OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Midnight News
00:40

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
00:50

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:35

Glina
Artur Bana wstrz ni ty tragiczn mierci kolegi zamierza zrezygnowa z pracy w policji. Komisarz Gajewski odwodzi go od tej nieprzemy lanej decyzji
03:35

Glina
W luksusowej willi na przedmie ciach Warszawy odkryto zw oki malarza Eugeniusza Zajdlera. Prowadz cy ledztwo komisarz Gajewski trafia na trop dr. Czeskiego
04:30

Na sygnale
Nowy szef na dzielni. Gdy Britney wraca do domu tu za ni zakrada si do jej mieszkania jeden z m czyzn ktorzy wcze niej j zaatakowali. Dziewczyna nie traci jednak zimnej krwi i od razu wzywa na pomoc kolegow. Gdy Wiktor z Piotrem przyje d aj na miejsce pod blokiem trafiaj na zaciek bojk . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2022Re yseria: Sara Bustamante - DrozdekScenariusz: Izabela AleksandrowiczZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta - Martyna Anna Wysocka - Jaworska Paulina Zwierz Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Dawid Pokusa ukasz Pawlak
04:55

Znak or a
Gdyby zdradzi . 1331. Agnieszka wykrada si noc z obozu ojca aby potajemnie spotka si z Gniewkiem. Zakochany m odzieniec nie wierzy jednak e uda im si prze ama opor kasztelana. Krol wyprawia Gniewka w lad za starost wielkopolskim ktorego zaprosili do Malborka Krzy acy obawia si bowiem e starosta mo e by ura ony tym e krol odda Wielkopolsk swemu synowi Kazimierzowi a zraniona duma mo e popchn go do zdrady. Serial historyczny przygodowy 28 min Polska 1977Re yseria: Hubert DrapellaScenariusz: Alina Korta Bohdan Por ba Hubert DrapellaAktorzy: Jaros aw Makowski Krzysztof Ko basiuk Ryszard Filipski Eliasz Kuziemski Tadeusz Borowski Bernard Michalski AdamBauman Bo ena Adamek Aleksander Fogiel Lech Ordon AugustKowalczyk Ryszard Ronczewski Zygmunt Maciejewski LeonNiemczyk Wojciech Alaborski Henryk Bista
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
06:55

Prasa donosi
Jozef Pi sudski. G ownym bohaterem kolejnego odcinka cyklu Prasa donosi jest marsza ek Jozef Pi sudski najwa niejsza posta w prasie II Rzeczpospolitej
07:05

Giganci historii
Krzysztof Kamil Baczy ski i jego pokolenie. W tym odcinku pytamy o Krzysztofa Kamila Baczy skiego i jego pokolenie. Nie czas a owa ro kiedy p on lasy pisa Juliusz S owacki. Nie mog przewidzie e nadejdzie wojna w ktorej tych ro stracimy tak wiele. W zasadzie kwiat polskiej m odzie y. Krzysztof Kamil Baczy ski jest jedn z symbolicznych postaci tego tragicznego pokolenia. Pokolenia tzw. Kolumbow ktorego wchodzenie w doros o przypad o na lata II wojny wiatowej. Najwa niejszy tworca okresu wojennego. Poeta uwa any za talent literacki na miar S owackiego. Zainspirowany tworczo ci przedwojennych poetow katastrofistow sam sta si poet Apokalipsy spe nionej. Baczy ski zgin w Powstaniu Warszawskim walcz c za woln stolic . Podobnie jak wielu jego rowie nikow. Nale ymy do narodu ktorego losem jest strzela do wroga brylantami - s owa historyka literatury Stanis awa Pigonia s mottem tego odcinka Gigantow historii
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
TVPOLONIA
12:05

Superksi ga
Izaak i Rebeka. Tata Krzysia skonstruowa nowego robota i pozwoli Krzysiowi z o y jego egzoszkielet wed ug dok adnej instrukcji. Pewny siebie i jednocze nie niecierpliwy ch opiec robi wszytsko wed ug w asnego uznania zbywaj c machni ciem r ki napomnienia Oli. Efekt jest taki e robot czyni ogromny ba agan w ogrodzie i probuje wydosta si poza ogrodzenie. Na szcz cie w tym momencie zjawia si tata i ratuje sytuacj a Ksi ga ksi g przenosi dzieci i Gizmo do Hebronu w dzie mierci Sary. Na polecenie Abrahama wraz z Eliezerem wyruszaj do Mezopotamii na poszukiwania ony dla Izaaka. Cierpliwo i pos usze stwo woli Bo ej starego s ugi s dla Krzysia niezwykle inspiruj ce
12:30

Panna z mokr g ow
Uczy Marcin Marcina. Do maj tku pa stwa Borowskich przybywa nauczyciel pan Podkowka bardzo chudy i bardzo smutny cz owiek. Pod wp ywem Irenki nie mia y skromny m odzieniecz dnia na dzie zmienia si nie do poznania bierze nawet udzia w szalonych wyczynach swojej rezolutnej uczennicy. Niestety maj tek pa stwa Borowskich coraz bardziej podupada rodzicow nie sta na dalsze op acanie prywatnego nauczyciela corki. Po Wigilii pan Podkowka zalewaj c si zami wyje d a do Warszawy. Serial dla m odych widzow 29 min Polska 1994Re yseria: Kazimierz TarnasScenariusz: Kazimierz Tarnas Tomasz PiotrowskiZdj cia: Grzegorz K dzierskiAktorzy: Paulina Tworzya ska Anna Nehrebecka Iga Cembrzy ska Antoni Frycz Marek Kondrat Anna Milewska Hanna Stankowna Beata Tyszkiewicz Marian Opania i inni
13:05

Ratownicy
Serial ukazuj cy ycie zawodowe i prywatne ratownikow Gorskiego Pogotowia Ratunkowego w Tatrach. Do zespo u nale mi dzy innymi Piotr Rojek Micha Barciok i naczelnik Jan Tarnowski
13:55

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
Stalowa Wola -.
14:55

Kabaret Letni Por
16:00

Przystanek slow food
Prawdziwe soki rodziny P onkow. P onkowie to prekursorzy t oczenia sokow bezpo rednio z owocow. Ich t ocznia znajduje si pomi dzy Kaliszem a Koninem. Od pocz tku ich soki by y rozlewane wy cznie do szklanych butelek i charakteryzowa y si pe nym czystym smakiem
16:30

Kulinarne w drowki z Jol Kleser
Jola Kleser przemierza Polsk w poszukiwaniu naturalnych i zdrowych smakow. Razem z ni widzowie udadz si na w drowk szlakiem najlepszych i najzdrowszych produktow maj cych pozytywny wp yw na zdrowie a wszystko w otoczeniu niezwyk ych ludzi yj cych mi o ci do jedzenia oraz malowniczej polskiej przyrody
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Za marzenia
Bartek jest zazdrosny o Ank ktora sp dzi a wieczor z Adamem. Anka odkrywa e Ewa i Olga zosta y oszukane. Matka Zosi zwraca si do Antoniego z pro b o pomoc prawn
18:10

Szansa na sukces. Opole 2022
Wojciech G ssowski. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc
19:10

Informacje kulturalne
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

1920. Wojna i mi o
Ucieczka. Jozef odkrywa e Jadwiga ok ama a go w sprawie mierci rodzicow. S u cy Olszy skich dowiaduje si prawdy o Aleksandrze i zawiadamia Maurycego. Aleksander zabija Olszy skiego i ucieka na wschod
21:15

Bezmiar sprawiedliwo ci
Absolwent prawa chce zrezygnowa z zawodu. Aby przekona go do zmiany zdania znany adwokat opowiada mu histori pewnego procesu. Cho nie by o jednoznacznych dowodow winy oskar ony zosta skazany
23:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat