OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
M jak mi o
Rogowscy oddychaj z ulg bo w G osie Grodka ukazuje si w ko cu artyku Izy o odpadach w garbarni. Budzy scy wchodz w konflikt z nowym s siadem z Grabiny Janoszem i nagle odkrywaj e zostali gwiazdami Internetu oraz bohaterami lokalnego skandalu. Jaszewski po odej ciu ony kompletnie si za amuje i znow si ga po alkohol co powa nie niepokoi Mari . Ula z Bartkiem zapraszaj Marzenk i Andrzejka na rodzinn kolacj a gdy Lisieccy wracaj do domu dochodzi do tragicznego wypadku
01:00
Zakochaj si w Polsce
K pno. K pno to miasto wielu kultur przyci gaj ce smaczkami historycznymi ze ladami osadnictwa z epoki br zu. Po o one jest na styku szlakow komunikacyjnych i szczyci si najwi kszym - po Poznaniu - rynkiem Wielkopolski. Dzi ki niemu kwit tu handel. Uk ad przestrzenny miasta si ga redniowiecza. Wizyta w K pnie to podro w czasie droga po trzech wyznaniach innych kulturach ktore wspo istnia y i uzupe nia y si tworz c jeden sprawnie funkcjonuj cy organizm. To niewielkie miasteczko kryje w sobie niesamowity potencja
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
03:10
Ranczo
Nowe wyzwania. Ksi dz szykuje si do obj cia nowego stanowiska. Zosta bowiem biskupem. Monika wypomina Jerryemu e zanadto interesuje si innymi kobietami. Kinga zarzuca Paw owi brak zrozumienia. Posterunkowy Stasiek wybiera si na studia do Szczytna boi si egzaminu sprawno ciowego. Halinka denerwuje si na my l o pracy pos anki Lodzia podobnie. Obie najch tniej cofn yby czas. Kierownictwo Polskiej Partii Uczciwo ci urz dza nowym pos om pouczaj ce szkolenie
04:00
Ranczo
Bardzo krotkie kariery. Lucy oskar ona przez biskupa o tolerowanie niemoralnych zachowa pod w asnym dachem probuje zapanowa nad sytuacj . Cz onkowie PPU udaj si do stolicy. Tu przed zaprzysi eniem dochodzido incydentu ktory mo e narazi na szwank autorytet i wiarygodno partii. Na szcz cie Czerepach w brawurowy sposob ratuje sytuacj . Monika postanawia zainteresowa si stanem zdrowia swojego klienta. Pietrek zastanawia si jakdalej pokierowa swoj karier i wpada na pomys ktory nie sposoba si jego ukochanej Joli. Posterunkowy Stasiek ma nowe zmartwienie - czy mo e zostawi m od atrakcyjn on sam na tak d ugoSerial komediowy obyczajowy
05:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:55
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
TVPOLONIA
06:00
Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:50
Czterdziestolatek
Gra wojenna czyli na kwaterze. Dyrektor Stefan Karwowski otrzymuje wezwanie na okresowe wiczenia wojskowe. Wraz z kompani ktor dowodzi trafia do Warszawy na ten sam teren budowy Trasy Toru skiej ktorym na co dzie zarz dza. Jego prze o onym zostaje technik Maliniak - w cywilu jego podw adny ktory postanawia w pe ni wykorzysta tak niebywa okazj bycia kierownikiem w asnego dyrektora. Serial komediowy 60 min Polska 1977Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Krzysztof Teodor ToeplitzAktorzy: Andrzej Kopiczy ski Anna Seniuk Anna Dymna IrenaKwiatkowska Roman K osowski Leonard Pietraszak i inni
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
Umar aby y . Rzecz o Stefanie kardynale Wyszy skim
Ojczyzna. Prymas Tysi clecia odegra istotn rol w historii Ko cio a Polski i narodu polskiego. wi cenia kap a skie przyj w w 1924 roku w kaplicy Matki Bo ej we bazylice katedralnej we W oc awku. W latach 1980-1981 po redniczy w rozmowach mi dzy w adzami PRL a Solidarno ci . Beatyfikacja kardyna a Stefana Wyszy skiego jest wa nym wydarzeniem dla katolikow w Polsce. Widzowie mog przygotowa si do uroczysto ci poznaj c najwa niejsze w tki w nauczaniu duchownego
11:25
Ziarno
Babcia do zda specjalnych. Cioci Ewelin odwiedza Babcia okazuje si jednak e ciocia Ewelina wyjecha a a go ciem zajm si ziarnowe dzieciaki. Ale to nie jest zwyk a Babcia: to Babcia do zada specjalnych! Dzieciaki z Ziarnowego Domku s zachwycone t wyj tkow wizyt bo Babcia przywioz a ze sob tajemniczy kufer a w nim wiele ciekawych przedmiotow. Globus Album ze zdj ciami Stara p yta gramofonowa Do czego to wszystko s u y Rozwi zanie zagadki w kolejnym odcinku Ziarna
11:55
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50
S owo na niedziel
Program o tematyce religijnej w ktorym omawiane s fragmenty Pisma wi tego przewidziane do czyta podczas mszy wi tej w Ko ciele rzymskokatolickim na najbli sz niedziel . Ewangelia dla katolikow powinna by drogowskazem i fundamentem na ktorym zbuduj swoje ycie
13:00
Transmisja mszy wi tej z parafii Wniebowzi cia NMP w Bia ej Podlaskiej
14:15
Czterdziestolatek
Z dala od ludzi czyli co swojego. Za namow swojego by ego prze o onego Stefan Karwowskipostanawia naby dzia k rekreacyjn w pobli u Warszawy. Pani Magdzieniezbyt podoba si ten pomys wi c z odrobin z o liwej satysfakcji ledzi perypetie m a. Dyrektor Karwowski musi bowiem uzyska zrzeczenie si praw do dzia ki ze strony wdowy po poprzednim w a cicielu ktora stawia do dziwne warunki. Kobieta pracuj ca wyst puj ca tym razem w roli operatora koparki burzy nadzieje bohatera na osiedlenie si w oazie ciszy zapowiadaj c budow wielkiego rodka rekreacyjnegow pobli u dzia ki. Serial komediowy 53 min Polska 1977Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Krzysztof Teodor ToeplitzAktorzy: Andrzej Kopiczy ski Anna Seniuk Irena Kwiatkowska Roman K osowski Leonard Pietraszak i inni
15:15
Fajna Polska
Program turystyczno-lifestyleowy w ktorym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ro ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
16:05
Le niczowka
Wojtek probuje skontaktowa si z Olg . Prosi Kasi by zaj a si dzie mi w o rodku podczas gdy on odwiedzi Jasi sk . Wkrotce znajduje nieprzytomn Olg . Kobieta trafia do szpitala
16:30
Le niczowka
Kasia mowi Konradowi e wie i sp dzi noc z Olg . Lesi ski wychodzi. Zastanawia si czy powinien odwiedzi Olg w szpitalu. Krzysiek szykuje si do pracy a jednocze nie stara si dodzwoni do Ewy
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Grodka i z m em doczeka a si synow Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo rownie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterow ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:15
Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polakow i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polakow w kraju i za granic
18:50
Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
19:10
Lajk
Lajk! to kultura i rozrywka w pigu ce. Agnieszka Dziekan i Mateusz Szymkowiak zapraszaj widzow na najciekawsze wydarzenia festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody imprezy plenerowe. Ods aniaj kulisy wielkiego wiata. W programie - gwiazdy tworcy celebryci. Lajk! podpowiada co warto zobaczy us ysze przeczyta dok d si wybra . I generalnie - w co si bawi . Nasze kamery s wsz dzie tam gdzie dzieje si co godnego uwagi
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Ojciec Mateusz
Ptaki. odc. 323 PtakiMieszka cow Sandomierza dzieli spor o wylewaj c rzek ktora z jednej strony zagra a ludziom i zabiera miastu atrakcyjne tereny z drugiej tworzy w ten sposob idealne warunki do gniazdowania dla rzadkich gatunkow ptakow. Polityk Jerzy Szwed chce regulacji rzeki sprawy ptakow broni za ornitolog Maciej Lubawka. I to on staje si g ownym podejrzanym kiedy ona Szweda zg asza policji jego zagini cie. Zaraz po zg oszeniu kobieta otrzymujejednak ultimatum od porywaczy i postanawia dzia a na w asn r k . Ale korzysta z pomocy ojca Mateusza. Tymczasem babcia i Natalia odkrywaj w sobie ornitologiczn pasj a prowadzone przez nich obserwacje ptakow doprowadzaj do rewolucyjnego odkrycia. Aktorzy: Micha Gadomski Igor Ob ozaSerial kryminalny obyczajowy
21:15
Stryje ska. Lets dance Zofia
Monodram o Zofii Stryje skiej w wykonaniu Doroty Landowskiej
22:25
Fajna Polska
Bieszczady. Program turystyczno-lifestyleowy w ktorym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ro ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Activate Live-Chat