OTR
Date
<
December 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
01:20
 
Polacy wiatu
Mieczys aw Wolfke. Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polaków którzy dokonali wa nych dla wiata odkry w wiecie nauki i nie tylko
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Sprawiedliwy
Historia ydówki Hani która jako dziecko zostaje uratowana przez Anastazj i Jana. Postanawiaj ukry dziewczynk u siebie lecz ze wzgl du na dzia alno Jana w konspiracji obecno ma ej w ich domu staje si zbyt niebezpieczna. Ostatecznie Hania trafia pod dach Dziuni i lokalnego dziwaka o z otym sercu. Uwa any za mruka i dziwaka Pajtek zaprzyja nia si z 6 letni osierocon dziewczynk . Wi która ichpo czy pozwoli przetrwa okrucie stwa wojny ludzk zawi i samotno . Na ko cu d ugiej drogi któraich czeka odnajd jednak w sobie sprawiedliwo i dobro
04:15
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2459Józek próbuje zachowa optymizm cho Gabrysia nie przyj a jego o wiadczyn. Z kolei Darek wpada w ko cu na trop sprz tu który ukradziono niedawno z terenu ich stadionu. Jowita prosi Prota by odprowadzi j do s du gdzie musi z o y zeznania w sprawie Grety. Podczas rozprawy Domecka twierdzi e jest niewinna i oskar a Jeziersk o wiadczenie us ug erotycznych w jej domu. Gdy przychodzi czas na zeznania Alana Jowita jest pewna e Greta przekupi a go. Tymczasem Aldona i Mariola organizuj Reginie szalony wieczór panie ski. Serial obyczajowy
04:50
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00
 
Okrasa amie przepisy
Dwa talerze w a sku. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tków Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Co na obiad
Kokardki z ososiem. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2460 Mi dzy Jowit i Protem trwaj ciche dni. Ch opak pozna w ko cu prawd o jej pracy u Grety. Do tego Jezierska wpada w panik po kolejnym telefonie od brata. Patryk odkrywa bowiem e w rodzinnej winnicy od dawna niema zapasu win i zaczyna si zastanawia co w a ciwie jego ojciec sprzedaje klientom w Polsce. Tymczasem Kasia wraca do kraju i do st sknionego za ni ukasza. Za to pojawia si problem gdzie sk adowa delikatesyprzywiezione w a nie przez ni i Vincenzo. W ko cu towar trafia do osiedlowej kanciapy. Madzia jest na nowo szcz liwa bo agencja modelek któr poleci jej Miko aj zaprasza j do Londynu. Kacper na wie o wyje dzie ukochanej nie wybucha jednak entuzjazmem. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
12:45
 
I Ty mo esz zosta wi tym Miko ajem
14:25
 
Giganci historii
Janusz Korczak. ycie i dzia alno. Dzieciom po wi ci ca e swoje ycie. Zmar równie tak jak y dla dzieci i z dzie mi. Jego ksi ki nale do klasyki literatury dzieci cej: Król Maciu Pierwszy Kajtu Czarodziej Bankructwo ma ego D eka . My l c o nim mamy przed oczami jego ostatni drog z podopiecznymi: z sieroci ca w getcie na Umszlagplatz sk d wywieziono ich do Treblinki. Janusz Korczak. Twórca podstaw wspó czesnej pedagogiki opartej na empatii respektowaniu psychicznych i emocjonalnych potrzeb dziecka. Mówi o prawach dziecka w czasach gdy wychowanie by o w zasadzie tresur wpajaniem regu i obowi zków zazwyczaj za pomoc kija. By rzecznikiem praw dziecka kiedy jeszcze nikt o takiej funkcji nie s ysza . Lekarz pedagog publicysta i wychowawca. Janusz Korczak. Jego ycie i dzia alno to temat tego odcinka teleturnieju
15:15
 
Królewskie sekrety
Marzec. W tym odcinku odkrywamy sekrety dawnych pokojów królewiczowskich teraz Sale Matejkowskie ze s ynnymi dzie ami mistrza scen zbiorowych. Obrazy s mistrzowskim kadrem przepe nione nami tno ci i bogactwem uj . Nie mo na si przy nich nudzi i przej oboj tnie. Opowiada o nich profesor Wojciech Fa kowski dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
15:35
 
Na tropie przypraw. Pikantnie i s odko
W magazynie zostan przedstawione historie i anegdoty zwi zane z przyprawami. Oprócz rozmów prowadz cych b dzie tak e miejsce na przygotowanie aromatycznych i smacznych potraw
16:00
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Bzdurka. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjació : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewiór Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku który zosta wybudowany jako prezent dla wnuków przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:30
 
Rodzinka.pl
W mieszcza skich okowach. Kacper budzi rodziców i informuje e w domu jest szczur. Ludwik chce zabra on do knajpy z polskim jedzeniem ale Natalii nie podoba si ten pomys . Podczas kolacji Viola oznajmia e widzia a w galerii Magd . Kacper i Ludwik przypalaj lasagne
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Zakochaj si w Polsce
Radzy Podlaski. Radzy Podlaski mo e poszczyci si Pa acem Potockich jedn z najpi kniejszych rokokowych rezydencji magnackich w Europie. Jest to pomnik wielkiej mi o ci ma e stwa Marianny i Eustachego Potockich oraz wi tynia sztuki która swój obecny kszta t uzyska a w XVIII wieku. Oprócz tego Radzy Podlaski to miasto spotka podró ników kolebka talentów muzycznych zainspirowanych geniuszem Karola Lipi skiego a tak e miejsce ka ni polskich patriotów którego mroczne historie rzucaj nowy cie na karty historii Polski w XX wieku
17:50
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2460 Mi dzy Jowit i Protem trwaj ciche dni. Ch opak pozna w ko cu prawd o jej pracy u Grety. Do tego Jezierska wpada w panik po kolejnym telefonie od brata. Patryk odkrywa bowiem e w rodzinnej winnicy od dawna niema zapasu win i zaczyna si zastanawia co w a ciwie jego ojciec sprzedaje klientom w Polsce. Tymczasem Kasia wraca do kraju i do st sknionego za ni ukasza. Za to pojawia si problem gdzie sk adowa delikatesyprzywiezione w a nie przez ni i Vincenzo. W ko cu towar trafia do osiedlowej kanciapy. Madzia jest na nowo szcz liwa bo agencja modelek któr poleci jej Miko aj zaprasza j do Londynu. Kacper na wie o wyje dzie ukochanej nie wybucha jednak entuzjazmem. Serial obyczajowy
18:50
 
Nad Niemnem magazyn Polaków na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:10
 
Studio Lwów
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ojciec Mateusz
Zdobycz. Mo ejko próbuje umówi si z Justyn jednak ona wyje d a za miasto. Zamierzapopracowa nad wa nymi dokumentami z nowym prawnikiem Markiem Podgórskim który jest zatrudniony w Urz dzie Miasta. Zapalony my liwy Podgórski ma problemy z obro cami zwierz t. Tu przed wyjazdem kto niszczy jego samochód maluj c na karoserii jelenie. Justyna wraca wcze niej z wyjazdu. Nast pnego dnia okazuje si e Podgórski zosta miertelnie postrzelony w swojej wiejskiej posiad o ci. Justyna by a ostatni osob która widzia a go ywego. Sytuacja komplikuje si . Mo ejko rozpoczyna ledztwo. Serial kryminalny obyczajowy 42 min Polska 2011Re yseria: Andrzej KostenkoScenariusz: Agnieszka B otnickaZdj cia: Adam BajerskiMuzyka: Micha LorencAktorzy: Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Tamara Arciuch Julia Kami ska Artur odyga Miron Jagniewski Maciej Kowalewski
21:10
 
Ojciec Mateusz
Aukcja. W Sandomierzu ma si odby aukcja nieznanego obrazu Olgi Bozna skiej który sprzedaje Miko aj. Popad w tarapaty finansowe i jest to jedyny sposób na pozbycie si k opotów. W trakcie aukcji pojawia si jednak osoba kwestionuj ca autentyczno obrazu. W tej sytuacjig ówny kupiec rezygnuje z zakupu. Obraz trafia do depozytu w muzealnym sejfie. Nast pnego dnia okazuje si e obraz znikn . Inny ekspert potwierdza jego autentyczno . Policja prowadzi dochodzenie w sprawie kradzie y. Serial kryminalny obyczajowy Re yseria: Andrzej KostenkoScenariusz: Agnieszka B otnickaZdj cia: Adam BajerskiAktorzy: Anna Czartoryska S awomir Grzymkowski Janusz Rafa Nowicki
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Blachnicki. ycie i wiat o
Ks. Franciszek Blachnicki uwa any jest dzi za jedn z pi ciu obok kardyna a Stefana Wyszy skiego papie a Jana Paw a II b . ks. Jerzego Popie uszki i abp. Ignacego Tokarczuka wielkich duchowych postaci Ko cio a Katolickiego w naszej Ojczy nie które odegra y kluczow rol w upadku komunizmu jako systemu k amstwa i zniewolenia cz owieka. Ks. Blachnicki wizjoner zapowiedzia upadek komunizmu przewiduj c zarówno czas jak i okoliczno ci. Nie bez przyczyny wielu nazwa o go Prorokiem (przewidzia np. wybór Karola Wojty y). W dzia aniach duszpasterskich wyprzedzi swoj epok co w strukturach Ko cio anara a o go na niezrozumienie a nieraz nawet na odrzucenie. Film dokumentalny
23:35
 
Rodzinka.pl
W mieszcza skich okowach. Kacper budzi rodziców i informuje e w domu jest szczur. Ludwik chce zabra on do knajpy z polskim jedzeniem ale Natalii nie podoba si ten pomys . Podczas kolacji Viola oznajmia e widzia a w galerii Magd . Kacper i Ludwik przypalaj lasagne
Activate Live-Chat