OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Prasa donosi
Jozef Pi sudski. G ownym bohaterem kolejnego odcinka cyklu Prasa donosi jest marsza ek Jozef Pi sudski najwa niejsza posta w prasie II Rzeczpospolitej
01:10

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Radar. Na komendzie zjawia si Bohdan Krajewski. Jest ranny w g ow . Zg asza doniesienie e zosta napadni ty przez dwoch policjantow z drogowki. Karolina i Nocul spisuj zeznania poszkodowanego. Okazuje si e zosta zatrzymany za przekroczenie pr dko ci. Jeden z policjantow zasugerowa apowk . Kiedy Krajewski odmowi pobili go i odjechali nieoznakowanym pojazdem. Przedtem jednak zauwa y z oty zegarek u jednego z nich. Karolina kojarzy fakty. Przypomina sobie e jeden z kolegow Przemek chwali si niedawno takim zegarkiem. Portret pami ciowy jednego ze sprawcow wskazuje podobie stwo do Gibalskiego. Nocul i Mo ejko jad po koleg do domu. Zabieraj go na komend . Na okazaniu oprocz Gibalskiego jest jeszcze czterech m czyzn. Krajewski rozpoznaje napastnika. Serial kryminalny obyczajowy
03:25

Ojciec Mateusz
Kolekcjoner. Serial kryminalny zrealizowany na podstawie w oskiego orygina u Don Matteo. Dostosowana do polskich realiow pogodna opowie o proboszczu ma ej parafii Ojcu Mateuszu ktory z pasj i talentem rozwi zuje zagadki kryminalne. Dzia ania wykraczaj ce poza obowi zki duszpasterza umo liwia Mateuszowi przyja z sympatycznym policjantem aspirantem Noculem ktory z szacunku dla osoby duchownej pope nia liczne niedyskrecje zawodowe. Nie podoba si to podinspektorowi Mo ejce prze o onemu Nocula ale i on musi w ko cu uzna niezwyk e zdolno ci detektywa w sutannie jego intuicj i dar otwierania ludzkich serc
04:25

Barwy szcz cia
2600Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: Maria Dejmek Magdalena ak Orina Krajewska Ewelina Serafin Marek Molak Olga Jankowska Anita Jancia Prokopowicz Gabriela Ziemi ska Hubert Wiatrowski Andrzej Niemyt Karina Seweryn Noah CulbrethNatalia spotyka si z Jowit w areszcie poznaje jej wersj wydarze i postanawia odnale ch opaka z ktorym Jezierska pi a feralnego wieczoru alkohol tu przed morderstwem Prota. Hubert czyta kolejn powie erotyczn Klary. Jest zachwycony. A jego ona umawia si na spotkanie z nowym wydawc : Piotrem Jareckim. Tymczasem Beata zaczyna w ko cu prac w szkole. Kujawiak od razu probuje si do niej zbli y i przy okazji zniech ci kole ank do Niedzielskiej
04:55

Znak or a
Cena milczenia. Gniewko zostaje z apany w zasadzce. Poniewa mimo tortur nie wyjawia polskich planow zostaje odes any do g ownego obozu krzy ackiego. Agnieszka jest przekonana o jego mierci. Serial historyczny przygodowy 27 min Polska 1977Re yseria: Hubert DrapellaScenariusz: Alina Korta Bohdan Por ba Hubert DrapellaAktorzy: Jaros aw Makowski Krzysztof Ko basiuk Ryszard Filipski Eliasz Kuziemski Tadeusz Borowski Bernard Michalski Adam Bauman Bo ena Adamek Aleksander Fogiel Lech Ordon August Kowalczyk Ryszard Ronczewski Zygmunt Maciejewski Leon Niemczyk WojciechAlaborski Henryk Bista
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Biskupiec. Jaka jest historia powstania miasta Jakie by y najwa niejsze wydarzeniaBiskupiec to miasto ktore niezmiennie pozostaje nieodkryte. Jego sercem jest historyczny rynek - pod k tem prostym w kierunku czterech stron wiata odchodz od niego uliczki. Na rynku podziwia mo emy urokliwe kamieniczki mieszcza skie z pierwszej po owy XIX wieku. Ta najbardziej charakterystyczna znajduje si przy ul. Floria skiej 2. Zbudowana jest w kszta cie trapezu z barokowym szczytem dachu. Naro nik budynku znajduj cego si przy rzece Dymer zdobi kapliczka z figurk w. Jana Nepomucena patrona miasta strzeg cegoje przed powodzi . Miejsk atrakcj jest Muzeum Aparatow Fotograficznych - mo na si tam przenie w czasy gdy aparat fotograficzny by osobnym urz dzeniem a zamiast serii filtrow mia w sobie klisz ktor trzeba by o wywo a i zrobi odbitki
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Szko a kuske ska. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek rzeczywisty Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. czy pasj zwiedzania wiata i docierania do najbardziej egzotycznych zak tkow z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. Ka dy program to filmowa gaw da pe na dygresji i artow urozmaicona rozmowami z miejscow ludno ci prezentacj kultury ludowej i ciekawostek. Po konkwi cie w Peru pojawili si katoliccy misjonarze. Zacz to wznosi pierwsze ko cio y. Budulec by na miejscu ale sk d wzi obrazy na ciany wi ty Z Europy przyp ywa y pojedyncze sztuki a potem kopiowano je ta mowo. Tak powsta a kuske ska szko a malarstwa. Funkcjonuje do dzi . Wojciech Cejrowski zabiera widzow do kilku pracowni pokazuje jak powstaj obrazy i obja nia jak je postarzy aby wygl da y identycznie jak orygina licz cy 500 lat
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15

Poland in Undiscovered
Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ownych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
11:30

Na sygnale
Ro owa akcja. 350Britney namawia kolegow by razem z ni wzi li udzia w akcji u wiadamiania m czyzn w sprawie profilaktyki raka piersi. Po niej jedzie z Soni na wezwanie do restauracji. Jedna z klientek straci a nagle przytomno i ma zaburzenia rytmu serca. Na miejscu jest tak e ch opak pacjentki oraz jego zazdrosna by a narzeczona. Gdy ratowniczki probuj odwie chor do szpitala dochodzi do gro nego wypadku. Serial fabularyzowany Polska 2022
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Za marzenia
Bartek jest zazdrosny o Ank ktora sp dzi a wieczor z Adamem. Anka odkrywa e Ewa i Olga zosta y oszukane. Matka Zosi zwraca si do Antoniego z pro b o pomoc prawn
13:05

Za marzenia
Bartek jest bliski paniki poniewa jego babcia ma przyjecha z om y. Matka uprzedza ch opaka e seniorka mo e by chora. Bartek odkrywa e jego babcia za o y a z przyjacielem zespo muzyczny
14:00

Szansa na sukces. Opole 2022
Wojciech G ssowski. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Bolek i Lolek na wakacjach
Skarb. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w gorach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku Bolek i Lolek po wys uchaniu opowie ci o ukrytych przez Janosika skarbach postanawiaj ich poszuka .
15:30

Bolek i Lolek na wakacjach
Autostopowicze. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w gorach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku Bolek i Lolek w roli autostopowiczow
15:40

Wyprawa profesora G bki
ladem wielkiej rzeki. W Krakostanie pojawiaj si Mypingi ar oczne stworzenia niszcz ce zbiory. Pustosz ro linno kraju. Profesor G bka organizuje wypraw badawcz ktorej celem jest wyja nienie przyczyn migracji dziwnych stworze . Wiele przygod czeka cz onkow ekspedycji
16:00

Zakochaj si w Polsce
Wadowice. Wadowice otoczone s wzniesieniami a szlaki turystyczne zach caj piechurow. Turystow najbardziej jednak przyci ga do miasta osoba Karola Wojty y dla ktorego Wadowice s miejscem gdzie wszystko si zacz o
16:30

Na sygnale
Ro owa akcja. 350Britney namawia kolegow by razem z ni wzi li udzia w akcji u wiadamiania m czyzn w sprawie profilaktyki raka piersi. Po niej jedzie z Soni na wezwanie do restauracji. Jedna z klientek straci a nagle przytomno i ma zaburzenia rytmu serca. Na miejscu jest tak e ch opak pacjentki oraz jego zazdrosna by a narzeczona. Gdy ratowniczki probuj odwie chor do szpitala dochodzi do gro nego wypadku. Serial fabularyzowany Polska 2022
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Krolowa Bona
Krolowa Bona rozpoczyna porz dkowanie spraw skarbca krolewskiego odbiera bezprawnie zagarni te krolewskie dobra i podejmuje akcj zagospodarowania krolewszczyzny. W tych dzia aniach przejawia si wielka m dro krolowej jej zmys organizacyjny a przede wszystkimwola stworzenia podstaw silnej pa stwowo ci. Powrociwszy na Wawel Bona jest wiadkiem lubu swej pasierbicy Jadwigi z elektorem brandenburskim. Taka by a bowiem wola jej m a krola Zygmunta Starego. Aby umocni w asn pozycj polityczn w kraju i moc skuteczniej walczy z licznymi wrogami krolowa organizuje silne stronnictwo dworskie. Serial historyczny
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
19:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
Ratownicy
Hubertowi podoba si Lara. W trakcie pakowania obozowiska dziewczyna zostaje zaatakowana przez nied wiedzia. Po udzieleniu pomocy Larze Staszek dostaje zawiadomienie o znalezieniu w lesie zw ok
21:10
Kabaret Letni Por
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Dziewczyny ze Lwowa
Kamyk wprowadza nowe porz dki w kamienicy. Pan Henryk postanawia podj zdecydowane dzia ania. Nowakowa sk ada wizyt na Cynowej. Swieta w towarzystwie Piotra jedzie do domu na Ukrain
23:20
Dziewczyny ze Lwowa
Rodzinne k opoty. Olia ma koszmary senne. Mecenas pomaga Swiet anie wywie Oleha ze Lwowa. Sarkisjan wyja nia przyczyny swojego dziwnego zachowania na widok Katii ale profesorowi trudno jest je zrozumie
Activate Live-Chat