OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:10

Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Przysta
Lekcja wychowawcza. Do przystani przybija na postój grupa kajakarzy kilkoro nastolatków pod opiek wychowawcy pana Leszka. W ród przyby ych jest zakochana para. Malwina zrywa z Frankiem
03:30

Centralne Biuro Humoru
Program w nieszablonowy sposób przypomni kultowe skecze w wykonaniu najpopularniejszych grup kabaretowych. Zaprezentowane zostan naj mieszniejsze najbardziej lubiane fragmenty kabaretonów i wyst pów z archiwum Telewizji Polskiej. Przypomniane zostan m.in. wyst py z Mazurskiej Nocy Kabaretowej Kabaretowej Nocy Listopadowej Festiwalu Kabaretu w Koszalinie. Zaprezentuj si m.in. Nowaki Kabaret Skeczów M cz cych Kabaret Moralnego Niepokoju Paranienormalni. Gospodarzem programu jest Formacja Chatelet
04:25

Na sygnale
Dzie Matki. Wiktor wci jest przes uchiwany przez policj i nie zjawia si na kolejnym dy urze. Anna wraca po wypadku do pracy i razem z kolegami odpowiada na wezwanie do m czyzny który zas ab podczas wizyty u masa ystki . Zazdrosna ona chorego uniemo liwia ratownikom wej cie do mieszkania i atakuje Nowego paralizatorem. Tymczasem Maryna zaczyna nagle rodzi . A gdy Gabry dociera w ko cu do szpitala czeka go spora niespodzianka. Serial fabularyzowany
04:55

U Pana Boga w ogrdku
Do miasteczka Królowy Most agenci CB przywo gangstera Jerzego Czapl wiadka koronnego w procesie przeciwko mafii. Szczegó y sprawy zna tylko komendant policji
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Australia express
06:45

Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
07:00

Barwy szcz cia
Odc. 2402Iza przywozi do ukasza Paulink która ma zosta u ojca do ko ca wakacji. Renia i Helmut maj dla wnuczki niespodziank oddzielny pokój dla niej i Ksawerego oraz sal zabaw. Gdy Sadowska wychodzi na spotkaniez Ludwikiem Helmut czuje silny ból w sercu. Po tym jak Sergiusz dosta od Bondy SMS a z pogró kami ch opak za namow Justina zg asza spraw na policji. Jowita spotyka si z Kornelem ukrywaj cym si przed rodzin i d u nikami. Jezierski prosi córk aby przej a po nim biznes winiarski. Dziewczyna widzi w tym szans na zbli enie si do Sta skiego. Cwanych ludzi na osiedlu Pod sosnami nie brakuje. Regina i Celina s wiadkami tego jak S kowska próbowa a oszuka Hermana i da mu mniej pieni dzy za masa . Do Fitness Klubu przychodzi ucja opiekunka niewidomych dzieci by zapyta o mo liwo zaj dla podopiecznych ale i Herman wzbudza jej zainteresowanie. Serial obyczajowy
07:25

Barwy szcz cia
Odc. 2403Hubert instruuje przez telefon Paulink jak sprawdza stan nieprzytomnego Helmuta i stara si ustali ich lokalizacj . Na miejsce przyje d a te stra po arna i Franek próbuje dosta si do mieszkania przez balkon s siadki. Pomaga mo na w ró ny sposób. Renata przyjmuje zlecenia dla Damiana poniewa jego firma Pan Spec szybko zdobywa nowych klientów. W Feel Good pojawiaj si Luiza i Mirek którzy próbuj wyci gn od ojca pieni dze na ró ne zachcianki. Karolina jest wiadkiem spotkania Sta skiegoz m czyzn zainteresowanym zakupem hotelu. Kiedy Bo ena dowiaduje si o planowanej transakcji m a postanawia wreszcie szczerze z nim porozmawia . Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:55

Gwiazdozbir TVP Rozrywka
ukasz Zagrobelny. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystów. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertów muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspó pracowników bohaterów. W roli ekspertów muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
11:25

Do przerwy 0:1
Ratuj Paragon. Mecz pomi dzy dwiema dzikimi dru ynami budzi szalone emocje w ród graczy i widzów. Kibice gotowi s za o y si o wszystko e ich pupile b d gór . Ch opcy z dru yny Paragona mniej ro li i s absi fizycznie musz przyzna e przeciwnicy w upili im legalnie pierwszego gola. Wynik do przerwy 0:1. Teraz wszyscy gracze z Syrenki licz na pi karskieumiej tno ci Paragona. Serial dla m odych widzów 27 min Polska 1969Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz na podstawie w asnej powie ci: Adam BahdajZdj cia: Stanis aw LothAktorzy: Józef Nalberczak Marian Tchórznicki Aleksander Fogiel Anna Ciepielewska Stanis aw Milski Wanda uczycka Józef Nowak Henryk B k i inni
11:55

