OTR
Date
<
August 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Polacy wiatu
Szymon Kossobudzki. Szymon Kossobudzki y w latach 1869-1934. By dzia aczem polonijnym w Brazylii zas u onym lekarzem i profesorem medycyny. Dzia alno zawodowa Kossobudzkiego zwi zana by a z rozwojem szpitalnictwa i oddzia ow chirurgii w Brazylii
01:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Operacja Samum
Tu przed wybuchem wojny w Zatoce Perskiej agenci polskiego wywiadu wywo z Iraku cz onkow ameryka skich s u b specjalnych poszukiwanych przez iracki urz d bezpiecze stwa
04:25
 
Barwy szcz cia
2603Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Ewelina Serafin Orina Krajewska Piotr Ligienza Maciej Raniszewski Rafa Ma lak Joanna Gle Iwona waha si czy wykorzysta okazj i wyjecha do USA. Tymczasem Wiktor wyznaje Tomaszowi e podobnie jak Gra yna my la o tym e wszyscy troje mogliby w ko cu zosta prawdziw rodzin . S awka jest za amana bo kolejni klienci zrywaj kontrakty z firm Jowity nie chc c by kojarzono ichz morderczyni . A gdy o problemach corki pisze Szok Jezierska idzie do redakcji i robi Modrzyckiemu ostr awantur . Herman ma wypadek gdy wchodzi niechc cy na cie k dla rowerzystow. Potem odkrywa e zgubi przy okazji dokumenty. Swoj pomoc od razu oferuje przyjacielowi Malwina
04:55
 
Beczka Amontillado
W oscy arystokraci Fortunato Montresor i Luchresi przyja ni si od lat. Pierwszy z pomoc trzeciego p ata drugiemu figle. Gdy zamiast amontillado Montresor wypija sherry postanawia si zem ci
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00
 
Zrob to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni dolno l skiej wyrobow regionalnych mody na slow food a wi c ywno wyrabian w tradycyjny sposob. Chcemy tak e zaprezentowa mieszka cow naszego regionu ktorzy dzi ki w asnej inwencji i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposob na ycie. Wraz z up ywaj cym czasem Dolno l zacy zmienili stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si powodem do dumy z sentymentu do rodzinnych korzeni a tak e promocji idei ma ych ojczyzn. Mamy z czego czerpa w tej materiize wzgl du na dzieje naszego regionu. Celem programu jest tak e zach cenie osob trudni cych si produkcj roln do zdobywania licencji na dzia alno w tej bran y oraz jej wspieranie z funduszy unijnych
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30
 
Barwy szcz cia
2604Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Agieszka NiezgodaAktorzy: Alessandro Curti Katarzyna Glinka Maciej Raniszewski Emilia Warabida Orina Krajewska Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Marcin Perchu Kinga Suchan Grzegorz KestranekK pski przepisuje mieszkanie na Wiktora ale gdy wyznaje synowi e planuje wyjecha z Iwon do USA ch opak nie przyjmuje tego dobrze. Z kolei Iwona mowi o planowanym wyje dzie Markowi. Herman odwiedza Malwin w kancelarii by podzi kowa za okazan mu pomoc. Po niej jedzie na kontrol po wypadku do lekarza tym razem z Celin . By a ukochana wykorzystuje okazj by na nowo si do niego zbli y . Tymczasem Vincenzo pada ofiar internetowego oszustwa
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
ycie nad rozlewiskiem
Basia wyje d a do Warszawy na konferencj prasow i spotkanie z czytelnikami. Marysia oznajmia Kubie i jest zakochana. Mirka otwiera tor quadowy. Mieszka cy i wczasowicze narzekaj na ha as
13:05
 
ycie nad rozlewiskiem
W Warszawie Basia spotyka si z czytelnikami. Mieszka cy rozlewiska ywo rozprawiaj na temat ksi ki. Nie podoba im si sposob w jaki autorka opisa a ich ukochane miasteczko
13:55
 
Polski El Greco
W latach 50. XX w. w Polsce zacz to prace nad inwentaryzacj zabytkow sztuki. Izabella Galicka i Hanna Sygiety ska traktowa y prac jak przygod . Zlecono im badania na Mazowszu
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Reksio
Reksio i UFO. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:25
 
Reksio
Reksio remontuje. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:40
 
Pomys owy wnuczek
Pracowity wiatr. Przygody niezwykle uzdolnionego ch opca ktory mieszka z dziadkiem w ma ym domu. Ch opiec konstruuje ro ne wynalazki ktore u atwiaj codzienne ycie jemu i jego bliskim. S to nie tylko przedmioty usprawniaj ce prace domowe ale tak e urz dzenia przydatne podczas przygod w plenerze
16:00
 
Le niczowka
Anna powa nie traktuje uwagi Kasi i sugeruje Zuzi by sama posz a do szko y. Po niej Katarzyna probuje dodzwoni si do Zuzi ale dziewczynka nie odbiera telefonu. Nie ma jej u Pati
16:30
 
Barwy szcz cia
2604Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Agieszka NiezgodaAktorzy: Alessandro Curti Katarzyna Glinka Maciej Raniszewski Emilia Warabida Orina Krajewska Izabela Zwierzy ska Jakub Soko owski Marcin Perchu Kinga Suchan Grzegorz KestranekK pski przepisuje mieszkanie na Wiktora ale gdy wyznaje synowi e planuje wyjecha z Iwon do USA ch opak nie przyjmuje tego dobrze. Z kolei Iwona mowi o planowanym wyje dzie Markowi. Herman odwiedza Malwin w kancelarii by podzi kowa za okazan mu pomoc. Po niej jedzie na kontrol po wypadku do lekarza tym razem z Celin . By a ukochana wykorzystuje okazj by na nowo si do niego zbli y . Tymczasem Vincenzo pada ofiar internetowego oszustwa
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Krolowa Bona
Po mierci Zygmunta Starego na uroczysto ci a obne przyje d a jedyny ju w adca Rzeczypospolitej - Zygmunt August. Wobec oczekuj cej go z ca ym dworem Bony og asza swoje ma e stwo z Barbar Radziwi own . Oburzona post powaniem syna krolowa opuszcza Wawel i udaje si na Mazowsze by stamt d obserwowa jego walk o uznanie przez Sejm ma e stwa z Barbar . Zebranych w Piotrkowie Trybunalskim pos ow Zygmunt stawia przed dramatycznym wyborem: albo uznaj ma e stwo z Barbar albo on zrzeknie si korony. Serial historyczny
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
19:10
 
Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:15
 
Glina
Policja identyfikuje zw oki kobiety. Znaleziona przez Andrzeja w piwnicy ofiara zabojstwa to Nana Petru corka Kazimierza Grabka. Komisarz studiuje akta ledztwa w sprawie porwania syna Czeka skiego. Zwraca uwag na niepokoj ce fakty. Niebawem odkrywa e jest ledzony przez tajemniczych m czyzn. Serial kryminalny 54 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Jacek Braciak Agnieszka Pilaszewska Anna Cie lak i inni
21:10
 
Glina
Prokurator zwalnia Pulpeta z aresztu. Andrzej i Artur wracaj do ledztwa w sprawie morderstwa w hotelowym pokoju. Po raz kolejny obserwuj Grubego ktory regularnie spotyka si z To kiem. Okazuje si e kierowc To ka jest poszukiwany listem go czym Kajtek prawa r ka Karbowiaka. Komisarz aresztuje go. Zastraszony m czyzna zaczyna sypa . Serial kryminalny 50 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Jacek Braciak Agnieszka Pilaszewska Anna Cie lak i inni
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Program rozrywkowy
23:30
 
Le niczowka
Anna powa nie traktuje uwagi Kasi i sugeruje Zuzi by sama posz a do szko y. Po niej Katarzyna probuje dodzwoni si do Zuzi ale dziewczynka nie odbiera telefonu. Nie ma jej u Pati
Activate Live-Chat