OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
01:20

Polacy wiatu
Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polaków którzy dokonali wa nych dla wiata odkry w wiecie nauki i nie tylko
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Wielki test o pomna aniu pieni dzy
04:00

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
04:20

Barwy szcz cia
2451 Renata spe nia pro b Luizy. Kiedy Damian dzwoni i pyta o córk nie mówi mu ani o tatua u ani o kradzie y pieni dzy. Z kolei Dominika odbiera telefon ze szpitala od Sebastiana który dzi kuje jej za list z wyznaniem mi o ci. Nie chce jednak si z ni spotyka . Tymczasem S awka w tajemnicy przed m em umawia si na kolejne spotkanie z Justinem. Tym razem Jezierska zaprasza ch opaka do sauny we w asnym domu. wiadkiem ich schadzki zostaje abcia. Iwona trafia w przychodni na wyj tkowo opornego pacjenta. Tomasz K pski nie chce podda si zleconym przez ni badaniom i po wyj ciu z gabinetu traci nagle przytomno . Serial obyczajowy
04:50

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Anna Dymna spotkajmy si
Prof. Marian Zembala. Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
07:00

Okrasa amie przepisy
Cysterska kuchnia piwna. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tków Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Hamburger z grilla. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Agata dowiaduje si e jej narzeczony pomaga Oliwce w promocji salonu. Jest zazdrosna. Regina i Franek planuj lub. Prosz na wiadków Arlet i Stefana. Damian odbiera Luiz od Renaty
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
12:45

Polskie drogi
Himmlerland. Odzia y Gwardii Ludowej i Armii Krajowej zostaj przeniesione na Zamojszczyzn celem dokonania odwetu na hitlerowcach. W czasie akcji ginie dowódca oddzia u Sylwek a dowództwo przejmuje Niwi ski
14:15

Giganci historii
Dynastia Windsorów. Dynastia Windsorów. Silne niezwyk e i niepokorne kobiety. Pozostaj cy w ich cieniu mniej zdecydowani m czy ni. Cho Zjednoczone Królestwo dawno utraci o status imperium a mentalno poddanych zmieni a rewolucja obyczajowa Windsorowie wci doskonale prosperuj . Mo na by rzec e ich popularno ro nie odwrotnie do posiadanej w adzy. Z majestatycznych ikon zmienili si w bohaterów masowej wyobra ni. Dzi s cz ci popkultury celebrytami a ich rodzinne wa nie luby zdrady i rozwody sprzedaj si znakomicie nawet poza królestwem. Nie jeste my rodzin lecz firm mia powiedzie niegdy król Jerzy VI ojciec El biety II. By y to s owa prorocze. W tym odcinku teleturnieju poznamy fakty rozprawimy si z mitami i odkryjemy niejedn skrywan za murami Pa acu Buckingham tajemnic dynastii Windsorów
15:05

Krlewskie sekrety
Luty.
15:20

Smaki wiata po rd mrz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smaków u ich ród a. Ola wyruszy na podbój po udniowego Adriatyku i pó nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzów w niezwyk kulinarn podró od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisów b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlaków turystycznych
15:50

Przyjaciele Misia i Margolci
Wszystko na odwrót. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjació : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewiór Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku który zosta wybudowany jako prezent dla wnuków przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:15

Zwierzaki Czytaki
Plastikowa pu apka. Podczas zabawy w piratów bracia Pimpkowscy zostawiaj na podwórku butelk z wiadomo ci któr znajduje Szymek. Razem z Rysi próbuj rozszyfrowa wiadomo ukryt na kartce. Przy okazji poznaj ycie piratów oraz dowiaduj si jak rozs dnie korzysta z plastiku
16:30

Rodzinka.pl
Jak my my si postarzeli. W ogrodzie Boskich ci ko o pomoc do czasu pojawienia si nowej s siadki. Marek znów postanawia udzieli Kacprowi lekcji podrywu. Niestety ch opiec bierze rad zbyt dos ownie doprowadzaj c kole ank ze szko y do p aczu. Natalia panikuje my l c e Ludwik umar . Serial komediowy 24 min Polska 2017Re yseria: Karol KlementewiczScenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick YokaZdj cia: Marcin FigurskiAktorzy: Magdalena Stu y ska (Viola) Ma gorzata Ko uchowska (Natalia) Tomasz Karolak (Ludwik) Maciej Musia (Tomasz) Adam Zdrójkowski (Jakub) Mateusz Paw owski (Kacper) Jacek Braciak (Marek) Agata Kulesza (Maria) Wiktoria G siewska (Agata) Daniel Dziorek
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Kaszubski Park Krajobrazowy. W dkowanie to jedna z wielu aktywno ci na wie ym powietrzu która przyci ga zwiedzaj cych do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. W czystych wodach parku yje oko o 40 gatunków ryb takichjak karp szczupak oko sandacz w gorz. Jeziora Radu skie to swoista wizytówka Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tzw. zespó jezior rynnowych zajmuje obszar g bokiej rynny polodowcowej przez któr przep ywa rzeka Radunia. Najwi ksze akweny to jezioro Radu skie Dolne i Górne które przedzielone s Bram Kaszubsk czyli w skim przesmykiem na ko cu le nego w wozu prowadz cego z Kartuz
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Agata dowiaduje si e jej narzeczony pomaga Oliwce w promocji salonu. Jest zazdrosna. Regina i Franek planuj lub. Prosz na wiadków Arlet i Stefana. Damian odbiera Luiz od Renaty
18:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Krymina. Biskup namawia ksi dza Mateusza aby razem z nim wzi udzia w spotkaniu ze znan autork krymina ów Ewelin Linde która jest córk jego dobrej znajomej. Impreza odbywa si w Dworku Reja w Nag owicach. W trakcie spotkania dochodzi do nieprzyjemnego incydentu. Jeden z uczestników oskar a Ewelin o kradzie pomys u. Pisarka prosi swego agentaRafa a Iwi skiego o wyja nienie sprawy. Rano w pokoju hotelowym pokojówka znajduje nieprzytomnego m czyzn . Zosta ci ko pobity kijem baseballowym. Ofiar jest Norbert Kolarski który dzie wcze niej zak óci spotkanie z pisark . Zapisy z kamer zarejestrowa y nocn wizyt w hotelu Rafa a Iwinskiego. Policja aresztujeagenta pisarki pod zarzutem pobicia Kolarskiego. Tymczasem Ewelina przyznaje e od pewnego czasu otrzymuje anonimowe pogró ki. Pisarce grozi niebezpiecze stwo. Ksi dz Mateusz z pomoc Pluskwy wyja nia tajemnicz spraw . Serial kryminalny obyczajowy
21:10

Ojciec Mateusz
Urwisko. Mateusz poznaje nowego dyrektora fabryki porcelany Olewicza. Jest równie wiadkiem jego nieprzyjemnej rozmowy z sekretark . Nast pnego dnia dyrektor zostaje znaleziony martwy nad urwiskiem
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Adam Macedo ski. Wi cej ni jedno ycie
Adam Macedo ski. Lwowiak krakus polski patriota wspó czesny cz owiek renesansu zakorzeniony w wielokulturowej Rzeczypospolitej. Uczestnik manifestacji 3 maja 1946 r. w Krakowie i walk o Krzy w Nowej Hucie w 1960 roku. Wspó za o yciel Instytutu Katy skiego Chrze cija skiej Wspólnoty Ludzi Pracy oraz Konfederacji Polski Niepodleg ej. Niestrudzony zbieracz wiadectw katy skich w czasach kiedy wielu nawet ba o si wymówi to s owo. Zatrzymywany represjonowany internowany. Adam Macedo ski to tak e poeta grafik muzyk pie niarz autor rysunków i wierszy w kultowym Przekroju Mariana Eilego. Nie rozstaje si z gitar piewa po polsku w osku hiszpa sku ale najbardziej kocha lwowski ba ak. W 2021 roku sko czy 90 lat. Szuka pracowni gdzie móg by tworzy malarstwo wielkoformatowe. Film dokumentalny
23:30

Rodzinka.pl
Jak my my si postarzeli. W ogrodzie Boskich ci ko o pomoc do czasu pojawienia si nowej s siadki. Marek znów postanawia udzieli Kacprowi lekcji podrywu. Niestety ch opiec bierze rad zbyt dos ownie doprowadzaj c kole ank ze szko y do p aczu. Natalia panikuje my l c e Ludwik umar . Serial komediowy 24 min Polska 2017Re yseria: Karol KlementewiczScenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick YokaZdj cia: Marcin FigurskiAktorzy: Magdalena Stu y ska (Viola) Ma gorzata Ko uchowska (Natalia) Tomasz Karolak (Ludwik) Maciej Musia (Tomasz) Adam Zdrójkowski (Jakub) Mateusz Paw owski (Kacper) Jacek Braciak (Marek) Agata Kulesza (Maria) Wiktoria G siewska (Agata) Daniel Dziorek
Activate Live-Chat