OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Wakacyjne hity wszech czasw
Na pla y w Jastarni wyst pi m.in.: Urszula Sylwia Grzeszczak Ewelina Lisowska Czerwone Gitary Piersi Feel Sebastian Riedel Damian Ukeje a tak e wokalista i producent muzyczny Arash
03:25

Wakacyjne hity wszech czasw
Na pla y w Jastarni wyst pi m.in.: Urszula Sylwia Grzeszczak Ewelina Lisowska Czerwone Gitary Piersi Feel a tak e gwiazda zza granicy wokalista i producent muzyczny Arash. W Jastarni zabrzmi najwi ksze wakacyjne hity us yszymy m.in. takie letnie przeboje jak: Agnieszka Historia pewnej znajomo ci Ba kanica Dmuchawce latawce wiatr W stron s o ca W dzie gor cego lata Ca uj mnie Jolka Jolka i wiele innych znanych utworów. Na scenie za piewaj : Urszula Sylwia Grzeszczak Ewelina Lisowska Felicjan Andrzejczak Czerwone Gitary Sebastian Riedel Damian Ukeje a tak e znakomity szwedzki wokalista ira skiego pochodzenia Arash. Artysta wykona m.in. swój wielki hit zatytu owany Temptation . Nie zabraknie tak e najpopularniejszych zespo ów. Wyst pi : Czerwone Gitary zy Piersi oraz grupy Feel Loka i Big Day. Najpopularniejsze letnie hity us yszymy tak e w wykonaniu turystów i pla owiczów natomiast ca o ci dope ni ywio owe choreografie w wykonaniu tancerzy Agustina Egurroli. Koncert poprowadz Marzena Kawa i Karol Gnat. Partnerami wydarzenia s Program Trzeci Polskiego Radia i Miasto Jastarnia
04:20

Barwy szcz cia
Odc. 2414Klara idzie na symboliczny pogrzeb ojca i spontanicznie wyg asza przejmuj c mow . Tu po uroczysto cimacocha zaczyna namawia Pyrk by odrzuci a spadek po liwi skim. Radek za podszeptem prawniczki postanawia przepisa swoj restauracj na Sandr by ukry maj tek przed kolejnym starciem w s dzie z Lidk . Lepiej sprawy maj si u Darka który spotyka si z Ig by rozwi za w ko cu fundacj . Razem j prowadzili i przez ni o ma o nie trafili do wi zienia. Tymczasem Jerzy który przyjecha na budow spotka si z Janickim jest oczarowany Walawsk . Serial obyczajowy
04:50

Magazyn Ekspresu Reporterw
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
05:45

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krlw
Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywaj cych si w redniowiecznej Polsce po mierci króla W adys awa okietka. W adc Polski zostaje Kazimierz który przez potomnych zostanie nazwany Wielkim. M ody król musi si zmierzy z wieloma wyzwaniami m.in. unormowa stosunki z Czechami i Zakonem Krzy ackim. Na dworze królewskim nie tylko podejmowane s wa ne decyzje polityczne ale rozgrywaj si te yciowe dramaty kwitn romanse zawi zuj si spiski i toczy si walka o wp ywy
07:00

Kuchnia polskich ydw
Jom Kipur. Post i ob arstwo. W kolejnym odcinku programu poznamy potrawy spo ywane podczas Jom Kipur jednego z najwa niejszych i najbardziej uroczystych religijnych wi t ydowskich. Prowadz cy program ukasz Modelski przyrz dzi przek ski ze ledzi. Pierwsz potraw b dzie led pieczony w occie a drug kulki ze sma onych ledzi
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15

Co na obiad
Tagliatelle z cukinii z suszonymi pomidorami. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2415Klara konsultuje spraw spadku po ojcu z Paszkowsk . Prawniczka odkrywa zaskakuj ce fakty. Okazuje si e liwi ska próbowa a oszuka Pyrk . Kajtek nie mo e si dziwi kiedy Oliwka kolejny raz podejmuje temat wyprowadzki. W hotelu Sta skich Tomalowa wchodzi na wojenn cie k z Karolin i ma spore problemy gdy pomagaj cy jej w urz dzaniu SPA Kazik niszczy zabytkowy mebel. Poza tym wiele wskazuje na to e ojca Zuzi i Sabin czy co wi cej ni przyja . Tymczasem Jerzy znów spotyka si z Ig która zabiera go na wycieczk za miasto. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35

Ranczo
Przeciek kontrolowany. Wi c awska i Hadziukowa proponuj Francesce prac ochroniarza na weselu. Halina i Lodzia nabieraj podejrze e ich m owie uk adaj sobie drugie ycie w Warszawie
13:20

Ranczo
wiadek koronny. Doktor Wezó otrzymuje ofert pracy w presti owej klinice. Solejuk nie akceptuje faktu e jego ona zosta a przyj ta na studia. Kinga dochodzi do wniosku e my l cy facet jest ci arem dla kobiety
14:10

piewa a Ewa Demarczyk
Filmowa opowie o Ewie Demarczyk przez jej piosenki one poprowadz nas przez jej biografi . Jak powiedzia Zygmunt Konieczny dzi m odzi ludzie nie wiedz kim by a Ewa nazwisko Demarczyk nic im nie mówi. Chyba najlepszym sposobem eby j poznali b dzie poznanie jej poprzez jej piosenki i ich wykonania. Na film z o si wyci gni te z archiwów TVP wykonania piosenek na festiwalu w Opolu w Sopocie nagrania z dwóch koncertów telewizyjnych sporadyczne pojedyncze piosenki. Poka emy Ew Demarczyk do roku 1980 kiedy by a wielka kiedy piewa a dla nas kiedy nie k ad si na ni aden cie . Konstrukcja filmu opiera si na wspomnieniach ludzi którzy z ni pracowali którzy jej towarzyszyli w drodze artystycznej ale te j tworzyli
15:20

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Koka. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznegow Londynie. czy pasj zwiedzania wiata i docierania do najbardziej egzotycznych zak tków z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. Ka dy program to filmowa gaw da pe na dygresji i artów urozmaicona rozmowami z miejscow ludno ci prezentacj kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój odmienny punkt widzenia. Koka w Peru to wi ta ro lina. Jej li cie zawieraj kokain i s stosowane jako u ywka. Wojciech Cejrowski zabiera widzów na plantacj koki. Zobaczymy jak si uprawia t ro lin wspólnie we miemy udzia w zbiorach. Sprawdzimy aktualne ceny w skupie i dowiemy si do czego kok wykorzystuj Peruwia czycy. Jak on to zrobi e nie bali si kamery Ma jaki dar
15:50

Al chemik
Nasz dom. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05

Szko a z Kleksem Bystrzakiem
Przygody trójki rodze stwa oraz ciekawskiego Kleksa Bystrzaka którzy w ka dym odcinku ucz si pisa liczy oraz rozwi zywa ciekawe zagadki. Jagoda (7 lat) Micha (5 lat) i Tymon (3 lata) razem ze swoim niebieskim przyjacielem poznaj Polsk i wiat nie wychodz c z domu. W Szkole z Kleksem Bystrzakiem jest miejsce na wykonanie prostych prac plastycznych eksperymentów oraz innych zabaw edukacyjnych. W ka dym odcinku dzieci poznaj : przewodni cyfr liczb liter i figur geometryczn . Poznaj ciekawostki z ró nych dziedzin: przyrody geografii chemii historii fizyki
16:20

Licz na Wiktora
Liczba 15. Licz na Wiktora to audycja dla najm odszych widzów w której Wiewiór Wiktor pomo e dzieciom pozna liczby i cyfry
16:25

Halo halo
Zestaw nietypowych wicze. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krótkie rozmowy bawi i ucz
16:30

Rodzinka.pl
Urlop Boskich. Ludwik wbrew woli Natalii zaprasza Marka na wyjazd do Ko obrzegu. Ona w odwecie zaprasza na wyjazd Janin . Po podró y z przygodami docieraj do Ko obrzegu. Tymczasem w domu Boskich Zenon chce odebra poród Marii
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:40

Zaginione skarby
Portret Johanna Schwarzwaldta. Cykl programów po wi conych kradzie om dzie sztuki. Hans Holbein m odszy Portret Johanna Schwarzwaldta (1543). Najmniejsze pi ciocentymetrowe dzie o ulubionego malarza króla Henryka VIII. W 1941 roku miniatura znalaz a si w wykazie niemieckich narodowych dóbr kultury. Trafi a do rejestru wraz z tym co by o na tym terenie najcenniejsze. Na li cie znalaz y si : tryptyk S d Ostateczny Hansa Memlinga i rze ba Pi knej Madonny z Bazyliki Mariackij w Gda sku
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2415Klara konsultuje spraw spadku po ojcu z Paszkowsk . Prawniczka odkrywa zaskakuj ce fakty. Okazuje si e liwi ska próbowa a oszuka Pyrk . Kajtek nie mo e si dziwi kiedy Oliwka kolejny raz podejmuje temat wyprowadzki. W hotelu Sta skich Tomalowa wchodzi na wojenn cie k z Karolin i ma spore problemy gdy pomagaj cy jej w urz dzaniu SPA Kazik niszczy zabytkowy mebel. Poza tym wiele wskazuje na to e ojca Zuzi i Sabin czy co wi cej ni przyja . Tymczasem Jerzy znów spotyka si z Ig która zabiera go na wycieczk za miasto. Serial obyczajowy
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Uwik ani
ucja. ucja i jej ch opak Marcin wracaj z imprezy samochodem. Dochodzi do wypadku przeje d aj cz owieka. Dziewczyna chce wezwa policj jednak Marcin przekonuje j eby tego nie robi a oboje pili alkohol. Postanawiaj ukry zw oki w przydro nych krzakach. ucja nie potrafi jednak pogodzi si z tym co si sta o. Wkrótce dziewczyna otrzymuje anonim a policja trafia na lad zabitego m czyzny. Tymczasem na komend policji zg asza si kobieta która zeznaje e zagin jej m . Do ucji przychodzi kolejny list z pogró kami a zaraz potem zostaje napadni ta. Marcin i ucja zaczynaj ba si o swoje ycie. Czy odwa si opowiedzie prawd policji Serial kryminalny
21:10

Uwik ani
Iza. Policjantka Iza pewnego dnia wraz ze swoim koleg bierze udzial w interwencji. Maj udaremni napad na sklep. Kiedy docieraj na miejce Iza widzi uciekaj cego zamaskowanego m czyzn . Natychmiast podejmuje dzia anie. Kiedy rusza za nim w po cig bandyta wyci ga bro i mierzy do funkcjonariuszki. Iza strzela pierwsza. Na miejsce zdarzenia przyje d a ekipa dochodzeniowa. Niestety policjanci nie znajduj broni przy zw okach m czyzny. W tej sytuacji Iza zostaje zawieszona w obow zkach za przekroczenie uprawnie . Postanawia wyja ni spraw . Jest pewna e widzia a bro w r kach bandyty. Czy uda jej si udowodni swoj niewinno Kto i dlaczego próbuje jej zaszkodzi Serial sensacyjny kryminalny
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Trzy mosty
Mosty w Zaleszczykach na Dniestrze w Kutach na Czeremoszu i w niatynie na Prucie sta y si wiadkami tragicznych wydarze we wrze niu 1939 roku gdy wielu ludzi zosta o zmuszonych do ucieczki
23:00

Sierpem w plecy
Film autorstwa S awomira Koehlera o sowieckiej inwazji na Polsk we wrze niu 1939 roku ami cej polsko sowiecki pakt o nieagresji o pakcie Ribbentrop Mo otow b d cym IV rozbiorem Polski o losach Polaków zamieszka ych na terenach zaj tych przez Rosj sowieck w pierwszych dniachi latach po inwazji. W rodku nocy 17 wrze nia 1939r. ambasadorowi Polski w Moskwie Wac awowi Grzybowskiemu wr czono przewrotn not dyplomatyczn informuj c o wkroczeniu Armii Czerwonej która mia a na celu ochron narodu polskiego. Historia opowiedziana przez wiadków uczestników zdarze z komentarzami historyków. Film o dramatycznych walkach Polaków z sowietami mi dzy innymi o obronie Grodna aresztowaniach i wywózkach na Syberi masowych zabójstwach dokonanych na polskich o nierzach i ludno ci cywilnej o cynicznej polityce i propagandzie sowieckiej g osz cej wyzwole cze has a wobec Polaków i o niektórych polskich rodowiskach pozostaj cych pod sowieck okupacj
23:35

Rodzinka.pl
Urlop Boskich. Ludwik wbrew woli Natalii zaprasza Marka na wyjazd do Ko obrzegu. Ona w odwecie zaprasza na wyjazd Janin . Po podró y z przygodami docieraj do Ko obrzegu. Tymczasem w domu Boskich Zenon chce odebra poród Marii
Activate Live-Chat