OTR
Date
<
December 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Nad Niemnem magazyn Polaków na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:10
 
Studio Lwów
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na dobre i na z e
Matka dobra matka z a. Falkowicz anga uje si w spraw nastolatków Uli i Jacka którzy poszli za g osem serca ipostanowili zatrzyma swoje nowo narodzone dziecko wbrew opinii wi kszo ci doros ych. Rozdzielone niemowl i jego m oda matka nagle zaczynaj chorowa i w ko cu znowutrafiaj do szpitala. Tymczasem inspektor Korban prosi Hani o kolejn przys ug tym razem zwi zan z jego starszym przyjacielem który mia wypadek. A przy okazji próbuje namówi doktor Sikork by zerwa a zar czyny. Z kolei Radwan odnajduje w ko cu aktualn on Gawry y Joann i swojego syna Kubusia. Serial obyczajowy
03:30
 
Stulecie Winnych
Ania i Andzia marz o powrocie Ewy i ma ego Stasia. Mania jest przera ona polityczn dzia alno ci Ryszarda. Nie mo e pozwoli eby jej m owi sta a si krzywda. Tymczasem w ród robotników z Ursusa ro nie niezadowolenie. Rozwi zaniem mo e by ju tylko strajk. Winnych dopadaj demony przesz o ci. Ania zastanawia si czy wyzna Mani d ugo skrywan tajemnic i czy siostrajej wybaczy. Martwi si e prawda zburzy szcz cie i stabilizacj ca ej rodziny. Serial historyczny obyczajowy
04:15
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2460 Mi dzy Jowit i Protem trwaj ciche dni. Ch opak pozna w ko cu prawd o jej pracy u Grety. Do tego Jezierska wpada w panik po kolejnym telefonie od brata. Patryk odkrywa bowiem e w rodzinnej winnicy od dawna niema zapasu win i zaczyna si zastanawia co w a ciwie jego ojciec sprzedaje klientom w Polsce. Tymczasem Kasia wraca do kraju i do st sknionego za ni ukasza. Za to pojawia si problem gdzie sk adowa delikatesyprzywiezione w a nie przez ni i Vincenzo. W ko cu towar trafia do osiedlowej kanciapy. Madzia jest na nowo szcz liwa bo agencja modelek któr poleci jej Miko aj zaprasza j do Londynu. Kacper na wie o wyje dzie ukochanej nie wybucha jednak entuzjazmem. Serial obyczajowy
04:50
 
Blachnicki. ycie i wiat o
Ks. Franciszek Blachnicki uwa any jest dzi za jedn z pi ciu obok kardyna a Stefana Wyszy skiego papie a Jana Paw a II b . ks. Jerzego Popie uszki i abp. Ignacego Tokarczuka wielkich duchowych postaci Ko cio a Katolickiego w naszej Ojczy nie które odegra y kluczow rol w upadku komunizmu jako systemu k amstwa i zniewolenia cz owieka. Ks. Blachnicki wizjoner zapowiedzia upadek komunizmu przewiduj c zarówno czas jak i okoliczno ci. Nie bez przyczyny wielu nazwa o go Prorokiem (przewidzia np. wybór Karola Wojty y). W dzia aniach duszpasterskich wyprzedzi swoj epok co w strukturach Ko cio anara a o go na niezrozumienie a nieraz nawet na odrzucenie. Film dokumentalny
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona królów
odc. 353Skirgie o nie zgadza si by Korygie o broni Krzywego Grodu ale Sirputis przekonuje go e powinien da bratu szans . Zaczyna si atak Krzywy Gród p onie Korygie o dzielnie walczy do ko ca. Skirgie o patrzy na mier brata. Jadwiga na Wawelu modli si za walcz c Litw . Jagie o prze ywa dramat poniewa jako król Polski nie mo e jawnie uczestniczy w konflikcie. Telenowela historyczna
07:00
 
Qulszo kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka ców. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z których pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Co na obiad
Makaron Casarecce Tartuffo. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Barwy szcz cia
odc. 2461Sta scy denerwuj si przed wizyt komisji z o rodka adopcyjnego która ma oceni ich nowe mieszkanie. To apartament w hotelu do którego przenie li si by sp dza wi cej czasu z Tadziem i jednocze nie by blisko rodzinnego biznesu. Podczas spotkania urz dniczka odbiera telefon od tymczasowych opiekunów e ch opiec trafi do szpitala. Z kolei Kacper sp dza czas na wideorozmowach. Najpierw z Madzi która jest ju w Londynie i niecierpliwie czeka na sesj zdj ciow a nast pnie na kolejnych korepetycjach z Hani . Jaworski wdaje si w ostr sprzeczk z Kasi i ukaszem kiedy odkrywa e Vincenzo korzysta z osiedlowej kanciapy. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Nad Niemnem magazyn Polaków na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:35
 
Ojciec Mateusz
Zdobycz. Mo ejko próbuje umówi si z Justyn jednak ona wyje d a za miasto. Zamierzapopracowa nad wa nymi dokumentami z nowym prawnikiem Markiem Podgórskim który jest zatrudniony w Urz dzie Miasta. Zapalony my liwy Podgórski ma problemy z obro cami zwierz t. Tu przed wyjazdem kto niszczy jego samochód maluj c na karoserii jelenie. Justyna wraca wcze niej z wyjazdu. Nast pnego dnia okazuje si e Podgórski zosta miertelnie postrzelony w swojej wiejskiej posiad o ci. Justyna by a ostatni osob która widzia a go ywego. Sytuacja komplikuje si . Mo ejko rozpoczyna ledztwo. Serial kryminalny obyczajowy 42 min Polska 2011Re yseria: Andrzej KostenkoScenariusz: Agnieszka B otnickaZdj cia: Adam BajerskiMuzyka: Micha LorencAktorzy: Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Tamara Arciuch Julia Kami ska Artur odyga Miron Jagniewski Maciej Kowalewski
13:25
 
Ojciec Mateusz
Aukcja. W Sandomierzu ma si odby aukcja nieznanego obrazu Olgi Bozna skiej który sprzedaje Miko aj. Popad w tarapaty finansowe i jest to jedyny sposób na pozbycie si k opotów. W trakcie aukcji pojawia si jednak osoba kwestionuj ca autentyczno obrazu. W tej sytuacjig ówny kupiec rezygnuje z zakupu. Obraz trafia do depozytu w muzealnym sejfie. Nast pnego dnia okazuje si e obraz znikn . Inny ekspert potwierdza jego autentyczno . Policja prowadzi dochodzenie w sprawie kradzie y. Serial kryminalny obyczajowy Re yseria: Andrzej KostenkoScenariusz: Agnieszka B otnickaZdj cia: Adam BajerskiAktorzy: Anna Czartoryska S awomir Grzymkowski Janusz Rafa Nowicki
14:25
 
Wirtuozi V4 . Mi dzynarodowy talent show
Virtuosos V4 to w gierski talent show dla m odych wykonawców muzyki klasycznej. Na scenie zobaczymy najzdolniejsz m odzie z krajów Grupy Wyszehradziej: Polski Czech W gier i S owacji a tak e go cinnie z Serbii. Celem programu jest promocja muzyki klasycznej i dzielenie si muzycznymi tradycjami krajów Europy rodkowej
16:30
 
Rodzinka.pl
Prohibicja domowa. Ch opcy postanawiaj zamówi sushi. Gdy przychodzi kurier okazuje si e Ludwik musi zap aci za zamówienie. Natalia zarz dza zakaz picia alkoholu w domu. Viola i Maria wpadaj z nieoczekiwan wizyt . Ma e stwo próbuje wyt umaczy si z przedmiotów które Zosia i Kacper znale li pod ó kiem
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
ycie to jest by
Siostra Michaela Rak to cz owiek orkiestra cz owiek instytucja jest nazywana przez wspó pracowników tsunami . W reporta u znajdzie si opowie o samej siostrze Michaeli oraz o codzienno ci prowadzonego przez ni hospicjum. Oba w tki b d si przeplata . Uzupe ni je rozwa ania s. Michaeli o powo aniu wierze cierpieniu opiece paliatywnej i hospicyjnej ale te o mierci
17:50
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
odc. 2461Sta scy denerwuj si przed wizyt komisji z o rodka adopcyjnego która ma oceni ich nowe mieszkanie. To apartament w hotelu do którego przenie li si by sp dza wi cej czasu z Tadziem i jednocze nie by blisko rodzinnego biznesu. Podczas spotkania urz dniczka odbiera telefon od tymczasowych opiekunów e ch opiec trafi do szpitala. Z kolei Kacper sp dza czas na wideorozmowach. Najpierw z Madzi która jest ju w Londynie i niecierpliwie czeka na sesj zdj ciow a nast pnie na kolejnych korepetycjach z Hani . Jaworski wdaje si w ostr sprzeczk z Kasi i ukaszem kiedy odkrywa e Vincenzo korzysta z osiedlowej kanciapy. Serial obyczajowy
18:50
 
Kierunek Zachód
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ranczo
Czysta karta. Senator i Czerepach z rosn cym niepokojem obserwuj coraz bardziej rozbuchan emancypacj on. Monika podejmuje si opieki nad Dorotk . Jola i Pietrek dostaj od Witebskiego zaproszenie na kolacj
21:10
 
Ranczo
Obywatelskie obowi zki. Obserwuj c Wi c awskich Klaudia diagnozuje e ich ma e stwo dawno si wypali o. Ma onkowie wpadaj w szpony niedo wiadczonej terapeutki. Kusy dostaje propozycj wystawienia prac w Nowym Jorku
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Magazyn Ekspresu Reporterów
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30
 
Rodzinka.pl
Prohibicja domowa. Ch opcy postanawiaj zamówi sushi. Gdy przychodzi kurier okazuje si e Ludwik musi zap aci za zamówienie. Natalia zarz dza zakaz picia alkoholu w domu. Viola i Maria wpadaj z nieoczekiwan wizyt . Ma e stwo próbuje wyt umaczy si z przedmiotów które Zosia i Kacper znale li pod ó kiem
Activate Live-Chat