OTR
Date
<
June 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Za marzenia
Zosia chce wroci na studia podyplomowe ktore przerwa a gdy Jacek obla j na egzaminie. Gdy Gorski si temu sprzeciwia w obronie dziewczyny staje doktor Drawicz. Szymon prosi Zosi by pomog a mu przygotowa si do jego pierwszej roli w teatrze i zabiera przyjacio k do domku w lesie. Tymczasem Anka przechodzi do kolejnego etapu konkursu dla wiza ystow ale ma problem bo nie mo e znale m skiego modela co grozi dyskwalifikacj . Zdesperowana dziewczyna prosi w ko cu o pomoc Bartka ale Soko akurat tego dnia musi gra w klubie bo na wieczornej imprezie ma pojawi si szef wytworni muzycznej z Berlina. Serial obyczajowy komediowy
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:04

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Mi o nad rozlewiskiem
Po rozstaniu z Januszem Gosia prze ywa trudne chwile. Cieszy si e Marysia pogodzi a si z Kub i uk ada sobie z nim ycie ale sama ma problemy poniewa t skni za Januszem
03:00

Mi o nad rozlewiskiem
Tomasz wpada na pomys wyjazdu do Barcelony. Basia jednak martwi si o jego zdrowie i boi si wyjazdu do obcego kraju. Ma gosia prosi Marysi eby pojecha a razem z nimi
03:55

Program rozrywkowy
04:50

Kulinarne w drowki z Jol Kleser
Jola Kleser przemierza Polsk w poszukiwaniu wyj tkowych naturalnych i zdrowych smakow. Razem z ni udamy si na w drowk szlakiem najlepszych i najzdrowszych produktow maj cych pozytywny wp yw na zdrowie cz owieka a to wszystko w otoczeniu niezwyk ych ludzi yj cych mi o ci do jedzenia oraz malowniczej polskiej przyrody
05:15

W rytmie disco
Kombi. Rozmowy Marka Sierockiego z artystami o ich fascynacji muzyk disco
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:55

Kariera Nikodema Dyzmy
Dyzma obejmuje prezesur Banku Zbo owego. Sprytnie dobiera wspo pracownikow aby nadrabiali niedostatki wiedzy prezesa. Ale na horyzoncie pojawia si niebezpiecze stwo - by y zwierzchnik Dyzmy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:50

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Program o tematyce religijnej w ktorym omawiane s fragmenty Pisma wi tego przewidziane do czyta podczas mszy wi tej w Ko ciele rzymskokatolickim na najbli sz niedziel . Ewangelia dla katolikow powinna by drogowskazem i fundamentem na ktorym zbuduj swoje ycie
13:00

Transmisja mszy wi tej z parafii Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny w Gietrzwa dzie
14:15

Kariera Nikodema Dyzmy
Nikodem Dyzma wraz z doradc Krzepickim za pomoc sprytnej intrygi pozbawiaj Kunickiego praw do maj tku Niny i zmuszaj go do wyjazdu na sta e z kraju
15:10

Fajna Polska
Aktywne Podkarpacie. W kolejnym odcinku Fajnej Polski Latem Monika Mele i Przemek Toczek zabior widzow w podro pe n wyzwa - zwiedzamy bowiem Aktywne Podkarpacie. Bieszczadzka kolejka w skotorowa jezioro Solina i s ynna tamtejsza zapora wodna uroki Pola czyka oraz malowniczy Sanok gdzie mie ci si muzeum Zdzis awa Beksi skiego - wsz dzie tam Monikazabierze Przemka. Poka e mu nieznane dot d atrakcje tych znanych Polakom z ca ego wiata miejsc. Dziennikarze b d w drowa tak e gorskimi szlakami. Po oniny bieszczadzkie skrywaj ce wiele tajemnic stan si ich sprzymierze cem w odkrywaniu dzikiej pi knej przyrody. B d tak e eglowa na jachcie je dzi zabytkow drezyn w dkowa . Probowa przysmakow z regionalnej kuchni. Na fina za piewa gwiazda pochodz ca z tamtych stron pe na poetyckiego uroku pie niarka Antonina Krzyszto
16:00

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
16:30

Polacy to wiedz
Format teleturnieju opiera si na tym co widzowie lubi ogl da najbardziej. Du o pyta o ro nej skali trudno ci ktore sprawdzaj wiedz uczestnikow. Tym razem b d to pytania ktore dotycz zagadnie zwi zanych z Polsk . Pytania w tym programie b d rownie pocz tkiem rozmow o tematach jakich dotycz . JNaszym zadaniem b dzie poprzez gr zawodnikow rozwija i ugruntowywa wiedz widzow. Uczestnikom dajemy poczucie e w wielu momentach decyduj sami o rozgrywce. Podejmuj c decyzj to oni dodatkowo buduj napi cie w programie. Widzowie b d mogli oceni czy zrobili s usznie
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Za marzenia
Bartek znow ma problemy w klubie gdy jedna z kelnerek Natalia niszczy przypadkiem drogi sprz t. Ch opak staje w obronie kole anki i bierze win na siebie a mened er od razu wybucha w ciek o ci . Soko probuje te pomoc Ance tak by pozosta a jednak w konkursie. Namawia Ing do rozmowyz Danielem producentem programu. Tymczasem Szymon prosi Ani by zast pi a jego charakteryzatork w teatrze w dniu premiery. Zosia poznaje przypadkiem Rafa a zbuntowanego nastolatka oraz ksi dza ktory stara si ch opakowi pomoc. Serial obyczajowy komediowy
18:15

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
19:10

Lajk
W programie zostan omowione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci tworcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Osiecka
Agnieszka jest zakochana w Marku H asce. Chc c pomoc ukochanemu w osi gni ciu mi dzynarodowej s awy decyduje si przemyci jego opowiadania do paryskiej Kultury. Tymczasem H asko po rozmowie z Gomu k odwo uje ca akcj bo liczy na Nagrod Wydawcow. Osiecka prze ywa bolesne rozczarowanie. Czy dwiewybitne osobowo ci wielcy arty ci b d razem mimo przeciwno ci losu Serial biograficzny Re yseria: Micha Rosa Aktorzy: Eliza Rycembel (Agnieszka) Maria Pakulnis (Maria Osiecka) Jan Frycz (Wiktor Osiecki) J drzej Hycnar (Marek H asko) Barbara Garstka (El bieta Czy ewska) Wiktoria Gorodeckaja (Jozefina Pellegrini) Jerzy Giedroy (Mariusz Bonaszewski) Adam Turczyk (Jerzy Markuszewski) Jan Marczewski (Andrzej Jarecki) Marcin Januszkiewicz (Jaros aw Abramow) Mateusz Kmiecik (Wojciech Solarz)
21:15

Europejski Stadion Kultury - Rzeszow 2022
Przywroci rownowag to has o tegorocznej edycji koncertu Kolektywy odbywaj cego si w ramach Europejskiego Stadionu Kultury - Rzeszow 2022. Polskie zespo y z partnerami z Europy wykonaj wcze niej przygotowane utwory
23:00

Program rozrywkowy
23:25

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat