OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

M jak mi o
Werner planuje poprosi Sandr by w ko cu z nim zamieszka a. Kamil zaczyna szuka nowego domu na wie e Joasia postanowi a wróci do Polski i znowu zamieszka na Wietrznej. Trafia razem z Pol na posesj któr nawiedzaj duchy. Tymczasem Magda odkrywa e ma nowego adoratora którym okazuje si brat jej kole anki ze studiów. Ania postanawia za to nagle zerwa z Damianem i wyznaje Budzy skiej e jej serce podbi ju kto inny. Serial obyczajowy
01:00

Zakochaj si w Polsce
Le ajsk. Tym razem zago cimy w Le ajsku. Zwiedzanie rozpoczniemy od Muzeum Ziemi Le ajskiej znajduj ce si w budynkach Zespo u Dworu Staro ci skiego którego historia si ga pierwszej po owy XVI wieku. Odwiedzimy te zespó ko cielno klasztorny oo. Bernardynów wybudowany w roku 1608. To tu znajduj si organy nale ce do najcenniejszych zabytków tego typu nie tylko w Polsce ale i w Europie. Niespe na 3 km od Le ajska we wsi Wierzawice znajduje si wyj tkowa malowniczo po o ona stadnina. Stajniezamieszkuje 31 koni ró nych ras i ma ci a grupa pasjonatów wciela si tutaj w role o nierzy 20 Pu ku U anów im. Króla Jana III Sobieskiego
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

XXII Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2016. Park Rozrywki
XXII Festiwal Kabaretu Koszalin zamieni si w Park Rozrywki. Kabarety zaprosi y widzów m.in. do Zagrody Kucyków Strzelnicy i Parku Historycznego. Taka lokalizacja to znakomity pretekst do satyrycznego skomentowania aktualnych przemian w kraju. Gospodarze festiwalu Leszek Malinowski i Waldemar Siera ski z kabaretu Ko Polski a tak e Miko aj Cie lak z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Go cie Parku Rozrywki: Kabaret Moralnego Niepokoju Marcin Daniec Kabaret Rak Grzegorz Halama Kabaret Pod Wyrwigroszem Fair Play Crew
03:10

Ranczo
Przeciek kontrolowany. Wi c awska i Hadziukowa proponuj Francesce prac ochroniarza na weselu. Halina i Lodzia nabieraj podejrze e ich m owie uk adaj sobie drugie ycie w Warszawie
04:00

Ranczo
wiadek koronny. Doktor Wezó otrzymuje ofert pracy w presti owej klinice. Solejuk nie akceptuje faktu e jego ona zosta a przyj ta na studia. Kinga dochodzi do wniosku e my l cy facet jest ci arem dla kobiety
05:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:55

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków yj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasw
Hity wszech czasów to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spójn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojów i utworów które rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawców które by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan równie polskie hity wykonywane przez artystów na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
07:00

Kaprysy azarza
Stary wie niak Jacenty zbli a si do kresu swych dni. Bliscy i s siedzi s przygotowani na jego mier . Jednak zainteresowany zaczyna zachowywa si niezgodnie z oczekiwaniami
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków yj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:05

Czterdziestolatek recepta na sukces
W programie wspomnienia re ysera Jerzego Gruzy oraz odtwórców g ównych ról Andrzeja Kopiczy skiego Anny Seniuk i Romana K osowskiego z pracy na planie serialu czterdziestolatek
11:25

Ziarno
Casting. Poszukiwany pomocnik Pana Boga Du y i ma y Czy ka dy z nas mo e by aposto em Jakie cechy powinien mie pomocnik Pana Boga W Ewangelii jest napisane: Je li kto chce by pierwszym niech b dzie ostatnim ze wszystkich i s ug wszystkich To wa ne s owa ale jak je dobrze rozumie W kolejnym odcinku Ziarna biskup Artur Wa ny ksi dz Adam i ciocia Ewelina postaraj si odpowiedzie na te trudne pytania. Powiemy tak e jak spe nia marzenia i ka dego dnia pomaga sobie nawzajem. Gotowi na wyzwanie Kto chce by pomocnikiem Pana Boga
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:35

