OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:10
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Miasto skarbw
Pejza Turnera. Ewa wrzuca patka do puszki staruszki kwestuj cej pod ko cio em Mariackim. Jerzy Górski krakowski marszand prosi Szatnera i Alicj o pomoc: ma w a nie kupi od Heleny Berg obraz Turnera i zale y mu bardzo na policyjnej ekspertyzie. Alicja zauwa a e Kuba Berg m ody m Heleny interesuje si piel gniark sparali owanej pacjentki. Helena odmawia sprzeda y Turnera. Alicj odwiedza Sta Bielecki jej by y ma i prosi o przys ug . Kto nachodzi jego on Len . M czyzna o nazwisku Zdort da od pracuj cej w banku Leny by da a mu klucze do skrytki 303. Alicja prosi Ew o znalezienie adresu Zdorta. Nie chce do prywatnych spraw miesza policji. Policja dostaje zg oszenie e Helena Berg nie yje a obraz Turnera znikn . Serial kryminalny
03:30
Miasto skarbw
Zdort odwiedza Len on Stasia Bieleckiego. Szanta uje zdj ciami z m odym kochankiem. Domaga si klucza do skrytki 303. W bankowym skarbcu gangster wyci ga ze skrytki 303 zielony diament. Ogl da go i chowa z powrotem. Sta Bielecki czeka w knajpie na Alicj wdaje si w bójk . Napastnicy kradn mu zegarek prezent od Alicji. Lena prosi Czarnego swojego kochanka o pomoc. Id oboje porozmawia z szanta yst . Czarny radzi Lenie by uleg a Zdortowi. Alicja udaje si pod adres który da a jej Ewa. Zastraszony Zdort mówi o planie porwania Stasia gdyby Lena nie spe ni a ich da . By y gangster otwiera swoj bankow skrytk . Skrytka jest pusta. Serial kryminalny
04:20
Na sygnale
To tylko przyja. Wiktor wyznaje kolegom e po starciu z Vickiem zdecydowa si odej ze stacji. Piotr Nowy oraz Anna robi wszystko by go powstrzyma . Z kolei Sonia nadal czaruje doktora Gór . Chce wzbudzi zazdro u Górskiej. Na dy urze ratownicy znów maj r ce pe ne roboty. Ekipa Banacha musi uratowa kilkuletnie dziecko z urazem g owy. Doktor Góra odkrywa za to e jego kolejnym pacjentem ma zosta pies. Basia nagle podwa a diagnoz kolegi. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Magda akowskaZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
04:50
58. KFPP w Opolu
Wielkie przeboje ma ego ekranu. Koncert poprowadz Tomasz Karolak i Beata Chmielowska Olech. Wyst pi m.in. Maryla Rodowicz Rafa Brzozowski Viki Gabor Marek Molak S awek Uniatowski Alicja Majewska i W odzimierz Korcz
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Poland in Undiscovered
Legnica. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
06:50
Turystyczna jazda
Iwonicz Zdrój. Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
07:05
Giganci historii
Jan III Sobieski. Panowanie w cieniu ekspansji tureckiej. Lew Lechistanu najwi kszy wódz po ród polskich monarchów. Jan III Sobieski pogromca tureckiej pot gi obro ca chrze cija stwa wielki znawca sztuki wojennej biegle znaj cy kilka j zyków w tym turecki wielbiciel kobiet. Król legenda. Jan Sobieski szybko zdoby uznanie walcz c u boku króla przeciwko Kozakom Tatarom i w czasie wyprawy na Ukrain . Jego spektakularne zwyci stwa i wielka inteligencja wynios y go na tron Polski. Z mi o ci do ony zbudowa pa ac i pisa listy które nie maj sobie równych. Jego s awa ros a razem z nim w ca ym wspó czesnym wiecie i yje do dzi . Jan III Sobieski. Panowanie w cieniu ekspansji tureckiej to temat tego odcinka teleturnieju
07:55
Dwie Joasie
Historia sympatycznej maszynistki Joasi która z uroczej panienki zmienia si w rozczochran okularnic s dz c e w ten sposób pozb dzie si natr tnych adoratorów i zazna spokoju w pracy
09:35
l ski wi ty
Ks. Jan Macha by wikarym w ko ciele parafialnym pw. w. Józefa w Rudzie l skiej. Nawi za czno z tajn organizacj i podj dzia alno charytatywn w ród polskich rodzin
10:00
Beatyfikacja ks. Jana Machy
20 listopada 2021 r. w archikatedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach odb dzie si beatyfikacja S ugi Bo ego ks. Jana Machy l skiego kap ana i m czennika. Uroczysto ci przewodniczy b dzie kard. Marcello Semeraro prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
TVPOLONIA
12:20
Niewiarygodne przygody Marka Piegusa
Przygoda siódma czyli tajemniczy list Hippollita Kwassa czyli wykrycie centralnej meliny Alberta Fl. Trwaj poszukiwania zaginionego Cze ka. Gdy wydaje si e utkn y w martwym punkcie detektyw Kwass przesy a Markowi zaszyfrowan wiadomo . Zawarta w niej wskazówka mobilizuje ch opca do dalszychposzukiwa . PRZYGODA SIÓDMA CZYLI TAJEMNICZY LIST HIPOLITAKWASSA CZYLI WYKRYCIE CENTRALNEJ MELINYALBERTA FLASZASerial dla m odych widzów 25 min 9 odc. Polska 1966Re yseria: Mieczys aw Wa kowskiScenariusz: Edmund Niziurski Mieczys aw Wa kowskiWyst puj : Grzegorz Roman Bronis aw Pawlik Jan Kociniak LudwikBenoit Mieczys aw Czechowicz Aleksander Dzwonkowski WojciechSiemion Krzysztof Litwin Barbara Krafftówna Janusz K osi ski LechOrdon i inni
12:50
Na dobre i na z e
Ludzie chwasty. Radwan wraca w ko cu z Izraela dok d pojecha by odnale syna. Od razu rzuca si w wir pracy. Z kolei Hania wci nie mo e zapomnie o Piotrze przystojnym policjancie który naprawd j urzek . Tymczasem do szpitala trafiaj kolejni chorzy. Alina oraz dr Tretter próbuj pomóc 15 letniej dziewczynie w zaawansowanej ci y. Podejrzewaj e pad a ona ofiar przest pstwa. Pacjentem doktor Sikorki zostaje m ody m czyzna który tu przed swoim lubem uciek w panice i dozna urazu. Serial obyczajowy
13:45
The Voice Kids
Fina. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
16:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:10
Szansa na sukces. Opole 2022
Lombard. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej które widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwójce. Uczestnicy wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty który oceni ich umiej tno ci. Prowadz cy Marek Sierocki wylosuje utwór z listy piosenek go cia odcinka. Laureaci poszczególnych wyda zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn b dzie udzia w Debiutach podczas 59. KFPP w Opolu
19:10
Pary . ladami Chopina
Cykl audycji opowiadaj cych o yciu i twórczo ci najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina w Pary u. Chopin sp dzi w Pary u 18 lat tam te zmar w 1849 roku. W Pary u rozpocz swoj mi dzynarodow karier zdoby wiatow s aw i skomponowa wiele wspania ych utworów którymi wiat zachwyca si do dzi . Poniewa Pary jest pe en wspomnie i miejsc zwi zanych z Chopinem warto przybli y je naszym widzom
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Stulecie Winnych
Kasia wraca do pracy. Gdy udaje jej si odzyska równowag i rado ycia by y kochanek zaczyna walczy o jej wzgl dy. Nasila si konflikt Basi z te ciow i kryzys w ma e stwie z Tomkiem. Basia ma dosy z ego traktowania i tego e nie ma oparcia w m u. Decyduje si na przedstawienie Tomkowi ultimatum. Do Brwinowa przyje d a Damian syn Kazi i W adka. Towarzyszy mu córka Michelle. Kazia jest szcz liwa e obaj synowie s przy niej. Jasiek po przej ciach z Lott pogodzi si z ojcem i pomaga rodzinie
21:15
Konwj
Sier ant Andrzej Zawada maj cy problem z alkoholem i narkotykami do cza do konwojentów którzy maj przetransportowa do szpitala psychiatrycznego przest pc nazwiskiem Kulesza
22:50
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
23:10
Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
Activate Live-Chat