OTR
Date
<
July 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Polacy wiatu
Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
01:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na k opoty Bednarski
Znak w a. Prezes klubu zapa niczego Erlich dowiaduje si e poszukiwany przez policj morderca kobiet o przydomku Boa to by y zawodnik jego klubu. Erlich wykorzystuje ten fakt do zabicia w asnej ony
03:40
 
Na k opoty Bednarski
Ostatnie lato. Bednarski ledzi on jubilera Gerharda spodziewaj c si kolejnego zamachu na jej ycie. O prob zlikwidowania Helgi jej m oskar a Henia Matusa znajomego detektywa. Mimo ochrony kobieta rzeczywi cie ginie a sprawca zabojstwa wymyka si sprawiedliwo ci. Tymczasem komisarz Hagemann otrzymuje wiadomo e Gerhard chce uciec z bi uteri klientow do Amsterdamu. Prosi o pomoc Bednarskiego. Detektyw pod a tropem jubilera a do Holandii. Niestety przybywa za po no. Gerhard ginie ale bi uteria jest w bezpiecznych r kach. Nie obywa si jednak bez k opotow. Powrot do kraju jest utrudniony bowiem Bednarski wchodzi w kolizj z prawem. Serial sensacyjny 49 min Polska 1986 Re yseria: Pawe Pitera Scenariusz: Marek Bahdaj Wojciech J drkiewicz Aktorzy: Stefan Friedmann Jan Peszek Stanis aw Michalski Stanis aw Melski Wiktor Sadecki Henryk Talar Miros awa Marcheluk Monika witaj Tadeusz Szymkow i inni
04:30
 
Barwy szcz cia
2579Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Przemys aw JurekAktorzy: Monika Dryl Julia Zieli ska Martin Bogdan Katarzyna Glinka Alessandro Curti Barbara Tabita Federica Guglielmino Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Grzegorz KestranekAro obserwuje ferm norek i planuje kolejny atak. A gdy zaczyna si zadyma do aktywisty do czaj Luiza i Aleks. Kasia wyznaje w ko cu Rosie prawd o zdradzie jej zmar ego m a i spotyka si te z jego cork Silvi . Stan K pskiego gwa townie si pogarsza. Biznesmen znow trafia do szpitala. Iwona postanawia jeszcze raz porozmawia z synem ukochanego - Wiktorem
04:55
 
Przygody psa Cywila
Niewypa y. ycie ma ych ch opcow w prowincjonalnym miasteczku nie obfituje w atrakcje. A je li ju takowe si zdarzaj maj posmak owocu zakazanego. Tak jak eksplozje niewypa ow zebranych przez wojsko z okolicznych dolin i lasow. Jeden z ch opcow zna miejsce gdzie znajduj si autentyczne granaty. Wspolnie z koleg postanawiaj zabawi si w saperow. Nie dopuszczaj do spo ki trzeciego ktory troch z zemsty a troch z niepokoju opowiada o wszystkim nauczycielce. Ta z kolei zawiadamia posterunek milicji. W akcji poszukiwania ch opcow bierze udzia porucznik Walczak i Cywil. Serial dla m odych widzow 25 min Polska 1970Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Krzysztof Litwin Teresa Lipowska Piotr Fronczewski Wojciech Duryasz Bogdan Izdebski Maciej Paw owski TomaszMusia owski i inni
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00
 
Zrob to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni dolno l skiej wyrobow regionalnych mody na slow food a wi c ywno wyrabian w tradycyjny sposob. Chcemy tak e zaprezentowa mieszka cow naszego regionu ktorzy dzi ki w asnej inwencji i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposob na ycie. Wraz z up ywaj cym czasem Dolno l zacy zmienili stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si powodem do dumy z sentymentu do rodzinnych korzeni a tak e promocji idei ma ych ojczyzn. Mamy z czego czerpa w tej materiize wzgl du na dzieje naszego regionu. Celem programu jest tak e zach cenie osob trudni cych si produkcj roln do zdobywania licencji na dzia alno w tej bran y oraz jej wspieranie z funduszy unijnych
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama - kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno - kulturalno - patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolakow mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunkow w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
11:30
 
