OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:00
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
The Voice Kids
Fina. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
04:15
Kabaretowe naj
Legenda kabaretu. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystów kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu Karoliny Pa czyk
04:40
Giganci historii
Jan III Sobieski. Panowanie w cieniu ekspansji tureckiej. Lew Lechistanu najwi kszy wódz po ród polskich monarchów. Jan III Sobieski pogromca tureckiej pot gi obro ca chrze cija stwa wielki znawca sztuki wojennej biegle znaj cy kilka j zyków w tym turecki wielbiciel kobiet. Król legenda. Jan Sobieski szybko zdoby uznanie walcz c u boku króla przeciwko Kozakom Tatarom i w czasie wyprawy na Ukrain . Jego spektakularne zwyci stwa i wielka inteligencja wynios y go na tron Polski. Z mi o ci do ony zbudowa pa ac i pisa listy które nie maj sobie równych. Jego s awa ros a razem z nim w ca ym wspó czesnym wiecie i yje do dzi . Jan III Sobieski. Panowanie w cieniu ekspansji tureckiej to temat tego odcinka teleturnieju
05:25
Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polaków i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polaków w kraju i za granic
TVPOLONIA
06:00
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30
Z mi o ci do..
W Trójmie cie dzia a Centrum Pomocy Kobietom Fundacji Save a Life. Fundacja pomaga dziewczynom które zostaj same z dzieckiem. Na wsparcie mog liczy kobiety i dziewczyny w ka dym wieku
06:50
Rok 1981. Kalendarium
Cykl przedstawia najwa niejsze wydarzenia 1981 roku który cz sto okre la si mianem karnawa u Solidarno ci . Powstawa o wówczas wiele inicjatyw kulturalnych edukacyjnych i obywatelskich
07:00
W kotle historii
Wielka trójca. Wielkie arcie. 11 lutego 1945 roku odby a si konferencja ja ta ska znana tak e jako konferencja krymska. 8.lutego 1945 roku w pa acu na Krymie odby o si wielkie przyj cie. Obrady konferencji ja ta skiej mia y miejsce w pa acu cesarskim w Liwadii. Przyj cie które 8 lutego 1945 roku wyda Stalin odby o si w Pa acu Jusupowa który by ulubionym miejscem wypoczynku Stalina. Na pocz tek przyj cia podano bia ryb w szampanie. W ród wielu da znalaz si równie p ow czyli kaukaska odmianapilawu. Przepisy na te potrawy poznamy w tym odcinku programu W kotle historii
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Makaron z krewetkami. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
2451 Renata spe nia pro b Luizy. Kiedy Damian dzwoni i pyta o córk nie mówi mu ani o tatua u ani o kradzie y pieni dzy. Z kolei Dominika odbiera telefon ze szpitala od Sebastiana który dzi kuje jej za list z wyznaniem mi o ci. Nie chce jednak si z ni spotyka . Tymczasem S awka w tajemnicy przed m em umawia si na kolejne spotkanie z Justinem. Tym razem Jezierska zaprasza ch opaka do sauny we w asnym domu. wiadkiem ich schadzki zostaje abcia. Iwona trafia w przychodni na wyj tkowo opornego pacjenta. Tomasz K pski nie chce podda si zleconym przez ni badaniom i po wyj ciu z gabinetu traci nagle przytomno . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
12:35

Stulecie Winnych
Kasia wraca do pracy. Gdy udaje jej si odzyska równowag i rado ycia by y kochanek zaczyna walczy o jej wzgl dy. Nasila si konflikt Basi z te ciow i kryzys w ma e stwie z Tomkiem. Basia ma dosy z ego traktowania i tego e nie ma oparcia w m u. Decyduje si na przedstawienie Tomkowi ultimatum. Do Brwinowa przyje d a Damian syn Kazi i W adka. Towarzyszy mu córka Michelle. Kazia jest szcz liwa e obaj synowie s przy niej. Jasiek po przej ciach z Lott pogodzi si z ojcem i pomaga rodzinie
13:25

Blondynka
Zmiana warty. Tanaka rozwi zuje umow z Traczykiem. Og asza e Majakom nic nie grozi i obiecuje dofinansowanie dla mieszka ców którzy zdecyduj si przej na zautomatyzowane ekologiczne rolnictwo. Upokorzony Dino zdradza Traczykowi tajemnice Tanaki. Pod przykrywk ekologicznych upraw Japo czyk ma zamiar za o y w Majakach hodowl ubrów na mi so. Traczyk demaskuje Tanak . Japo czyk zostaje zmuszony do opuszczenia wsi. Nie oznacza to e Traczyk triumfuje. Dawid sprowadza do urz du gminy marsza ka województwa. Marcel czuje e to koniec jego w adzy
14:20

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20

Okrasa amie przepisy
Cysterska kuchnia piwna. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tków Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
15:50

Ugotuj nam bajk
Kot w butach. Program zapraszaj cy do wspólnego rodzinnego gotowania. Prowadz cy kucharz i troje dzieci zach caj do przygotowywania pysznych posi ków które obudz apetyt nawet u niejadków
16:05

Figu Migu
Nied wied Wojtek. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
16:15

Wieczr z Wiadomirkiem
Bracia Lumière. Zapraszamy na niezwyk y talk show który specjalnie dla najm odszych widzów prowadzi znany z anteny TVP ABC reporter Wiadomirek. W kolorowym studiu spotkamy si równie z jego dwoma zwariowanymi kuzynami z odleg ejczasoprzestrzeni. Pradomirki pojawi y si w naszych czasach dzi ki niezwyk emu wehiku owi czasu. I to dzi ki tej maszynie by o mo liwe zaproszenie do studia braci Lumiere s ynnych francuskich wynalazców którzy opowiedz o pocz tkach kina
16:30

Rodzinka.pl
Co za co. Kacper podaje si za tat eby unikn pój cia do szko y. Podczas sprz tania w gara u ch opcy znajduj listy mi osne Ludwika i Iwony. Marek nieudolnie stara si pokaza Kacprowi jak skuteczne zagada do kobiety. Natalia Viola i Maria sp dzaj wieczór w klubie ta cz c i pij c drinki. Spotykaj tam Bola w towarzystwie m odych dziewcz t. Serial komediowy 24 min Polska 2017Re yseria: Karol KlementewiczScenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick YokaZdj cia: Marcin FigurskiAktorzy: Magdalena Stu y ska (Viola) Ma gorzata Ko uchowska (Natalia) Tomasz Karolak (Ludwik) Maciej Musia (Tomasz) Adam Zdrójkowski (Jakub) Mateusz Paw owski (Kacper) Jacek Braciak (Marek) Agata Kulesza (Maria) Julia Wieniawa Narkiewicz (Paula) Wiktoria G siewska (Agata) Emilia Dankwa (Zosia) Daniel Dziorek (Bolo) Adrianna Ko cielna (dziewczyna 1) Wiktoria Kruszczy ska (dziewczyna 2) Tycjana Acquasanta (dziewczyna 3)
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik po[emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
2451 Renata spe nia pro b Luizy. Kiedy Damian dzwoni i pyta o córk nie mówi mu ani o tatua u ani o kradzie y pieni dzy. Z kolei Dominika odbiera telefon ze szpitala od Sebastiana który dzi kuje jej za list z wyznaniem mi o ci. Nie chce jednak si z ni spotyka . Tymczasem S awka w tajemnicy przed m em umawia si na kolejne spotkanie z Justinem. Tym razem Jezierska zaprasza ch opaka do sauny we w asnym domu. wiadkiem ich schadzki zostaje abcia. Iwona trafia w przychodni na wyj tkowo opornego pacjenta. Tomasz K pski nie chce podda si zleconym przez ni badaniom i po wyj ciu z gabinetu traci nagle przytomno . Serial obyczajowy
18:55

Przystanek emigracja
Wielki exodus lat 80.. Program prezentuje losy obywateli polskich oraz osób polskiego pochodzenia yj cych poza granicami Polski. Historia polskiej emigracji to tak e dzieje tych którzy pozostali w ojczy nie
19:20

Polacy wiatu
Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polaków którzy dokonali wa nych dla wiata odkry w wiecie nauki i nie tylko
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Zniewolona
Poniewa pojedynki w Rosji s zabronione obaj rywale na wypadek mierci musz napisa list e z w asnej woli pope nili samobójstwo. Grigorij w noc przed pojedynkiem próbuje uspokoi nerwy zabaw w domu gry. Niko aj i Natalia jad o wicie do maj tku Kosaczów eby jeszcze raz przekona Aleksieja do ugody. Natalia nie chce straci niedawno po lubionego m a Niko aj przyjaciela. Aleksiej nie stawia si na miejscu pojedynku. Co si sta o z honorowym Aleksiejem (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 48 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
21:10

Zniewolona
Aleksiej zostaje znaleziony martwy w starym m ynie. Mia przy sobie list po egnalny w którym napisa e zabi si chc c naprawi krzywd jak wyrz dzi Czerwinskim i zmy z siebie ha b . ledczy podejrzewa jednak morderstwo. Jakie zdanie ma na ten temat szale czo zakochana w Aleksieju Lidia Co my li o mierci ukochanego Katia (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 46 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
23:30

Rodzinka.pl
Co za co. Kacper podaje si za tat eby unikn pój cia do szko y. Podczas sprz tania w gara u ch opcy znajduj listy mi osne Ludwika i Iwony. Marek nieudolnie stara si pokaza Kacprowi jak skuteczne zagada do kobiety. Natalia Viola i Maria sp dzaj wieczór w klubie ta cz c i pij c drinki. Spotykaj tam Bola w towarzystwie m odych dziewcz t. Serial komediowy 24 min Polska 2017Re yseria: Karol KlementewiczScenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick YokaZdj cia: Marcin FigurskiAktorzy: Magdalena Stu y ska (Viola) Ma gorzata Ko uchowska (Natalia) Tomasz Karolak (Ludwik) Maciej Musia (Tomasz) Adam Zdrójkowski (Jakub) Mateusz Paw owski (Kacper) Jacek Braciak (Marek) Agata Kulesza (Maria) Julia Wieniawa Narkiewicz (Paula) Wiktoria G siewska (Agata) Emilia Dankwa (Zosia) Daniel Dziorek (Bolo) Adrianna Ko cielna (dziewczyna 1) Wiktoria Kruszczy ska (dziewczyna 2) Tycjana Acquasanta (dziewczyna 3)
Activate Live-Chat