan Fogiel Andrzej Precigsi inni
Activate Live-Chat