OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Polacy wiatu
Bronis aw Gr bczewski. Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
01:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ratownicy
Serial ukazuj cy ycie zawodowe i prywatne ratownikow Gorskiego Pogotowia Ratunkowego w Tatrach. Do zespo u nale mi dzy innymi Piotr Rojek Micha Barciok i naczelnik Jan Tarnowski
03:30

1920. Wojna i mi o
Ucieczka. Jozef odkrywa e Jadwiga ok ama a go w sprawie mierci rodzicow. S u cy Olszy skich dowiaduje si prawdy o Aleksandrze i zawiadamia Maurycego. Aleksander zabija Olszy skiego i ucieka na wschod
04:10

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:15

Prasa donosi
Jozef Pi sudski. G ownym bohaterem kolejnego odcinka cyklu Prasa donosi jest marsza ek Jozef Pi sudski najwa niejsza posta w prasie II Rzeczpospolitej
04:25

Barwy szcz cia
2598Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Tomasz WojtczukAktorzy: Anna Pentz Witold Sosulski Marcin Perchu El bieta Romanowska Jakub Wieczorek S awomira ozi ska Arkadiusz Nader Ewelina Serafin Konrad Skolimowski Oskar Stoczy ski Magdalena akMarcin przes uchuje Jowit ktora na czas zabojstwa Prota nie ma alibi i na dodatek nic nie pami ta. Po zeznaniach Sergiusza dziewczyna ma pozosta w areszcie. S awka prosi Natali by zaj a si spraw jej corki. W Poznaniu Olga szykuje si do premiery sztuki ktora mo e zako czy karier jej i ca ego zespo u. Na kilka godzin przed spektaklem Ryman zjawia si nagle w teatrze i probuje zastraszy Asi . Tymczasem Grzelakowie przenosz si w ko cu do nowego domu. Odkrywaj e Kuczma cho po spaleniu Borek pozosta bezkarny - znow popad w k opoty
04:55

Znak or a
Ostrze enie. 1331. Gniewko pokonuje w walce cigaj cych go Krzy akowi przybywa na dwor Kazimierza. Hanysz ktory przebywa na dworze jako doradca krolewicza powiadamia Krzy akow o sytuacji. Obarczonyzostaje specjaln misj - musi porwa Gniewka ktory znaj c tajne plany Zakonu jest dla Krzy akow szczegolnie niebezpieczny. Serial historyczny przygodowy 27 min Polska 1977Re yseria: Hubert DrapellaScenariusz: Alina Korta Bohdan Por ba Hubert DrapellaAktorzy: Jaros aw Makowski Krzysztof Ko basiuk Ryszard Filipski Eliasz Kuziemski Tadeusz Borowski Bernard Michalski Adam Bauman Bo ena Adamek Aleksander Fogiel Lech Ordon August Kowalczyk Ryszard Ronczewski Zygmunt Maciejewski Leon Niemczyk WojciechAlaborski Henryk Bista
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
06:45

Program rozrywkowy
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z ktorych pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
2599Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: Ewelina Serafin Mateusz Burdach Maria Dejmek Magdalena ak Konrad Skolimowski Stanis awa Celi ska Les aw urek Marieta ukowska Wojciech Solarz El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Nader Karolina ChapkoW miejscu gdzie odnaleziono cia o Prota S awka spotyka Sergiusza ktory jest przekonany o winie Jowity. Za amana Jezierska wierz c w niewinno corki postanawia za wszelk cen znale prawdziwego morderc . W Szoku ukazuje si wywiad z Brunem i artyku o adopcji Tadzia po ktorym Amelia i Bo ena nie s wcale zadowolone. Tymczasem Ada kolejny raz spotyka si Rafa em i szanta uje go e wyjawi kto kaza jej n ka Sta skich. Grzelakowie powoli urz dzaj si w nowym domu. Bezdomny Kuczma ma kolejne k opoty. Musi ucieka przed oprychami ktorym jest winien pieni dze
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Ojciec Mateusz
Radar. Na komendzie zjawia si Bohdan Krajewski. Jest ranny w g ow . Zg asza doniesienie e zosta napadni ty przez dwoch policjantow z drogowki. Karolina i Nocul spisuj zeznania poszkodowanego. Okazuje si e zosta zatrzymany za przekroczenie pr dko ci. Jeden z policjantow zasugerowa apowk . Kiedy Krajewski odmowi pobili go i odjechali nieoznakowanym pojazdem. Przedtem jednak zauwa y z oty zegarek u jednego z nich. Karolina kojarzy fakty. Przypomina sobie e jeden z kolegow Przemek chwali si niedawno takim zegarkiem. Portret pami ciowy jednego ze sprawcow wskazuje podobie stwo do Gibalskiego. Nocul i Mo ejko jad po koleg do domu. Zabieraj go na komend . Na okazaniu oprocz Gibalskiego jest jeszcze czterech m czyzn. Krajewski rozpoznaje napastnika. Serial kryminalny obyczajowy
13:05

Ojciec Mateusz
Kolekcjoner. Serial kryminalny zrealizowany na podstawie w oskiego orygina u Don Matteo. Dostosowana do polskich realiow pogodna opowie o proboszczu ma ej parafii Ojcu Mateuszu ktory z pasj i talentem rozwi zuje zagadki kryminalne. Dzia ania wykraczaj ce poza obowi zki duszpasterza umo liwia Mateuszowi przyja z sympatycznym policjantem aspirantem Noculem ktory z szacunku dla osoby duchownej pope nia liczne niedyskrecje zawodowe. Nie podoba si to podinspektorowi Mo ejce prze o onemu Nocula ale i on musi w ko cu uzna niezwyk e zdolno ci detektywa w sutannie jego intuicj i dar otwierania ludzkich serc
14:10

Pokoj i dobro. Polacy w Peru
W 1991 roku cz onkowie terrorystycznej organizacji wietlisty Szlak zamordowali w Pariacoto ma ej wiosce na po nocy Peru dwoch polskich misjonarzy - o. Micha a Tomaszka i o. Zbigniewa Strza kowskiego. Jak z perspektywy 30 lat ocenia mo na skutki tej zbrodni Jak dzi wygl da polska dzia alno misyjna w Peru Co przeci tnemu Peruwia czykowi mowi nazwiska takie jak Ernest Malinowski czy Edward Habich i jak u podno a Andow postrzegana jest Polska
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Rodzina Treflikow
Syrenka. Tatu w swojej pracowni buduje po czenie z oceanem. Przyp ywa Wielka Syrenka i zamieszkuje u Treflikow a w zamian umila im ycie piewem. Syrenka jednak strasznie fa szuje a jej piew budzi ca okolic . Wezwanemu na pomoc Wujciowi nie udaj si czary i zamiast uciszy Syrenk sprawia e wszyscy mimo woli zaczynaj piewa . Gdy w ko cu udaje mu si naprawi b d okazuje si e piew Syrenki ju nikomu nie przeszkadza
15:25

Wiking Tappi
Talenty Tappiego. W magicznym Szepcz cym Lesie mieszka sympatyczny wiking Tappi. Ma wielu przyjacio rownie magicznych jak on. S renifer Chichotek i kruk Paplak my liwy Haste i kowal Sigurd s elfy i pradawne duchy lasu: Dziadek Wodospad i D b Starodziej. Ale jest te z y jarl Surkol ktory mieszka na Ostatnim Morzu w zamku wzniesionym na grzbiecie wieloryba
15:40

Nela - ma a reporterka
Jezioro Inle. Nela przedstawia Inle - jedno najwi kszych jezior Birmy. Ma a reporterka pozna rybakow ktorzy wios uj nogami oraz odwiedzi wi tyni kotow burmskich. Rasa ta by a hodowana w wi tyniach buddyjskich i na birma skim dworze krolewskim przez setki lat
16:00

Le niczowka
Dzi ki sugestiom Magdy Klaudia decyduje si oskar y Damiana o napa . W ciek y m czyzna zostaje w areszcie. A Jacek wychodzi na wolno i... odzyskuje ukochan . Tymczasem Lidia spotyka si z Hubertem i zleca mu dalsza ochron . Ich spotkanie zza krzakow obserwuje ysy. Ewa probuje przekona Roberta e musi sobie jako poradzi z faktem powrotu Poli do Warszawy. Matysek przyznaje jej racj ale na widok dziewczyny ucieka! Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
2599Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: Ewelina Serafin Mateusz Burdach Maria Dejmek Magdalena ak Konrad Skolimowski Stanis awa Celi ska Les aw urek Marieta ukowska Wojciech Solarz El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Arkadiusz Nader Karolina ChapkoW miejscu gdzie odnaleziono cia o Prota S awka spotyka Sergiusza ktory jest przekonany o winie Jowity. Za amana Jezierska wierz c w niewinno corki postanawia za wszelk cen znale prawdziwego morderc . W Szoku ukazuje si wywiad z Brunem i artyku o adopcji Tadzia po ktorym Amelia i Bo ena nie s wcale zadowolone. Tymczasem Ada kolejny raz spotyka si Rafa em i szanta uje go e wyjawi kto kaza jej n ka Sta skich. Grzelakowie powoli urz dzaj si w nowym domu. Bezdomny Kuczma ma kolejne k opoty. Musi ucieka przed oprychami ktorym jest winien pieni dze
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Program rozrywkowy
17:45

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:05

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30

Informacje kulturalne
19:00

Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy smole skiej
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy rz dowego Tu-154 do ktorej dosz o 10 kwietnia 2010 roku w pobli u Smole ska. Zgin li wszyscy obecni na pok adzie - 96 osob w rod nich: prezydent Lech Kaczy ski i jego ona Maria ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski wicemarsza kowie Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystow dowodcy Si Zbrojnych RP pracownicy Kancelarii Prezydenta szefowie instytucji pa stwowych duchowni przedstawiciele ministerstw organizacji kombatanckich i spo ecznych oraz osoby towarzysz ce i za oga samolotu
TVPOLONIA
20:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
20:50

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:55

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
21:10

ycie nad rozlewiskiem
ODC. 9 Tomasz czyta wspomnienia Basi. Bardzo to prze ywa ale stara si ukry przed ni emocje. Basia w ko cu decyduje si podpisa z Jozefem Strat umow na wydanie ksi ki. Fragmenty jej wspomnie przeczytane podczas wernisa u Oresta wzbudzaj du e zainteresowanie. Mirka z rusza z budow . Trwaj zaawansowane prace ale nikt do ko ca nie wie co naprawd powstanie za lasem. Po odrzuceniu przez Ma gosi Konrad wraca do Warszawy. Nagabywany przez Ad proponuje jej szybki lub. Ada jest zachwycona rozpoczyna przygotowania do wesela. Tymczasem Konrad ktory wci kocha Ma gosi jest my lami zupe nie gdzie indziej. Konrad dzwoni do corki i powiadamia j o swoich ma e skich planach. Marysia natychmiast dzieli si t wiadomo ci z matk . Ma gosia stara si trzyma dzielnie ale wyra nie jest za amana. Marysia coraz bardziej zbli a si do Krzysztofa. Serial obyczajowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Program rozrywkowy
23:30

Le niczowka
Dzi ki sugestiom Magdy Klaudia decyduje si oskar y Damiana o napa . W ciek y m czyzna zostaje w areszcie. A Jacek wychodzi na wolno i... odzyskuje ukochan . Tymczasem Lidia spotyka si z Hubertem i zleca mu dalsza ochron . Ich spotkanie zza krzakow obserwuje ysy. Ewa probuje przekona Roberta e musi sobie jako poradzi z faktem powrotu Poli do Warszawy. Matysek przyznaje jej racj ale na widok dziewczyny ucieka! Telenowela
Activate Live-Chat