OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Za marzenia
Bartek jest bliski paniki poniewa jego babcia ma przyjecha z om y. Matka uprzedza ch opaka e seniorka mo e by chora. Bartek odkrywa e jego babcia za o y a z przyjacielem zespo muzyczny
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:04

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

U Pana Boga za piecem
Autobus pe en handlarzy zza Buga zostaje napadni ty a pasa erowie zmuszeni do zap acenia haraczu. Jedynie Marusia zawiadamia policj . Zostaje zatrzymana jako wiadek w przygranicznym miasteczku
03:50

Kabaretowe naj
Porz dki sprz tanie. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu - Karoliny Pa czyk
04:10

Fajna Polska
Obl gorek -. W kolejnym odcinku Obl borek - dworek Sienkiewicza i Kielecczyzna
05:00

Zakochaj si w Polsce
Biskupiec. Jaka jest historia powstania miasta Jakie by y najwa niejsze wydarzeniaBiskupiec to miasto ktore niezmiennie pozostaje nieodkryte. Jego sercem jest historyczny rynek - pod k tem prostym w kierunku czterech stron wiata odchodz od niego uliczki. Na rynku podziwia mo emy urokliwe kamieniczki mieszcza skie z pierwszej po owy XIX wieku. Ta najbardziej charakterystyczna znajduje si przy ul. Floria skiej 2. Zbudowana jest w kszta cie trapezu z barokowym szczytem dachu. Naro nik budynku znajduj cego si przy rzece Dymer zdobi kapliczka z figurk w. Jana Nepomucena patrona miasta strzeg cegoje przed powodzi . Miejsk atrakcj jest Muzeum Aparatow Fotograficznych - mo na si tam przenie w czasy gdy aparat fotograficzny by osobnym urz dzeniem a zamiast serii filtrow mia w sobie klisz ktor trzeba by o wywo a i zrobi odbitki
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30

Sakrament kap a stwa
O rozumieniu sakramentu kap a stwa w teologii prawos awnej oraz o pos udze kap a skiej opowiedz w reporta u dwaj prawos awni teologowie - ks. Jerzy Tofiluk i ks. Henryk Paprocki
06:50

Rok 1982. Kalendarium
Cykl dokumentalny prezentuj cy i omawiaj cy rozmaite wydarzenia do ktorych dosz o w 1982 roku
07:00

Smaki wiata - po rod morz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smakow u ich rod a. Ola wyruszy na podboj po udniowego Adriatyku i po nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzow w niezwyk kulinarn podro od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisow b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlakow turystycznych
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
11:30

Barwy szcz cia
2597Serial obyczajowy min Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Maria Czudowska - KinAktorzy: Witold Sosulski Anna Pentz Marcin Perchu Hanna Bieluszko Jacek Ka ucki Ewelina Serafin Jasper So tysiewicz Magdalena ak Oskar Stoczy ski Marek Siudym Krystyna TkaczMarek gratuluje Witkowi. W sieci ukaza si nakr cony przez ch opaka teledysk. Po wys uchaniu piosenki Krystyna na nowo zaczyna si niepokoi o wnuka. Jowita sp dza poza domem ca noc a gdy w ko cu wraca jest zdezorientowana i ma na ciele lady krwi. Tymczasem Jaworski znajduje nad rzek cia o topielca. Gdy na miejscu zjawia si policja pierwsze ustalenia wskazuj na to e m czyzna zosta zamordowany. Mi dzy Iren i Tolkiem wybucha kolejny kryzys bo wcale nie przypada jej do gustu randka na motorze ktor zaplanowa jej ukochany
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

1920. Wojna i mi o
Ucieczka. Jozef odkrywa e Jadwiga ok ama a go w sprawie mierci rodzicow. S u cy Olszy skich dowiaduje si prawdy o Aleksandrze i zawiadamia Maurycego. Aleksander zabija Olszy skiego i ucieka na wschod
13:05

