OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Midnight News
00:40

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:10

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Glina
W przeno nej toalecie na Powi lu zostaj znalezione zw oki m odej kobiety. Kwit z zak adu fotograficznego w jej torebce nie daje Gajewskiemu spokoju. Dlaczego zabojca go nie zabra umo liwiaj c identyfikacj Ale jeszcze bardziej intryguje go fakt e ofiara by a utrzymank bogatego onatego przedsi biorcy. Serial kryminalny 45 min Polska 2008Re yseria: W adys aw PasikowskiScenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Magdalena GorkaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Maciej Stuhr Jacek Braciak Agnieszka Pilaszewska Anna Cie lak Urszula Grabowska Jan Jurewicz Tomasz Sobczak Jerzy wiat o Jakub Mazurek El bieta Romanowska Miros aw Pisarek
03:30

Glina
Zg asza si wiadek zabojstwa dziewczyny na Powi lu. Nieoczekiwanie rozwi zanie tej sprawy ka e Gajewskiemu si zastanowi e nie zawsze kat jest jednoznacznie katem a ofiara ofiar . Bana ktory do przypadkowo zwi za si ze starsz od siebie psycholog z Komendy Sto ecznej jednoznacznie zrywa ten zwi zek. Znacznie bardziej zale ymu na corce Gajewskiego. Serial kryminalny 45 min Polska 2008 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Magdalena Gorka Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Braciak Anna Cie lak Urszula Grabowska Jerzy wiat o Aldona Orman Agnieszka Mandat Agnieszka Futera - J drzejewska
04:20

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:30

Na sygnale
Falstart. Britney i Piotr zaczynaj trenowa z Nowym do triathlonu by w ko cu zapomnia o swoim z amanym sercu. A gdy dziewczyna wskakuje do basenu dochodzi do gro nego wypadku. Tymczasem na kolejnym dy urze pacjentem Martyny oraz Kuby zostaje m czyzna ktory wybra si na zakupy bez ubrania i popad w powa ne k opoty. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2022Re yseria: Tomasz redniawaScenariusz: Pawe JurekZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska - Gorska
05:00

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Marcin Miller. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystow. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertow muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspo pracownikow bohaterow. W roli ekspertow muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Tacy byli my
Jak budowali my.... Odc. 6. Poka emy jak krok po kroku i ceg a po cegle powstawa y najwi ksze miejskie osiedla i najpi kniejsze wiejskie gospodarstwa. Przejrzymy si w oknach nowych upragnionych mieszka aby wspolnie przekona si jacy byli my... gdy budowali my Polsk
06:55

Wojownicy czasu
Lotniczy Puck czyli krotka wojna hydroplanow. Odcinek opowiada o historii Morskiego Dywizjonu Lotniczego ktorego krotka historia obfituje w dramatyczne wydarzenia - pocz wszy od trudnych pocz tkow kiedy po odzyskaniu przez Polsk niepodleg o ci i powrotu nad Ba tyk w dawnej bazie niemieckiej Kriegsmarine powsta a jednostka lotnictwa morskiego a po jej zag ad w kampanii wrze niowej
07:25

Na ratunek ogrodom
Reality tv o tematyce ogrodniczej. W ka dym odcinku ratujemy ogrod uczestnika robi c w nim metamorfoz . Pokazujemy ro ne rodzaje przestrzeni: ogrody ogrodki dzia kowe tarasy ogrodki przydomowe
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
TVPOLONIA
12:05

Superksi ga
azarz. Klub wolantariacki zabiera dzieci do Parku Osobliwo ci jednak podopieczna Oli Basia boi si tam jecha . Dlatego te Ola postanawia przyby pod szko wcze niej by przekona Basi do tego wyjazdu. Niestety samochod mamy psuje si i Ola spo nia sie na autobus podobnie jak Basia. Ola jest za amana. Wyznajezasad e by na czas to podstawa. Ksi ga ksi g zabiera przyjacio do Judei do domu azarza i jego siostr Marii i Marty. Poznaj c histori ich przyja ni z Jezuzem i wskrzeszenia azarza Ola pojmuje e Bog zawsze wybiera najlepszy moment
12:30

Awantura o Basi
Awantura druga czyli rzecz o rozmazanej kartce. Podczas podro y Basi zajmuj si dwie damy i stary aktor Walicki. Tymczasem kartka z adresem zostaje zalana mlekiem i nie mo na jej odczyta . Poniewa na Basi nikt nie czeka na dworcu Walicki zabiera j do swojego ubogiego mieszkania ktore dzieli z Szotem. Szot odcyfrowuje karteczk i stwierdza e znajdowa o si na niejnazwisko znanego literata - Stanis awa Olszowskiego. Kiedy Olszowskiwraca wieczorem do domu zastaje w swoim o ku pi c dziewczynk . AWANTURA DRUGA CZYLI RZECZ O ROZMAZANEJ KARTCE Serial dla dzieci 28 min Polska 1996Re yseria: Kazimierz TarnasScenariusz: Kazimierz Tarnas Tomasz PiotrowskiZdj cia: Grzegorz K dzierskiMuzyka: Stanis aw SyrewiczAktorzy: Agatka Marciniak Maria Kaniewska Andrzej Szczepkowski Anna Seniuk Kazimierz Kaczor Gustaw Holoubek Katarzyna Miernicka Hanna leszy ska Stanis awa Celi ska Hanna Stankowna S awomirPacek Maria G adkowska Piotr Fronczewski i inni
13:05

Fajna Polska
Duszniki Zdroj. Program turystyczno-lifestyleowy w ktorym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ro ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
14:05

Na dobre i na z e
Ze szmat wolno wsz dzie. Do szpitala przychodzi prokurator Siekierski prowadz cy ledztwo w sprawie mierci Piotra. Alina i Tretter wci pomagaj Uli i Jackowi. Agata odkrywa e Beger zaniedba kilka wa nych spraw
15:00

Tacy byli my
Jak budowali my.... Odc. 6. Poka emy jak krok po kroku i ceg a po cegle powstawa y najwi ksze miejskie osiedla i najpi kniejsze wiejskie gospodarstwa. Przejrzymy si w oknach nowych upragnionych mieszka aby wspolnie przekona si jacy byli my... gdy budowali my Polsk
15:30

Okrasa amie przepisy
Dziczyzna o egzotycznym smaku. Tym razem Karol Okrasa udaje si do Go uchowa - do O rodka Kultury Le nej mieszcz cego si w malowniczym zamku gruntownie przebudowanym w II po owie XIX wieku
16:05

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
1660 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Sylwester Jakimow Scenariusz: Alina Pucha a Marta MichalakAktorzy: Adriana Kalska Miko aj Roznerski Stanis aw Szczypi ski Laura Jankowska Ninel Kos Marta Stefaniak Mateusz asowski Ma gorzata Pie kowska Robert Moskwa Zbigniew Suszy ski Teresa Lipowska Stefan Friedmann Katarzyna Ko eczek Ma gorzata Ro niatowska Karol Strasburger Al ebta Lenska Jakub Jozefowicz Chodakowscy wci opiekuj si Amelk i Hani a ojciec dziewczynek Rudnicki obserwuje ich z ukrycia i gdy ca a rodzina wyje d a do Grabiny w amuje si do ich domu. Iza dostaje poza tym w redakcji nowe zlecenie na artyku o podejrzanej inwestycji na terenie Grabiny z ktor jest zwi zany profesor Nie pielak. Tymczasem Argasi ski po wyj ciu ze szpitala wraca do Grodka by dowiedzie si kto uratowa mu ycie. Nie wie e ocali go ukasz. Kisielowa ma nowy pomys na zachowanie wiecznej m odo ci ktory wprawia w przera enie Rogowskich i Barbar
18:10

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2022
Wspo czesne hity. Muzyczny talent show w ktorym o wygran rywalizuj uczestnicy wy onieni na podstawie castingow. Wyst py w programie oceniaj jurorzy: gwiazdy polskiej muzyki autorzy tekstow gwiazdy zwi zane z konkursem Eurowizji i Eurowizji Junior. Nagrod odcinka jest wyst p zwyci zcy w fina owym odcinku Live Szansa na Sukces Eurowizja Junior 2022. Wa nym elementem programu s przypominane materia y archiwalne oryginalnych wykona piosenek wylosowanych przez uczestnika konkursu. Pierwsze trzy odcinki Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2022 to odcinki w ktorych wezm udzia dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Odcinek czwarty to fina na ywo w ktorym zmierzy si trojka finalistow. Zwyci zca tego fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior 2022 w Armenii. O tym kto wygra zadecyduj SMS - y od widzow oraz Jury programu
19:10

Informacje kulturalne
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
21:15

Syberiada polska
10 lutego 1940 r. NKWD wysiedla mieszka cow Czerwonego Jaru. W rod wysiedle cow jest rodzina Jana Doliny. Ich nowym domem b dzie oboz po rodku tajgi gdzie pierwszej wiosny zostan zdziesi tkowani
23:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat