OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:15

Szlakiem lubelskich sztetli
Mi dzyrzec. Wojn prze yli nieliczni mi dzyrzeccy ydzi. W centrum s kamieniczki ktore pami taj dawnych w a cicieli. Jest kirkut o ktory dbaj spo ecznicy. S tablice przypominaj ce o obecno ci ydow w Mi dzyrzecu Podlaskim
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Poker. Serial kryminalny zrealizowany na podstawie w oskiego orygina u Don Matteo. Dostosowana do polskich realiow pogodna opowie o proboszczu ma ej parafii Ojcu Mateuszu ktory z pasj i talentem rozwi zuje zagadki kryminalne. Dzia ania wykraczaj ce poza obowi zki duszpasterza umo liwia Mateuszowi przyja z sympatycznym policjantem aspirantem Noculem ktory z szacunku dla osoby duchownej pope nia liczne niedyskrecje zawodowe. Nie podoba si to podinspektorowi Mo ejce prze o onemu Nocula ale i on musi w ko cu uzna niezwyk e zdolno ci detektywa w sutannie jego intuicj i dar otwierania ludzkich serc
03:30

Ojciec Mateusz
Kurtka. Na plebanii zjawia si Tania gospodyni Bogdana Wi lickiego. Kobieta ali si ksi dzu e zosta a zwolniona wskutek oskar enia o kradzie . Mateusz udaje si do Wi lickich by wyja ni spraw konfliktu. W salonie odkrywa zw oki ony Bogdana Ewy. Policja znajduje 4000 z otych w torebce Tani. Kobieta staje si g own podejrzan . Gosposia zarzeka si jednak e dosta a pieni dze od pani Wi lickiej. Serial kryminalny obyczajowy
04:25

Barwy szcz cia
Amelia dostaje informacj e wygra a eliminacje do G osu seniora i wyst pi przed milionami telewidzow. Bo ena i Bruno prze ywaj dramat bo Tadzio nagle znik gdy Sta ski zostawi na chwil pi cego synka w gabinecie
04:55

Dziewczyna ze zdj cia
W 2022 roku Instytut Pami ci Narodowej z okazji 8 marca upubliczni kilka zdj archiwalnych przedstawiaj cych Polki. W rod nich uwag przykuwa a fotografia m odej dziewczyny w mundurze wojskowymi i fura erce. Ta fotografia to jedno z 40 milionow zdj znajduj cych si w IPN a trafi o ono do tej instytucji wraz z przej ciem dokumentow dokumentami z WSI. Na fotografii nie by o adnotacji - ani kogo przedstawia ani jakie wydarzenie dokumentuje. Kilka dni po niej opublikowano je na stronie IPN z otwartym apelem do u ytkownikow internetu o pomoc w pozyskaniu jakichkolwiekinformacji o pi knej m odej dziewczynie. Apel spotka si z niesamowitym odzewem i zainteresowaniem. Dziesi tki tysi cy ods on wpisy i komentarze z ca ego wiata przez ca dob . I sta o si co co wydawa o si niemo liwe. Wystarczy y dwa dni by stwierdzi z ca pewno ci e na fotografii wykonanej w 1943 roku jest Maria Barr z domu Ch usewicz 20 - letnia wdowa po kapitanie Filipie Barr dowodcy 107 dywizjonu RAF zestrzelonego w Belgii
05:20

Szlakiem lubelskich sztetli
Mi dzyrzec. Wojn prze yli nieliczni mi dzyrzeccy ydzi. W centrum s kamieniczki ktore pami taj dawnych w a cicieli. Jest kirkut o ktory dbaj spo ecznicy. S tablice przypominaj ce o obecno ci ydow w Mi dzyrzecu Podlaskim
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
D browa Gornicza. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Sol. Dawno temu sol nie by a przypraw lecz pierwszym znanym ludzko ci konserwantem. Nikt jej nie sypa do jedzenia bo to by oby marnotrawstwo. Zupa robi a si s ona bo gotowanosuszone solone mi so. A sk d brali sol Inkowie Bardzo cenna dost pna z jednego miejscawysoko w gorach z kopalni krolow. Trzeba si by o ci ko narobi aby j odcedzi z wody. Wojciech Cejrowski pokazuje i obja nia jak to si robi bo ta robota trwa do dzi
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Alfabet Andrzeja Dobosza
Artystki wizualne -. Cykl po wi cony yciu kulturalnemu w czasach PRL. Przewodnikiem po tych czasach jest Andrzej Dobosz felietonista krytyk literacki autor ksi ek Pustelnik z Krakowskiego Przedmie cia Genera w bibliotece oraz Z ro nych po ek. Ka dy odcinek opowiada o innym bohaterze b d miejscu
11:30

Na sygnale
Koniec wiata. O poranku Nowy z Kub donosz Beniowi e Anna nie przyjdzie na dy ur. Uk u a si ig przy pacjencie z grupy ryzyka. Zdenerwowany Vick czeka na wyniki bada . Maj one wykaza czy jego nowotwor reaguje na leczenie. Tymczasem Britney wpada na Czarka ktory przychodzi do stacji mocno pobity. Na dy urze ratownicy jad do chorego na schizofreni ktory przechodzi kryzys i uwa a si za w adc gromow. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2022Re yseria: Tomasz redniawaScenariusz: Kacper SzymonZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Konrad Darocha Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

M jak mi o
1660 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Sylwester Jakimow Scenariusz: Alina Pucha a Marta MichalakAktorzy: Adriana Kalska Miko aj Roznerski Stanis aw Szczypi ski Laura Jankowska Ninel Kos Marta Stefaniak Mateusz asowski Ma gorzata Pie kowska Robert Moskwa Zbigniew Suszy ski Teresa Lipowska Stefan Friedmann Katarzyna Ko eczek Ma gorzata Ro niatowska Karol Strasburger Al ebta Lenska Jakub Jozefowicz Chodakowscy wci opiekuj si Amelk i Hani a ojciec dziewczynek Rudnicki obserwuje ich z ukrycia i gdy ca a rodzina wyje d a do Grabiny w amuje si do ich domu. Iza dostaje poza tym w redakcji nowe zlecenie na artyku o podejrzanej inwestycji na terenie Grabiny z ktor jest zwi zany profesor Nie pielak. Tymczasem Argasi ski po wyj ciu ze szpitala wraca do Grodka by dowiedzie si kto uratowa mu ycie. Nie wie e ocali go ukasz. Kisielowa ma nowy pomys na zachowanie wiecznej m odo ci ktory wprawia w przera enie Rogowskich i Barbar
13:05

M jak mi o
1661 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Marcin Krzyszta owicz Scenariusz: Alina Pucha a Marta Kuszewska Joanna Wojdowicz Aktorzy: Dominika Kachlik Rafa Mroczek Gabriela Raczy ska Piotr Majerczyk Katarzyna Cichopek Stanis aw Dusza Anna Grycewicz Bogus aw Kud ek Marcin Mroczek Anna Oberc Jacek Kopczy ski David Gamtsemlidze Aleksander Bo yk Olga Cybi ska Hanna Miku Emilian Kami skiPawe organizuje dla Franki przyj cie niespodziank z okazji jej urodzin a Zdu ska w rodku zabawy znika nagle z bistro kiedy dostaje szokuj c wiadomo z USA. Z kolei Kinga prosi Piotra by na nowo sprobowa pomoc Otarowi nim Gruzin na dobre straci swoj bar. W domu rodzina Zdu skich szykuje si na powrot Lenki a Marsza ek ma dla wnuczki zaskakuj cy prezent przez ktory o ma o nie zostaje kalek
14:00

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2022
Wspo czesne hity. Muzyczny talent show w ktorym o wygran rywalizuj uczestnicy wy onieni na podstawie castingow. Wyst py w programie oceniaj jurorzy: gwiazdy polskiej muzyki autorzy tekstow gwiazdy zwi zane z konkursem Eurowizji i Eurowizji Junior. Nagrod odcinka jest wyst p zwyci zcy w fina owym odcinku Live Szansa na Sukces Eurowizja Junior 2022. Wa nym elementem programu s przypominane materia y archiwalne oryginalnych wykona piosenek wylosowanych przez uczestnika konkursu. Pierwsze trzy odcinki Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2022 to odcinki w ktorych wezm udzia dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Odcinek czwarty to fina na ywo w ktorym zmierzy si trojka finalistow. Zwyci zca tego fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior 2022 w Armenii. O tym kto wygra zadecyduj SMS - y od widzow oraz Jury programu
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
W krainie tysi ca i jednej nocy. Niesamowite przygody dwoch braci: Bolka i Lolka. Pewny siebie Bolek oraz m odszy dobroduszny Lolek dobroduszny obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podworku zamienia si we wspania przygod
15:30

Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
W piaskach Gobi. Opowie o niezwyk ych przygodach Bolka i Lolka w zaczarowanej krainie ba ni - krainie lataj cych dywanow fakirow i demonow uwi zionych w amforach... Bolek i Lolek wykopuj z piaskow pustyni szkielet prehistorycznego ptaka. Z pozostawionego przez ptaka jaja wykluwa si piskl z ktorego wyrasta ptak-monstrum
15:35

Sceny z ycia smokow
Nauka latania. Bohaterami serialu s sympatyczne smoki ktore od setek lat zamieszkuj le n polan . S przyja nie nastawione do ludzi zw aszcza dzieci. Maj ro ne charaktery i upodobania. Najm odszy Antoni jest entuzjast pi ki no nej Zygmunt romantyk pi knie gra na saksofonie a najstarszy Wincenty pami ta jeszcze czasy rycerzy i ksi niczek
16:00

Ja to mam szcz cie
S siedzi Polakow g o no uprawiaj seks. Joanna ma tego do . Ela chce by niezale na. Marcin ma dziewczyn tancerk go-go. Jerzy z przyjacielem robi wszystko by j pozna . Jerzy lunatykuje
16:30

Na sygnale
Koniec wiata. O poranku Nowy z Kub donosz Beniowi e Anna nie przyjdzie na dy ur. Uk u a si ig przy pacjencie z grupy ryzyka. Zdenerwowany Vick czeka na wyniki bada . Maj one wykaza czy jego nowotwor reaguje na leczenie. Tymczasem Britney wpada na Czarka ktory przychodzi do stacji mocno pobity. Na dy urze ratownicy jad do chorego na schizofreni ktory przechodzi kryzys i uwa a si za w adc gromow. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2022Re yseria: Tomasz redniawaScenariusz: Kacper SzymonZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Konrad Darocha Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Tychy. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
17:55

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
19:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15

Na dobre i na z e
Oskar enie. 844Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jose Iglesias VigilScenariusz: Mariusz Bieli skiAktorzy: Mateusz Janicki Jaros aw Rabenda Krzysztof Konrad Marek Kalita Emilia Komarnicka Klynstra Micha ebrowski Marcin Urbanke Antoni Sa aj Marcin Zacharzewski Marta Ormaniec Piotr G owacki Marcin Sianko Robert Koszucki Rozalia Rusak Policja zabiera laptop na ktorym pracowa Micha i dokumentacj prowadzonych przez niego operacji. Prokurator Siekierski informuje w ko cu lekarza e jest podejrzany o nieumy lne spowodowanie mierci. Tymczasem w szpitalu pod opiek Agaty trafia Diana m oda dziewczyna ktora musi jak najszybciejprzej przeszczep nerki. Zabieg jednak jest niemo liwy bo jedyny potencjalny dawca - ojciec chorej siedziw areszcie. Z kolei Tadek probuje na dy urze pomoc Ma gosi ktora skar y si na silny bol g owy i ktorajest przekonana e z doktorem Boruckim czy j internetowy romans
21:10

Kabaretomaniacy
Program zapewni widzom pot n dawk humoru. Wyst pi najlepsze polskie kabarety w kultowych skeczach
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Dziewczyny ze Lwowa
Przes uchania. Polina Olia Matylda i Hanka przebywaj w areszcie. Podczas przes ucha policjanci probuj przekona dziewczyny do wspo pracy. Swieta jest w szpitalu. Kasia i Oleh zajmuj si Natalk
23:20

Dziewczyny ze Lwowa
Porachunki. Matylda i Polina zostaj zwolnione z aresztu. Gangster zleca jednemu z podw adnych ledzenie Ukrainki. Henryk i Kapitan zastawiaj zasadzk na Bry . Zaczyna si wy cig z czasem
Activate Live-Chat