OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

M jak mi o
Po mierci Lisieckich Ula z Bartkiem opiekuj si Kalink wspierani przez ca rodzin . Kuzynka Marzenki Beata postanawia jednak odebra im ma i w efekcie w dniu pogrzebu w domu Mostowiakow wybucha ostra k otnia po ktorej Artur trafia do szpitala. Gdy o chorobie ojczyma dowiaduje si Pawe lub w Bukowinie zostaje odwo any. Tymczasem Jaszewski ktory spowodowa ten wypadek wci si ukrywa i o wydarzeniach z feralnej nocy opowiadajedynie miejscowemu proboszczowi licz c na to e tajemnica spowiedzi uniemo liwi ksi dzu poinformowanie kogokolwiek kto by sprawc tragedii na drodze. Serial obyczajowy
01:00

Zakochaj si w Polsce
Krapkowice i Gora w. Anny. Tym razem odwiedzimy Krapkowice - miasto le ce na wa nych szlakach komunikacyjnych od pocz tkow swego istnienia. Le a o prawdopodobnie na szlaku bursztynowym by o wrotami pomi dzy Cesarstwem Rzymskim a Skandynawi wschodem i zachodem. Miasto i okolice z malowniczymi zamkami ze redniowiecza to doskona e miejsca na opowie o tym jak w dawnychwiekach rozwija a si tutaj przedsi biorczo . Le ca nieopodal Gora w. Anny znana jest przede wszystkim jako miejsce kultu z sanktuarium oraz cudown figur swojej patronki
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
03:10

Ranczo
W szponach zdrowia. Trwa batalia o zdrowie Kusego. Monika zaprz ga do pomocy kolejne osoby. Solejukowa ciosa m owi ko ki na g owie by ten za da od Kozio a spe nienia przedwyczorczej obietnicy. Wobec biernego oporu Solejuka pani Kazia bierze sprawy w swoje r ce. Efekt jest piorunuj cy. Problem moralno ci w dworku rozwi za si sam ale to nie koniec zmartwie Kozio a. Tym razem chodzi o Klaudi . Znaj c wybuchowy charakter siostrzenicy biskup probuje najpierw porozmawia z Fabianem. Niestety spotyka go przykra niespodzianka.
04:00

Ranczo
Gambit geniusza. Solejuk po jednym dniu pracy w biurze jest tak um czony e probuje wymoc na Solejukowej rezygnacj z posady. Pani Kazia musi renegocjowa warunki jego zatrudnienia. Coraz bardziej do wizyt w biurze Solejukowej maj tak e senator Kozio i Czerepach. Zwo ane przez Monik konsylium nadal zajmuje si zdrowiem Kusego. Przewodniczy dr Wezo . Wyniki bada s zaskakuj ce. Tymczasem Solejukowa po raz kolejny odwiedza biuro z do nietypow propozycj . Pietrek z rozmachem inauguruje dzia alno swojej Akademii. Biskup coraz lepiej radzi sobie na nowym stanowisku w kurii co nie pozostaje bez wp ywu na jego stosunki z najbli szym otoczeniem. Znacznie gorzej dogaduje si z ksi mi i Micha ow na plebanii. Probuje temu jako zaradzi . PPU przyst puje do prac nad zawi zaniem koalicji
05:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
07:00

Czterdziestolatek
Z dala od ludzi czyli co swojego. Za namow swojego by ego prze o onego Stefan Karwowskipostanawia naby dzia k rekreacyjn w pobli u Warszawy. Pani Magdzieniezbyt podoba si ten pomys wi c z odrobin z o liwej satysfakcji ledzi perypetie m a. Dyrektor Karwowski musi bowiem uzyska zrzeczenie si praw do dzia ki ze strony wdowy po poprzednim w a cicielu ktora stawia do dziwne warunki. Kobieta pracuj ca wyst puj ca tym razem w roli operatora koparki burzy nadzieje bohatera na osiedlenie si w oazie ciszy zapowiadaj c budow wielkiego rodka rekreacyjnegow pobli u dzia ki. Serial komediowy 53 min Polska 1977Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Krzysztof Teodor ToeplitzAktorzy: Andrzej Kopiczy ski Anna Seniuk Irena Kwiatkowska Roman K osowski Leonard Pietraszak i inni
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Umar aby y . Rzecz o Stefanie kardynale Wyszy skim
Kobieta. Prymas Tysi clecia odegra istotn rol w historii Ko cio a Polski i narodu polskiego. wi cenia kap a skie przyj w w 1924 roku w kaplicy Matki Bo ej we bazylice katedralnej we W oc awku. W latach 1980-1981 po redniczy w rozmowach mi dzy w adzami PRL a Solidarno ci . Beatyfikacja kardyna a Stefana Wyszy skiego jest wa nym wydarzeniem dla katolikow w Polsce. Widzowie mog przygotowa si do uroczysto ci poznaj c najwa niejsze w tki w nauczaniu duchownego
11:25

Ziarno
Paparazzi. Uwaga uwaga! Balon za oknem! A w nim specjalny podro nik: w. ukasz! Kim by w. ukasz Czy spotka Pana Jezusa A dlaczego podro uje balonem Odpowiedzi na te pytania ju w kolejnym odcinku Ziarna. Biskup Artur zaprasza na niedzielne rozwa ania o Ewangelii a ciocia Ewelina na spotkanie w pewnej redakcji ciekawego pisma dla dzieci. Ks. Adam jak zwykle s u y dobr rad i pomoc wszystkim ziarnowym dzieciakom
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
A mia o by jak w bajce. Program o tematyce religijnej w ktorym omawiane s fragmenty Pisma wi tego przewidziane do czyta podczas mszy wi tej w Ko ciele rzymskokatolickim na najbli sz niedziel . Ewangelia dla katolikow powinna by drogowskazem i fundamentem na ktorym zbuduj swoje ycie
13:00

Transmisja mszy wi tej z parafii w. Stefana w Radomiu
14:15

Czterdziestolatek
W obronie w asnej czyli polowanie. My liwskie pasje nowego ministra dla nikogo w zjednoczeniu nie s tajemnic . Pracownicy czym pr dzej wi c organizuj ko ko owieckie. Dyrektor Stefan Karwowski fachowo poinstruowany przez te cia zaopatrzony w sprz t i stroj my liwski wyje d a z psem na polowanie. Do pierwszego strza u sk ada si wyj tkowo niefortunnie. Zamiast dozwierzyny strzela do ministra na szcz cie - niecelnie. Zdenerwowanyju chce wycofa si z udzia u w polowaniu lecz zostaje zaatakowanyprzez dzika. Strza tym razem celny znow przysparza mu mnostwok opotow. Serial komediowy 57 min Polska 1977Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Krzysztof Teodor ToeplitzAktorzy: Andrzej Kopiczy ski Anna Seniuk Irena Kwiatkowska Roman K osowski Leonard Pietraszak i inni
15:15

Fajna Polska
Busko-Zdroj. Program turystyczno-lifestyleowy w ktorym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ro ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
16:05

Le niczowka
Wczesnym rankiem Teodor wchodzi do biura i w gabinecie Majewskiego dostrzega Ew i Krzysztofa pi cych w obj ciach na kanapie. Prawnik dyskretnie wychodzi. Kilka godzin po niej Teodor dzwoni do Andzi. Proponujeprzyjacio ce Hani kolejne spotkanie. Magda i Jacek urz dzaj pokoj Pati. Cho wszystko wydaje si dopi te na ostatni guzik nie s pewni czy dziewczynce spodoba si jej nowe lokum. Nagle dzwoni telefon Magdy. Kuratorka z o rodka adopcyjnego Marzena Mazurek zapowiada wizyt . Jacek jest przera ony. Rzeczywi cie jednym z tematow rozmowystaje si pierwsze ma e stwo Mondrasiuka. Na klatce schodowej budynku w ktorym mieszka Szymon czeka dwoch oprychow wynaj tych przez Bogdana. Po odprowadzeniu Kacpra do szko y Szymon dzwoni do Izdebskiej. Do Bogdana zagl da Daniel. Telenowela
16:30

Le niczowka
W biurze panuje napi ta atmosfera. Krzysztof i Ewa nie maj odwagi by porozmawia o wspolnym wieczorze. Kurek zagl da do le niczowki. Janusz i mecenas Ro ek omawiaj plan przerzutu towaru
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
1621 Patrycja wyznaje Marcie e ju nie mo e wytrzyma z m em nie wiadoma e Argasi ski zainstalowa w domu pods uch. A ordynator nie tylko postanawia uspokoi on lekami od znajomego psychiatry ale te na nowo probuje zniech ci j do ukasza wspominaj c o romansie ch opaka z Kasi . Kamil i Pola maj wa nego go cia: Dagmar m od pani psycholog ktora na pro b s du ma oceni czy prawnik powinien nadal opiekowa si cork . A gdy Anita odkrywa e Gryc podczas spotkania ma problemy od razu postanawia mu pomoc. Serial obyczajowy Polska 2021 Re yseria: Sylwester Jakimow Scenariusz: Alina Pucha a Marta Kuszewska Wojciech NerkowskiAktorzy: Dominika Osta owska Al beta Lenska Karol Starsburger Paulina Lasota Jakub Jozefowicz Ma gorzata Pie kowska Marcin Boska Hanna Nowosielska Katarzyna Cichopek Marcin Mroczek Aleksander Bo yk Emilian Kami ski Marianna Janczarska Ewelina Kude - Nowosielska
18:15

Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polakow i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polakow w kraju i za granic
18:50

Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
19:10

Lajk
Lajk! to kultura i rozrywka w pigu ce. Agnieszka Dziekan i Mateusz Szymkowiak zapraszaj widzow na najciekawsze wydarzenia festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody imprezy plenerowe. Ods aniaj kulisy wielkiego wiata. W programie - gwiazdy tworcy celebryci. Lajk! podpowiada co warto zobaczy us ysze przeczyta dok d si wybra . I generalnie - w co si bawi . Nasze kamery s wsz dzie tam gdzie dzieje si co godnego uwagi. Magazyn kulturalny
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Ostatnia akcja Szpicbrodki. Do Sandomierza przyje d a ekipa filmowa aby kr ci stylowy krymina Ostatnia akcja Szpicbrodki a obserwowanie aktorow na planie budzi w Natalii marzenie o zagraniu w prawdziwym filmie. Wkrotce prac filmowcow zak oca tajemnicze znikni cie kluczowego dla scen napadow kaskadera. I co ciekawe wraz z nimginie u ywana na planie replika pistoletu Browninga. Tymczasem wracaj cy z m cz cego dy uru Wojtek Schillerpotr ca na ulicy kobiet ktora w stanowczy sposob odrzuca jego ofert pomocy i znika tak niespodziewanie jak si pojawi a. Policja wszczyna poszukiwania kaskadera Wojtek i jego narzeczona aspirant Kobylicka probuj odkry to samo potr conej kobiety a Pluskwa - z pomoc ks. Mateusza - wprowadza w ycie w asny plan ktorego celem jest zrobienie wra enia na Natalii. I wtedy okazuje si e wszyscy szukaj tego samego. Serial kryminalny obyczajowy
21:15

Pod niebem pe nym cudow. Koncert dla wile skiego hospicjum
Niezwyk y koncert dedykowany pierwszemu na Litwie hospicjum to punkt kulminacyjny tegorocznej Akcji TVP Polonia Polacy Polakom. W koncercie wyst pi znakomici arty ci: Ryszard Rynkowski zespo Pectus Eleni i Katarzyna Cerekwicka oraz Janusz Radek. Specjalnie dla naszych widzow gwiazdy za piewaj swoje najpi kniejsze utwory. Us yszymy m.in.: Dary losu Troszeczk ziemi a tak e niezwykle wzruszaj ce i bardzo wi teczne wspolne wykonanie przeboju Przeka my sobie znak pokoju
22:55

Fajna Polska
Busko-Zdroj. Program turystyczno-lifestyleowy w ktorym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ro ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Activate Live-Chat