Osiecka
Rok 1976 po ny wieczor w domu na oliborzu. Daniel Passent usypia trzyletni coreczk Agat podczas gdy w s siednim pokoju trwa spotkanie towarzyskie. Daniel wyprasza go ci i zabiera si do pracy. Osiecka zwierza si Hannie Bakule e chcia aby si jeszcze zakocha . Artystka jest pod wra eniem m odego dziennikarza ktory napisa tekst komentuj cy fragment jej wiersza. Daniel prosi Agnieszk eby by a ostro na gdy wypowiada si publicznie na temat polityki. Reakcja Agnieszki wiadczy e ma ona inny wiatopogl d. Wiktor Osiecki umiera
14:20

ubry wczoraj i dzi
Film dokumentalny ktorego g ownym bohaterem jest ubr. Ka dy ubra zna i wie jak on wygl da. Jednak znajomo jego potrzeb zwyczajow diety czy behawioru nie jest ju tak powszechna. ubry du o czasu po wi caj na spokojne prze uwanie le c w lesie gdzie mniej dokuczaj im owady. ubrom potrzeba przestrzeni wody pokarmu i spokoju. Obecnie mamy ponad dwa tysi ce ubrow w sze ciu wolnych populacjach w ca ej Polsce. Po I wojnie wiatowej w kraju nie zosta ani jeden dziko yj cy ubr. D ugi by to proces eby odtworzy populacj tych pi knych zwierz t. Film dokumentalny
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Figu Migu na planecie Czochras
Zagubionym rzeczom jest trudno. Figu Migu na planecie Czochras to zupe nie nowa ods ona audycji edukacyjnej dla dzieci Figu Migu ktorej celemjest nauka j zyka migowego. Tym razem bohaterowie programu Figu i Migu wspolnie z nieznan nam dot d kole ank Agu zapraszaj widzow w podro na planet Czochras. Razem z prowadz c oraz dzie mi b d prze ywa wiele przygod i uczy si j zyka migowego
15:35

Zwierzaki Czytaki
Bitwa. Szymek jest niezadowolony. Wszystko dlatego e zawiod si na Pimpku i Pompku. Okaza o si e bracia nie maj poj cia o pi ce no nej. A przynajmniej tak si Szymkowi wydaje. Przy okazji zwierzaki postanawiaj znale sobie now zabaw ktora b dzie interesuj ca dla wszystkich. Z pomoc przychodzi im Micha
15:50

Ale talent
Zak adka do ksi ki. Dzi Talentula poka e jak wykona ozdobne zak adki do ksi ek eby nigdy nie zgubi strony na ktorej przerwali my czytanie. Z takimi adnymi zak adkami czytanie mo e by jeszcze bardziej inspiruj ce
16:00

Le niczowka
Bogdan jest mocno zaniepokojony e rano nie zastaje w domu Mi ki. Szuka jej przez ca y dzie ale bez skutku. Wygl da na to e wszyscy uszanowali wol Krzy ka i nikt nie zamierza sk ada mu urodzinowych ycze . Po po udniu do Majewskiego dzwoni Zuzia i b aga by jak najszybciej przyjecha do Le niczowki. Iwo wreszcie odzyskuje przytomno a so tys znajduje sposob by Kowal i Maciuszek przyznali si do swojego bandyckiego czynu. Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
2597Serial obyczajowy min Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Maria Czudowska - KinAktorzy: Witold Sosulski Anna Pentz Marcin Perchu Hanna Bieluszko Jacek Ka ucki Ewelina Serafin Jasper So tysiewicz Magdalena ak Oskar Stoczy ski Marek Siudym Krystyna TkaczMarek gratuluje Witkowi. W sieci ukaza si nakr cony przez ch opaka teledysk. Po wys uchaniu piosenki Krystyna na nowo zaczyna si niepokoi o wnuka. Jowita sp dza poza domem ca noc a gdy w ko cu wraca jest zdezorientowana i ma na ciele lady krwi. Tymczasem Jaworski znajduje nad rzek cia o topielca. Gdy na miejscu zjawia si policja pierwsze ustalenia wskazuj na to e m czyzna zosta zamordowany. Mi dzy Iren i Tolkiem wybucha kolejny kryzys bo wcale nie przypada jej do gustu randka na motorze ktor zaplanowa jej ukochany
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Krolowa Bona
Serial ukazuje losy ony Zygmunta Starego krolowej Bony oraz histori Rzeczypospolitej i Wielkiego Ksi stwa Litewskiego pod rz dami ostatnich monarchow z dynastii Jagiellonow
18:30

Informacje kulturalne
18:55

UAPL
Dwuj zyczny program publicystyczny prowadzony przez Polaka red. Cezarego Ciszewskiego i Ukraink Ann Lvov . Dokumentalny zapis codzienno ci i zbli ania si dwoch narodow: Polski i Ukrainy w obliczu wojny - napa ci rosyjskiego agresora na naszego wschodniego s siada. Misj programu jest ledzenie codzienno ci i zmian w relacjach Polakow i Ukrai cow w naszej historii pisanej na nowo. Prowadz cy UAPL mowi w swoich ojczystych j zykach. Anna Lvova - studentka dziennikarstwa na UW urodzona i wychowana w Rownem na Ukrainie prowadzi wywiady z ukrai skimi bohaterami programu Cezary Ciszewski z kolei z polskimi go mi UAPL. Rozmowy s t umaczone s w napisach na j zyk polski i ukrai ski. Ka dy z poszczegolnych odcinkow to osobna historia spotka Polakow i Ukrai cow w nowej wojennej rzeczywisto ci w przetrwaniu ucieczce z bombardowanych miejsc ale te w polskiej ju nowej codzienno ci. Budowaniu nowego ycia relacji z Polakami problemach w szukaniu pracy szko i przedszkoli dla dzieci szukaniu nowego mieszkania i miejsca w Polsce. Wojna trwa ale UAPL to dokument obserwacja relacji polsko - ukrai skich nie tylko przez pryzmat newsow ale przede wszystkim przez obserwacj codzienno ci. Reporterzy i prowadz cy UAPL byli na Ukrainie w wielu miejscach w ktorych toczy si wojna s w kontakcie z ekipami nios cymi pomoc i z w adzami takich miast jak Lwow Jaworowo czy Mariupol oraz wieloma o rodkami wewn trznego uchod stwa na Ukrainie. Ale obserwuj te i relacjonuj konsekwencje wojny dla Ukrai cow i Polakow tu w Polsce. Ka dy z poszczegolnych odcinkow to osobna historia spotka Polakow i Ukrai cow w wojennej rzeczywisto ci w przetrwaniu ucieczce z bombardowanych miejsc ale te w polskiej ju codzienno ci. Budowaniu nowego ycia relacji z Polakami problemach w szukaniu pracy szko i przedszkoli dla dzieci szukaniu mieszkania i miejsca w Polsce. Wojna trwa ale UAPL to dokument obserwacja relacji polsko - ukrai skich nie tylko przez pryzmat newsow ale przede wszystkim przez obserwacj codzienno ci. Reporterzy i prowadz cy UAPL byli na Ukrainie w wielu miejscach w ktorych toczy si wojna s w kontakcie z ekipami nios cymi pomoc i z w adzami takich miast jak Lwow Jaworowo Mariupol oraz wieloma o rodkami wewn trznego uchod stwa na Ukrainie. Ale obserwuj te i relacjonuj konsekwencje wojny dla Ukrai cow i Polakow w Polsce. Redakcja postawi a na wielopokoleniowy charakter programu. Pierwszym elementem nawi zuj cym do kultury m odzie owej w ktorej autor programu red. Cezary Ciszewski by wieloletnim animatorem (program o kulturze hiphopowej WuWuA) - jest oprawa graficzna z czo owk na pierwszym planie. Utworowi muzycznemu i tekstowi: Byli my jeste my b dziemy nasza historia pisze si w dwoch j zykach towarzyszy obraz powstaj cego na ywo graffiti. Tematem muralu jest po czenie polsko - ukrai skich flag i gode . Autorem jest TAMSE aka DJSpajk. UAPL to skrot wzi ty z argonow m odzie owych (w kulturze uliczno - hiphopowej i surferskiej skraca si miasta zaprzyja nione by wiadomo by o gdzie szybciej bije serce bratniego miasta). Pod polsko ukrai skim muralem b d si odbywa koncerty odczyty performance i wyst pienia pod sztandarem UAPL symbolicznego przymierza dwoch narodow ktore odradza si w tragicznym momencie ale niesie nadziej i wielk si
19:20

Polacy wiatu
Bronis aw Gr bczewski. Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Czas honoru
Kana. Micha spotyka si z Ad Lewi sk przekazuje jej informacje od Bociana. Ada chce spotka si sama z kurierem bez po rednikow. W adek zakneblowany pobity i wrzucony do kana u zostaje cudem uratowany. Micha i Bronek zaniepokojeni znikni ciem Rudej i W adka udaj si do ich praskiego mieszkania. Tam te nikt nie wie co si z nimi dzieje. Tymczasem Ruda ledzi kapitana Wachowicza i dociera do jego domu. Dochodzi do spotkania Ady Lewi skiej z Bocianem. Lewi ska informuje e zgadza si na warunki Bociana. da dok adnego zaplanowania czasu miejsca i przede wszystkim sk adu rozmowcow ze strony polskiego podziemia. Janek spotyka Celin w Biurze Odbudowy Stolicy. Okazuje si e Celina te nie ma adnych wiadomo cio Lenie. Po tym spotkaniu Celina zostaje s u bowo oddelegowana na tajn akcj KBW jako korespondentka ycia. Serial wojenny
21:10

Czas honoru
Major Zwonariew. Odcinek 61 (odc. 9)Z le niczowki pod obstaw KBW wychodz wszyscy aresztowani tam dzia acze podziemia. Podczas transportu udaje si zbiec Bronkowi Krawcowi i dwom partyzantom. Maria rozpoczyna prac w szpitalu. Jej pacjentk jest Ruda przywieziona z ran postrza ow . Konieczna jest operacja. Maria - wbrew zakazowi dyrektora szpitala - prosi o pomoc doktora Kirchnera. Ada Lewi ska wi tuje wielki sukces przywodcy podziemia zostali uj ci. Wzywa pu kownika Wasilewskiego ktory nic nie wiedzia o tajnej ob awie KBW. Wasilewski dowiaduje si e major Zwonariew jeden z asow radzieckiego wywiadu b dzie od tej pory pomaga mu w ledztwie. Janek i Bolek nadal poszukuj m czyzn z fotografii na ktorej wida te Len . Bronek i Krawiec z kolegami staraj si uciec przed ob aw KBW. Jedyna droga prowadzi na pole minowe. Serial wojenny
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Fajna Polska
Obl gorek -. W kolejnym odcinku Obl borek - dworek Sienkiewicza i Kielecczyzna
23:30

Le niczowka
Bogdan jest mocno zaniepokojony e rano nie zastaje w domu Mi ki. Szuka jej przez ca y dzie ale bez skutku. Wygl da na to e wszyscy uszanowali wol Krzy ka i nikt nie zamierza sk ada mu urodzinowych ycze . Po po udniu do Majewskiego dzwoni Zuzia i b aga by jak najszybciej przyjecha do Le niczowki. Iwo wreszcie odzyskuje przytomno a so tys znajduje sposob by Kowal i Maciuszek przyznali si do swojego bandyckiego czynu. Telenowela
Activate Live-Chat