Barwy szcz cia
2580Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Dorota Jankoj Podd bniak Agnieszka NiezgodaAktorzy: Katarzyna Glinka Alessandro Curti Barbara Tabita Federica Guglielmino Sebastiano Tine Monika Dryl Julia Zieli ska Martin Bogdan Micha Lesie El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Gabriela ZiembickaKasia ma w tpliwo ci czy dobrze zrobi a dotrzymuj c obietnicy danej Francesco. Gorka spotyka te we W oszech Ciro ktory pomog w ratowaniu jej ycia. Oczarowany Polk m czyzna zaprasza j na lunch i romantyczn przeja d k skuterem. Damian jest w ciek y bo musia odebra cork z komisariatu. Kolejne spotkanie z Aro ktorego obwinia o k opoty Luizy ko czy si ostr bojk . Tymczasem Aldona dowiaduje si z gazety o przygodach Aleksa pod ferm norek. Ten fakt rownie przysparza jej zmartwie . Nie ma powodu by tryska rado ci . Mieszka cy Borek zaczynaj liczy straty po ucieczce norek z transportu
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Mi o nad rozlewiskiem
Ma gosia wraca do Warszawy. Probuje na nowo odnale si w dawnej rzeczywisto ci. Szuka pracy jednak nikt z dawnych przyjacio nie mo e jej pomoc. Jedynym ratunkiem staje si Majka przez ktor kiedy straci a prac w agencji reklamowej. Babcia Romana wyje d a i zostawia dla S awka list w ktorym pisze do niego e gdybysi zdecydowa by prawdziwym ojcem dla Rysia to ona nie ma nic przeciw temu. TymczasemPaula ma w tpliwo ci co do niego i dalszch relacjami mi dzy nimi. S awek z kolei jest zazdrosny o jej znajomo z Orestem ktory ostatnio poprosi j o pozowanie do jednej z figur do o tarza. Kuba zaczyna swoj wieszakowy interes. Dostaje zaproszenie na spotkanie od jednego z klientow. Nie kryje swego zachwytu a Marysia jest z niego dumna. Serial obyczajowy
13:05
 
Mi o nad rozlewiskiem
S awek postanawia zaopiekowa si Rysiem. M czyzna o wiadcza si Pauli. Ro a chce sprowadzi Macieja z powrotem do parafii. Wraz z chorem szykuje niespodziank . Nadchodzi dzie lubu Marysi i Kuby
14:00
 
Plac Pami ci Narodowej
Plac marsza ka Jozefa Pi sudskiego zanim ostatecznie przybra jego imi przechodzi burzliwe koleje dziejow. Usytuowany w centralnym reprezentacyjnym miejscu w Warszawie jest sercem miasta a zarazem symbolem historii Polski ostatnich stuleci. Od XVIII wieku zmienia te nazw w zale no ci od dziejowych zawirowa . Najpierw by to plac Saski po upadku insurekcji ko ciuszkowskiej Sachsenplatz a pod zaborem rosyjskim Saksonskaja p oszczad. Potem kolejno: plac Jozefa Pi sudskiego Adolf - Hitler - Platz plac Zwyci stwa i ponownie plac Marsza ka Jozefa Pi sudskiego
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Reksio
Reksio swat. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:30
 
Reksio
Reksio dentysta. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:35
 
Pomys owy Dobromir
niwa. Dobromir mieszka z dziadkiem w ma ym domu. Uzdolniony ch opiec o bujnej wyobra ni stara si za pomoc rozmaitych wynalazkow u atwi dziadkowi wszelkie prace w domu i ogrodku. Obserwuj c otoczenie i wykorzystuj c wyobra ni ch opiec wymy la urz dzenia ktore maj usprawni i przyspieszy wykonywanie prac. Przyjacielem i pomocnikiem Dobromira jest ciekawski ptak
16:00
 
Le niczowka
Mi dzy Lidi a Januszem dochodzi do ostrej k otni. Banach wyprowadza si z domu Karczow. Artur ma ju dosy nowych pomys ow Edytki. Zwierza si Kurkowi z k opotow z partnerk
16:30
 
Barwy szcz cia
2580Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Dorota Jankoj Podd bniak Agnieszka NiezgodaAktorzy: Katarzyna Glinka Alessandro Curti Barbara Tabita Federica Guglielmino Sebastiano Tine Monika Dryl Julia Zieli ska Martin Bogdan Micha Lesie El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Gabriela ZiembickaKasia ma w tpliwo ci czy dobrze zrobi a dotrzymuj c obietnicy danej Francesco. Gorka spotyka te we W oszech Ciro ktory pomog w ratowaniu jej ycia. Oczarowany Polk m czyzna zaprasza j na lunch i romantyczn przeja d k skuterem. Damian jest w ciek y bo musia odebra cork z komisariatu. Kolejne spotkanie z Aro ktorego obwinia o k opoty Luizy ko czy si ostr bojk . Tymczasem Aldona dowiaduje si z gazety o przygodach Aleksa pod ferm norek. Ten fakt rownie przysparza jej zmartwie . Nie ma powodu by tryska rado ci . Mieszka cy Borek zaczynaj liczy straty po ucieczce norek z transportu
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Zakl ty dwor
W siedzibie upiora. Noc w zakl tym dworze maziarz prowadzi tajne zebranie patriotyczne. W rod przysz ych uczestnikow rewolucji s szlachcic mieszczanin kilku ch opow. Tymczasem do dworu zakrada si Czorgut. Nie odkrywa jednak spiskowcow sam natomiast zostaje zauwa ony przez Bulijai omal nie ginie z jego r ki. ycie ratuje mu pi kna dziewczyna podobna do Eugenii wirskiej. Rano Bulij wywozi j z zamku. Widzi to Juliusz a tak e Horawa. Horawa chce z o y w cyrkule skarg na Bulija o okradanie zamku. Juliusz uk ada si z s dzi G golewskim e ten zatrzyma Horaw w areszcie. Tymczasem komisarz Kraxelhuber da od Juliusza pomocy w wy apywaniu emisariuszy - za jednego z nich uwa a Czorguta. Serial przygodowo - historyczny 55 min 7 odc. Polska 1976Re yseria: Antoni KrauzeWyst puj : Krzysztof Jasi ski Olgierd ukaszewicz Danuta Kowalska Roman Wilhelmi Jerzy Binczycki Wies aw Wojcik Jan Nowicki Bogus aw Sochnacki Janusz Paluszkiewicz Wies aw Go as i inni
18:20
 
Prasa donosi
Pi ka no na w II RP. Reprezentacja Polski w pi ce no nej debiutowa a dopiero po zako czeniu wojny polsko-bolszewickiej. Kolejny odcinek cyklu przypomni pierwsze mecze polskiej reprezentacji oraz ich g ownych bohaterow
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
19:10
 
Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Ekstradycja
Policja powoli zbiera coraz wi cej informacji na temat zabojcy barmanki. Sawka podejrzewa e tajemniczy morderca jest profesjonalist . Jego przypuszczenia potwierdzaj si gdy funkcjonariusze znajduj zw oki Jurija. ledztwo wykazuje e zabojca by ego o nierza Nadie dy Tumskiej i barmanki to ta sama osoba. Tymczasem Halski dociera do domu dziecka w ktorym dorastali Tuwara Fiduk i Gora. Dzi ki pomocy dyrektora ustala e Tuwara naprawd nazywa si Kosmala a ca trojk do dzi czy przyja . Serial sensacyjny 53 min 10 odc. Polska 1998Re yseria: Wojciech WojcikScenariusz: Cezary Harasimowicz Wojciech WojcikZdj cia: Piotr WojtowiczMuzyka: Janusz Stok osaWyst puj : Marek Kondrat Janusz Gajos Henryk Bista RenataDancewicz Witold D bicki Adam Ferency Jolanta Fraszy ska Krzysztof Kolberger Piotr Machalica Marian Opania DanutaStenka Edward entara Szymon Bobrowski Barbara Brylska Jan M. Jab o ski Marcin J drzejewski i inni
21:00
 
Ekstradycja
Sawka i Jerzy odwiedzaj Halskiego w szpitalu. Olgierd dowiaduje si e Krystyna jest w rzeczywisto ci czo ow agentk polskiego wywiadu. Policja wydaje list go czy za Sumarem
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
23:30
 
Le niczowka
Mi dzy Lidi a Januszem dochodzi do ostrej k otni. Banach wyprowadza si z domu Karczow. Artur ma ju dosy nowych pomys ow Edytki. Zwierza si Kurkowi z k opotow z partnerk
Activate Live-Chat