OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Reporta
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
St yca -.
03:30

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
St yca -.
04:20

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:25

Barwy szcz cia
2597Serial obyczajowy min Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Maria Czudowska - KinAktorzy: Witold Sosulski Anna Pentz Marcin Perchu Hanna Bieluszko Jacek Ka ucki Ewelina Serafin Jasper So tysiewicz Magdalena ak Oskar Stoczy ski Marek Siudym Krystyna TkaczMarek gratuluje Witkowi. W sieci ukaza si nakr cony przez ch opaka teledysk. Po wys uchaniu piosenki Krystyna na nowo zaczyna si niepokoi o wnuka. Jowita sp dza poza domem ca noc a gdy w ko cu wraca jest zdezorientowana i ma na ciele lady krwi. Tymczasem Jaworski znajduje nad rzek cia o topielca. Gdy na miejscu zjawia si policja pierwsze ustalenia wskazuj na to e m czyzna zosta zamordowany. Mi dzy Iren i Tolkiem wybucha kolejny kryzys bo wcale nie przypada jej do gustu randka na motorze ktor zaplanowa jej ukochany
04:55

Znak or a
Komu s u ycie. 1331. Akcja serialu rozgrywaj cego si w latach 1308-34 osnuta jest woko historycznych wydarze zwi zanych z dzia alno ci zjednoczeniow W adys awa okietka. G ownym bohaterem jest Gniewko syn rybakow spod Gda ska
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00

Okrasa amie przepisy
Smak p dow sosny. Karol przygotuje dania na bazie p dow sosny i wierka: placki ziemniaczane z p dami wierka i sosny kotlet chlebowy z grzybami i sa atk z m odych li ci lipy i syropu sosnowego pieczone warzywa z dressingiem sosnowo-orzechowym
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

UAPL
Dwuj zyczny program publicystyczny b d cy zapisem codzienno ci i zbli ania si dwoch narodow w obliczu wojny. Jego misj jest ledzenie trudow dnia codziennego i zmian w relacjach Polakow i Ukrai cow
11:30

Barwy szcz cia
2598Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Tomasz WojtczukAktorzy: Anna Pentz Witold Sosulski Marcin Perchu El bieta Romanowska Jakub Wieczorek S awomira ozi ska Arkadiusz Nader Ewelina Serafin Konrad Skolimowski Oskar Stoczy ski Magdalena akMarcin przes uchuje Jowit ktora na czas zabojstwa Prota nie ma alibi i na dodatek nic nie pami ta. Po zeznaniach Sergiusza dziewczyna ma pozosta w areszcie. S awka prosi Natali by zaj a si spraw jej corki. W Poznaniu Olga szykuje si do premiery sztuki ktora mo e zako czy karier jej i ca ego zespo u. Na kilka godzin przed spektaklem Ryman zjawia si nagle w teatrze i probuje zastraszy Asi . Tymczasem Grzelakowie przenosz si w ko cu do nowego domu. Odkrywaj e Kuczma cho po spaleniu Borek pozosta bezkarny - znow popad w k opoty
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Czas honoru
Kana. Micha spotyka si z Ad Lewi sk przekazuje jej informacje od Bociana. Ada chce spotka si sama z kurierem bez po rednikow. W adek zakneblowany pobity i wrzucony do kana u zostaje cudem uratowany. Micha i Bronek zaniepokojeni znikni ciem Rudej i W adka udaj si do ich praskiego mieszkania. Tam te nikt nie wie co si z nimi dzieje. Tymczasem Ruda ledzi kapitana Wachowicza i dociera do jego domu. Dochodzi do spotkania Ady Lewi skiej z Bocianem. Lewi ska informuje e zgadza si na warunki Bociana. da dok adnego zaplanowania czasu miejsca i przede wszystkim sk adu rozmowcow ze strony polskiego podziemia. Janek spotyka Celin w Biurze Odbudowy Stolicy. Okazuje si e Celina te nie ma adnych wiadomo cio Lenie. Po tym spotkaniu Celina zostaje s u bowo oddelegowana na tajn akcj KBW jako korespondentka ycia. Serial wojenny
13:05

Czas honoru
Major Zwonariew. Odcinek 61 (odc. 9)Z le niczowki pod obstaw KBW wychodz wszyscy aresztowani tam dzia acze podziemia. Podczas transportu udaje si zbiec Bronkowi Krawcowi i dwom partyzantom. Maria rozpoczyna prac w szpitalu. Jej pacjentk jest Ruda przywieziona z ran postrza ow . Konieczna jest operacja. Maria - wbrew zakazowi dyrektora szpitala - prosi o pomoc doktora Kirchnera. Ada Lewi ska wi tuje wielki sukces przywodcy podziemia zostali uj ci. Wzywa pu kownika Wasilewskiego ktory nic nie wiedzia o tajnej ob awie KBW. Wasilewski dowiaduje si e major Zwonariew jeden z asow radzieckiego wywiadu b dzie od tej pory pomaga mu w ledztwie. Janek i Bolek nadal poszukuj m czyzn z fotografii na ktorej wida te Len . Bronek i Krawiec z kolegami staraj si uciec przed ob aw KBW. Jedyna droga prowadzi na pole minowe. Serial wojenny
14:05

Giganci historii
Polscy olimpijczycy. Nie zwyci stwo si liczy a udzia - g osi s ynna olimpijska maksyma. Jednak to w a nie medal olimpijski jest marzeniem ka dego sportowca. Irena Szewi ska Robert Korzeniowski Jerzy Paw owski Halina Konopacka Janusz Kusoci ski Waldemar Baszanowski Adam Ma ysz Kamil Stoch Justyna Kowalczyk Jerzy Kulej to zaledwie pocz tek d ugiej listy wielkich nazwisk polskich mistrzow olimpijskich. Niezapomniane zwyci stwa. Te bezdyskusyjne i te o milimetry u amki sekund. B d ce efektem talentu ci kiej pracy ale te odrobiny szcz cia ktore podobno sprzyja lepszym. Polscy olimpijczycy to temat tego odcinka teleturnieju Giganci historii
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15

Zagadki zwierzogromadki
Konie huculskie. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci ktore zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mowi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodzicow krewnych przyjacio rodze stwa
15:30

Przyjaciele Misia i Margolci
Zwierz tko domowe. Niespodziewanie przez ogrod przebiega Misiek. Wida po jego twarzy e jest przera ony. W tym samym czasie w azience przestraszony Zu u chowa si po k tach. Czy objawi a im si jaka zjawa Nic bardziej mylnego. To Margolcia postanowi a zrealizowa swoje marzenie o posiadaniu zwierz tka domowego. A przecie zwierz tko domowe trzeba karmi piel gnowa bawi si z nim. Wszyscy przyjaciele chowaj si w pop ochu jak tylko na horyzoncie pojawia si Margolcia... wszyscy z wyj tkiem Wiktora
16:00

Le niczowka
Damian odwiedza Jacka i prosi go o pomoc. Mondrasiuk ch tnie si na to zgadza Jeszcze tego samego wieczoru okazuje si e Damian nie mia szczerych intencji. Bogdan prosi doktora Wichrowskiego by dok adnie opisa mu stan Julii. Tymczasem Emilia o wiadcza matce e zostaje w Polsce i b dzie si ni opiekowa . Pola przez przypadek dowiaduje si od Teodora e Robert znow pracuje w firmie Krzysztofa. Skruszony prawnik dzwonido syna. Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
2598Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Tomasz WojtczukAktorzy: Anna Pentz Witold Sosulski Marcin Perchu El bieta Romanowska Jakub Wieczorek S awomira ozi ska Arkadiusz Nader Ewelina Serafin Konrad Skolimowski Oskar Stoczy ski Magdalena akMarcin przes uchuje Jowit ktora na czas zabojstwa Prota nie ma alibi i na dodatek nic nie pami ta. Po zeznaniach Sergiusza dziewczyna ma pozosta w areszcie. S awka prosi Natali by zaj a si spraw jej corki. W Poznaniu Olga szykuje si do premiery sztuki ktora mo e zako czy karier jej i ca ego zespo u. Na kilka godzin przed spektaklem Ryman zjawia si nagle w teatrze i probuje zastraszy Asi . Tymczasem Grzelakowie przenosz si w ko cu do nowego domu. Odkrywaj e Kuczma cho po spaleniu Borek pozosta bezkarny - znow popad w k opoty
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Krolowa Bona
W 1525 roku po wieloletnich wojnach krolowi Zygmuntowi udaje si zmusi Albrechta Hohenzollerna do z o enia ho du. ZakonKrzy acki przestaje istnie a wielki mistrz staje si lennikiem Korony. Albrecht jako wiecki ksi daje pocz tek dynastii Hohenzollernow w Prusach. Wkrotce na dom Jagiellonow spadaj ci kie ciosy: ginie pod Mohaczem Ludwik - bratanek Zygmunta krol Czech i W gier. Pretensje do obu tronow natychmiast zg aszaj Habsburgowie. Ferdynand opanowuje Prag ale Sejm W gierski og asza krolem Jana Zapoly spokrewnionego z Zygmuntem. Krolowa Bona rodzi swemu m owi ju czwarte dziecko. Serial historyczny
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
19:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Radar. Na komendzie zjawia si Bohdan Krajewski. Jest ranny w g ow . Zg asza doniesienie e zosta napadni ty przez dwoch policjantow z drogowki. Karolina i Nocul spisuj zeznania poszkodowanego. Okazuje si e zosta zatrzymany za przekroczenie pr dko ci. Jeden z policjantow zasugerowa apowk . Kiedy Krajewski odmowi pobili go i odjechali nieoznakowanym pojazdem. Przedtem jednak zauwa y z oty zegarek u jednego z nich. Karolina kojarzy fakty. Przypomina sobie e jeden z kolegow Przemek chwali si niedawno takim zegarkiem. Portret pami ciowy jednego ze sprawcow wskazuje podobie stwo do Gibalskiego. Nocul i Mo ejko jad po koleg do domu. Zabieraj go na komend . Na okazaniu oprocz Gibalskiego jest jeszcze czterech m czyzn. Krajewski rozpoznaje napastnika. Serial kryminalny obyczajowy
21:10

Ojciec Mateusz
Kolekcjoner. Serial kryminalny zrealizowany na podstawie w oskiego orygina u Don Matteo. Dostosowana do polskich realiow pogodna opowie o proboszczu ma ej parafii Ojcu Mateuszu ktory z pasj i talentem rozwi zuje zagadki kryminalne. Dzia ania wykraczaj ce poza obowi zki duszpasterza umo liwia Mateuszowi przyja z sympatycznym policjantem aspirantem Noculem ktory z szacunku dla osoby duchownej pope nia liczne niedyskrecje zawodowe. Nie podoba si to podinspektorowi Mo ejce prze o onemu Nocula ale i on musi w ko cu uzna niezwyk e zdolno ci detektywa w sutannie jego intuicj i dar otwierania ludzkich serc
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
23:30

Le niczowka
Damian odwiedza Jacka i prosi go o pomoc. Mondrasiuk ch tnie si na to zgadza Jeszcze tego samego wieczoru okazuje si e Damian nie mia szczerych intencji. Bogdan prosi doktora Wichrowskiego by dok adnie opisa mu stan Julii. Tymczasem Emilia o wiadcza matce e zostaje w Polsce i b dzie si ni opiekowa . Pola przez przypadek dowiaduje si od Teodora e Robert znow pracuje w firmie Krzysztofa. Skruszony prawnik dzwonido syna. Telenowela
Activate Live-Chat