OTR
Date
<
December 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Kierunek Zachód
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Zawrócony
Stan wojenny. Siwek otrzymuje zadanie inwigilowania uczestników nielegalnego wiecu. Nast pnego dnia zostaje aresztowany i poddany brutalnemu przes uchaniu jako podejrzany o udzia w manifestacji
04:05
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
04:20
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:25
 
Barwy szcz cia
odc. 2461Sta scy denerwuj si przed wizyt komisji z o rodka adopcyjnego która ma oceni ich nowe mieszkanie. To apartament w hotelu do którego przenie li si by sp dza wi cej czasu z Tadziem i jednocze nie by blisko rodzinnego biznesu. Podczas spotkania urz dniczka odbiera telefon od tymczasowych opiekunów e ch opiec trafi do szpitala. Z kolei Kacper sp dza czas na wideorozmowach. Najpierw z Madzi która jest ju w Londynie i niecierpliwie czeka na sesj zdj ciow a nast pnie na kolejnych korepetycjach z Hani . Jaworski wdaje si w ostr sprzeczk z Kasi i ukaszem kiedy odkrywa e Vincenzo korzysta z osiedlowej kanciapy. Serial obyczajowy
04:50
 
Magazyn Ekspresu Reporterów
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
05:45
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona królów
Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywaj cych si w redniowiecznej Polsce po mierci króla W adys awa okietka. W adc Polski zostaje Kazimierz który przez potomnych zostanie nazwany Wielkim. M ody król musi si zmierzy z wieloma wyzwaniami m.in. unormowa stosunki z Czechami i Zakonem Krzy ackim. Na dworze królewskim nie tylko podejmowane s wa ne decyzje polityczne ale rozgrywaj si te yciowe dramaty kwitn romanse zawi zuj si spiski i toczy si walka o wp ywy
07:00
 
Kuchnia dwudziestolecia
Na przednówku. Kuchnia uboga. Potrawy g odowe potrawy kuchni ubogiej to wielki rozdzia znacznie gorzej zdokumentowany ni kuchnia mieszcza ska. Dania ch opskie dania proste dania oparte na ziemniakach cebuli s oninie twarogu na zio ach znalezionych na ce nie go ci y na pa skich sto ach. Jednym z takich da jest pra ucha która sta a sie regionalnym daniem kuchni lubelskiej. W latach trzydziestych ubieg ego wieku ukaza y si Pami tniki chlopskie ktore okaza y si materia em nie do przecenienia. Autorzy przytaczaj w nich równie co si wtedy jada o. Jedn z takich potraw jest parzybroda na któr prowadz cy program ukasz Modelski zaprezentuje przepis
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Co na obiad
Cynaderki ciel ce. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Barwy szcz cia
2462Klara odkrywa e jej macocha celowo gra na zw ok w sprawie spadkowej. Ta nie tylko zamierza wynaj budynek restauracji ale te pozbywa si z lokalu ca ego wyposa enia do czego nie ma prawa. Olga robi Michalinie niespodziank i prosi córk by pomog a jej w pracy. Dziewczyna Witka ma by szefow jednego z teatralnych projektów skierowanych do m odzie y. Dziewczyna postanawia wci gn do teatru tak e kolegów: Zuzi Adriana oraz Dawida. Tymczasem Jaworski i Kasia przenosz spór dotycz cy u ytkowania kanciapy do mieszkania przewodnicz cego wspólnoty czyli Darka. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Studio Lwów
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35
 
Ranczo
Czysta karta. Senator i Czerepach z rosn cym niepokojem obserwuj coraz bardziej rozbuchan emancypacj on. Monika podejmuje si opieki nad Dorotk . Jola i Pietrek dostaj od Witebskiego zaproszenie na kolacj
13:25
 
Ranczo
Obywatelskie obowi zki. Obserwuj c Wi c awskich Klaudia diagnozuje e ich ma e stwo dawno si wypali o. Ma onkowie wpadaj w szpony niedo wiadczonej terapeutki. Kusy dostaje propozycj wystawienia prac w Nowym Jorku
14:20
 
Polski Londyn
Film przedstawia historie Polaków mieszkaj cych na sta e w Londynie. Ich losy i obecna dzia alno pokazuj jak kszta towa a si i zmienia a londy ska Polonia od ko ca II wojny wiatowej do dzi
15:20
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Prawo jazdy dla WC. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
15:50
 
Al chemik
Podst pne dyktando. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05
 
Cze czy mog Ci zje
Po co jemy i czym s kalorie. CZE MOG CIE ZJE C to audycja dzi ki której dzieci maj szans nauczy si dobrych nawyków ywieniowych. Akcja toczy si w niewielkiej przestrzeni kuchni wokó magicznej lodówki. Gospodyni domu pani Aldona jest dietetyczk i uczy innych jak w a ciwie si od ywia . Jej nietuzinkow lodówk zamieszkuj niezwykli mali przyjaciele warzywa owoce i inne produkty spo ywcze. Ubrani w form lalek typu muppet i zantropomorfizowani wchodz w alianse ale te w ogniste spory. Pani Aldona wie o nich wszystko. Czasem musi by rozjemc bo w lodowce gdzie tocz si rozmowy bywa gor co. Audycja daje szans na atrakcyjne i skuteczne przekazanie ma ym widzom wa nych informacji dotycz cych od ywianiai zdrowia. W tym odcinku: Pan Ambro y gospodarz domu przywozi lodówk pani Aldonie. I przekonuje si e nie jest to tylko zwyczajna lodówka a pani Aldona jest nietuzinkow mieszkank domu. Co z tego wyniknie
16:15
 
Licz na Wiktora
Tabliczka mno enia. Program kierowany do najm odszych widzów. Wiewiór Wiktor pomaga dzieciom zg bia wiat matematyki. W tym odcinku poznamy znak mno enia oraz dowiemy si czym jest tabliczka mno enia
16:20
 
Halo halo
Symbole narodowe. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krótkie rozmowy bawi i ucz
16:30
 
Rodzinka.pl
wi teczne o wiadczyny. Domownicy zjadaj tort który Kacper kupi Zosi na urodziny. W domu odbywa si rodzinna narada dotycz ca nieudanych prezentów wi tecznych. Kuba przystraja pó choinki. Podczas kolacji wigilijnej Marek wstaje od sto u by co oznajmi
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:40
 
Zaginione skarby
Architektura rze ba i malarstwo. Cykl programów po wi conych kradzie om dzie sztuki. Odcinek przybli y losy obrazu zatytu owanego Architektura rze ba i malarstwo którego autorem jest Pompeo Girolamo Batoni (Battoni). Dzie o powsta o ok. 1741 roku. W a ciciel w chwili utraty by Pa ac w Wilanowie
17:50
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
2462Klara odkrywa e jej macocha celowo gra na zw ok w sprawie spadkowej. Ta nie tylko zamierza wynaj budynek restauracji ale te pozbywa si z lokalu ca ego wyposa enia do czego nie ma prawa. Olga robi Michalinie niespodziank i prosi córk by pomog a jej w pracy. Dziewczyna Witka ma by szefow jednego z teatralnych projektów skierowanych do m odzie y. Dziewczyna postanawia wci gn do teatru tak e kolegów: Zuzi Adriana oraz Dawida. Tymczasem Jaworski i Kasia przenosz spór dotycz cy u ytkowania kanciapy do mieszkania przewodnicz cego wspólnoty czyli Darka. Serial obyczajowy
18:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10
 
Wschód
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Archiwista
Aspirantka Zuza Wasiluk zaczyna prac w yrardowskiej komendzie i wskutek zbiegu okoliczno ci zostaje przydzielona do archiwum. Wraz z Henrykiem Mikosem pracuje nad spraw zagini cia modelki
21:10
 
Archiwista
Tomasz (Mateusz Kmiecik) przychodzi do archiwum po akta dotycz ce Paw a Wo niaka (Miron Jagniewski) który wda si w zatarg z dilerami. Przy okazji wychodzi na jaw e cztery lata wcze niej by on wiadkiem w sprawie zabójstwaJustyny Poltz (Martyna Peszko). Kobieta zgin a w hotelu w czasie imprezy integracyjnej firmy Carlson w której piastowa a wysokie stanowisko. O jej u miercenie oskar ono Ireneusza Ru kowskiego (Wojciech Urba ski) znalezionego nieprzytomnego w pokoju denatki. Jego przyjaciele Maciej Graczak i Pawe Wo niak zeznali i ch opak mia obsesj na punkcie Justyny i sporo wypi feralnego wieczoru. Cho wydaje si e faktyuk adaj si w logiczn ca o Henryk ma mas w tpliwo ci. Oczywi cie dzieli si nimi z Zuzi która chce si w czy w spraw jednak Stachura stanowczo protestuje. Nie chce nara a dziewczyny na kontakty z handlarzami narkotyków. Serial kryminalny
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Polski Londyn
Film przedstawia historie Polaków mieszkaj cych na sta e w Londynie. Ich losy i obecna dzia alno pokazuj jak kszta towa a si i zmienia a londy ska Polonia od ko ca II wojny wiatowej do dzi
23:30
 
Rodzinka.pl
wi teczne o wiadczyny. Domownicy zjadaj tort który Kacper kupi Zosi na urodziny. W domu odbywa si rodzinna narada dotycz ca nieudanych prezentów wi tecznych. Kuba przystraja pó choinki. Podczas kolacji wigilijnej Marek wstaje od sto u by co oznajmi
Activate Live-Chat