OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
01:10
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Na dobre i na z e
Ca e ycie jest spotkaniem. Do szpitala trafia m oda pacjentka Bogusia ktora probowa a zabi si po mierci rodzicow i o ktorej zdrowie wspolnieteraz walcz Hania i Micha . Tymczasem inspektor Korban wraca do Le nej Gory na kontrol po operacji i dzi ki temu odkrywa e doktor Sikorka odwo a a lub. Halinka prosi doktora Homolk by zosta jej narzeczonym na niby. Gdy oboje id razem na rodzinn imprez niespodziewany splot wydarze sprawia e lekarz znow musi przyst pi do pracy tym razem w warunkach polowych. Serial obyczajowy
03:30
Wojenne dziewczyny
Ewka win za mier Irki obarcza Nitk ktorej podczas akcji odbicia dziewczyny z r k Niemcow zaci si pistolet. Rodzina Szcz snych chce pochowa Irk na Pow zkach w rod bliskich. Dowodztwo informuje dziewczyny e by oby to bardzo ryzykowne. Marysia zobowi zuje si znale odpowiednie miejsce na grob dla przyjacio ki. Marysia straci a nadziej na koniec wojny i powrot do normalno ci. Przestaje si ukrywa jest jej ju wszystko jedno. Serial wojenny
04:20
Barwy szcz cia
Olga ponagla cork z oddaniem scenariusza spektaklu ale m odzie y trudno si dogada . Michalina sama zabiera si do pisania. By pomoc ukochanej Witek zgadza si pokaza jej fragment swojego dziennika pisanego po terapii odwykowej. Dziewczyn kusi jednak by przeczyta ca y dziennik. W tym samym czasie w taksowce Patryka Beata wypija kolejn butelk syropu ktory ma j postawi na nogi. Dzieje si odwrotnie. Saganowska traci przytomno i trafia do szpitala. Z kolei Renia Sadowska postanawia adoptowa psa ze schroniska chc c dzi ki temu sp dza wi cej czasu z wnukami. Serial obyczajowy
04:50
Geniusze i marzyciele
Jozef Hofmann. Jozef Hofmann y w latach 1876-1957. Opatentowa ponad 70 wynalazkow. O genialnym piani cie kompozytorze i wszechstronnym wynalazcy opowiadaj m.in. Gregor Benko i Garrick Ohlsson
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Korona krolow
Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywaj cych si w redniowiecznej Polsce po mierci krola W adys awa okietka. W adc Polski zostaje Kazimierz ktory przez potomnych zostanie nazwany Wielkim. M ody krol musi si zmierzy z wieloma wyzwaniami m.in. unormowa stosunki z Czechami i Zakonem Krzy ackim. Na dworze krolewskim nie tylko podejmowane s wa ne decyzje polityczne ale rozgrywaj si te yciowe dramaty kwitn romanse zawi zuj si spiski i toczy si walka o wp ywy
07:00
Qulszo - kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z ktorych pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
Co na obiad
Pier z kurczaka z czarn soczewic. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania - ciekawe pomys y na obiad
11:30
Barwy szcz cia
Beata wyznaje Darkowi e bez medykamentow przez ktore trafi a do szpitala nie jest w stanie normalnie funkcjonowa . Janicki obawia si e to uzale nienie i prosi o pomoc Sabin . Michalina pracuje nad sztuk . Tworcza niemoc pcha j ku dziennikowi Witka. Mimo zakazu zagl dado pami tnika swojego ch opaka z czasow jego walki z uzale nieniem. Celina za rad Franka postanawia w ko cu walczy o serce Hermana. Jest gotowa nawet poprosi o pomoc swoj rywalk ucj . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
12:35
Ojciec Mateusz
Zanik pami ci. W zaro lach nad rzek zostaje znalezione cia o w a ciciela jednego z sandomierskich przedsi biorstw. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policjanci postanawiaj wezwa komendanta Mo ejk . Wtedy s ysz d wi k telefonu dochodz cy ze skarpy. Znajduj tam nieprzytomnego komendanta. Kiedy Mo ejko odzyskuje wiadomo w szpitalu okazuje si e straci pami . Policjanci prowadz ledztwo w sprawie zabojstwa P o skiego a g own podejrzan jest by a w a cicielka zak adow. Komendant Mo ejko zostaje wypisany ze szpitala ale wymaga sta ej opieki i trafia na plebani . Wszyscy dok adaj stara by przywroci Mo ejce pami . Serial kryminalny obyczajowy
13:30
Ojciec Mateusz
Jacek. Mateusz postanawia przygotowa kalendarz ktorego sprzeda zasili fundusz akcji charytatywnej. O pomoc w za atwieniu tej sprawy zamierza zwroci si do fundacji Arka. Fundacja ma jednak problemy z powodu nieobecno ci ksi dza Jacka. Mateusz jest zaniepokojony jego znikni ciem. Okazuje si e ksi dz Jacek musi opiekowa si swoj bratanic ktora jest w ci y. Tymczasem wychodzi na jaw e fundacja nie zap aci a drukarni a tymi sprawami zajmowa si w a nie ksi dz Jacek. Ksi dz Mateusz nie wierzy w jego nieuczciwo . Postanawia wi c bli ej zbada ca spraw . Serial kryminalny obyczajowy 43 min Polska 2011Re yseria: Maciej DutkiewiczScenariusz: Grzegorz oszewskiZdj cia: Jaros aw amojdaWyst puj : Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis ukasz Lewandowski S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Magdalena Lamparska Andrzej Krucz Alan Andersz
14:20
Geniusze i marzyciele
Jozef Hofmann. Jozef Hofmann y w latach 1876-1957. Opatentowa ponad 70 wynalazkow. O genialnym piani cie kompozytorze i wszechstronnym wynalazcy opowiadaj m.in. Gregor Benko i Garrick Ohlsson
15:20
Kuchnia dwudziestolecia
Menu nowoczesno ci. Anglomania. ukasz Modelski znany z cyklu W kotle historii tym razem proponuje smakowit wypraw znaczon najwa niejszymi historycznymi datami i kulturowym obrazem dwudziestolecia mi dzywojennego. Niezwyk ego okresu w historii kiedy po 123 latach niewoli kszta towa a si polska pa stwowo powstawa y wielkie inwestycje czy y si ziemie podzielone kulturowo ekonomicznie politycznie przez zaborcow. W wyniszczonej w czasie I wojny wiatowej Europie i Polsce kulinarne pomys y czy y niedostatek z tradycj rzeczywisto z marzeniami. Smaki ktore wowczas powsta y dla nas do dzi s smakami rodzinnego domu
15:50
Rodzina Treflikow
Krol i krolowa. Trefliki to sympatyczne psowate cz ekokszta tne stworki. Do rodziny nale tatu mamusia 4-letni Treflik i jego starsza siostra 6-letnia Treflinka. W odwiedziny cz sto przychodz dziadek i babcia a tak e pan Jareczek ktory piewa i gra na gitarze. Cz sto towarzyszy mu wnuczek Gondu . W s siedztwie mieszkaj krol i krolowa ktorzy je d karet i maj pi kne szaty ale mo na ich czasem spotka w sklepie spo ywczym
16:00
Mami Fatale
Smog. Mami przyrz dza potrawy z warzyw uprawianych w ogrodzie. Doprawia je szczypt wyobra ni i humoru. Dodatkow atrakcj serii jest narrator - Robert Mak owicz. Serial rozbawi nie tylko dzieci ale te doros ych
16:10
Zaczarowany wiat..
Mapa skarbow Pieskowej Ska y. Wyj tkowe spotkania i fascynuj ce historie. W tej ods onie Zaczarowanego wiata opowiemy o zamkach i pa acach. Ka dy z nich to niezwyk a historia i legendy ktorymi obros y. Tajemnice i niezwyk e wydarzenia ktore skrywaj zamkowe i pa acowe mury to opowie ci tak ekscytuj ce e trudno b dzie si od nich oderwa . W tym odcinku: Mapa skarbow Pieskowej Ska y. Dlaczego zamek po o ony na Szlaku Orlich Gniazd nosi nazw Pieskowa Ska a Czy to prawda e mieszkali tu rozbojnicyi pierwsza polska poetka Tym razem Iwo pojdzie ladem mapy skarbow i mi o ci. B dzie musia odkry dlaczego o wie y zamkowej mowi si e jest w druj ca czy kto by kiedy w niej uwi ziony i czy na zamku mieszka y psy
16:30
Rodzinka.pl
Estetycznie i higienicznie. Podczas korepetycji Ludwik doprowadza Agat do p aczu. Tomek radzi bratu by nie kupowa Pauli drogiego pier cionka. Ludwik przygotowuje grillowane skrzyde ka jednak sam musi je zje . Marek wypytuje Kacpra co my li o Zosi. Tomek oskar a Natali o zamiar rozbicia jego zwi zku z Magd
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
K2: Gora pami ci
W sezonie zimowym 20202021 ycie na K2 stracili: Sergi Mingote Atanas Skatov Juan Pablo Mohr Ali Sadpara i John Snorri. Reporta opowiada o bliskich himalaistow ktorzy postanowili ich upami tni
17:50
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
Beata wyznaje Darkowi e bez medykamentow przez ktore trafi a do szpitala nie jest w stanie normalnie funkcjonowa . Janicki obawia si e to uzale nienie i prosi o pomoc Sabin . Michalina pracuje nad sztuk . Tworcza niemoc pcha j ku dziennikowi Witka. Mimo zakazu zagl dado pami tnika swojego ch opaka z czasow jego walki z uzale nieniem. Celina za rad Franka postanawia w ko cu walczy o serce Hermana. Jest gotowa nawet poprosi o pomoc swoj rywalk ucj . Serial obyczajowy
18:50
Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Ranczo
W szponach zdrowia. Trwa batalia o zdrowie Kusego. Monika zaprz ga do pomocy kolejne osoby. Solejukowa ciosa m owi ko ki na g owie by ten za da od Kozio a spe nienia przedwyczorczej obietnicy. Wobec biernego oporu Solejuka pani Kazia bierze sprawy w swoje r ce. Efekt jest piorunuj cy. Problem moralno ci w dworku rozwi za si sam ale to nie koniec zmartwie Kozio a. Tym razem chodzi o Klaudi . Znaj c wybuchowy charakter siostrzenicy biskup probuje najpierw porozmawia z Fabianem. Niestety spotyka go przykra niespodzianka.
21:10
Ranczo
Gambit geniusza. Solejuk po jednym dniu pracy w biurze jest tak um czony e probuje wymoc na Solejukowej rezygnacj z posady. Pani Kazia musi renegocjowa warunki jego zatrudnienia. Coraz bardziej do wizyt w biurze Solejukowej maj tak e senator Kozio i Czerepach. Zwo ane przez Monik konsylium nadal zajmuje si zdrowiem Kusego. Przewodniczy dr Wezo . Wyniki bada s zaskakuj ce. Tymczasem Solejukowa po raz kolejny odwiedza biuro z do nietypow propozycj . Pietrek z rozmachem inauguruje dzia alno swojej Akademii. Biskup coraz lepiej radzi sobie na nowym stanowisku w kurii co nie pozostaje bez wp ywu na jego stosunki z najbli szym otoczeniem. Znacznie gorzej dogaduje si z ksi mi i Micha ow na plebanii. Probuje temu jako zaradzi . PPU przyst puje do prac nad zawi zaniem koalicji
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30
Rodzinka.pl
Estetycznie i higienicznie. Podczas korepetycji Ludwik doprowadza Agat do p aczu. Tomek radzi bratu by nie kupowa Pauli drogiego pier cionka. Ludwik przygotowuje grillowane skrzyde ka jednak sam musi je zje . Marek wypytuje Kacpra co my li o Zosi. Tomek oskar a Natali o zamiar rozbicia jego zwi zku z Magd
Activate Live-Chat