OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:10
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Przysta
Egzamin. Daga stresuje si przed egzaminem. Anka próbuje j pocieszy . Za pomoc sztuczek prawnych Andrzej przekonuje Witolda eby przyj sum oferowan przez Alicj . Witold w ko cu wyje d a
03:30
 
Stulecie Winnych
Rodzinny dom Winnych zostaje strawiony przez po ar. Micha junior nie mo e si pogodzi z tym e musi zaczyna gr na skrzypcach od nowa. Nieoczekiwanie do Brwinowa powraca Jasiek i obejmuje wa ne stanowisko w PGR ze stworzonym w pa acu Wieruszów. Poznaje Lott Niemk która zosta a po wojnie na terenach Polski. Nawi zuje si mi dzy nimi ciche porozumienie. W adek mimo starszego wieku jako zagorza y przeciwnik komunistycznej rzeczywisto ci odmawia jakiejkolwiek pomocy ze strony swojego syna przy uprawie pól. Kazia znowu jest rozdarta mi dzy mi o ci do syna i m a. Z wi zienia wychodzi Kazimierz i po raz kolejny staje rodzinie Winnych na drodze do szcz cia i spokoju. Córki Ani i Mani szykuj si do egzaminów na studia. Ku uciesze rodziny Ewa i Basia zdaj na medycyn . Kasia o wiadcza e postanowi a zosta aktork . Serial obyczajowy historyczny
04:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2417Agata i Patryk odwiedzaj Jezierskich w ich nowo wynaj tym eleganckim domu a ci od razu proponuj zakochanym by z nimi zamieszkali. Poza tym Pyrka dowiaduje si e przysz a te ciowa postanowi a zorganizowa ich lub. Tolek i Irena przebrani za bohaterów Ogniem i mieczem odwiedzaj Stefana i namawiaj go by zagra w spektaklu jako Podbipi ta. Podczas próby w Otwocku okazuje si e dosz o do nieporozumienia. Ból g owy maj te Kajtek i Oliwka. Niepokoj si gdzie Sabina zamieszka po wyprowadzce. Tymczasem Tomalowa wyznaje Cie lakom i Zuzi e ona i Kazik s par i postanowilirazem zamieszka . Serial obyczajowy
04:55
 
Rados aw
Bohaterem filmu jest legendarny dowódca Powstania Warszawskiego urodzony w 1896 roku we Lwowie Jan Mazurkiewicz. Podczas I wojny wiatowej walczy w Legionach. Po jej zako czeniu na sta e zwi za si z armi . W sierpniu 1939 przed wybuchem II wojny wiatowej by w sztabie Grupy Operacyjnej Dywersji. W po owie wrze nia 1939 w Stanis awowie za o y Tajn Organizacj Wojskow . Po jej po czeniu w marcu 1943 z Kedywem Kierownictwem Dywersji Komendy G ównej Armii Krajowej zosta zast pc szefa organizacji pu kownika Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil a 1 lutego 1944 obj dowództwo Kedywu. W Powstaniu Warszawskim dowodzi zgrupowaniem (nazwanym od jego pseudonimu Rados aw) w sk ad którego wchodzi y oddzia y: Broda 53 Zo ka Parasol Miot a Pi i Czata 49. Przeszed szlak bojowy od Woli poprzez Stare Miasto ewakuacj kana ami na Czerniaków i ponownie kana ami na Mokotów. Zosta powa nie ranny 11 sierpnia w czasie walk w rejonie ulic Okopowej i Stawki. 2 pa dziernika 1944 zosta awansowany na pu kownika. Po kapitulacji kontynuowa dzia alno konspiracyjn a po rozwi zaniu Armii Krajowej zosta delegatem na Obszar CentralnyDelegatury Si Zbrojnych na Kraj. 1 sierpnia 1945 w pierwsz rocznic wybuchu powstania zosta aresztowany przez funkcjonariuszy Urz du Bezpiecze stwa. Zwolniony po miesi cu stan na czele tzw. Centralnej Komisji Likwidacyjnej AK. 8 wrze nia 1945 zwróci si do AK owców z apelem o ujawnienie si i skorzystanie z amnestii. 4 lutego 1949 zosta ponownie aresztowany. Poddano go d ugotrwa emu ledztwu próbuj c wymusi zeznania obci aj ce gen. Fieldorfa Nila . 16 listopada 1953 zosta skazany na kar do ywotniego wi zienia. Na wolno wyszed w wyniku amnestii w 1956 a rok pó niej zosta zrehabilitowany. Zmar 4 maja 1988. [cyt: Rafa Paw owski Portal filmowy Kr ci si
05:45
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona krlw
Jagie o potwierdza przywileje które nada a Jadwiga. Witold knuje z Krzy akami. Bohun to s yszy. Engelhard spiskuje przeciwko Wallenrodowi i sprytnie szanta uje Zollnera. Dzi ki temu zostaje marsza kiem. Wilhelm odrzuca propozycj Jagie y. Odsy a Sirputisa i Viscontiego. Ci ko chory Przedbór przed mierci wyra a zgod na lub M cichny z Janem z Kleparza. Zbigniew ma jednak innego kandydata na m a dla M cichny
07:00
 
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Co na obiad
Go bki. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2418Sabina przeprowadza si w ko cu z córk do Kazika. Gdy Oliwka i Kajtek wi tuj z przyjació mi odzyskanie wolno ci Madzia i Kacper proponuj by zamieszkali wszyscy razem. Osobno i daleko od siebie mieszka inna para. Józek dzwoni do Gabrysi i wyznaje jak bardzo czuje si samotny za granic . W pracy Niedzielska znów ciera si z Dorot Kujawiak. By a dyrektorka oskar a swoj nast pczyni o niew a ciwe zachowanie w stosunku do uczniów. Jednak prawdziwe k opoty to maj dopiero oni. Kornel i S awka szukaj do swojej rezydencji gosposi a jedn z ch tnychjest abcia. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:35
 
Ojciec Mateusz
Zbrodnia w bibliotece. W nocy w bibliotece seminaryjnej w Pa acu Biskupów w Kielcach dochodzi do zabójstwa profesora. Stwierdzono kradzie cennego starodruku nad którym pracowa profesor Zygmunt Grudzi ski. Biskup wzywaojca Mateusza prosz c go by dyskretnie przeprowadzi ledztwo. Sprawa musi by jak najszybciej wyja niona dla dobra seminarium. Biskup wierzy e Mateusz przyspieszy dochodzenie. Jak si okazuje profesor zabra ze sob do grobu wa ne informacje dotycz ce Ko cio a w Polsce. Pracowa na tym od lat. Policja z Kielc prosi o pomoc speców z Sandomierza. Do akcji w czaj si Mo ejko i Nocul. Przebrani za kap anów rozpoczynaj ledztwo. Podejrzana jest seminarzystka Joanna któr przy apano na kradzie y Ewangelii. Mateusz szuka dowodów na jej niewinno . Przeszukuje pokój kleryka Wojtka którymia powody pozby si profesora. Serial kryminalno obyczajowy Re yseria: Andrzej KostenkoZdj cia: Adam Bajerski
13:25
 
Ojciec Mateusz
Wi zienna przesz o. W odek ojciec Micha a wychodzi po trzech latach z wi zienia. Prokurator i komisarz Mo ejko proponuj mu aby zosta ich informatorem i pomóg w rozbiciu gangu
14:20
 
Rados aw
Bohaterem filmu jest legendarny dowódca Powstania Warszawskiego urodzony w 1896 roku we Lwowie Jan Mazurkiewicz. Podczas I wojny wiatowej walczy w Legionach. Po jej zako czeniu na sta e zwi za si z armi . W sierpniu 1939 przed wybuchem II wojny wiatowej by w sztabie Grupy Operacyjnej Dywersji. W po owie wrze nia 1939 w Stanis awowie za o y Tajn Organizacj Wojskow . Po jej po czeniu w marcu 1943 z Kedywem Kierownictwem Dywersji Komendy G ównej Armii Krajowej zosta zast pc szefa organizacji pu kownika Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil a 1 lutego 1944 obj dowództwo Kedywu. W Powstaniu Warszawskim dowodzi zgrupowaniem (nazwanym od jego pseudonimu Rados aw) w sk ad którego wchodzi y oddzia y: Broda 53 Zo ka Parasol Miot a Pi i Czata 49. Przeszed szlak bojowy od Woli poprzez Stare Miasto ewakuacj kana ami na Czerniaków i ponownie kana ami na Mokotów. Zosta powa nie ranny 11 sierpnia w czasie walk w rejonie ulic Okopowej i Stawki. 2 pa dziernika 1944 zosta awansowany na pu kownika. Po kapitulacji kontynuowa dzia alno konspiracyjn a po rozwi zaniu Armii Krajowej zosta delegatem na Obszar CentralnyDelegatury Si Zbrojnych na Kraj. 1 sierpnia 1945 w pierwsz rocznic wybuchu powstania zosta aresztowany przez funkcjonariuszy Urz du Bezpiecze stwa. Zwolniony po miesi cu stan na czele tzw. Centralnej Komisji Likwidacyjnej AK. 8 wrze nia 1945 zwróci si do AK owców z apelem o ujawnienie si i skorzystanie z amnestii. 4 lutego 1949 zosta ponownie aresztowany. Poddano go d ugotrwa emu ledztwu próbuj c wymusi zeznania obci aj ce gen. Fieldorfa Nila . 16 listopada 1953 zosta skazany na kar do ywotniego wi zienia. Na wolno wyszed w wyniku amnestii w 1956 a rok pó niej zosta zrehabilitowany. Zmar 4 maja 1988. [cyt: Rafa Paw owski Portal filmowy Kr ci si
15:05
 
Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
15:25
 
Kuchnia polskich ydw
Wrzenie XVIII wieku. W kolejnym odcinku poznamy potrawy spo ywane w XVIII wieku. Prowadz cy ukasz Modelski przygotuje dania z kapusty. Pierwsz potraw b dzie kapu niak ze wie ej kapusty a drug pr ga wo owa z kiszon kapust
15:50
 
Agatka
Agatka i czerwony kamie. Film animowany adresowany do m odszych dzieci cho z powodzeniem mo e by ogl dany tak e przez starszych widzów. Ka dy z odcinków opowiada jedn z przygód sze cioletniej dziewczynki o imieniu Agatka która mieszka z rodzicami starszym bratem Julkiem i chomikiem w niewielkim domku na przedmie ciu. Akcja ka dej ods ony przygód Agatki rozpoczyna si i ko czy w wiecie umownie rzeczywistym jednak jej g ówna cz dzieje si ju w wiecie wykreowanym przez wyobra ni bohaterki
16:00
 
Mami Fatale
Laboratorium smaku. W pobli u domku Mami pojawia si przewo na pizzeria. Niestety podawane tam potrawy s mocno podlane wzmacniaczami aromatu i smaku. Okazuje si e kucharz bardziej zna si na chemii ni na gotowaniu. Czy Mami przekona go do zdrowej kuchni
16:10
 
Nela ma a reporterka
Co si budzi w nocy. Nela wybra a si do Australii aby pomaga zwierz tom które ucierpia y w wyniku po arów buszu. Po opuszczeniu czarnego lasu Nela rozpoczyna poszukiwania nocnych zwierz t zamieszkuj cych Wysp Kangura. Spotyka walabie i inne ciekawe torbacze prowadz ce nocny tryb ycia. Nela b dzie próbowa a si z nimi zaprzyja ni
16:30
 
Rodzinka.pl
Manipulowa ale z uwag. Natalia chowa kosmetyki pod ó kiem aby Paula i Magda ich nie u ywa y. Ludwik denerwuje si na Kacpra e przeszkadza mu w pracy. Ludwik i Natalia sposobem nak aniaj ch opców do wype nienia obowi zków domowych. Maria wola aby mie dziewczynk . Natalia próbuje j przekona e ch opcy s fajniejsi. Synowie jej w tym nie pomagaj
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Jak za dawnych lat
Andrzej Rosiewicz.
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2418Sabina przeprowadza si w ko cu z córk do Kazika. Gdy Oliwka i Kajtek wi tuj z przyjació mi odzyskanie wolno ci Madzia i Kacper proponuj by zamieszkali wszyscy razem. Osobno i daleko od siebie mieszka inna para. Józek dzwoni do Gabrysi i wyznaje jak bardzo czuje si samotny za granic . W pracy Niedzielska znów ciera si z Dorot Kujawiak. By a dyrektorka oskar a swoj nast pczyni o niew a ciwe zachowanie w stosunku do uczniów. Jednak prawdziwe k opoty to maj dopiero oni. Kornel i S awka szukaj do swojej rezydencji gosposi a jedn z ch tnychjest abcia. Serial obyczajowy
18:50
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ranczo
Sztuka translacji. Francesca dowiaduje si e jej adorator by y wi zie przyjecha do Polski i lada chwila mo e pojawi si w Wilkowyjach. Francesca obawia si e m czyzna mo e skrzywdzi Witebskiego
21:10
 
Ranczo
Kontrrewolucja. Uczniowie szko y podejmuj ró ne akcje w celu zdobycia rodków na zagraniczn wycieczk . Czerepach przechwytuje ide a nast pnie senator wyg asza j w telewizji
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Magazyn Ekspresu Reporterw
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30
 
Rodzinka.pl
Manipulowa ale z uwag. Natalia chowa kosmetyki pod ó kiem aby Paula i Magda ich nie u ywa y. Ludwik denerwuje si na Kacpra e przeszkadza mu w pracy. Ludwik i Natalia sposobem nak aniaj ch opców do wype nienia obowi zków domowych. Maria wola aby mie dziewczynk . Natalia próbuje j przekona e ch opcy s fajniejsi. Synowie jej w tym nie pomagaj
Activate Live-Chat