OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Midnight News
00:40

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:10

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Glina
W windzie w bloku znaleziono zw oki m odej kobiety. Sprawca odurzy ofiar chloroformem nast pnie skr powa j i zakneblowa . Wykorzysta kobiet seksualnie i poder n jej gard o skalpelem
03:25

Glina
Ongi znana i wielce utalentowana aktorka zostaje znaleziona martwaw swoim samochodzie. Wszystko wskazuje na to e to samobojstwo. JednakGajewski nie jest do ko ca przekonany. Intryguje go napis na lustrze w azience nieboszczki: Derwisz i mier . A jeszcze bardziej nie daje mu spokoju odpowied na pytanie dlaczego ta artystki przed ktor kariera sta a otworem w pewnymmomencie ca kowicie z niej zrezygnowa a. Serial kryminalny 45 min Polska 2008Re yseria: W adys aw PasikowskiScenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Magdalena GorkaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Braciak Anna Cie lak Urszula Grabowska Jerzy wiat o Irena Kownas Agnieszka Wawrzkiewicz - Kowalska Ma gorzata Z bkowska Jan Jurewicz Wie czys aw Gli ski W adys aw Kowalski Grzegorz Artman
04:30

Na sygnale
Koniec wiata. O poranku Nowy z Kub donosz Beniowi e Anna nie przyjdzie na dy ur. Uk u a si ig przy pacjencie z grupy ryzyka. Zdenerwowany Vick czeka na wyniki bada . Maj one wykaza czy jego nowotwor reaguje na leczenie. Tymczasem Britney wpada na Czarka ktory przychodzi do stacji mocno pobity. Na dy urze ratownicy jad do chorego na schizofreni ktory przechodzi kryzys i uwa a si za w adc gromow. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2022Re yseria: Tomasz redniawaScenariusz: Kacper SzymonZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Hubert Jarczak Jaros aw Gruda Paulina Zwierz Konrad Darocha Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska
05:00

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Tomasz Szczepanik. Go ciem programu b dzie Tomasz Szczepanik lider wokalista kompozytor i autor tekstow w zespole Pectus. Jego muzyczne pocz tki mia y miejsce w zespole Awatar. W 2005 roku powsta zespo Pectus. W 2011 roku z zespo u odesz o wielu cz onkow grupy a w sk ad weszli trzej bracia Tomasza Szczepanika. W ci gu 14 lat istnienia zespo u powsta o 6 p yt d ugograj cych a trzy z nich zyska y status z otej p yty. Ich najwi ksze przeboje: To co chcia bym Ci da i Barcelona. Najwa niejsze nagrody jakie otrzymali: S owik Publiczno ci podczas Sopot Festival 2008 oraz dwie Super Jedynki na 50. KFPP w Opolu w 2013 roku
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Tacy byli my
Jak si bawili my. Cykl dokumentalno - rozrywkowy ktory stanowi niezwyk i barwn podro w czasie do lat 70. i 80. minionego stulecia. Przypominamy jak wygl da o wowczas ycie i... jacy byli my. Odc. 7. Tym razem zapraszamy wszystkich na parkiet! Nie ma sensu podpiera cian - dyskoteka si nie zawali. Panowie prosz panie panie prosz panow - niech yje zabawa. Oto jak si bawili my
06:55

Wojownicy czasu
omianki czyli na pomoc Warszawie. Odcinek po wi cony bitwie jaka rozegra a si 22 wrze nia 1939 r. w rejonie wsi omianki na przedpolach Warszawy. Uczestniczy y w niej resztki rozbitych polskich Armii Pomorze i Pozna probuj ce przebi si przez pier cie niemieckich wojsk otaczaj cych Warszaw . W programie wykorzystano epizody batalistyczne realizowane podczas dorocznej rekonstrukcji bitwy z udzia em piechoty kawalerii i wojsk zmechanizowanych. Jednym z odtwarzanych epizodow ktory szczegolnie zapisa si w historii tych zmaga by a szar a kawalerii polskiej pod Wolka W glow
07:25

Na ratunek ogrodom
Reality tv o tematyce ogrodniczej. W ka dym odcinku ratujemy ogrod uczestnika robi c w nim metamorfoz . Pokazujemy ro ne rodzaje przestrzeni: ogrody ogrodki dzia kowe tarasy ogrodki przydomowe
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
TVPOLONIA
12:05

Superksi ga
Krol Salomon. Na kwadrans przed rozpocz ciem wystawy z yciowym dobrokiem taty Krzysia profesora Protona piorun uderza w pobli u hali wystawowej i powoduje chwilow awari pr du a Gizma zamienia w wielki elektromagnes. W tym krotkim czasie ginie najwi ksza atrakcja wystawy - kostka MAKSYS. W trakcie bezowocnych poszukiwa Ksi ga ksi g przenosi Ol Krzysia i Gizma na drog z Gibeonu do Jerozolimy gdzie spotykaj krola Salomona - cz owieka ktory u Boga szuka m dro ci i prowadzenia. Rozmowy z nowym przyjacielem oraz oberwacja procesu w sprawie mierci dziecka staj si dla Krzysia prawdziw inspiracj
12:30

Awantura o Basi
Awantura trzecia czyli rzecz o teatrze i niezwyk ym psie. Pisarz Olszowski probuje dowiedzie si w jaki sposob w jego domu znalaz a si ma a Basia. Udaje si wi c do Szota daj c od niego wyja nie . Aktor jednak uparcie twierdzi e o niczym nie wie
13:05

Fajna Polska
Lubelszczyzna. Lubelskie to miejsce gdzie ycie inaczej smakuje - po prostu lepiej! Wiele osob przyje d a tu w poszukiwaniu spokoju. Ania Rapcewicz z OTV Lublin poka e Przemkowi Toczkowi gdzie mo na w tamtejszym regionie znale idealn cisz ! Dziennikarze spotkaj si tak e z miejscowymi mistrzami sportu kuchni i muzyki ktorzy poka prowadz cym na czym polega ich talent i zaprosz do odkrywania Lubelskiego ich szlakiem. Ania i Przemek spotkaj si z Duchem Bieluchem ktory oka e si by nie taki straszny jakim go maluj . B dzie du o sportu - maraton biegowy i rowerowy w olimpijskim towarzystwie po Roztoczu. A tak e historyczno - edukacyjny spacer po Skierbieszowskich Debrach ladem m odego ksi dza Wyszy skiego. Wystawa po wi cona tworczo ci Tamary empickiej. Na fina programu Ania z Przemkiem wybior si w sentymentaln podro z cz onkami grupy VOX. Spotkaj muzykow w ich idealnym mie cie - Zamo ciu i powspominaj za o yciela i lidera legendarnego zespo u Witolda Paszta
14:05

Na dobre i na z e
Oskar enie. 844Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jose Iglesias VigilScenariusz: Mariusz Bieli skiAktorzy: Mateusz Janicki Jaros aw Rabenda Krzysztof Konrad Marek Kalita Emilia Komarnicka Klynstra Micha ebrowski Marcin Urbanke Antoni Sa aj Marcin Zacharzewski Marta Ormaniec Piotr G owacki Marcin Sianko Robert Koszucki Rozalia Rusak Policja zabiera laptop na ktorym pracowa Micha i dokumentacj prowadzonych przez niego operacji. Prokurator Siekierski informuje w ko cu lekarza e jest podejrzany o nieumy lne spowodowanie mierci. Tymczasem w szpitalu pod opiek Agaty trafia Diana m oda dziewczyna ktora musi jak najszybciejprzej przeszczep nerki. Zabieg jednak jest niemo liwy bo jedyny potencjalny dawca - ojciec chorej siedziw areszcie. Z kolei Tadek probuje na dy urze pomoc Ma gosi ktora skar y si na silny bol g owy i ktorajest przekonana e z doktorem Boruckim czy j internetowy romans
15:00

Tacy byli my
Jak si bawili my. Cykl dokumentalno - rozrywkowy ktory stanowi niezwyk i barwn podro w czasie do lat 70. i 80. minionego stulecia. Przypominamy jak wygl da o wowczas ycie i... jacy byli my. Odc. 7. Tym razem zapraszamy wszystkich na parkiet! Nie ma sensu podpiera cian - dyskoteka si nie zawali. Panowie prosz panie panie prosz panow - niech yje zabawa. Oto jak si bawili my
15:30

Okrasa amie przepisy
Smak le nego karpia. Karol Okrasa odwiedzi Gospodarstwo Rybackie Lasow Pa stwowych w Niemodlinie na Opolszczy nie. Tradycje hodowli ryb w okolicach Niemodlina si gaj XVI wieku
16:05

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
1662 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Micha Wnuk Scenariusz: Alina Pucha a Marta Kuszewska ukasz Krzemi ski Aktorzy: Anna Mucha Krystian Wieczorek Jacek Kopczy ski Marcin Bosak Marta Chodorowska Melania Grzesiewicz Hanna Nowosielska Beata Zarembianka Hanna Turnau Alicja Ostolska Ma gorzata Pie kowska Robert Moskwa Zbigniew Suszy ski Ma gorzata Ro niatowska Krzysztof Tyniec Maciej Dami cki Julia probuje skontaktowa si z Budzy skim ale ten uparcie jej unika nie wiadomy e prawniczka ma dla niego szokuj c wiadomo . Sekret dziewczyny jako pierwszy poznaje w ko cu Werner. Z kolei Anita opowiada Kamilowi o dramacie ktory wydarzy si w przesz o ci w jej rodzinie. Nie pielak probuje namowi Mari by sprzeda a mu nale c do niej ziemi . Przy okazji Rogowscy zdaj sobie spraw e profesor wcale nie jest z nimi szczery. Tymczasem w lesie woko Grabiny pojawia si nowe zagro enie
18:10

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2022
Polska Eurowizja Junior. Muzyczny talent show w ktorym o wygran rywalizuj uczestnicy wy onieni na podstawie castingow. Wyst py w programie oceniaj jurorzy: gwiazdy polskiej muzyki autorzy tekstow gwiazdy zwi zane z konkursem Eurowizji i Eurowizji Junior. Nagrod odcinka jest wyst p zwyci zcy w fina owym odcinku Live Szansa na Sukces Eurowizja Junior 2022. Wa nym elementem programu s przypominane materia y archiwalne oryginalnych wykona piosenek wylosowanych przez uczestnika konkursu. Pierwsze trzy odcinki Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2022 to odcinki w ktorych wezm udzia dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Odcinek czwarty to fina na ywo w ktorym zmierzy si trojka finalistow. Zwyci zca tego fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior 2022 w Armenii. O tym kto wygra zadecyduj SMS - y od widzow oraz Jury programu
19:10

Informacje kulturalne
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

1920. Wojna i mi o
Bia y fortepian. Szwadron z W adkiem Bronkiem Jozefem Teofilem i Zosi wkracza do D browki. S przera eni tym co zobaczyli po krotkim okresie okupacji sowieckiej. Teofil i Zosia znajduj swoj matk ale ona nie rozpoznaje dzieci. Szwadron rusza w drog w kierunku pobliskiego miasteczka z ktorego w panice ewakuuj si bolszewicy. W opuszczonej siedzibie Czeka Aleksander znajduje cia o swego ojca. Jest zrozpaczony musi jednak ucieka wida ju bowiem polskich kawalerzystow. Zosia i Bronek pierwsi dopadaj Aleksandra ale nie rozpoznaj go. Zosia jednym ci ciem szabli powala go na ziemi . Aleksander ginie. Szwadron od jednego z je cow dowiaduje si o pozycji oddzia u Tkaczenki i przygotowuje plan uderzenia. Podczas ataku Bronek zostaje ranny a Jozef ginie. Serial wojenny
21:15

Corka trenera
Maciej i jego corka Wiktoria podro uj po Polsce a ich tras wyznaczaj zawody w tenisie ziemnym. Pewnego dnia do cza do nich utalentowany Igor. Maciej postanawia zosta jego trenerem
23:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat