OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:20

Polacy wiatu
Ewa Odachowska. Cykl programow przybli a widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow dzia aj cych w ro nych zak tkach wiata ktorych praca i odkrycia da y podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach przedstawione s niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy - pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny - sercem byli oddani Polsce a umys em i talentem s u yli innym narodom
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Punkt dziesi ta. Zak ad zegarmistrzowski Cezarego Oleckiego w Sandomierzu zna prawie ka dy i ka dy wie e Olecki codziennie osobi cie ustawia wszystkie zegary tak eby idealnie pokazywa y czas. Okazuje si jednak e jest kto w Sandomierzu kto ch tnie odkupi by jego zak ad ze wzgl du na wietn lokalizacj ale zegarmistrz nie chce o tym s ysze . Inaczej ni jego ona Jagna i jej doros y syn Adrian. Kiedy Olecki nieoczekiwanie popada w k opoty z prawem wydaje si e kto trzeci mog macza w tym palce. I to w a nie jeden spo niaj cy si zegar podsuwa pierwszy trop w ledztwie ktore poprowadzi do narkotykowego podziemia Sandomierza i do restauracji Ostryga a tak e do lokalnej grupy AA. Tymczasem Dominik syn komendanta Mo ejki planuj c swoj biznesow przysz o zaczyna uczy si chi skiego. Znajduje ekscentrycznego nauczyciela ktorego gotycki stroj i egzotyczny sposob bycia niepokoj komendanta na tyle e postanawia sprawdzi jego to samo . Serial kryminalny obyczajowy
03:30

S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
04:15

Barwy szcz cia
2621Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Natalia NylecScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Dominik RutkowskiAktorzy: Dominika Kimaty Bartosz Porczyk S awomira ozi ska Olga Jankowska Marek Molak Maciej Miko ajczyk Artur Boche ski Adrianna Biedrzy ska Bronis aw Wroc awski Joanna Gle Maciej Raniszewski Adam zdradza Kasi e Sara przyjecha a do Polski by odzyska w ko cu syna. Po powrocie do domu Basia zastaje puste mieszkanie. Klara odkrywa e Jarecki chce wprowadzi w jej ksi ce spore zmiany i od razu si temu sprzeciwia. Wydawca zaczyna j szanta owa gro c e zamrozi tytu na kolejnych kilka lat. Tymczasem Malwina wyznaje Hermanowi e cierpi na chorob psychiczn
04:45

S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
11:30

Barwy szcz cia
2622Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Natalia NylecScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Tomasz WojtczukAktorzy: Olga Jankowska Marek Molak Artur Boche ski S awomira ozi ska Katarzyna Glinka Ma gorzata Potocka Lidia Sadowa Joanna Gle Maciej Raniszewski Rafa Ma lakKlara bierze udzia w odwa nej sesji zdj ciowej ktora ma promowa jej now ksi k i rozpali zmys y czytelnikow. Szef marketingu wydawnictwa jest zachwycony nowym wcieleniem pisarki o pseudonimie Julia Armand. Kasia probuje wspiera Basi po tym jak utraci a nagle nie tylko m a ale tak e kontakt z synem i ukochanymwnukiem. Jola i Justyna odkrywaj e seniorka przesta a bra leki na serce nie je i le sypia. Herman probuje dowiedzie si czego o chorobie dwubiegunowej niepewny czy jego zwi zek z Malwin ma przysz o . Tymczasem Kacper wpada na studiach w k opoty i szuka pomocy u Natalii
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Czas honoru
Dzieci wojny. Wo niak dowiaduje si o pieni dzach przywiezionych w plecaku Micha a. Otwiera si przed nim szansa na sp acenie Rainera. W Hotelu Royal UB przes uchuje go ci. Rainer spotyka si z Wo niakiem i Emili
13:05

Czas honoru
Zak adniczka. ODCINEK 7 ZAK ADNICZKAW obozie partyzantow W adka trwa spor co zrobi z zak adniczk . Cz o nierzy uwa a e nale y j wykorzysta do walki z komunistami inni sprzeciwiaj si tego typu metodom. Wo niak usi uje dowiedzie si od pojmanego partyzanta Okonia co sta o si z plecakiem pe nym dolarow. Brutalne metody Wo niaka nie s skuteczne. Celina chce pomoc Bronkowi w uj ciu Karkowskiego. Wypytuje o niego Rainera. Wa nym tropem mo e by kobieta bliska kiedy Karkowskiemu. Micha postanawia podj samotn prob odbicia Janisza. Tymczasem Celina z agentem ameryka skiego wywiadu Maksem trafiaj na trop Blachnitzkyego. Micha pomimo ostrze e ze strony Celiny czuje e Lena staje mu si coraz bli sza. Helena chce umo liwi Wandzie ujawnienie si i rozpocz cie normalnego ycia. Po pomoc zg asza si do starego znajomego... Wanda postanawia wystartowa w konkursie na spikerow radiowych. W wi zieniu Ruda czeka na rozpraw . W celach obok trwaj rozstrzeliwania
14:05

Giganci historii
Giganci historii to teleturniej dedykowany mi o nikom historii. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten ktory zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow. Teleturniej w ktorym liczy si wy cznie wiedza historyczna znajomo realiow epoki niuansow ciekawostek faktow. Dla zawodnikow to rywalizacja dla widzow pe na emocji lekcja historii. Na zwyci zc teleturnieju czeka tytu Giganta historii i nagroda 20 tys. PLN
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15

Alfabet Andrzeja Dobosza
Cykl po wi cony yciu kulturalnemu w czasach PRL. Przewodnikiem po tych czasach jest Andrzej Dobosz felietonista krytyk literacki autor ksi ek Pustelnik z Krakowskiego Przedmie cia Genera w bibliotece oraz Z ro nych po ek. Ka dy odcinek opowiada o innym bohaterze b d miejscu
15:35

Przyjaciele Misia i Margolci
Zamieszanie. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjacio : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewior Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku ktory zosta wybudowany jako prezent dla wnukow przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:00

Le niczowka
Banach i Krawczyk czekaj na Karcza w Zio owym Raju. W ko cu Janusz si zjawia. Chce jak najszybciej dope ni formalno ci dotycz cych przej cia biznesu. Karcz daje Lidii godzin na opuszczenie firmy
16:30

Barwy szcz cia
2622Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Natalia NylecScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Tomasz WojtczukAktorzy: Olga Jankowska Marek Molak Artur Boche ski S awomira ozi ska Katarzyna Glinka Ma gorzata Potocka Lidia Sadowa Joanna Gle Maciej Raniszewski Rafa Ma lakKlara bierze udzia w odwa nej sesji zdj ciowej ktora ma promowa jej now ksi k i rozpali zmys y czytelnikow. Szef marketingu wydawnictwa jest zachwycony nowym wcieleniem pisarki o pseudonimie Julia Armand. Kasia probuje wspiera Basi po tym jak utraci a nagle nie tylko m a ale tak e kontakt z synem i ukochanymwnukiem. Jola i Justyna odkrywaj e seniorka przesta a bra leki na serce nie je i le sypia. Herman probuje dowiedzie si czego o chorobie dwubiegunowej niepewny czy jego zwi zek z Malwin ma przysz o . Tymczasem Kacper wpada na studiach w k opoty i szuka pomocy u Natalii
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
19:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Poker. Serial kryminalny zrealizowany na podstawie w oskiego orygina u Don Matteo. Dostosowana do polskich realiow pogodna opowie o proboszczu ma ej parafii Ojcu Mateuszu ktory z pasj i talentem rozwi zuje zagadki kryminalne. Dzia ania wykraczaj ce poza obowi zki duszpasterza umo liwia Mateuszowi przyja z sympatycznym policjantem aspirantem Noculem ktory z szacunku dla osoby duchownej pope nia liczne niedyskrecje zawodowe. Nie podoba si to podinspektorowi Mo ejce prze o onemu Nocula ale i on musi w ko cu uzna niezwyk e zdolno ci detektywa w sutannie jego intuicj i dar otwierania ludzkich serc
21:10

Ojciec Mateusz
Kurtka. Na plebanii zjawia si Tania gospodyni Bogdana Wi lickiego. Kobieta ali si ksi dzu e zosta a zwolniona wskutek oskar enia o kradzie . Mateusz udaje si do Wi lickich by wyja ni spraw konfliktu. W salonie odkrywa zw oki ony Bogdana Ewy. Policja znajduje 4000 z otych w torebce Tani. Kobieta staje si g own podejrzan . Gosposia zarzeka si jednak e dosta a pieni dze od pani Wi lickiej. Serial kryminalny obyczajowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

wirko i Wigura
Bogata w unikatowe materia y archiwalne opowie o wielkim zwyci stwie i tragicznej mierci pilota Franciszka wirki i konstruktora samolotu Stanis awa Wigury. Ich wygrana w mi dzynarodowych zawodach lotniczych Challenge International de Turisme w 1932 roku (29 lat po pierwszym locie braci Wright) by a sukcesem ktory wzbudzi w Polsce ogromny entuzjazm. Niestety obaj zgin li zaledwie 15 dni po niej w katastrofie pod Cierlickiem (na l sku Cieszy skim). Bohaterami tej opowie ci s legendarni pionierzy polskiego lotnictwa. Aby rozwija swoj pasj cz sto ryzykuj . Porucznik Franciszek wirko jest brawurowym i obdarzonym wielk fantazj pilotem. Stanis aw Wigura to m ody zdolny in ynier ktory ju podczas studiow na Politechnice Warszawskiej mimo braku rodkow i odpowiedniego zaplecza wraz z kolegami zacz budowa pierwsze samoloty (RWD)
23:30

Le niczowka
Banach i Krawczyk czekaj na Karcza w Zio owym Raju. W ko cu Janusz si zjawia. Chce jak najszybciej dope ni formalno ci dotycz cych przej cia biznesu. Karcz daje Lidii godzin na opuszczenie firmy
Activate Live-Chat