OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:25

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Archiwista
Zgin a piel gniarka Kamila Macias. Policja uwa a e kobieta pope ni a samobojstwo za pomoc zegarowego aparatu do mierzenia ci nienia. Henryk nie wierzy e Kamila odebra a sobie ycie
03:30

Archiwista
Komendant zleca Tomkowi nadzorowanie pracy archiwistow. Stachura jest w ciek y poniewa mia si zaj spraw zagini cia Stefanii Klubowicz. Zuza i Henryk postanawiaj mu pomoc w rozwi zaniu zagadki
04:15

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:20

Na sygnale
Szach mat. Za oga Vicka odpowiada na wezwanie do m odej kobiety ktora cierpi na depresj . Jej stan nagle si pogorszy . Piotr doznaje przy okazji bolesnej kontuzji i wdaje si w k otni z agresywnym windykatorem d ugow. Ekipa Wiktora jedzie na zawody szachowe. Podczas zawodow dochodzi do zas abni cia jednegoz trenerow a tu po nim tak e zawodniczki. Tymczasem Martyna nagrywa w bazie kolejne filmiki na internetowego bloga. Zdobywa coraz wi ksz popularno . Basia le si czuje i bierze w pracy wolne. Kuba od razu proponuje kole ance pomoc w opiece nad Tadziem. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Jan JagielskiScenariusz: Magda akowskaZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska
04:50

Ojciec Mateusz
Plan idealny. odc. 322 (6) Plan idealny Podczas napadu na konwoj s u by wi ziennej ginie jeden z konwojentow Marek Rudzki. Szybko okazuje si e napastnikom wcale nie chodzi o o odbicie wi nia. Marka najbardziej op akuje jego dziewczyna i to ona nakierowuje policj na pierwszy trop w ledztwie. W jego wyniku inspektor Mo ejko i jego ludzie odkrywaj e Rudzki mia znacznie wi ksze ambicje zawodowe ni s u ba wi zienna - i e mog mie z tego powodu niebezpiecznych wrogow. Tymczasem Natalia za namow znajomej probuje zmieni sposob my leniai otworzy si na mi o za ktor t skni. W tym celu decyduje si na spotkanie z terapeutk ktora obiecuje swoim pacjentom redukcj stresu i napraw aury. Natalia nie wie jednak e terapeutk czy pewna relacja z Pluskw i e b dzie to mia o znaczny wp yw na wynik jego terapii. Wyk.: Piotr Rogucki Ma gorzata Ostrowska - Krolikowska Krzysztof Cybi ski
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Poland in Undiscovered
Jelenia Gora. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ownych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
06:50

Turystyczna jazda
Gmina Rymanow. Program podro niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ownym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektow miejscowo ci zarowno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogolna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno - sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha ktor drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. - jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektore dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
07:05

Giganci historii
Aleksander Wielki: podboje i ich skutki. Uwa a si za syna samego Zeusa jego nauczycielem od wczesnej m odo ci by Arystoteles. W adz obj po swoim ojcu Filipie II Macedo skim jako m odzieniec. Aleksander Macedo ski stworzy wielkie imperium jedno z najwi kszych w historii. Jego taktyka wojskowa budzi podziw do dzi . Zas yn niezwyk szybko ci ataku nie pozostawia wrogom szans. Na podbitych terytoriach za o y kilkadziesi t miast nazywa je swoim imieniem. Wiele z nich istnieje do dzi podtrzymuj c pami o Aleksandrze Wielkim. Aleksander Wielki. Podboje i ich skutki to temat tego odcinka teleturnieju. Zapytamy w nim m.in. o Macedoni na tle Grecji w czasach Filipa Macedo skiego. Dzieci stwo i drog do w adzy Aleksandra. Najwa niejsze kampanie wodzow oraz bitwy jego kampanii przeciwko Persji i o tajniki imperium perskiego w tym czasie a tak e o spu cizn Aleksandra Wielkiego i wp yw kultury hellenistycznej na bieg dziejow
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:45

Przygody psa Cywila
Eksternista. Sier ant Walczak podejmuje mozolne i pe ne zabawnych nieraz perypetii szkolenie Cywila. Wspolna praca bardzo zbli a psa i jego opiekuna. W rezultacie obopolnych wysi kow Cywil zdaje egzaminy jako eksternista w Zak adzie Tresury Psow i otrzymuje dyplom. Odt d mo e ju bra udzia w akcjach policyjnych. Serial kryminalno - komediowy dla m odych widzow 32 min Polska 1970Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierAktorzy: Krzysztof Litwin Henryk B k Wojciech Pokora Wac awKowalski Teresa Lipowska Piotr Fronczewski i inni
TVPOLONIA
12:20

Przygody psa Cywila
W puszczy. Serial kryminalno - komediowy o sympatycznym psie milicyjnym i jego opiekunie sier ancie Walczaku. Przed Cywilem pierwszy powa ny sprawdzian umiej tno ci nabytych podczas miesi cy szkole . Pies dostaje zadanie odnalezienia Gosi i Jacka - dwojki dzieci zaginionych w Puszczy Bia owieskiej. Cho las nie jest wdzi cznym terenem do poszukiwa i Cywil napotyka coraz nowe przeszkody udaje mu si wreszcie odnale zab kane dzieci. Serial kryminalno - komediowy 28 min 7 odc. Polska 1970 Scenariusz i re yseria: Krzysztof Szmagier Wyst puj : Krzysztof Litwin Iwa M odnicka Zbigniew Jozefowicz Zygmunt Aposto Ryszard Pracz Zdzis aw Kielecki Joasia Goszczy ska Piotru K kolewski i inni
12:50

Na dobre i na z e
Ca e ycie jest spotkaniem. Do szpitala trafia m oda pacjentka Bogusia ktora probowa a zabi si po mierci rodzicow i o ktorej zdrowie wspolnieteraz walcz Hania i Micha . Tymczasem inspektor Korban wraca do Le nej Gory na kontrol po operacji i dzi ki temu odkrywa e doktor Sikorka odwo a a lub. Halinka prosi doktora Homolk by zosta jej narzeczonym na niby. Gdy oboje id razem na rodzinn imprez niespodziewany splot wydarze sprawia e lekarz znow musi przyst pi do pracy tym razem w warunkach polowych. Serial obyczajowy
13:45

The Voice Senior
Przes uchania w ciemno. Wiek nie mo e by barier uniemo liwiaj c realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku ycia otrzymuj szans na wyst p na du ej scenie i udowodnienie e na spe nienie marze nigdy nie jest za po no. Historie uczestnikow zostan opowiedziane w nowy sposob. Prowadz cy odwiedz bohaterow w domach. Podczas przes ucha w ciemno ka dy trener musi skompletowa 4-osobow dru yn . W trzecim odcinku uczestnicy zmierz si w formule Sing off. W odcinku fina owym wyst pi 8 uczestnikow
14:50

The Voice Senior
Przes uchania w ciemno. Wiek nie mo e by barier uniemo liwiaj c realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku ycia otrzymuj szans na wyst p na du ej scenie i udowodnienie e na spe nienie marze nigdy nie jest za po no. Historie uczestnikow zostan opowiedziane w nowy sposob. Prowadz cy odwiedz bohaterow w domach. Podczas przes ucha w ciemno ka dy trener musi skompletowa 4-osobow dru yn . W trzecim odcinku uczestnicy zmierz si w formule Sing off. W odcinku fina owym wyst pi 8 uczestnikow
15:50

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Ulubione skecze z serialu Ja to mam szcz cie! s. 2Jerzy spo nia si do domu Joanna si denerwuje coraz bardziej. Polakow odwiedza Tadeusz ktory chce wzi odpowiedzialno za t rodzin . Najpierw rozmawia z Marcinem eby go przygotowa do nowej sytuacji. Eli mowi e b d mieszka razem i powinni si bli ej pozna . Ela podchodzi do tego sceptycznie. A po tym jak Marcin przygotowa opiekunowi list ycze nowej rodziny Tadeusz szybko si ulatnia
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Rogowscy oddychaj z ulg bo w G osie Grodka ukazuje si w ko cu artyku Izy o odpadach w garbarni. Budzy scy wchodz w konflikt z nowym s siadem z Grabiny Janoszem i nagle odkrywaj e zostali gwiazdami Internetu oraz bohaterami lokalnego skandalu. Jaszewski po odej ciu ony kompletnie si za amuje i znow si ga po alkohol co powa nie niepokoi Mari . Ula z Bartkiem zapraszaj Marzenk i Andrzejka na rodzinn kolacj a gdy Lisieccy wracaj do domu dochodzi do tragicznego wypadku
18:10

Szansa na sukces. Opole 2022
Justyna Steczkowska. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich umiej tno ci. Prowadz cy Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek go cia odcinka. Laureaci poszczegolnych wyda zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 59. KFPP w Opolu
19:05

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
19:10

Kabaretowe naj
Legenda kabaretu -. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu - Karoliny Pa czyk
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Wojenne dziewczyny
Ewka win za mier Irki obarcza Nitk ktorej podczas akcji odbicia dziewczyny z r k Niemcow zaci si pistolet. Rodzina Szcz snych chce pochowa Irk na Pow zkach w rod bliskich. Dowodztwo informuje dziewczyny e by oby to bardzo ryzykowne. Marysia zobowi zuje si znale odpowiednie miejsce na grob dla przyjacio ki. Marysia straci a nadziej na koniec wojny i powrot do normalno ci. Przestaje si ukrywa jest jej ju wszystko jedno. Serial wojenny
21:15

07 zg o si
Dziwny wypadek. Porucznicy Borewicz i Zubek otrzymuj zg oszenie wypadku samochodowego spowodowanego przez docenta Wered . W wyniku kraksy zgin a m oda dziewczyna Jolka Holszty ska. W zeznaniach Weredy nic si nie zgadza. Id c tropem Jolki Borewicz odkrywa jej powi zania z gangiem z odziei samochodow. Okazuje si e kryminalista Dudziak pos uguj cy si dowodem na nazwisko Wolniak ma warsztat w ktorym przerabia skradzione wozy. Wspo pracuje z dziadkiem Jolki. Dziewczyna zosta a przez nich zamordowana gdy odkry a ten proceder. Jej zw oki podrzucono na jezdni by upozorowa wypadek. Wereda mia natomiast zupe nie inny powod by pl ta si w zeznaniach
22:10

07 zg o si
300 tysi cy w nowych banknotach. Szanta ysta da od re ysera Sucheckiego 300 tys. z grozi e w przeciwnym wypadku ujawni kompromituj ce go materia y. Zdesperowany Suchecki zg asza si na milicj . Porucznik Borewicz typuje kr g podejrzanych: kochanka Sucheckiego jego corka syn kasjerka PKO i jej ch opak oraz dawny narzeczony kochanki Sucheckiego. Niespodziewanie re yser zostaje zamordowany. Milicja organizuje zasadzk - pieni dze podejmuje jednak wyszkolony owczarek. Borewicz zaczyna wi c szuka sprawcy w rod treserow psow. Serial kryminalny 49 min Polska 1976Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierZdj cia: Wies aw RutowiczMuzyka: W odzimierz KorczAktorzy: Bronis aw Cie lak Zdzis aw Kozie Piotr Fronczewski Zdzis aw Tobiasz Laura cz Tomasz Grochoczy ski Dorota Kami ska Liliana G bczy ska Andrzej Tomecki Wojciech Machnicki Gra yna Szapo owska
23:15

Muzyczne naj
Andrzej Zaucha. Przypominamy najwi ksze przeboje znanych artystow polskiej sceny rozrywkowej
Activate Live-Chat