OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:05

Midnight News
00:40

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:05

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Cudowne dziecko. Trwa koncert Stasia Konarskiego ucznia szko y muzycznej. W rod go ci s : matka Stasia Olga (Joanna Orlea ska) Mateusz oraz nauczycielka Maria Stawska. Niespodziewanie w szkole zjawia si z prezentem ojciec Stasia Rafa . Mi dzy rodzicami dochodzi do k otni. Po koncercie Sta bawi si w ogrodku. Nagle s ycha pisk opon. Konarska wybiega do ogrodu widzi uchylon furtk i odje d aj cy samochod. Olga zg asza si na policj . Jest pewna e jej by y m porwa syna
03:25

Ojciec Mateusz
Gor ce rytmy. Mateusz i Natalia odwiedzaj salk katechetyczn w ktorej para tancerzy Wiktor i Kaja trenuje przed castingiem do popularnego programu telewizyjnego. Uwag Natalii zwraca napi ta atmosfera mi dzy dwojgiem artystow. Gdy nazajutrz rano Natalia przychodzi posprz ta salk znajduje tam zw oki Wiktora. Policja wszczyna ledztwo. Pierwsze przes uchania potwierdzaj domys y Natalii w przeddzie zabojstwa mi dzy Wiktorem i Kaj dosz o do gwa townej k otni. Kaja zostaje zatrzymana jako g owna podejrzana. Tymczasem Emilka przechodz c obok miejsca zbrodni dokonuje przypadkowego odkrycia ktore kieruje ledztwo na ca kiem nowe tory. Serial obyczajowy
04:05

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:25

Barwy szcz cia
2620Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Natalia NylecScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Wioletta Pomorska - YangAktorzy: S awomira ozi ska Bartosz Porczyk Katarzyna Glinka Ma gorzata Potocka Lidia Sadowa Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Joanna Gle Maria Dejmek Hanna Klepacka Andrzej Popiel Maciej Makowski Maria wi pa Ewelina Serafin ukasz WojcikJola odwiedza z Justyn Basi i otwarcie pyta przyjacio k o powrot Adama. Tymczasem Jakubik dostaje nagle wiadomo e pod jego nieobecno znikn a Sara. Ma gorzata i Jerzy id na kolejn wizyt do onkologa. Po rozmowie z lekark Zwole ska namawia corki do zrobienia bada genetycznych. abcia nadal flirtuje w pracy z Vincenzo. A Radomir odkrywa e Broda zamieszka po kryjomu w redakcji i to w dodatku razem z Zeusem
04:55

Ma y kawa ek Polski
Dokument pokazuje losy Polakow ktorzy decyzj w adz radzieckich zostali w 1936 r. deportowani do Kazachstanu
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Jab onna. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
11:30

Na sygnale
Falstart. Britney i Piotr zaczynaj trenowa z Nowym do triathlonu by w ko cu zapomnia o swoim z amanym sercu. A gdy dziewczyna wskakuje do basenu dochodzi do gro nego wypadku. Tymczasem na kolejnym dy urze pacjentem Martyny oraz Kuby zostaje m czyzna ktory wybra si na zakupy bez ubrania i popad w powa ne k opoty. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2022Re yseria: Tomasz redniawaScenariusz: Pawe JurekZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska - Gorska
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

M jak mi o
1658 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Sylwester Jakimow Scenariusz Alina Pucha a Katarzyna Terechowicz Aktorzy: Al beta Lenska Jakub Jozefowicz Karol Strasburger Paulina Lasota Katarzyna Skolimowska Ma gorzata Ro niatowska Krzysztof Tyniec Dariusz Toczek Dominika Kachlik Rafa Mroczek Gabriela Raczy ska Stanis aw Dusza Gabriela wierczy ska Ma gorzata Pie kowska Teresa Lipowska Marcin Mroczek David Gamtsemlidze Argasi ski odkrywa w ko cu e Patrycja ukrywa si z ukaszem w le niczowce i od razu jedzie na miejsce maj c nadziej e nak oni on by do niego wroci a. Tymczasem Franka Pawe i Basia te wybieraj si razem do Grabiny. Wcze niej corka Zdu skiego pada jednak ofiar intrygi zaplanowanej przez Ani ktora postanawia sk oci dziewczyn z Ja kiem
13:05

M jak mi o
Werner odkrywa w ko cu co naprawd wydarzy o si we Wroc awiu a Magda coraz bardziej martwi si o zdrowie m a nie wiadoma e Budzy ski yje w ci g ym stresie i poczuciu winy po dokonanej zdradzie. Na domiar z ego Andrzej dostaje do poprowadzenia kolejn spraw w ktorej jego przeciwniczk na sali s dowej jest w a nie Julia. Sylwia nak ania kole ank by wcale nie rezygnowa a z walki o serce kochanka. Tymczasem Ania znow wpada w k opoty gdy za namow Zuzy dopuszcza si kradzie y w sklepie. Serial obyczajowy Polska 2022
14:00

Szansa na sukces. Opole 2022
Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich umiej tno ci. Prowadz cy Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek go cia odcinka. Laureaci poszczegolnych wyda zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 59. KFPP w Opolu
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
Na stokach Kilimand aro. Niesamowite przygody dwoch braci: Bolka i Lolka. Pewny siebie Bolek oraz m odszy dobroduszny Lolek dobroduszny obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podworku zamienia si we wspania przygod
15:30

Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
Olimpiada w Meksyku. Niesamowite przygody dwoch braci: Bolka i Lolka. Pewny siebie Bolek oraz m odszy dobroduszny Lolek dobroduszny obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podworku zamienia si we wspania przygod
15:40

Sceny z ycia smokow
aba. W dolinie smokow znamy ju trzech bohaterow. S to smok Antoni ktory marzy o prawdziwym meczu w pilk no n z 22 smokami smok Zygmunt ktory pi knie gra na saksofonie oraz Smok Wincenty - najstarszy najbardziej do wiadczony nieufaj cy ludziom. Pewnego dnia nad ranem pojawia si tam rownie aba. Tego dnia g odne smoki postanowi y poj na grzyby i ugotowa zup grzybow . Ulubionym przysmakiem smokow s muchomory. Chodz c po lesie napotka y ab . aba czu a si bardzo samotna. Wszyscy uwa ali e jest brzydka i nikt nie chcia si z ni przyja ni . Na szcz cie smok Antoni poczu sympati do aby i zabra j do Smoczej Doliny
16:00

Ja to mam szcz cie
Piel gniarka Joanna i architekt Jerzy po wielu yciowych przej ciach zostali ma e stwem. Razem maj cork Zosi Joanna ma te cork El z poprzedniego zwi zku a Jerzy - syna
16:30

Na sygnale
Falstart. Britney i Piotr zaczynaj trenowa z Nowym do triathlonu by w ko cu zapomnia o swoim z amanym sercu. A gdy dziewczyna wskakuje do basenu dochodzi do gro nego wypadku. Tymczasem na kolejnym dy urze pacjentem Martyny oraz Kuby zostaje m czyzna ktory wybra si na zakupy bez ubrania i popad w powa ne k opoty. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2022Re yseria: Tomasz redniawaScenariusz: Pawe JurekZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska - Gorska
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
D browa Gornicza. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
17:55

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15

Na dobre i na z e
Ze szmat wolno wsz dzie. Do szpitala przychodzi prokurator Siekierski prowadz cy ledztwo w sprawie mierci Piotra. Alina i Tretter wci pomagaj Uli i Jackowi. Agata odkrywa e Beger zaniedba kilka wa nych spraw
21:10

Program rozrywkowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Dziewczyny ze Lwowa
Kruchy lod... cienkie szk o. Mecenas organizuje przyj cie by poinformowa przyjacio o ci y ukochanej. Po nym wieczorem towarzystwo bawi si w restauracji. Nikt nie wie e na pi trze ukrywa si zbieg y Komandos
23:20

Dziewczyny ze Lwowa
Kapitan ktory prowadzi po cig za uciekaj cym Komandosem znajduje rozbity samochod. Mecenas jest w rodku a Komandos uciek . Policjant rusza za nim w po cig. Dochodzi do strzelaniny. Wszyscy uczestnicy feralnej imprezyw restauracji Poliny zostaj zatrzymani. Policja ma swoj typ je li chodzi o podejrzenie wspo pracy z band Myszora a po przes uchaniach nie wszyscy zostaj wypuszczeni z komisariatu. Henryk prze ywa swoj osobisty kryzys. Nowakowa probuje go pociesza . Czy uda si jej Sarkisjan i Rysiek mimo e ju wiedz e Katia raczej za nimi nie t skni przed u aj swoj pobyt we Lwowie. Ka dy z nich ma w tym swoj ukryty plan. Do aresztu trafiaj Matylda i Hanka. Policja umieszcza je w jednej celi. Czy to na pewno dobry pomys Restauracja Poliny zostaje tymczasowo zamkni ta. Wszyscy musz si odnale w nowej rzeczywisto ci. Serial obyczajowy komediowy
Activate Live-Chat