S owo na niedziel
Brak nie jest pora k. Pan Bóg da nam wielki dar wolno ci a dobrze poj ty dar wolno ci zabiera strach. Nale y dostrzec e Bóg tak e nas uzdrawia i daje nam narz dzie do pokonywania trudno ci Swoje S owo. I cho brzmi to banalnieto warto pami ta e osoba napotkana na naszej drodze powinna wzbudza w nas wdzi czno bo staje si narz dziem uzdrawiaj cym nas samych. Mo e trudno te s owa zrozumie od razu ale warto si w nie ws ucha podczas niedzielnych czyta
12:40

Umar aby y . Rzecz o Stefanie kardynale Wyszy skim
Dwa filary polskiego Ko cio a. Serial o yciu i roli Prymasa Tysi clecia w tworzeniu historii Ko cio a Polski i narodu polskiego. Beatyfikacja kardyna a Stefana Wyszy skiego to b dzie wi to Ko cio a w Polsce. Warto przygotowa widzów do odpowiedniego prze ycia duchowego i poznania wielko ci osobowo ci Ksi dza Prymasa. Wyszy ski i Wojty a przedstawienie ich wspólnej pracy dla dobra Ko cio a w Polsce i star z w adz komunistyczn od pocz tków pos ugi Wojty y a do mierci Prymasa i ich ostatniego po egnania
13:00

Transmisja mszy wi tej z bazyliki Naj wi tszej Maryi Panny Niepokalanie Pocz tej w Grce Klasztorne
14:15

Czterdziestolatek
Walka z na ogiem czyli labirynt. In ynier Stefan Karwowski postanawia zerwa z na ogiem palenia. Jednak ycie budowniczego Trasy azienkowskiej m a i ojca do niesfornych latoro li toczy si w tak nerwowym tempie e trudno muwytrwa w tym postanowieniu. Pracuj ca w wodoci gach MadziaKarwowska zwierza si kole ankom z pracy i szefowi Gajnemu e m rzuca palenie i wys uchuje szeregu porad na ten temat. Próbujestosowa w domu zalecenia kole anek ale to ostatecznie wytr caKarwowskiego z równowagi. Udaje mu si wytrzyma bez papierosatylko jeden dzie . Serial komediowy 40 min Polska 1974Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Krzysztof Teodor Toeplitz Aktorzy: Andrzej Kopiczy ski Anna Seniuk Irena Kwiatkowska Roman K osowski Leonard Pietraszak Piotr K kolewski Gra ynaWo niak Zofia Czerwi ska Wojciech Pokora Janusz K osi ski Wac awKowalski i inni
15:05

Do ynki Prezydenckie
Do ynki Prezydenckie to wydarzenie wie cz ce ogromny trud pracy w o ony przez polskich rolników podczas ostatnich niw. wi to swoim rodowodem si ga czasów redniowiecznych i jest form podzi kowaniaza tegoroczne zbiory oraz pro b o pomy lno przysz orocznych plonów
16:30

Le niczwka
Szymon mówi Mi ce e b dzie mog a widywa syna. Zgodnie z obietnic z o on Beatce Norbert przygotowuje wegetaria skie menu. Jedynak Ga kowa i Krawczyk przychodz do Borowika na obiad
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:15

Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polaków i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polaków w kraju i za granic
18:45

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków yj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
18:50

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
19:10

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Blondynka
Majaki przysz o ci. Dawid budzi si w szpitalu. Jest przy nim Marta. Na wie o tym e Sylwia wie o dziecku m czyzna wpada w z o . Wyrzuca Mart za drzwi wkrótce potem ucieka ze szpitala
21:15

Za ma
Julia Brystiger by a funkcjonariuszka Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicznego na pocz tku lat 60. przybywa do Zak adu dla Ociemnia ych w Laskach pod Warszaw . Spotyka Stefana Wyszy skiego
23:20

Studio Kultura niedziela z..
twórczo ci Franciszka Walickiego. Bohater kolejnego odcinka Niedzieli z... nie bez powodu jest nazywany ojcem chrzestnym polskiego rocka. Jako twórca i kierownik artystyczny pierwszych polskich zespo ów bigbitowych sta si w latach 50. inspiratorem muzycznych mód i importerem rock n rolla na polski grunt. Spod jego pióra wysz y niezapomniane przeboje polskich gwiazd muzyki mi dzy innymi Czes awa Niemena Wojciecha Kordy Ady Rusowicz Urszuli Sipi skiej
Activate Live-Chat