OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
01:20
Polscy naukowcy wiatu
Maria Sk odowska Curie.
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Wielki koncert nocy letniej
Muzyka filmowa. Wyj tkowy letni koncert pod gwiazdami dla publiczno ci zgromadzonej na wodzie i przed telewizorami. 18 lipca 2020 roku w szczeci skim porcie odby si koncert z udzia em gwiazd polskiej sceny muzycznej. Arty ci za piewali najpi kniejsze przeboje znane z ma ego i du ego ekranu. Pomys zorganizowania koncertu by odpowiedzi na sytuacj zwi zan z pandemi ale i na potrzeb wspólnego prze ywania sztuki radowania si i rodzinnego sp dzania czasu na wolnym powietrzu. Artystom na scenie towarzyszy a widownia na wodzie pasjonaci eglarstwa. W otoczeniu niezwyk ej przyrody arty ci wykonali ulubione piosenki z filmów i seriali koncert uzupe ni y najpi kniejsze motywy muzyczne m. in. z Nocy i dni Ziemi obiecanej Pana Tadeusza Stawki wi kszej ni ycie . W koncercie wyst pili: Beata Kozidrak Ania D browska Natalia Schroeder Igor Herbut Andrzej Piaseczny Kuba Badach Andrzej Krzywy Andrzej Lampert Artur Gadowski. Artystom towarzyszy a Orkiestra pod dyrekcj Tomasza Szymusia
03:30
Wielki koncert nocy letniej
Muzyka filmowa. Wyj tkowy letni koncert pod gwiazdami dla publiczno ci zgromadzonej na wodzie i przed telewizorami. Pomys zorganizowania koncertu by odpowiedzi na sytuacj zwi zan z pandemi ale i na potrzeb wspólnego prze ywania sztuki radowania si i rodzinnego sp dzania czasu na wolnym powietrzu. Artystom na scenie towarzyszy a widownia na wodzie pasjonaci eglarstwa. W otoczeniu niezwyk ej przyrody arty ci wykonali ulubione piosenki z filmów i seriali koncert uzupe ni y najpi kniejsze motywy muzyczne m. in. z Nocy i dni Ziemi obiecanej Pana Tadeusza Stawki wi kszej ni ycie . W koncercie wyst pili: Beata Kozidrak Ania D browska Natalia Schroeder Igor Herbut Andrzej Piaseczny Kuba Badach Andrzej Krzywy Andrzej Lampert Artur Gadowski. Artystom towarzyszy a Orkiestra pod dyrekcj Tomasza Szymusia
04:20
Barwy szcz cia
Odc. 2408 Ksawcio le znosi przed u aj ce si rozstanie z mam i sprawia k opoty wychowawcze. Sadowska sugeruje ukaszowi e Kasi nie spieszy si z powrotem do domu poniewa ma we W oszech romans. Kto nie ma szcz cia w mi o ci ma w biznesie Jowita próbuje rozkr ci winiarski interes ojca licz c e to mo e j zbli y do Sta skiego. Tymczasem po tym jak w hotelu zabrak o dostaw od Kornela Vincenzo oferuje w a cicielowi import bezpo rednio z sycylijskiej winnicy. Prot przybywa Jowicie z ratunkiem. Wpada na pomys by Jezierska sprzeda a Sta skiemu inne wina nie mówi c e to nie jest firmowy Z oty Zmierzch. Niestety po incydencie z niewybuchami Irena nie czuje si na dzia kach bezpiecznie. Razem z Tolkiem jad na zaproszenie do Otwocka aby wraz z anio kami Ludwika przygotowa charytatywne przedstawienie dla dzieci. B dzieto adaptacja Ogniem i mieczem z Sadowskim w roli Skrzetuskiego i Koszyka w roli Bohuna. Kwesti sporn pozostaje która z pa zagra Helen . Serial obyczajowy
04:45
Wyszy ski. Wrg nr 1
Twórcy dokumentu przedstawiaj dzia alno kardyna a Stefana Wyszy skiego na tle trudnych wydarze XX wieku. Przypomniane zostan g ówne aspekty nauczania Prymasa Tysi clecia
05:45
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00
Okrasa amie przepisy
Kuchnia pachn ca serem. Nie wiadomo kto pierwszy zrobi ser. Pierwsze opisy tego produktu pochodz sprzed 3 tysi cy lat z Babilonii. Ze Starego Testamentu wiadomo e król Dawid jada sery i mas o
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
Co na obiad
Makaron z szynka parme sk. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2409Jowita ponownie spotyka si z ukrywaj cym si ojcem. Ma dla niej dobre wie ci. Mia bowiem sen w którym wygra wielkie pieni dze w ruletk . Kornel chce by córka dostarczy a mu strój odpowiedni na wizyt w kasynie i namówi a rodzin do wyp aty z kont wszystkich oszcz dno ci. Nie tylko Jezierscy potrzebuj zastrzyku gotówki. Agata odwiedza Teres i Fryderyka i dowiaduje si o wzro cie op at za ich pobyt w o rodku. W tej sytuacji Hubert proponuje by dziadkowie wrócili do rodzinnego domu Pyrków. Za to ta ce i swawola w Fitness Klubie. Odbywa si tam pierwsza lekcja tanga prowadzona przez Vincenzo. W zaj ciach uczestnicz Basia Zenek i Jola. W och ta czy z Regin co wzbudza zazdro Koz owskiej. Tymczasem Franek wraca wcze niej z Francji ale nie sam. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
12:45
Sportowiec mimo woli
Znany hokeista Pi tek zakochuje si w pi knej pannie Lili. By zdoby jej serce anga uje do pomocy fryzjera Czwartka. Panowie zamieniaj si rolami co prowadzi do wielu k opotliwych sytuacji
14:05
Polscy naukowcy wiatu
Maria Sk odowska Curie.
14:20
Wyszy ski. Wrg nr 1
Twórcy dokumentu przedstawiaj dzia alno kardyna a Stefana Wyszy skiego na tle trudnych wydarze XX wieku. Przypomniane zostan g ówne aspekty nauczania Prymasa Tysi clecia
15:20
Smaki wiata po rd mrz
Ola wyrusza w rejs. Przemierzy po udniowy Adriatyk i pó nocne Morze Egejskie. Odwiedzi greck wysp Korfu któr przez stulecia rz dzili Wenecjanie. lady ich obecno ci s widoczne nie tylko w charakterystycznej architekturze ale tak e w miejscowych tradycjach kulinarnych. Mówi si e na Krecie mo na znale najbardziej soczyste warzywa w regionie ródziemnomorskim. Jest to okazja by pozna oryginalny przepis na polsk ryb po grecku
15:50
Przyjaciele Misia i Margolci
Mistrz. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjació : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewiór Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku który zosta wybudowany jako prezent dla wnuków przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:10
Zwierzaki Czytaki
K cik kulinarny. Rysia z Szymkiem z niecierpliwo ci czekaj na przyj cie cioci Krysi. Wszystko jest ju gotowe. Stolik naszykowany naczynia przygotowane. Oboje nie mog doczeka si kolejnych smako yków przyrz dzonych przez cioci . Niestety okazuje si e nic z tego nie b dzie. Micha og asza koniec z zabaw w restauracje kawiarnie i ma gastronomi . Wszyscy musz si zastanowi co zrobi z przyniesionymi przysmakami
16:30
Rodzinka.pl
Sprz tanie. Rodzina Boskich szykuje si do wiosny. Ludwik szuka czekoladek które ukry . Kacper chce zapu ci w sy. Kuba zarzuca Natalii e nie gotuje zdrowo. Przy obieraniu grzybów Marek i Ludwik wspominaj dawne czasy
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Zakochaj si w Polsce
Pieniny. Pieniny to wyodr bnione pasmo górskie o d ugo ci 35 km. P yn cy przez nie Dunajec dzieli je na 3 cz ci: Pieniny Spiskie W a ciwe i Ma e Pieniny. Jest to jeden z najbardziej malowniczych zak tków Polski. Urokowi tego miejsca nie mo na si oprze . Pi kno Pienin porusza nawet osoby których wra liwo nie by a do tej pory mocn stron . Zapieraj ce dech w piersiach widoki zawdzi czamy przede wszystkim urozmaiconej rze bie terenu i towarzysz cej jej ro linno ci. Przed wyruszeniem na szlak warto odwiedzi pawilon edukacyjny w Sromowcach Ni nych. Tu dowiemy si jakie gatunki ro lin i zwierz t wyst puj w ekosystemach naskalnych Pienin i które mo na zobaczy podczas wycieczki na szczyt Trzech Koron
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
Odc. 2409Jowita ponownie spotyka si z ukrywaj cym si ojcem. Ma dla niej dobre wie ci. Mia bowiem sen w którym wygra wielkie pieni dze w ruletk . Kornel chce by córka dostarczy a mu strój odpowiedni na wizyt w kasynie i namówi a rodzin do wyp aty z kont wszystkich oszcz dno ci. Nie tylko Jezierscy potrzebuj zastrzyku gotówki. Agata odwiedza Teres i Fryderyka i dowiaduje si o wzro cie op at za ich pobyt w o rodku. W tej sytuacji Hubert proponuje by dziadkowie wrócili do rodzinnego domu Pyrków. Za to ta ce i swawola w Fitness Klubie. Odbywa si tam pierwsza lekcja tanga prowadzona przez Vincenzo. W zaj ciach uczestnicz Basia Zenek i Jola. W och ta czy z Regin co wzbudza zazdro Koz owskiej. Tymczasem Franek wraca wcze niej z Francji ale nie sam. Serial obyczajowy
18:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
19:10
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Ojciec Mateusz
Zlecenie. Podczas zawodów strzeleckich ma miejsce nieudany zamach na ycie pewnego biznesmena. W czasie przes uchania Czes aw Mader twierdzi e nie wie dlaczego kto móg by próbowa go zabi
21:10
Ojciec Mateusz
Sprawa wi tego Miko aja. W mieszkaniu pa stwa Jaskotów zostaje znaleziona martwa Maria Jaskot. Kto w ama si do domu i zabi kobiet . Poszlaki wskazuj na Wies awaPawlaka który ju ma na swoim koncie w amania. Wies aw zostaje aresztowanyw trakcie swojego lubu. Nie przyznaje si jednak do winy mówi e prowadziuczciwe ycie. Chce by szcz liwy i po lubi Helen . Ojciec Mateusz nie wierzy w win Wies awa i sprawdza inne tropy w tej sprawie. Serial kryminalny obyczajowy 42 min Polska 2010Re yseria: Andrzej KostenkoScenariusz: Jolanta Hartwig SosnowskaZdj cia: Adam BajerskiAktorzy: Artur mijewski Kinga Preis Piotr Polk Micha Piela Delfina Wilko ska Jolanta Juszkiewicz Paulina Chru ciel Maria Kowalik Ma gorzata Ma lanka Piotr Cyrwus Wojciech Majchrzak
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Program publicystyczny
23:30
Rodzinka.pl
Sprz tanie. Rodzina Boskich szykuje si do wiosny. Ludwik szuka czekoladek które ukry . Kacper chce zapu ci w sy. Kuba zarzuca Natalii e nie gotuje zdrowo. Przy obieraniu grzybów Marek i Ludwik wspominaj dawne czasy
Activate Live-Chat