OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station
You need the Premium status to see the TV guide with shows older than 14 days.

TVPOLONIA
TVPOLONIA
06:00
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30
Dwa Ko cio y jedno ma e stwo
Ekumeniczne rekolekcje dla ma e stw i rodzin mieszanych wyznaniowo. Takie spotkanie odby o si w odzi 8 i 9 maja. Wiele osób w naszym kraju podejmuj c decyzje o zawarciu ma e stwa doprowadza do spotkania si ze sob dwóch Ko cio ów. Czy to jest problem Aby znale odpowied na to pytanie zorganizowano rekolekcje. Duchowni wiedz jak przepisy reguluj wiele kwestii i potrafi odpowiedzie cytuj c dokumenty. Ale s jeszcze wierni którzy spotkanie dwóch Ko cio ów prze ywaj codziennie. Czy my leli o tym zanim zdecydowali si na za o enie rodziny Kiedy pojawi y si pierwsze k opoty Jak wspieraj lub przeszkadzaj rodziny Jak wygl da wi towanie Na jakie pytanie nale y odpowiedzie i jakie decyzje podj kiedy pojawiaj si dzieci Problemów jest na pewno wi cej ale potrafi je wskaza osoby które tworz rodziny mieszane wyznaniowo. W reporta u rozmowa z nimi. Poza trudno ciami s tak e mi e do wiadczenia bo przecie ka da ta rodzina to mi o wierno wspólne budowanie przysz o ci dzieci. Warto porozmawia o tym jaka jest rola pasterzy Ko cio óww budowaniu rodziny Rozmowy wiernych i duchownych zapewne to wa ne elementy rekolekcji
06:50
Rok 1981. Kalendarium
Cykl przedstawia najwa niejsze wydarzenia 1981 roku który cz sto okre la si mianem karnawa u Solidarno ci . Powstawa o wówczas wiele inicjatyw kulturalnych edukacyjnych i obywatelskich
07:00
W kotle historii
Oliwa. Marzenia o hiszpa skiej Armadzie. W kolejnym odcinku programu rozmowy o kuchni Wazów. Na dworze Wazów królowa a kuchnia hiszpa ska. Zarówno pierwszy jak i drugi przepis odcinka pochodzi z tej kuchni
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:35
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
Co na obiad
Karkówka. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2408 Ksawcio le znosi przed u aj ce si rozstanie z mam i sprawia k opoty wychowawcze. Sadowska sugeruje ukaszowi e Kasi nie spieszy si z powrotem do domu poniewa ma we W oszech romans. Kto nie ma szcz cia w mi o ci ma w biznesie Jowita próbuje rozkr ci winiarski interes ojca licz c e to mo e j zbli y do Sta skiego. Tymczasem po tym jak w hotelu zabrak o dostaw od Kornela Vincenzo oferuje w a cicielowi import bezpo rednio z sycylijskiej winnicy. Prot przybywa Jowicie z ratunkiem. Wpada na pomys by Jezierska sprzeda a Sta skiemu inne wina nie mówi c e to nie jest firmowy Z oty Zmierzch. Niestety po incydencie z niewybuchami Irena nie czuje si na dzia kach bezpiecznie. Razem z Tolkiem jad na zaproszenie do Otwocka aby wraz z anio kami Ludwika przygotowa charytatywne przedstawienie dla dzieci. B dzieto adaptacja Ogniem i mieczem z Sadowskim w roli Skrzetuskiego i Koszyka w roli Bohuna. Kwesti sporn pozostaje która z pa zagra Helen . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
12:35
Jutro idziemy do kina
Andrzej Jerzy i Piotr w 1938 roku zdaj matur i id na studia. Latem 1939 r. atmosfera polityczna w kraju staje si coraz bardziej napi ta. Coraz cz ciej mówi si o wojnie
14:20
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20
Okrasa amie przepisy
Kuchnia pachn ca serem. Nie wiadomo kto pierwszy zrobi ser. Pierwsze opisy tego produktu pochodz sprzed 3 tysi cy lat z Babilonii. Ze Starego Testamentu wiadomo e król Dawid jada sery i mas o
15:50
Ugotuj nam bajk
Calineczka. Znacie ba Calineczka Jej bohaterka by a male ka tycia tycia. Kuba i dzieci urz duj ce w kuchni wymy lili danie po którym nie tylko Calineczka ale i my wszyscy uro niemy w okamgnieniu. To okr glutkie i puszyste Omlineczki
16:05
Figu Migu
Przyjaciel. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
16:15
Wieczr z Wiadomirkiem
Miko aj Kopernik. Program dla dzieci realizowany w formule talk show. Gospodarzem programu jest lalka Wiadomirek znany widzom z audycji STUDIO ABC. Go cie programu to znane postacie z ró nych epok historycznych grane przez ucharakteryzowanych aktorów. Pojawienie si go cia jest elementem zaskoczenia dla widza i w ka dym odcinku niespodziank . Program propaguje tre ci edukacyjne popularnonaukowe i historyczne. Formu a programu czy wiedz z ró nych dziedzin podan w przyst pnej i ciekawej formie
16:30
Rodzinka.pl
Ból g owy. Ludwik próbuje y w zgodzie z natur . Ca a rodzina analizuje test kompetencji zawodowych Kacpra który postanawia pój do pracy. Podczas zakupów maj miejsce powa ne rozmowy. Natalia zdradza Marysi sposób na niejadka. Ch opcy zastanawiaj si co kupi Natalii w prezencie
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
Odc. 2408 Ksawcio le znosi przed u aj ce si rozstanie z mam i sprawia k opoty wychowawcze. Sadowska sugeruje ukaszowi e Kasi nie spieszy si z powrotem do domu poniewa ma we W oszech romans. Kto nie ma szcz cia w mi o ci ma w biznesie Jowita próbuje rozkr ci winiarski interes ojca licz c e to mo e j zbli y do Sta skiego. Tymczasem po tym jak w hotelu zabrak o dostaw od Kornela Vincenzo oferuje w a cicielowi import bezpo rednio z sycylijskiej winnicy. Prot przybywa Jowicie z ratunkiem. Wpada na pomys by Jezierska sprzeda a Sta skiemu inne wina nie mówi c e to nie jest firmowy Z oty Zmierzch. Niestety po incydencie z niewybuchami Irena nie czuje si na dzia kach bezpiecznie. Razem z Tolkiem jad na zaproszenie do Otwocka aby wraz z anio kami Ludwika przygotowa charytatywne przedstawienie dla dzieci. B dzieto adaptacja Ogniem i mieczem z Sadowskim w roli Skrzetuskiego i Koszyka w roli Bohuna. Kwesti sporn pozostaje która z pa zagra Helen . Serial obyczajowy
18:50
Reporta
Reporta e o ró nej tematyce przedstawiaj ce ró ne aspekty ycia codziennego i wa ne dla Polaków zagadnienia
19:20
Polscy naukowcy wiatu
Maria Sk odowska Curie.
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Zniewolona
Katerina Wierbickaja odebra a wychowanie i wykszta cenie w a ciwe szlachciankom jednak nie zmieni to jej niskiego pochodzenia. Dziewczyna s u y w domu bogatego ziemianina Piotra Czerwi skiego
21:10
Zniewolona
odc. 2Katierina wpada w oko Grigorijowi. Nie chce skar y si matce chrzestnej boi si e biedaczk zmartwi. Piotr Czerwi ski ma nadziej e syn przejmie po nim gospodark . Grigorij da od ojca pieni dzy i wcalenie kwapi si do obowi zków dziedzica. Z wojny wraca m ody szlachcic Aleksiej Kosacz. Jego matka dla ratowania zad u onego maj tku ma nadziej o eni Aleksieja z jedn z bogatych szlachcianek. Ca e okoliczne towarzystwo szykuje si do przyj cia u Lidii Szeffer. (KREPOSTNAJA) Serial kostiumowy melodramat 45 min Ukraina 2019Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumskaja Mark Drobot Ksenia Miszyna
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Wyszy ski. Wrg nr 1
Twórcy dokumentu przedstawiaj dzia alno kardyna a Stefana Wyszy skiego na tle trudnych wydarze XX wieku. Przypomniane zostan g ówne aspekty nauczania Prymasa Tysi clecia
23:30
Rodzinka.pl
Ból g owy. Ludwik próbuje y w zgodzie z natur . Ca a rodzina analizuje test kompetencji zawodowych Kacpra który postanawia pój do pracy. Podczas zakupów maj miejsce powa ne rozmowy. Natalia zdradza Marysi sposób na niejadka. Ch opcy zastanawiaj si co kupi Natalii w prezencie
Activate Live-Chat