OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Za marzenia
Bartek jest zazdrosny o Ank ktora sp dzi a wieczor z Adamem. Anka odkrywa e Ewa i Olga zosta y oszukane. Matka Zosi zwraca si do Antoniego z pro b o pomoc prawn
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Kronika Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa zazwyczaj biegnie z po nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrow
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

ycie nad rozlewiskiem
Mirka przyje d a nad rozlewisko. Namawia Ma gosi na sprzeda cz ci lasu gdy chcia aby za o y stadnin koni. Konrad informuje cork e Kuba zosta zatrzymany przez policj pod zarzutem pobicia
03:00

ycie nad rozlewiskiem
Dostawszy ofert pracy we Francji Kuba wyje d a. Marysia prosi ojca aby odwioz j nad rozlewisko. Chce zobaczy si z Krzysztofem. Basia otrzymuje pierwsze egzemplarze swojej ksi ki
03:55

Kabaret Letni Por
04:50

Kulinarne w drowki z Jol Kleser
Jola Kleser przemierza Polsk w poszukiwaniu naturalnych i zdrowych smakow. Razem z ni widzowie udadz si na w drowk szlakiem najlepszych i najzdrowszych produktow maj cych pozytywny wp yw na zdrowie a wszystko w otoczeniu niezwyk ych ludzi yj cych mi o ci do jedzenia oraz malowniczej polskiej przyrody
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:55

Tygrysy Europy
Decyzje. Monika waha si czy przyj intratn posad u Nowakow. Wreszcie pod wp ywem nieodpowiedzialnego zachowania matki szastaj cej pieni dzmi zgadza si na korepetycje by ratowa finanse rodziny
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Ziarno
Biblijna kraina mlekiem i miodem p yn ca. Program katolicki adresowany do najm odszych widzow i ich rodzicow. Uczy otwarto ci na wiat i szacunku do innych ludzi oraz wpaja warto ci chrze cija skie. Prezentowane piosenki teledyski filmy animowane i informacje dotycz nie tylko religii. Prowadz cy rozmawiaj tak e o sprawach ktore pomagaj uwra liwi m odych widzow na ro norodne problemy otaczaj cego wiata
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Pani Twardowska i ma a trzodka. Program o tematyce religijnej w ktorym omawiane s fragmenty Pisma wi tego przewidziane do czyta podczas mszy wi tej w Ko ciele rzymskokatolickim na najbli sz niedziel . Ewangelia dla katolikow powinna by drogowskazem i fundamentem na ktorym zbuduj swoje ycie
13:00

Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. Trojcy Przenaj wi tszej w Tykocinie
14:15

Tygrysy Europy
Interview. W rezydencji Nowakow trwa rekrutacja nowego personelu. Nowakowa wspolnie z selekcjonerem przes uchuje kolejne kandydatki do s u by u pa stwa. W konkursie bior m.in. udzia spo niona matka Moniki i Edward Skorupa zwany Janem - kamerdyner hrabiego Potulickiego. Prezesowa postanawia da szans wszystkim ch tnym i po kolei zatrudni ich na prob . INTERVIEW Serial komediowy 55 min Polska 1999 Scenariusz i re yseria: Jerzy Gruza Zdj cia: Wojciech RaweckiMuzyka: Andrzej Korzy skiAktorzy: Pawe Del g Agnieszka Wagner Janusz Rewi ski Beata cibak - Englert Piotr Fronczewski Jerzy Gruza Zofia Czerwi ska Ignacy Machowski i inni
15:10

Fajna Polska
Obl gorek -. W kolejnym odcinku Obl borek - dworek Sienkiewicza i Kielecczyzna
16:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Szko a kuske ska. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek rzeczywisty Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. czy pasj zwiedzania wiata i docierania do najbardziej egzotycznych zak tkow z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. Ka dy program to filmowa gaw da pe na dygresji i artow urozmaicona rozmowami z miejscow ludno ci prezentacj kultury ludowej i ciekawostek. Po konkwi cie w Peru pojawili si katoliccy misjonarze. Zacz to wznosi pierwsze ko cio y. Budulec by na miejscu ale sk d wzi obrazy na ciany wi ty Z Europy przyp ywa y pojedyncze sztuki a potem kopiowano je ta mowo. Tak powsta a kuske ska szko a malarstwa. Funkcjonuje do dzi . Wojciech Cejrowski zabiera widzow do kilku pracowni pokazuje jak powstaj obrazy i obja nia jak je postarzy aby wygl da y identycznie jak orygina licz cy 500 lat
16:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Za marzenia
Bartek jest bliski paniki poniewa jego babcia ma przyjecha z om y. Matka uprzedza ch opaka e seniorka mo e by chora. Bartek odkrywa e jego babcia za o y a z przyjacielem zespo muzyczny
18:15

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
19:10

Informacje kulturalne
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
St yca -.
21:05

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
St yca -.
22:05

Osiecka
Rok 1976 po ny wieczor w domu na oliborzu. Daniel Passent usypia trzyletni coreczk Agat podczas gdy w s siednim pokoju trwa spotkanie towarzyskie. Daniel wyprasza go ci i zabiera si do pracy. Osiecka zwierza si Hannie Bakule e chcia aby si jeszcze zakocha . Artystka jest pod wra eniem m odego dziennikarza ktory napisa tekst komentuj cy fragment jej wiersza. Daniel prosi Agnieszk eby by a ostro na gdy wypowiada si publicznie na temat polityki. Reakcja Agnieszki wiadczy e ma ona inny wiatopogl d. Wiktor Osiecki umiera
22:55

Przystanek slow food
Prawdziwe soki rodziny P onkow. P onkowie to prekursorzy t oczenia sokow bezpo rednio z owocow. Ich t ocznia znajduje si pomi dzy Kaliszem a Koninem. Od pocz tku ich soki by y rozlewane wy cznie do szklanych butelek i charakteryzowa y si pe nym czystym smakiem
23:25

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat