OTR
Date
<
June 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Polacy wiatu
Stanis awa Walasiewicz. Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
01:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na k opoty Bednarski
Z ote runo. Horst Filipiak prowadzi agencj Z ote Runo zajmuj c si oficjalnie rekrutacj osob zainteresowanych prac na plantacjach w Brazylii. W rzeczywisto ci jest to handel bia ymi niewolnikami
03:30

Na k opoty Bednarski
Statek nadziei. Prof. Zimmermann specjalista od fal radiowych planuje wyjecha z Gda ska ale nazi ci nie chc go wypu ci . Spraw yda interesuje si agentka Sonia ktora anga uje Bednarskiego do pomocy
04:30

Barwy szcz cia
2575Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Przemys aw JurekAktorzy: Wiktoria G siewska Natalia Sierzputowska Hanna Klepacka Ewelina Serafin Magdalena ak Jasper So tysiewicz Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Bartosz Gruchot Alessandro Curti Elzbieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski abcia zadomowi a si u Justina Jowity i S awki a do tego znajduje prac w lokalu Radka i Vincenzo. Kasia dostaje wiadomo o mierci Francesco W ocha z ktorym po trz sieniu ziemi zosta a uwi ziona pod gruzami. Gorka wyznaje ukaszowi e m czyzna powierzy jej wielki sekret. Justin wydzwania do Oliwki ktora jednak postanowi a przewietrzy g ow i wyjecha nad morze z dala od romantycznych pokus. Grzelakowie szykuj si do przeprowadzki do nowego domu w Borkach. Podczas spaceru z Hub Aleks znajduje w lesie kandydatk na kolejnego cz onka ich rodziny
04:55

Przygody psa Cywila
Eksternista. Sier ant Walczak podejmuje mozolne i pe ne zabawnych nieraz perypetii szkolenie Cywila. Wspolna praca bardzo zbli a psa i jego opiekuna. W rezultacie obopolnych wysi kow Cywil zdaje egzaminy jako eksternista w Zak adzie Tresury Psow i otrzymuje dyplom. Odt d mo e ju bra udzia w akcjach policyjnych. Serial kryminalno - komediowy dla m odych widzow 32 min Polska 1970Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierAktorzy: Krzysztof Litwin Henryk B k Wojciech Pokora Wac awKowalski Teresa Lipowska Piotr Fronczewski i inni
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00

Zrob to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni dolno l skiej wyrobow regionalnych mody na slow food a wi c ywno wyrabian w tradycyjny sposob. Chcemy tak e zaprezentowa mieszka cow naszego regionu ktorzy dzi ki w asnej inwencji i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposob na ycie. Wraz z up ywaj cym czasem Dolno l zacy zmienili stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si powodem do dumy z sentymentu do rodzinnych korzeni a tak e promocji idei ma ych ojczyzn. Mamy z czego czerpa w tej materiize wzgl du na dzieje naszego regionu. Celem programu jest tak e zach cenie osob trudni cych si produkcj roln do zdobywania licencji na dzia alno w tej bran y oraz jej wspieranie z funduszy unijnych
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
2576Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Agnieszka NiezgodaAktorzy: Katarzyna Glinka Alessandro Curti Micha Rolnicki Bartosz Gruchot El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Ewelina Serafin Magdalena ak Konrad SkolimowskiKornel przesy a S awce Jowicie oraz Patrykowi zaskakuj ce podarunki. Kasia zdradza Vincenzo sekret ktory po trz sieniu ziemi powierzy jej Francesco. Mimo prze ytej traumy i protestow Ksawerego i ukasza decyduje si na ponowny wyjazd do W och. Pragnie spe ni ostatni pro b zmar ego przyjaciela. Tymczasem Aldona i Borys martwi si e pod Borkami mog a powsta ferma futrzarska. Ta inwestycjamo e zaszkodzi ca ej okolicy. Spraw najbardziej oburzony jest wra liwy na cierpienie zwierz t Aleks
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Mi o nad rozlewiskiem
S awek zmaga si z ro nymi w tpliwo ciami ale wie e chce by z Paul . Powoli dogaduje si z synem i coraz bardziej lubi sp dza z nim czas. Paula musi poradzi sobie z wizyt matki
13:05

Mi o nad rozlewiskiem
S awek niespodziewanie zostaje ojcem. Paula probuje zrozumie ca t histori pomi dzy S awkiem a Ilon (matk Rysia). Jest zazdrosna o jego przesz o . S awek ma dziecko ona jest w ci y z innym m czyzn . Czy jest zatem jakakolwiek szansa na stworzenie trwa ego zwi zku Basia i Tomasz wracaj z romantycznej wycieczki do Barcelony. Ka ka czeka na nich z ut sknieniem i przygotowuje le niczowk na ich przyjazd. Janusz leczy si z alkoholizmu. Pisze list do Ma gosi o tym jak t skni za ni i o tym jak bardzo ciesz go te wspolnie sp dzone chwile. Ma gosia jednak powoli zaczyna rozumie e jej yciemusi si zmieni . Niestety nie ma w nim miejsca dla Janusza. Postanawia wyjecha do Warszawy
14:00

Warcho y
Film o radomskim Czerwcu 76 przedstawia swoisty paradoks ktorym jest los rozgoryczonych uczestnikow protestu - w wi kszo ci ubogich ludzi - przeciw komunistycznej w adzy w porownaniu do funkcjonowania dotychczas nieukaranych oprawcow ktorzy pacyfikowali bunt a dzi stanowi cz miejscowej elity
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Reksio
Reksio Robinson. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:30

Reksio
Reksio piewak. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:40

Pomys owy Dobromir
Budzik. W ma ym domku wraz z dziadkiem i wsz dobylskim figlarnym ptakiem mieszka niezwykle uzdolniony ch opiec. Dobromir za wszelk cen chce ul y dziadkowi w ci kich pracach zwi zanych z naprawami w domu i upraw ogrodka. Ch opiec obserwuj c otoczenie i wykorzystuj c nieograniczon wyobra ni wymy la najdziwniejsze urz dzenia maj ce na celu usprawnienie i przyspieszenie prac. Dobromir konstruuje budzik
16:00

Le niczowka
Bogdan odwiedza Juli w szpitalu. Przyznaje e denerwowa si w czasie operacji. Krzysztof odbiera telefon od t umaczki Kima ktora informuje e jej pracodawca postanowi da mu jeszcze jedn szans
16:30

Barwy szcz cia
2576Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Agnieszka NiezgodaAktorzy: Katarzyna Glinka Alessandro Curti Micha Rolnicki Bartosz Gruchot El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Ewelina Serafin Magdalena ak Konrad SkolimowskiKornel przesy a S awce Jowicie oraz Patrykowi zaskakuj ce podarunki. Kasia zdradza Vincenzo sekret ktory po trz sieniu ziemi powierzy jej Francesco. Mimo prze ytej traumy i protestow Ksawerego i ukasza decyduje si na ponowny wyjazd do W och. Pragnie spe ni ostatni pro b zmar ego przyjaciela. Tymczasem Aldona i Borys martwi si e pod Borkami mog a powsta ferma futrzarska. Ta inwestycjamo e zaszkodzi ca ej okolicy. Spraw najbardziej oburzony jest wra liwy na cierpienie zwierz t Aleks
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czarne chmury
Wilcze Do y. Zdemaskowany Hollstein musi stan do pojedynku z Dowgirdem i ginie z jego r ki. Jednak intrygi elektorskiego namiestnika kontynuuj inni. W gospodzie w Wilczych Do ach zamaskowani zboje napadaj na podro uj cych do stolicy kupcow pruskich. Pu kownik i jego wierny wachmistrz pragn rozszyfrowa inspiratorow rozboju. WILCZE DO Y Serial przygodowy historyczny 49 min Polska 1973Re yseria: Andrzej KonicScenariusz: Ryszard PietruskiZdj cia: Antoni WojtowiczMuzyka: Waldemar KazaneckiAktorzy: Leonard Pietraszak Ryszard Pietruski Edmund Fetting Stanis aw Niwi ski Tadeusz Bia oszczy ski Anna Seniuk JanuszZakrze ski Jerzy Zelnik Artur M odnicki Mariusz Dmochowski JozefNalberczak Bronis aw Pawlik Mieczys aw Stoor Joanna Kostusiewicz El bieta Starostecka i inni
18:15

W rytmie disco
Rafa Brzozowski. Rozmowy Marka Sierockiego z artystami o ich fascynacji muzyk disco
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Ekstradycja
Henio informuje Olgierda e zdradzi jego tajemnic m odej hakerce o pseudonimie ma. Bez niej nie potrafi by zdemaskowa Fiduka i odkry gdzie i jak lokuje on wywiezione z Polski pieni dze
21:05

Ekstradycja
Halski sp dza noc u przyjaciela detektywa z hotelu Victoria. Tuwara Fiduk i Gora udzielaj reprymendy ministrowi z powodu jego opiesza o ci. Beata truje si narkotykami. Sumar namierza Halskiego
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
23:30

Le niczowka
Bogdan odwiedza Juli w szpitalu. Przyznaje e denerwowa si w czasie operacji. Krzysztof odbiera telefon od t umaczki Kima ktora informuje e jej pracodawca postanowi da mu jeszcze jedn szans
Activate Live-Chat