OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
01:10
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Pitbull
Despero jedzie do pubu w którym dosz o do strzelaniny. Gebels i Nielat zostaj wezwani do innej sprawy. W bloku na Mokotowie nieznany sprawca próbowa wtargn do mieszkania Kazimierza Drzewieckiego
03:30
 
Pitbull
Serial przedstawia prac zawodow i ycie prywatne policjantów z Wydzia u ds. Zabójstw Komendy Sto ecznej Policji. Kierownikiem sekcji jest starszy aspirant Jacek Gebels Goc
04:20
 
Ja to mam szcz cie
Piel gniarka Joanna i architekt Jerzy po wielu yciowych przej ciach zostali ma e stwem. Razem maj córk Zosi Joanna ma te córk El z poprzedniego zwi zku a Jerzy syna
04:50
 
Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Le niczwka
Krzysztof i Jerzy s wyczerpani po nieprzespanej nocy. Lekarz wr cza im akt zgonu Wandy. Kasia dowiaduje si od Zuzi e matka Krzysztofa zmar a. Marek zostaje skierowany do patrolowania ulic
07:00
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Azja. Filmowa gaw da pe na dygresji i artów urozmaicona prezentacj kultury ludowej odwiedzanych regionów wiata oraz rozmowami z miejscow ludno ci . W kolejnym odcinku cyklu Wojciech Cejrowski opowie o du ym i zró nicowanym kontynencie o Azji. Widzowie dowiedz si co odró nia Azj od pozosta ych cz ci wiata jak wygl daj azjatyckie metropolie oraz jakie trudno ci napotykaj w nich europejscy tury ci
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Co na obiad
Roladka z indyka. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Ja to mam szcz cie
Joanna (Kinga Preis) ma do znikaj cego w zastraszaj cym tempie jedzenia i nieustannego robienia zakupów. Niestety jej pomys na walk z tym problemem szybko odwraca si przeciwko niej... Jerzy (Jacek Braciak) i Joanna zapisuj El (Natalia Idzikiewicz) na kung fu. Kiedy jednak Ela pokazuje czego si tam nauczy a rodzice zaczynaj w tpi w s uszno swojej decyzji. Tadeusz (Tomasz Karolak) postanawia znale wielk mi o korzystaj c z nowego portalu randkowgo. Sceptycznych pocz tkowo Polaków wci ga w mi osn gr . Wbrew sugestiom Joanny Jerzy zaczyna skr ca now szaf w jadalni. Kiedy przychodzi do przeniesienia jej do sypialni sprawa komplikuje si a Jerzy z wrodzonym wdzi kiem próbuje obróci sytuacj na swoj korzy ... Przekonany o swojej miertelnej chorobie Tadeusz wymusza na Jerzym po egnaln kolacj . Cudowne ozdrowienie nast puje jednak kiedy okazuje si e Jerzy ma bilety na wymarzony mecz. Serial komediowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrócie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
12:35
 
Ja wam poka
Judyta zaprasza rodziców na uroczyst kolacj podczas której Adam oficjalnie informuje ich i Tosi e poprosi Judyt o r k . Rodzice s zaskoczeni a Tosia wpada w z o
13:25
 
Ja wam poka
Judyta dostaje polecenie napisania optymistycznego artyku u o rozwiedzionej kobiecie. Opisuje zmieniaj c imiona w asne prze ycia. To ka ci ga ojca do domu. Filip chce si pogodzi z dziewczyn
14:15
 
Festiwal Kabaretu Koszalin 2004. Marian i Hela powtrka z wesela
15:05
 
W kotle historii
Zjazd krakowski. Uczta dyplomatyczna. We wrze niu 1364 roku w Krakowie odby o si spotkanie europejskich monarchów i ksi t. W trakcie spotkania zosta a wydana uczta dla jego uczestników. Organizatorem tego wydarzenia by Miko aj Wierzynek. Jak opisuje w swoich kronikach Jan D ugosz: przyj ich wyszukanymi potrawami nadto ka demu w czasie uczty darowa wspania e dary . Przepisy na serwowane potrawy pochodzi y z ksi ki kucharskiej Guillaume a Tirela francuskiego kucharza okresu redniowiecza. Prowadz cy program ukasz Modelski stara si je odtworzy . Pierwsz potraw s ma e ptaszki a drug tarta parme ska
15:35
 
Czas pieni dza
Gie da. Autorzy w ciekawy i przyst pny sposób wyja ni sk d wzi y si pieni dze jak wygl da y w ró nych epokach i krajach oraz do czego s u . Przedstawiona zostanie historia polskiej bankowo ci
15:55
 
Zabawy Bolka i Lolka
Czarna dama. W starym zamku jego dozorca straszy Bolka i Lolka portretem czarnej damy
16:05
 
Zabawy Bolka i Lolka
Niefortunne nia ki. W parku Bolek i Lolek ratuj z opresji niemowlaka którego niania pozostawi a bez opieki
16:15
 
Reksio
Reksio i dzi cio. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967 1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tków opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem który poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
16:30
 
Rodzinka.pl
Idzie lato. Natalia chce by rodzina prowadzi a zdrowy tryb ycia. Tomek Kacper i Zosia planuj podj cie pracy w czasie wakacji ale ich pomys y spotykaj si z brakiem zrozumienia. Ludwik napotyka trudno ci w pracy trenera hokeja. W trakcie meczu namawia ch opców na ostrzejsz gr pod niewprawnym okiem niezby rozgarni tego s dziego
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Ja to mam szcz cie
Joanna (Kinga Preis) ma do znikaj cego w zastraszaj cym tempie jedzenia i nieustannego robienia zakupów. Niestety jej pomys na walk z tym problemem szybko odwraca si przeciwko niej... Jerzy (Jacek Braciak) i Joanna zapisuj El (Natalia Idzikiewicz) na kung fu. Kiedy jednak Ela pokazuje czego si tam nauczy a rodzice zaczynaj w tpi w s uszno swojej decyzji. Tadeusz (Tomasz Karolak) postanawia znale wielk mi o korzystaj c z nowego portalu randkowgo. Sceptycznych pocz tkowo Polaków wci ga w mi osn gr . Wbrew sugestiom Joanny Jerzy zaczyna skr ca now szaf w jadalni. Kiedy przychodzi do przeniesienia jej do sypialni sprawa komplikuje si a Jerzy z wrodzonym wdzi kiem próbuje obróci sytuacj na swoj korzy ... Przekonany o swojej miertelnej chorobie Tadeusz wymusza na Jerzym po egnaln kolacj . Cudowne ozdrowienie nast puje jednak kiedy okazuje si e Jerzy ma bilety na wymarzony mecz. Serial komediowy
18:50
 
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10
 
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
 
Przysta
Przyjació ki. Kamila przygotowuje si do wyp yni cia. Nieoczekiwanie na jachcie pojawia si jej przyjació ka Wanda. Kobiety zaczynaj si k óci o Jurka. W szamotaninie Wanda popycha Kamil . Ta wypada za burt
21:10
 
Centralne Biuro Humoru
Program w nieszablonowy sposób przypomni kultowe skecze w wykonaniu najpopularniejszych grup kabaretowych. Zaprezentowane zostan naj mieszniejsze najbardziej lubiane fragmenty kabaretonów i wyst pów z archiwum Telewizji Polskiej. Przypomniane zostan m.in. wyst py z Mazurskiej Nocy Kabaretowej Kabaretowej Nocy Listopadowej Festiwalu Kabaretu w Koszalinie. Zaprezentuj si m.in. Nowaki Kabaret Skeczów M cz cych Kabaret Moralnego Niepokoju Paranienormalni. Gospodarzem programu jest Formacja Chatelet
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Rodzina Po anieckich
Spe nienie. Wiosna roku 1894. Odbywa si lub Maryni i Stanis awa. Miodowy miesi c m odzi sp dzaj w Wenecji spotykaj tam malarza Bukackiego. Tymczasem w Warszawie Maszko popada w coraz wi ksze k opotyfinansowe maj tek ony okaza si bowiem mitem tworzonym po to by znale m a. Po anieccy po powrocie z Wenecji cz sto bywaj na letnisku u Bigiela wspólnika Stacha gdzie spotykaj si z licznymi znajomymi. Serial obyczajowy 80 min Polska 1978Re yseria: Jan RybkowskiScenariusz: Andrzej Mularczyk Bo ena Hlebowicz na podstawie powie ciHenryka SienkiewiczaZdj cia: Marek NowickiMuzyka: Wojciech KilarAktorzy: Anna Nehrebecka Andrzej May Andrzej Chrzanowski TeresaLipowska Jan Englert Czes aw Wo ejko Bronis aw Pawlik Ewa ukowska Ewa Szykulska Anna Milewska Andrzej Seweryn LeonardPietraszak Alicja Jachiewicz Irena Malkiewicz Andrzej Szalawski i inni
Activate Live-Chat