Skarbiec sztuki Lubelszczyzny
Pomnik hr. Marianny Granowskiej w Kamionce. W roku 1821 w bocznej kaplicy ko cio a parafialnego w Kamionce wzniesiono pewien pomnik. Monument zamówiony zosta w Rzymie u s ynnego rze biarza Leonardo Biglioschi blisko zwi zanego z Antonio Canov jednym z najwybitniejszych rze biarzy okresu klasycyzmu. Pomnik po wi cony by pami ci przodków i stanowi kontynuacj wielowiekowej tradycji upami tnienia rodów szlacheckich. Fundatork monumentu by a Marianna Granowska ona Aleksandra Augusta Zamoyskiego XI ordynata na Zamo ciu pierwszego w a ciciela Koz ówki pó niejsza ksi na Lubomirska. Pomnik jest wykonany z bia ego marmuru i przedstawia m od kobiet lekko pochylon ze spuszczon g ow z r koma z o onymi na piersi. Kl czy na poduszce. Spod delikatnej materii jej sukni i tuniki zsuni tej z lewego ramienia wy ania si zarys jej cia a. Uwag zwracaj jej starannie u o one i trefione w osy spi te i fryzowane na czubku g owy. Wyra nie wida i jest to portretowe uj cie twarzy Marianny Granowskiej znane z jej portretu. Pod cian zosta ustawiony sarkofag z bia ego marmuru. W dolnej partii to prosty kamienny blok na który na o ono p yt po bokach dekorowan limacznicamii kimationem jo skim. Przed figur na p ycie coko u znajduje si sygnatura twórcy pomnika
TVPOLONIA
12:15

Wielkie rodziny
Janeczka i Micha Kacprzykowie w 1995 roku zdecydowali si porzuci Warszaw i zamieszka w spokojniejszym miejscu. Wybrali Beskid Niski. Rodzina Twarowskich rozmawia o przeprowadzce
13:05

Jak prze y wszystko jeszcze raz The Best of Krzysztof Krawczyk
Krzysztof Krawczyk ikona polskiej muzyki rozrywkowej. W swojej karierze wykonywa i nagrywa piosenki w najró niejszych gatunkach muzycznych zdoby wiele nagród. Jego popularno mo na oceni przez pryzmat setek koncertów które zagra w Polsce i na wiecie. W wyj tkowym widowisku muzycznym pierwszym po mierci artysty us yszymy najwi ksze jego przeboje w orkiestrowej aran acji Tomasza Szymusia w wykonaniu polskich gwiazd. B dzie to okazja do stworzenia kilku niezapomnianych duetów wokalnych w po czeniu z oryginalnym brzmieniem g osu Krzysztofa Krawczyka. Widowisko poprowadzi Tomasz Kammel
14:30

Jak prze y wszystko jeszcze raz The Best of Krzysztof Krawczyk
Krzysztof Krawczyk ikona polskiej muzyki rozrywkowej. W swojej karierze wykonywa i nagrywa piosenki w najró niejszych gatunkach muzycznych zdoby wiele nagród. Jego popularno mo na oceni przez pryzmat setek koncertów które zagra w Polsce i na wiecie. W wyj tkowym widowisku muzycznym pierwszym po mierci artysty us yszymy najwi ksze jego przeboje w orkiestrowej aran acji Tomasza Szymusia w wykonaniu polskich gwiazd. B dzie to okazja do stworzenia kilku niezapomnianych duetów wokalnych w po czeniu z oryginalnym brzmieniem g osu Krzysztofa Krawczyka. Widowisko poprowadzi Tomasz Kammel
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Ja wam poka
Judyta zaprasza rodziców na uroczyst kolacj podczas której Adam oficjalnie informuje ich i Tosi e poprosi Judyt o r k . Rodzice s zaskoczeni a Tosia wpada w z o
18:10

Szansa na sukces. Opole 2021
Bajm. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego programu muzycznego typu talent show Szansa na sukces . Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj piosenki a go ocenia ich umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:10

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Tajemnica twierdzy szyfrw
W pobli u zamku Czocha wybucha po ar. Jorg przedostaje si do ogarni tego p omieniami tajnego o rodka ukrytego w lesie. Fotografuje znajduj cy si tam reaktor atomowy. Globcke przybywa na miejsce
21:10

The Voice of Poland
Przes uchania w ciemno. W jedenastej edycji The Voice of Poland w fotelach trenerów zasi d Urszula Dudziak Edyta Górniak Micha Szpak oraz Tomson i Baron. W roli prowadz cych wyst pi Tomasz Kammel i Maciej Musia
22:10

The Voice of Poland
Przes uchania w ciemno. W jedenastej edycji The Voice of Poland w fotelach trenerów zasi d Urszula Dudziak Edyta Górniak Micha Szpak oraz Tomson i Baron. B dzie to ju dziewi ta edycja z udzia em muzyków z zespo u Afromental. Dziewi dziesi ciu uczestników wybranych spo ród dwunastu tysi cy osób które zg osi y si do programu zaprezentuje na scenie swoje umiej tno ci wokalne. W roli prowadz cych wyst pi Tomasz Kammel i Maciej Musia . Wspó prowadz cymi b d Adam Zdrójkowski i Ma gorzata Tomaszewska którzy mi dzy innymi wr cz uczestnikom zaproszenia do programu
23:05

Piechot do lata piosenki na s oneczn por
Program Piechot do lata Piosenki na s oneczn por przypomni najpi kniejsze i najpopularniejsze polskie piosenki które pomog pozby si zimowej chandry i optymistycznie nastroj widzów. W ród wybranych z archiwum telewizyjnego energetycznych piosenek znajd si takie przeboje jak Wszystko kwitnie wko o Skaldów Kwiat jednej nocy zespo u Alibabki czy te Piechot do lata Beaty Kozidrak. Wiosenne piosenki wprawi widzów w dobry nastrój. W tym zestawieniu nie mo e zabrakn Rado ci o poranku w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego Hanny Banaszak Majki Je owskiej i Andrzeja Zuchy oraz bardzo znanego przeboju Cykady na Cykladach który za piewa Kora. Dzi ki takim piosenkom razem z nadej ciem wiosny wyzwolimy w ród widzów now energi i motywacj do dzia ania
Activate Live-Chat