OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Prasa donosi
Wypoczynek w II RP. W okresie mi dzywojnia pracownicy otrzymali dwutygodniowy p atny urlop. W Polsce pojawi y si nowe kurorty a pa stwo dop aca o do rozwoju turystyki. W kolejnym odcinku cyklu b dzie mowa o wypoczynku w II RP
01:10

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Zak adniczka. Serial kryminalny zrealizowany na podstawie w oskiego orygina u Don Matteo. Dostosowana do polskich realiow pogodna opowie o proboszczu ma ej parafii Ojcu Mateuszu ktory z pasj i talentem rozwi zuje zagadki kryminalne. Dzia ania wykraczaj ce poza obowi zki duszpasterza umo liwia Mateuszowi przyja z sympatycznym policjantem aspirantem Noculem ktory z szacunku dla osoby duchownej pope nia liczne niedyskrecje zawodowe. Nie podoba si to podinspektorowi Mo ejce prze o onemu Nocula ale i on musi w ko cu uzna niezwyk e zdolno ci detektywa w sutannie jego intuicj i dar otwierania ludzkich serc
03:25

Ojciec Mateusz
Doskona a. W hotelu zostaje znalezione cia o jednej z uczestniczek konkursu pi kno ci. lady prowadz do ch opaka dziewczyny. Tymczasem mened er konkursu wyznaje Mateuszowi e mia romans z ofiar
04:25

Barwy szcz cia
Po utracie najlepszego klienta Jowita postanawia zem ci si na Procie oraz Sergiuszu i zleca Celinie by ich ledzi a. Gdy zdobywa potwierdzenie e niszcz jej biznes zjawia si w Feel Good i urz dza awantur
04:55

Znak or a
Zaproszenie. 1331. Akcja serialu rozgrywaj cego si w latach 1308-34 osnuta jest woko historycznych wydarze zwi zanych z dzia alno ci zjednoczeniow W adys awa okietka. G ownym bohaterem jest Gniewko syn rybakow spod Gda ska
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Magurski Park Krajobrazowy. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Mur. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
11:30

Na sygnale
Nowy szef na dzielni. Gdy Britney wraca do domu tu za ni zakrada si do jej mieszkania jeden z m czyzn ktorzy wcze niej j zaatakowali. Dziewczyna nie traci jednak zimnej krwi i od razu wzywa na pomoc kolegow. Gdy Wiktor z Piotrem przyje d aj na miejsce pod blokiem trafiaj na zaciek bojk . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2022Re yseria: Sara Bustamante - DrozdekScenariusz: Izabela AleksandrowiczZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta - Martyna Anna Wysocka - Jaworska Paulina Zwierz Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Dawid Pokusa ukasz Pawlak
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinkow). Kontynuacja losow bohaterow 1 sezonu. odc. 4Trojka przyjacio przenosi si do nowego mieszkania i znow wpada w k opoty. Firma przewozowa myli przesy ki i zostawia m odym pud o ktore nale y do kogo innego. A jego w a ciciel... porywa Zosi z gabinetu doktor Drawicz. Bartek znow ciera si z Karolem - szefem Euforii ktory zjawia si na otwarciu Wegenacji i chce porozmawia z Natali . Anka wraca na plan filmowy. Tym razem ekipa pracuje nad odcinkiem ktorym chc po egna si z widzami. Serial obyczajowy komediowy 44 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna Golenia Anna KrasuskaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Iza Kuna Rados aw Krzy owski Maria Wieczorek Katarzyna Figura Maciej Radel Jakub Mazurek Daniel Guzdek
13:05

Za marzenia
Adam chce po yczy Ance pieni dze dzi ki ktorym dziewczyna b dzie mog a sp aci d ug u Daniela. Bartek jest zazdrosny. Zosia jest zaniepokojona poniewa Szymon sp dzi wieczor z pi kn Dorot
14:00

Szansa na sukces. Opole 2022
Katarzyna Gaertner. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Bolek i Lolek na wakacjach
yrafa. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w gorach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku Bolek i Lolek pomagaj odnale yraf ktora uciek a z wagonu wioz cego zwierz ta z cyrku .
15:30

Bolek i Lolek na wakacjach
Przygoda na pustyni. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w gorach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku przygoda Bolka i Lolka na pustyni .
15:40

Wyprawa profesora G bki
Pu apka. W Krakostanie pojawiaj si Mypingi ar oczne stworzenia niszcz ce zbiory. Pustosz ro linno kraju. Profesor G bka organizuje wypraw badawcz ktorej celem jest wyja nienie przyczyn migracji dziwnych stworze . Wiele przygod czeka cz onkow ekspedycji
16:00

Zakochaj si w Polsce
Biskupiec. Jaka jest historia powstania miasta Jakie by y najwa niejsze wydarzeniaBiskupiec to miasto ktore niezmiennie pozostaje nieodkryte. Jego sercem jest historyczny rynek - pod k tem prostym w kierunku czterech stron wiata odchodz od niego uliczki. Na rynku podziwia mo emy urokliwe kamieniczki mieszcza skie z pierwszej po owy XIX wieku. Ta najbardziej charakterystyczna znajduje si przy ul. Floria skiej 2. Zbudowana jest w kszta cie trapezu z barokowym szczytem dachu. Naro nik budynku znajduj cego si przy rzece Dymer zdobi kapliczka z figurk w. Jana Nepomucena patrona miasta strzeg cegoje przed powodzi . Miejsk atrakcj jest Muzeum Aparatow Fotograficznych - mo na si tam przenie w czasy gdy aparat fotograficzny by osobnym urz dzeniem a zamiast serii filtrow mia w sobie klisz ktor trzeba by o wywo a i zrobi odbitki
16:30

Na sygnale
Nowy szef na dzielni. Gdy Britney wraca do domu tu za ni zakrada si do jej mieszkania jeden z m czyzn ktorzy wcze niej j zaatakowali. Dziewczyna nie traci jednak zimnej krwi i od razu wzywa na pomoc kolegow. Gdy Wiktor z Piotrem przyje d aj na miejsce pod blokiem trafiaj na zaciek bojk . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2022Re yseria: Sara Bustamante - DrozdekScenariusz: Izabela AleksandrowiczZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta - Martyna Anna Wysocka - Jaworska Paulina Zwierz Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Dawid Pokusa ukasz Pawlak
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Krolowa Bona
Serial ukazuje losy ony Zygmunta Starego krolowej Bony oraz histori Rzeczypospolitej i Wielkiego Ksi stwa Litewskiego pod rz dami ostatnich monarchow z dynastii Jagiellonow
18:20

Prasa donosi
Proces Gorgonowej. W tym odcinku serii Prasa donosi jeden z najg o niejszych procesow dwudziestolecia mi dzywojennego - proces Gorgonowej. Do tej pory budzi on zainteresowanie historykow i dziennikarzy
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15

Ratownicy
Serial ukazuj cy ycie zawodowe i prywatne ratownikow Gorskiego Pogotowia Ratunkowego w Tatrach. Do zespo u nale mi dzy innymi Piotr Rojek Micha Barciok i naczelnik Jan Tarnowski
21:10

Kabaret Letni Por
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Dziewczyny ze Lwowa
Kamyk zaczyna uwiera. Kamienica na Cynowej budzi zainteresowanie Bogus awa Kamyka - nazywanego czy cicielem kamienic. Mieszka cy obawiaj si e zostan wyrzuceni. Us yszawszy niepokoj ce wie ci pan Henryk wypisuje si ze szpitala na w asne yczenie. Uwa a e je li mieszka cy b d musieli podj walk z nieuczciwym biznesmenem jego obowi zkiem jest w niej uczestniczy
23:20

Dziewczyny ze Lwowa
Mie to co. Starsze panie potencjalne klientki Swiety u ywaj podst pu by przetestowa uczciwo ukrai skiej opiekunki. Tomek zaczyna w tpi w uczciwo Olii. Profesora odwiedza przyjaciel dyrygent Sarkisjan
Activate Live-Chat