OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:10

Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Uwik ani
ucja. ucja i jej ch opak Marcin wracaj z imprezy samochodem. Dochodzi do wypadku przeje d aj cz owieka. Dziewczyna chce wezwa policj jednak Marcin przekonuje j eby tego nie robi a oboje pili alkohol. Postanawiaj ukry zw oki w przydro nych krzakach. ucja nie potrafi jednak pogodzi si z tym co si sta o. Wkrótce dziewczyna otrzymuje anonim a policja trafia na lad zabitego m czyzny. Tymczasem na komend policji zg asza si kobieta która zeznaje e zagin jej m . Do ucji przychodzi kolejny list z pogró kami a zaraz potem zostaje napadni ta. Marcin i ucja zaczynaj ba si o swoje ycie. Czy odwa si opowiedzie prawd policji Serial kryminalny
03:30

Uwik ani
Iza. Policjantka Iza pewnego dnia wraz ze swoim koleg bierze udzial w interwencji. Maj udaremni napad na sklep. Kiedy docieraj na miejce Iza widzi uciekaj cego zamaskowanego m czyzn . Natychmiast podejmuje dzia anie. Kiedy rusza za nim w po cig bandyta wyci ga bro i mierzy do funkcjonariuszki. Iza strzela pierwsza. Na miejsce zdarzenia przyje d a ekipa dochodzeniowa. Niestety policjanci nie znajduj broni przy zw okach m czyzny. W tej sytuacji Iza zostaje zawieszona w obow zkach za przekroczenie uprawnie . Postanawia wyja ni spraw . Jest pewna e widzia a bro w r kach bandyty. Czy uda jej si udowodni swoj niewinno Kto i dlaczego próbuje jej zaszkodzi Serial sensacyjny kryminalny
04:15

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków yj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:20

Na sygnale
Nowy pocz tek. Ratownicy wci tkwi uwi zieni w klubie Velvet. Wiktor by ratowa Piotra postanawia odda si w r ce bandyty. Tymczasem na miejsce docieraj kolejne zespo y: Potockiego i doktor Reiter. Gdy Anna chce wej do klubu by pomóc m owi Stanis aw nagle j atakuje. Z kolei Basia jest na skraju za amania. Przeszczep nerki który mia przej Tadzio zostaje jednak odwo any. W szpitalu zjawia si nagle Adam. Na SOR ze w Le nej Górze zaczyna prac nowy utalentowany lekarz doktor Beniamin Vick. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
04:50

Blondynka
ycie na kraw dzi. Sylwia przyje d a do szpitala. Jej m przebywa na oddziale intensywnej terapii jest w pi czce. Wkrótce do szpitala przychodzi Marta Retzer która wyznaje Sylwii e jest w ci y z Dawidem
05:45

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrócie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
06:50

Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
07:05

Giganci historii
Upadek komunizmu w Europie. Wyrwij murom z by krat Zerwij kajdany po am bat A mury run run run piewa Jacek Kaczmarski. I wy piewa . W 1989 roku mury w ko cu run y. Zacz o si w Polsce. Od sierpniowych strajków Solidarno ci okr g ego sto u po pierwsze cz ciowo wolne wybory wygrane przez opozycj i rozwi zanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od tej iskry zaj si ca y Blok Wschodni. Kolejne pa stwa zrzuca y jarzmo komunizmu: W gry Niemiecka Republika Demokratyczna Bu garia Czechos owacja i wreszcie Rumunia gdzie pola a si krew. Rewolucja nazwana Jesieni Narodów doprowadzi a do ostatecznego upadku komunizmu w Europie. elazna kurtyna dziel ca nasz kontynent od ponad 4 dekad znikn a. Jak do tego dosz o Dlaczego rewolucja mia a stosunkowo agodny przebieg Czy odby a si za cichym przyzwoleniem Moskwy I czy Polska by a laboratorium pierestrojki W tym odcinków teleturnieju Giganci historii ile wiemy o wydarzeniach które doprowadzi y do Upadku komunizmu w Europie
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków yj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:25

Stawiam na Tolka Banana
Tolek. Ch opcy z gangu Tolka Banana wybieraj si z wizyt do stomatologa by sprawdzi na miejscu czy niebieski volkswagen zaparkowany przed domem dentysty potr ci ich koleg Cygana. Nowe poszlaki utwierdzaj ich w przekonaniu e tym razem trafili na w a ciwy lad. Serial przygodowy dla m odzie y 39 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz wed ug w asnej powie ci: Adam BahdajZdj cia: Jacek KorcelliMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz Sergiusz Lach Filip obodzi ski Krzysztof Kowalewski Gustaw Lutkiewicz Lidia Korsakówna Teresa Lipowska i inni
TVPOLONIA
12:05

Samochodzik i templariusze
Po przygod. Pan Samochodzik i jego pomocnicy Wilhelm Tell Wiewiórka i Sokole Oko wyruszaj na wypraw w poszukiwaniu skarbu templariuszy
12:45

Tamte lata tamte dni
Andrzej i Jacek Zieli scy. Marta Perchu Burzy ska rozmawia z wybitnymi artystami o dzieci stwie domu rodzinnym i najwa niejszych do wiadczeniach które w istotny sposób wp yn y na ich ycie i drog twórcz . Rozmowy realizowane s w miejscach które dla bohaterów programu maj najwi ksze znaczenie sentymentalne. Tym razem w podró do krainy najm odszych lata zabieraj nas bracia Andrzej i Jacek Zieli scy popularni muzycy znani jako Skaldowie
13:25

The Voice of Poland
Live. W jedenastej edycji The Voice of Poland w fotelach trenerów zasi d Urszula Dudziak Edyta Górniak Micha Szpak oraz Tomson i Baron. B dzie to ju dziewi ta edycja z udzia em muzyków z zespo u Afromental. Dziewi dziesi ciu uczestników wybranych spo ród dwunastu tysi cy osób które zg osi y si do programu zaprezentuje na scenie swoje umiej tno ci wokalne. W roli prowadz cych wyst pi Tomasz Kammel i Maciej Musia . Wspó prowadz cymi b d Adam Zdrójkowski i Ma gorzata Tomaszewska którzy mi dzy innymi wr cz uczestnikom zaproszenia do programu
15:35

The Voice of Poland
Live. W jedenastej edycji The Voice of Poland w fotelach trenerów zasi d Urszula Dudziak Edyta Górniak Micha Szpak oraz Tomson i Baron. B dzie to ju dziewi ta edycja z udzia em muzyków z zespo u Afromental. Dziewi dziesi ciu uczestników wybranych spo ród dwunastu tysi cy osób które zg osi y si do programu zaprezentuje na scenie swoje umiej tno ci wokalne. W roli prowadz cych wyst pi Tomasz Kammel i Maciej Musia . Wspó prowadz cymi b d Adam Zdrójkowski i Ma gorzata Tomaszewska którzy mi dzy innymi wr cz uczestnikom zaproszenia do programu
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Werner planuje poprosi Sandr by w ko cu z nim zamieszka a. Kamil zaczyna szuka nowego domu na wie e Joasia postanowi a wróci do Polski i znowu zamieszka na Wietrznej. Trafia razem z Pol na posesj któr nawiedzaj duchy. Tymczasem Magda odkrywa e ma nowego adoratora którym okazuje si brat jej kole anki ze studiów. Ania postanawia za to nagle zerwa z Damianem i wyznaje Budzy skiej e jej serce podbi ju kto inny. Serial obyczajowy
18:10

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021
Piosenki Pana Kleksa. Wyst py uczestników wy onionych w castingach oceniaj jurorzy: muzycy autorzy tekstów osoby zwi zane z konkursami Eurowizji i Eurowizji Junior. Program prowadzi Marek Sierocki. Wa nym elementem programu s materia y archiwalne przedstawiaj ce oryginalne wykonania piosenek wylosowanych przez uczestników konkursu. Nagrod dla zwyci zców poszczególnych odcinków jest wyst p w odcinku fina owym który b dzie emitowany na ywo. Zwyci zca czwartego fina owego odcinka b dzie reprezentowa Polsk podczas koncertu Eurowizja Junior 2021 w Pary u
19:10

Program rozrywkowy
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Stulecie Winnych
Rodzinny dom Winnych zostaje strawiony przez po ar. Micha junior nie mo e si pogodzi z tym e musi zaczyna gr na skrzypcach od nowa. Nieoczekiwanie do Brwinowa powraca Jasiek i obejmuje wa ne stanowisko w PGR ze stworzonym w pa acu Wieruszów. Poznaje Lott Niemk która zosta a po wojnie na terenach Polski. Nawi zuje si mi dzy nimi ciche porozumienie. W adek mimo starszego wieku jako zagorza y przeciwnik komunistycznej rzeczywisto ci odmawia jakiejkolwiek pomocy ze strony swojego syna przy uprawie pól. Kazia znowu jest rozdarta mi dzy mi o ci do syna i m a. Z wi zienia wychodzi Kazimierz i po raz kolejny staje rodzinie Winnych na drodze do szcz cia i spokoju. Córki Ani i Mani szykuj si do egzaminów na studia. Ku uciesze rodziny Ewa i Basia zdaj na medycyn . Kasia o wiadcza e postanowi a zosta aktork . Serial obyczajowy historyczny
21:15

Ach pij kochanie
Historia osnuta na faktach. Czasy stalinowskiego terroru w Polsce. To historia m odego milicjanta który próbuje rozwik a zagadk tajemniczych znikni ludzi w okolicach Krakowa. Dochodzi do wniosku e to sprawka seryjnego zabójcy. Podejrzenia padaj na m czyzn powszechnie uchodz cego za szanowanego obywatela. Kraków maj 1955 roku. 44 letni W adys aw Mazurkiewicz zwany pi knym W adkiem to król ycia ma wielkie pieni dze mnóstwo kobiet wokó siebie i zaskakuj ce uk ady a do tego ca kiem niejasn przesz o . Prowadz cy ledztwo w sprawie zagadkowych zbrodni oddany systemowi m ody milicjant Karski podejrzewa w a nie Mazurkiewicza. W trakcie dochodzenia napotyka jednak na same przeszkody. Czy Karski wytrwa a zabójca maj cy na sumieniu liczne ofiary odpowie w ko cu za swoje czyny Film kryminalny Polska 2017Re yseria: Krzysztof LangScenariusz: Andrzej Go daAktorzy: Katarzyna Warnke Karolina Gruszka Andrzej Chyra Tomasz Schuchardt Bogus aw Linda Arkadiusz Jakubik
22:50

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
23:10

Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
Activate Live-Chat