OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Midnight News
00:40
 
Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
00:50
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:10
 
Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Glina
Zebrane przez Artura informacje wskazuj e Czeski prowadzi ciemne interesy o ktorych Zajdler i Wo nicki mogli wiedzie . Prawdopodobnie dlatego zgin li
03:35
 
Glina
Agata wyprowadza si od Andrzeja. Tymczasem w opuszczonym o rodku wypoczynkowym policja odkrywa zw oki m czyzny. Przy denacie nie znaleziono adnych dokumentow. Opro niona fiolka po rodkach nasennych mo e sugerowa samobojstwo. Sekcja zw ok nie wykazuje jednak niczego podejrzanego. Nie ma te adnych wyra nych ladow e m czyzna zosta zamordowany. Serial kryminalny 56 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Braciak Anna Cie lak i inni
04:35
 
Na sygnale
Ro owa akcja. 350Britney namawia kolegow by razem z ni wzi li udzia w akcji u wiadamiania m czyzn w sprawie profilaktyki raka piersi. Po niej jedzie z Soni na wezwanie do restauracji. Jedna z klientek straci a nagle przytomno i ma zaburzenia rytmu serca. Na miejscu jest tak e ch opak pacjentki oraz jego zazdrosna by a narzeczona. Gdy ratowniczki probuj odwie chor do szpitala dochodzi do gro nego wypadku. Serial fabularyzowany Polska 2022
05:00
 
Znak or a
Dwa podarunki. 1331. Krzy acy przywo Gniewka do obozu. Tu widzi starost Wincentego ktory nie mo e zdradzi swej sympatii dla wi nia. Wincenty w drodze do Wielkopolski zabija towarzysz cych mu Krzy akow i ucieka Gniewka za porywaj z obozu ch opi i oddaj pod opiek czarownicy - lekarki. Po wyleczeniu Gniewko wraca do obozu krzy ackiego i dowiaduje si o planach Krzy akow. Serial historyczny przygodowy 28 min Polska 1977Re yseria: Hubert DrapellaScenariusz: Alina Korta Bohdan Por ba Hubert DrapellaAktorzy: Krzysztof Ko basiuk Adam Bauman Tadeusz Borowski Ryszard Filipski Lech Ordon Leon Niemczyk Henryk Bista Wojciech Alaborski
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
06:55
 
Prasa donosi
Budownictwo w II RP. W okresie mi dzywojennym brak mieszka najbardziej odczuwalny by w dynamicznie rozwijaj cych si miastach. W kolejnym odcinku serii b dzie mowa o tym jak rz d i samorz dy stara y si rozwi za ten problem
07:05
 
Giganci historii
Polscy olimpijczycy. Nie zwyci stwo si liczy a udzia - g osi s ynna olimpijska maksyma. Jednak to w a nie medal olimpijski jest marzeniem ka dego sportowca. Irena Szewi ska Robert Korzeniowski Jerzy Paw owski Halina Konopacka Janusz Kusoci ski Waldemar Baszanowski Adam Ma ysz Kamil Stoch Justyna Kowalczyk Jerzy Kulej to zaledwie pocz tek d ugiej listy wielkich nazwisk polskich mistrzow olimpijskich. Niezapomniane zwyci stwa. Te bezdyskusyjne i te o milimetry u amki sekund. B d ce efektem talentu ci kiej pracy ale te odrobiny szcz cia ktore podobno sprzyja lepszym. Polscy olimpijczycy to temat tego odcinka teleturnieju Giganci historii
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
TVPOLONIA
12:05
 
Superksi ga
Naaman. Kieruj c dziewcz cym wolontariatem Ola bierze na siebie bardzo du o obowi zkow i z o ci si e inni nie s sprawie tak oddani jak ona. Tym razem dzi ki Ksi dze Ksi g Gizmo i dzieciaki przenosz si do Syrii oko o 850 lat przed nasz er do domu najznamienitszego wodza syryjskiego Naamana. Tr d ktorym o nierz zosta dotkni ty pokrywa ca e jego cia o i bardzo go os abia. Ma a ydowska s u ca ktor uratowa z pogromu doradza mu by uda si do propoka Elizeusza z pro b o wstawinnictwo u Boga. Chocia Naaman wyrusza w podro nie do ko ca jest przekonanyco do sposobu w jaki obchodzi si z nim prorok. Mimo i jest z y na Elizeusza wchodzi w pokor i wype nia jego polecenie. Pokora daje owoc w postaci uzdrowienia i nawrocenia. Bacznie obserwuj ca rozwoj wypadkow Ola wyci ga z nich wnioskidla siebie
12:30
 
Panna z mokr g ow
Ostatnia walka Don Kichota. Mimo stara ojca sytuacja materialna rodziny Borowskich pogarsza si z dnia na dzie . Ojciec Irenki zmuszony jest sprzeda ostatni kawa ek lasu. Podczas wycinania drzew dochodzi do tragicznego wypadku. Ukochany tatko ginie przywalony przez padaj cy pie . Niezaradna i chora matka zupe nie nie radzi sobie z prowadzeniem gospodarstwa. Domem i wychowaniem m odszego brata musi zaj si Irenka. Mimo nadludzkich wysi kow dziewczynki i pomocy przyjacio maj tek Borowskich zostaje wystawiony na licytacj . Z reszt dobytkutrzeba si przenie do male kiego mieszkankaw miasteczku Kuropatki. Serial dla m odych widzow 29 min Polska 1994Re yseria: Kazimierz TarnasScenariusz: Kazimierz Tarnas Tomasz PiotrowskiAktorzy: Paulina Tworzya ska Anna Nehrebecka Marek Kondrat Anna Milewska Iga Cembrzy ska Hanna Stankowna Antoni Frycz Beata Tyszkiewicz Marian Opania i inni
13:05
 
Ratownicy
Hubertowi podoba si Lara. W trakcie pakowania obozowiska dziewczyna zostaje zaatakowana przez nied wiedzia. Po udzieleniu pomocy Larze Staszek dostaje zawiadomienie o znalezieniu w lesie zw ok
13:55
 
Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
14:55
 
Kabaret Letni Por
16:00
 
Przystanek slow food
Prawdziwe soki rodziny P onkow. P onkowie to prekursorzy t oczenia sokow bezpo rednio z owocow. Ich t ocznia znajduje si pomi dzy Kaliszem a Koninem. Od pocz tku ich soki by y rozlewane wy cznie do szklanych butelek i charakteryzowa y si pe nym czystym smakiem
16:30
 
Kulinarne w drowki z Jol Kleser
Jola Kleser przemierza Polsk w poszukiwaniu wyj tkowych naturalnych i zdrowych smakow. Razem z ni udamy si na w drowk szlakiem najlepszych i najzdrowszych produktow maj cych pozytywny wp yw na zdrowie cz owieka a to wszystko w otoczeniu niezwyk ych ludzi yj cych mi o ci do jedzenia oraz malowniczej polskiej przyrody
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Za marzenia
Zosia jest zaniepokojona relacj Szymona i Doroty. Matka Zosi zaprasza Antoniego na obiad. Olga zamyka sklep. Dziewczyna mo e liczy na wsparcie Adama ktory proponuje jej posad w kancelarii
18:10
 
Szansa na sukces. Opole 2022
Irena Jarocka. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc
19:10
 
Informacje kulturalne
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
1920. Wojna i mi o
W okopach. Jozef wypytuje Jadzi o rodzicow. Probuje sobie wyt umaczy e jego podejrzenia to pomy ka. Kontrwywiad ma jednak coraz mniej w tpliwo ci. Aby si ostatecznie upewni przygotowuje fa szywe dane i podrzuca je Jadwidze. Ta przekazuje dokumenty Sabinie. W adek ze swoim pu kiem egnany przez Zosi i Teofila wyrusza na front. Oddzia Aleksandra i Tkaczenki przes uchuje polskiego oficera. Torturowany jeniec podaje rzeczywiste dane o dyslokacji polskich wojsk ale Tkaczenko jest przekonany e k amie. Sowiecki wywiad dostarczy mu inne informacje spreparowane przez polski kontrwywiad. Bolszewicy przekonani o swojej przewadze atakuj ale zostaj zmuszeni do wycofania si . Dopiero kolejny atak poprzedzony ostrza em artyleryjskim przynosi efekt. Polacy w panice wycofuj si . Jadwiga zostaje aresztowana. Na przes uchaniu przyznaje si do wspo pracy z sowieckim wywiadem. Twierdzi e by a szanta owana. Gro ono jej e w razie odmowy zgin jej rodzice. Serial wojenny
21:15
 
Operacja Samum
Tu przed wybuchem wojny w Zatoce Perskiej agenci polskiego wywiadu wywo z Iraku cz onkow ameryka skich s u b specjalnych poszukiwanych przez iracki urz d bezpiecze stwa
23:30
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat