OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

M jak mi o
Zdu scy maj ci ki dzie bo ich pies Saper nagle znika. A po kilku godzinach Piotrek odkrywa e zwierzaka porwa ich s siad. Kamil podejrzewa za to e do jego domu nocami zagl da nieproszony go i zmienia zamki. A gdy po kilku godzinach kto naprawd do willi si w amuje Olszewska ostrzega prawnika e intruzem mo e by morderca który zabi poprzedniego w a ciciela. Tymczasem Anita znów zostaje bez dachu nad g ow i kolejn noc sp dza w a nie na Wietrznej przyjmuj c w ko cu zaproszenie Gryca
01:00

Zakochaj si w Polsce
Kaszubski Park Krajobrazowy. W dkowanie to jedna z wielu aktywno ci na wie ym powietrzu która przyci ga zwiedzaj cych do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. W czystych wodach parku yje oko o 40 gatunków ryb takichjak karp szczupak oko sandacz w gorz. Jeziora Radu skie to swoista wizytówka Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tzw. zespó jezior rynnowych zajmuje obszar g bokiej rynny polodowcowej przez któr przep ywa rzeka Radunia. Najwi ksze akweny to jezioro Radu skie Dolne i Górne które przedzielone s Bram Kaszubsk czyli w skim przesmykiem na ko cu le nego w wozu prowadz cego z Kartuz
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Kabaret. Super Show Dwójki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
03:10

Ranczo
Droga przez stos. Lucy podejmuje wa ne decyzje które wywo uj sprzeciw Kingi i wspó pracowników. Urz dnicy organizuj strajk okupacyjny. Biskup zjawia si na plebanii i sk ada Micha owej pewn propozycj
04:00

Ranczo
Radio Mamrot. Lucy nie rezygnuje z posady wójta. Biskup po raz kolejny ingeruje w ycie plebanii. Senator traci ducha walki w trakcie kampanii wyborczej. Pietrek prowadzi na ywo program w Radiu Wilkowyje
04:50

Ja to mam szcz cie ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polaków w której tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela córka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8 letnia Zosia córka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
05:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasów
Hity wszech czasów to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spójn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojów i utworów które rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawców które by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan równie polskie hity wykonywane przez artystów na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
07:00

Czterdziestolatek
Cudze nieszcz cie czyli wiadek obrony. Kolega z budowy in ynier Bek zwraca si do Karwowskiego z nietypow pro b . Podejrzewa e ona go zdradza i chcia by eby kolega przez pewien czas j ledzi . Powodowany m sk solidarno ci Stefan spe nia pro b kolegi przez co nara a si na d ugi szereg nieprzyjemnych sytuacji. Ostateczna kompromitacja nast puje w s dzie podczas sprawy rozwodowej Beków. Serial komediowy 45 min Polska 1974Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Krzysztof Teodor ToeplitzAktorzy: Andrzej Kopiczy ski Anna Seniuk Irena Kwiatkowska Roman K osowski Leonard Pietraszek Bogdan Ejmont BarbaraBargie owska Seweryn Butrym Edward Dziewo ski Jan Himilsbach iinni
07:45

Ja to mam szcz cie ulubione skecze
Ulubione skecze z serialu Ja to mam szcz cie s. 2Zosia chce wiedzie wszystko o lesbijkach. Rodzice t umacz jej jak potrafi . Za chwil syn Marcin informuje rodzin e si eni. Jerzy próbuje wyperswadowa ch opakowi lub opowiadaj c o swojej m odo ci. Marcin ucina sobie drzemk i ni mu si rodzice chwil po lubie. Budzi si przera ony i o wiadcza ojcu e jednak zmieni zdanie i lubu nie b dzie
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Per y i dukaty
Per y i dukaty. Bohaterem jest polski dyrygent przebywaj cy na wyst pach w Pradze. Poznaje pewn Polk której przedstawia si jako Czech. Gdy to oszustwo wychodzi na jaw dziewczyna nie kryje rozczarowania
11:10

Umar aby y . Rzecz o Stefanie kardynale Wyszy skim
Si a rodziny. Serial dokumentalny opowiadaj cy o yciu i roli Prymasa Tysi clecia w tworzeniu historii Ko cio a Polski i narodu polskiego. Beatyfikacja kardyna a Stefana Wyszy skiego to by o wi to Ko cio a w Polsce. Prymas Stefan Wyszy ski mówi o rodzinie e jest jak dzie o sztuki. Potrzebuje trudu stwórcy aby nada mu doskona o . Gwarantem zwyci stwa jest tu Bóg dlatego rodzina Bogiem silna istotnie mo e by prawdziwym dzie em sztuki
11:25

Ziarno
Kalendarz adwentowy. Rozpoczynamy adwent czas oczekiwania na przyj cie Pana Jezusa. Ale jak najlepiej si przygotowa I co oznacza s owo: adwent W dziupli na drzewie pojawia si tajemnicza szafka z szufladkami. Mo e okaza si pomocna w przygotowaniu do Bo ego Narodzenia. Aby zrozumie ten wyj tkowy czas w Ko ciele katolickim koniecznie trzeba obejrze Ziarno bo w nim wiele si wyja ni. W Ziarnie spotkamy biskupa Artura ks. Adama szalon cioci Ewelin i gromadk ziarnowych dzieciaków
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Po nitce do Jezusa. Nasze ycie wygl da czasem jak labirynt. Nie mamy poj cia któr dy pój . Która droga jest dobra Jak podj decyzj Gdyby mie tak nitk która doprowadzi aby do k bka do wyj cia z labiryntu do rozwi zania. Wtedy nie tylko wiedzieliby my któr dy i ale kiedy przytrafi by si nam upadek nitka by aby lin ratunkow . Nasz nitk s obietnice które daje Pan Bóg. W pierwszym czytaniu przypomina On o zapowiedziach które kiedy da a które wnet si wype ni . Jeszcze troch trzeba poczeka ale na pewno zobaczymy jak dawne obietnice staj si cia em
13:00

Transmisja mszy wi tej z bazyliki katedralnej Wniebowzi cia NMP w P ocku
14:15

Czterdziestolatek
Nowy zast pca czyli meteor. Nowym zast pc in yniera Karwowskiego zostaje in ynierUrszula Nowowiejska. Nowoczesna niezale na i pewna siebiekobieta w dodatku m oda i adna wprowadza spore zamieszanie w tradycyjnie m skim rodowisku budowla ców. Jej sposób byciai decyzje które podejmuje wywo uj wiele nieporozumie . Urszulaodby a sta w Japonii w firmie Mitsuko Suki jest kobiet bardzonowoczesn . W dodatku ci gle si dokszta ca czytaj c zagraniczneczasopisma specjalistyczne i bardzo j razi prymitywizm orazba aganiarstwo panuj ce na polskich budowach. Maliniak poddaje si bezkrytycznie jej pogl dom natomiast in ynier Karwowski podchodzido nich jednocze nie z rezerw i szacunkiem. Serial komediowy 54 Polska 1974Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Krzysztof Teodor ToeplitzAktorzy: Andrzej Kopiczy ski Anna Seniuk Irena Kwiatkowska Gra yna Szapo owska Roman K osowski Leonard Pietraszak W adys aw Kowalski Wies aw Go as i inni
15:15

Gwiazdozbiór TVP Rozrywka
Ania Rusowicz. Go ciem programu b dzie piosenkarka Ania Rusowicz. W latach 2005 2007 wokalistka zespo u Dezire z którym wyda a album studyjny Pi smaków. W latach 2009 2011 wokalistka zespo u IKA który za o y a z m em Hubertem Gasiulem kompozytorem perkusist . Od 2011 roku rozpocz a karier solow wyda a albumy studyjne: Mój Big Bit Genesis Retronarodzenie i Przebudzenie. W 2017 roku zosta a wokalistk w asnego zespo u niXes z którym wyda a album studyjny zatytu owany niXes
15:45

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:05

Le niczówka
306Czes awa zast puje Magd w przychodni przy okazji przekonuje si e to nie takie proste. Tadeusz przez ca y dzie na pró no próbuje znale sobie jakie po yteczne zaj cie. Na szcz cie dzwoni st skniona Pati i proponuje dziadkowi nocn wideokonferencj . Edytka otrzymuje wreszcie swój wymarzony sk adany stó do masa u. Krawczyk natychmiast wyra a swoj dezaprobat ale Edytka szybko proponuje e pó niej zrobi mu masa . W ko cu jednak ulega Edytce i po masa u docenia kunszt narzeczonej. Nie znaczy to jednak e zgadza si na to by masowa a innych. Dumny Krzysztof pokazuje Teodorowi pierwsze wyniki dotycz ce zainteresowania apk FAM. Ewa umawia si z kole ank która za atwi a jej rozmow kwalifikacyjn . O wiadcza e nie przyjmie tej posady. Tymczasem Hania stawia Grzymowskiego w bardzo niezr cznej sytuacjiTelenowela
16:30

Le niczówka
Edytka jest zaskoczona wy mienitym nastrojem przyjació ki. Sugeruje e Beatka si zakocha a. Obserwuj c Norberta Zibi stawia podobn diagnoz . Rozmowa z rehabilitantem sprawia e Bogdan zaczyna si zastanawia nad tym co zamierzaj Mi ka i Janusz. Kilka minut pó niej piel gniarka pyta starego Karcza czy mo e przyprowadzi Kacpra gdy chce razem z synem upiec ciasto. Bogdan ch tnie na to przystaje. W czasie wizyty Karcz wypytuje ch opca czy ojciec zacz ju si pakowa . Wieczorem Bogdan dzwoni do Szymona
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Badania wykazuj e Dawid nie jest powa nie chory i Jaszewscy oddychaj z ulg . Tymczasem Basia próbuje odkry co wydarzy o si mi dzy ch opakiem i Kaj . Tadeusz wci my li o Oli. Aby zag uszy to uczucie umawia si z jedn ze swoich przyjació ek Edyt . Leon postanawia pozna w ko cu bli ej swoj córk Gabrysi ale podczas spotkania z ma znów zaczyna panikowa . Kiemlicz proponuje z kolei Uli i Bartkowi by weszli z nim w spó k . Marzenka i Andrzejek maj trudny dzie bo najpierw do Grabiny zagl da Beata przyrodnia siostra Lisieckiej która poluje na spadek po ich babci a pó niej okazuje si e Jacek postanowi sprzeda siedlisko. Serial obyczajowy
18:15

Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polaków i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polaków w kraju i za granic
18:50

Kabaretowe naj
Legenda kabaretu. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystów kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu Karoliny Pa czyk
19:10

Lajk
Lajk to kultura i rozrywka w pigu ce. Agnieszka Dziekan i Mateusz Szymkowiak zapraszaj widzów na najciekawsze wydarzenia festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody imprezy plenerowe. Ods aniaj kulisy wielkiego wiata. W programie gwiazdy twórcy celebryci. Lajk podpowiada co warto zobaczy us ysze przeczyta dok d si wybra . I generalnie w co si bawi . Nasze kamery s wsz dzie tam gdzie dzieje si co godnego uwagi. Magazyn kulturalny
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Szeryf. Kiedy mieszka cy plebanii próbuj odnale si w nowej pandemicznej rzeczywisto ci na ulicach Sandomierza pojawia si tajemniczy zamaskowany Szeryf i zaczyna na w asn r k wymierza sprawiedliwo tym którzy mijaj si z prawem. Ale jego coraz brutalniejsze metody nie podobaj si ani policji ani ksi dzu Mateuszowi. Tymczasem w ród mieszka ców Sandomierza ro nie liczba chorych a przem czeni pracownicy szpitala w tym Wojtek narzeczony aspirant Kobylickiej najwy szym wysi kiem próbuj sprosta potrzebom pacjentów. Babcia Lucyna za izoluj ca si na czas pandemii od ca ego wiata otrzymuje tajemniczy telefon od starego przyjaciela od lat mieszkaj cego za granic . Jego przyjazd do Sandomierza wniesie du o zamieszania nie tylko w ycie uczuciowe babci ale równie w ledztwo w sprawie Szeryfa. Serial kryminalny obyczajowy Aktorzy: Maciej Dami cki Marcin Zarzeczny Jacek Knap Jakub Weso owski Edyta Olszówka
21:15

Ró yczka
Kamila Sakowicz pracuj ca na Uniwersytecie Warszawskim zaczyna wspó prac z SB pod pseudonimem Ró yczka . Jej zadaniem jest przekazywanie informacji o profesorze Adamie Warczewskim
23:20

Studio Kultura niedziela z..
Twórczo ci ludow. Muzyka ludowa jest jednym z najstarszych przejawów kultury duchowej ka dej grupy etnicznej. W polskiej muzyce ludowej odnajdujemy podobie stwa do muzyki ludowej innych krajów s owia skich: Czech S owacji Ukrainy Bia orusi Rosji. Na wsi tworzono w asne melodie przekazywane drog zapami tywania a nie zapisu nutowego. Rodzimy folklor kultura i muzyka tradycyjna od pewnego czasu prze ywa w naszym kraju prawdziwy renesans. Ludowa muzyka stroje ta ce r kodzie o s dzi inspiracj a tak e ród em poznania naszej tradycji. W kolejnym odcinku Niedzieli z... prowadz ca Agata Konarska rozmawia z zaproszonymi do studia go mi o twórczo ci ludowej
Activate Live-Chat