OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Iza czuje si zagro ona. Policja jest bezradna w sprawie w amania. Marcin postanawia odnale Rudnickiego na w asn r k . Olek wraca do Polski by wykona w klinice kolejn operacj
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Corka trenera
Maciej i jego corka Wiktoria podro uj po Polsce a ich tras wyznaczaj zawody w tenisie ziemnym. Pewnego dnia do cza do nich utalentowany Igor. Maciej postanawia zosta jego trenerem
03:50

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2022
Polska Eurowizja Junior. Muzyczny talent show w ktorym o wygran rywalizuj uczestnicy wy onieni na podstawie castingow. Wyst py w programie oceniaj jurorzy: gwiazdy polskiej muzyki autorzy tekstow gwiazdy zwi zane z konkursem Eurowizji i Eurowizji Junior. Nagrod odcinka jest wyst p zwyci zcy w fina owym odcinku Live Szansa na Sukces Eurowizja Junior 2022. Wa nym elementem programu s przypominane materia y archiwalne oryginalnych wykona piosenek wylosowanych przez uczestnika konkursu. Pierwsze trzy odcinki Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2022 to odcinki w ktorych wezm udzia dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Odcinek czwarty to fina na ywo w ktorym zmierzy si trojka finalistow. Zwyci zca tego fina u b dzie reprezentowa Polsk na festiwalu Eurowizja Junior 2022 w Armenii. O tym kto wygra zadecyduj SMS - y od widzow oraz Jury programu
04:45

Studio Kultura - niedziela z..
Rolami Ignacego Machowskiego. Bohater kolejnego wydania Niedzieli z... zagra ponad sze set rol teatralnych ponad pi dziesi t rol filmowych oraz niezliczon ilo w Teatrze Telewizji i spektaklach radiowych. Wprawdzie od dzieci stwa marzy eby zosta muzykiem i w najskrytszych marzeniach widzia si za pulpitem dyrygenckim gdy dyryguje swoj w asn kompozycj . Wida los chcia inaczej i jak sam przyznawa na antenie Polskiego Radia decyzja o zastaniu aktorem by a wypadkow zdarze i okoliczno ci. W Niedzieli z... wspominamy role Ignacego Machowskiego
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30

ReFresh. Poka swoj wiar
ReFresh (z j zyka angielskiego - od wie enie) to wydarzenie na ktore m odzi ludzie z Ko cio a Chrze cijan Baptystow przyje d aj z ca ej Polski aby w warszawskiej Rado ci wspolnie do wiadcza Bo ego dzia ania. Pomys i pragnienie zorganizowania du ej konferencji dla m odzie y narodzi si gronie kilku osob pod koniec 2014 roku. Festiwal uczy przede wszystkim tego jaki jest Bog - Suwerenny Trojjedyny wi ty i askawy w swojej mi o ci. Uczestnicy mog poznawa praktyczny aspekt tych tre ci i uzupe nia je o to czego nauczyli si podczas licznych warsztatowi porannych rozwa a . ReFresh jest miejscem dla ka dego kto w duchu czu si m ody. W reporta u chcemy pokaza jak m odzi ludzie ucz si modl i bawi si na festiwalu ktory czy w wielbieniu Boga
06:50

Rok 1982. Kalendarium
Cykl dokumentalny prezentuj cy i omawiaj cy rozmaite wydarzenia do ktorych dosz o w 1982 roku
07:00

Okrasa amie przepisy
Smak le nego karpia. Karol Okrasa odwiedzi Gospodarstwo Rybackie Lasow Pa stwowych w Niemodlinie na Opolszczy nie. Tradycje hodowli ryb w okolicach Niemodlina si gaj XVI wieku
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
11:30

Barwy szcz cia
2625Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jacek G siorowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Tomasz WojtczukAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek S awomira ozi ska Zbigniew Buczkowski Marieta ukowska Les aw urek Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Wojciech Solarz Barbara Jonak Jakub Dmochowski Wiktoria G siewska Bo ena i Bruno s za amani po porwaniu Tadzia a ledztwo w sprawie prowadzi Marcin Kodur. W hotelu zjawia si te od razu Rafa proponuj c Sta skiemu pomoc a po niej swoje wsparcie oferuje przyjacielowi ukasz Sadowski. Z kolei Sabina na wie e Sta scy utracili synka zastanawia si czy nie powinna odwo a swojego lubui wesela. Oliwka cieszy si za to powrotu Kajtka a jedn z pierwszych osob z ktorymi spotyka si ch opak jest Darek. Tymczasem Basia dostaje ostatni podarunek od Zenka
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

1920. Wojna i mi o
Bia y fortepian. Szwadron z W adkiem Bronkiem Jozefem Teofilem i Zosi wkracza do D browki. S przera eni tym co zobaczyli po krotkim okresie okupacji sowieckiej. Teofil i Zosia znajduj swoj matk ale ona nie rozpoznaje dzieci. Szwadron rusza w drog w kierunku pobliskiego miasteczka z ktorego w panice ewakuuj si bolszewicy. W opuszczonej siedzibie Czeka Aleksander znajduje cia o swego ojca. Jest zrozpaczony musi jednak ucieka wida ju bowiem polskich kawalerzystow. Zosia i Bronek pierwsi dopadaj Aleksandra ale nie rozpoznaj go. Zosia jednym ci ciem szabli powala go na ziemi . Aleksander ginie. Szwadron od jednego z je cow dowiaduje si o pozycji oddzia u Tkaczenki i przygotowuje plan uderzenia. Podczas ataku Bronek zostaje ranny a Jozef ginie. Serial wojenny
13:05

Ojciec Mateusz
Zmiana. Lekarze ze szpitala w Sandomierzu mog by zamieszani w nielegalny handel receptami na silnie uzale niaj ce leki przeciwbolowe. Natalia ulega nieszcz liwemu wypadkowi
13:50

Prasa donosi
Radio w II RP. Historia Polskiego Radia rozpoczyna si w 1925 roku. W kolejnym odcinku cyklu Prasa donosi przypomnienie jak rozwija a si radiofonia i jaka by a rola radia w tamtym czasie
14:00

Co dalej
O tym mowi wiat. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
14:30

rod o nadziei
Film przybli a histori powstania polskiej osady za o onej przez Polakow zes anych na tereny dzisiejszego Kazachstanu w pocz tkowej fazie operacji polskiej NKWD w 1936 roku. Pozostawieni po rod bezkresnych stepow pozbawieni rodkow do ycia w obliczu mierci g odowej polscy zes a cy zawierzyli swoj los Bogu. Po dziewi dziesi ciu latach wie Oziornojei znajduj ce si tam Sanktuarium Matki Bo ej Krolowej Pokoju staje si celem pielgrzymow z ca ego wiata. O swoich losach i cudownych wydarzeniach w Oziornoje opowiadaj naoczni wiadkowie wydarze z lat 40. XX wieku ich dzieci i wnuki. Wypowiedzi bohaterow ilustruj zdj cia lotnicze obrazy kazachskiej wsi oraz fragmenty kroniki filmowej z pierwszej po owy XX w
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Figu Migu na planecie Czochras
Ka dy ma jaki talent. Figu Migu na planecie Czochras to zupe nie nowa ods ona audycji edukacyjnej dla dzieci Figu Migu ktorej celemjest nauka j zyka migowego. Tym razem bohaterowie programu Figu i Migu wspolnie z nieznan nam dot d kole ank Agu zapraszaj widzow w podro na planet Czochras. Razem z prowadz c oraz dzie mi b d prze ywa wiele przygod i uczy si j zyka migowego
15:35

Zwierzaki Czytaki
Kurs dobrych manier. Dzisiejsza przepychanka mi dzy Zwierzakami oraz niekulturalne zachowanie Szymka przy stole niepokoj Micha a. Aby unikn takich sytuacji w przysz o ci postanawia zaproponowa swoim podopiecznym zapoznanie si z poj ciem savoir - vivreu. Jednak Pompkowi ten pomys nie bardzo przypada do gustu
15:50

Ale talent
Girlanda. Zapraszamy na spotkanie z najbardziej utalentowan i pomys ow postaci znan z anteny TVP ABC czyli niezwyk paj czyc Talentul . To w a nie ona wprowadzi najm odszych w wiat robotek r cznych - poka e krok po krokum jak wykona kolorowe efektowne a jednocze nie proste zabawki ozdoby dekoracje i prezenty. Postara si przekona was e nie trzeba mie niesamowitych zdolno ci aby ka dy mog w domu zrobi co z niczego. Wystarczy odrobina ch ci
16:00

Le niczowka
Jacek probuje odblokowa telefon Pati bez powodzenia. Wieczorem m czyzna przypadkiem odczytuje wiadomo ktor Pati otrzyma a od Lorda X. Ewa informuje Hani i Jerzego e wkrotce zapewne wyprowadzi si wraz z Krzysztofem do nowego lokum. Rogulska pocz tkowo jest za amana. Po niej wpada na pewien pomys . Seba wkrotce ma wyj ze szpitala. Do jego sali zagl da Inga. Ch opak przeprasza j za swoje post powanie i wyja nia e chcia si pozby Iwa. Tymczasem w o rodku Wojtek pakuje swoje rzeczy
16:30

Barwy szcz cia
2625Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jacek G siorowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Tomasz WojtczukAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek S awomira ozi ska Zbigniew Buczkowski Marieta ukowska Les aw urek Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Wojciech Solarz Barbara Jonak Jakub Dmochowski Wiktoria G siewska Bo ena i Bruno s za amani po porwaniu Tadzia a ledztwo w sprawie prowadzi Marcin Kodur. W hotelu zjawia si te od razu Rafa proponuj c Sta skiemu pomoc a po niej swoje wsparcie oferuje przyjacielowi ukasz Sadowski. Z kolei Sabina na wie e Sta scy utracili synka zastanawia si czy nie powinna odwo a swojego lubui wesela. Oliwka cieszy si za to powrotu Kajtka a jedn z pierwszych osob z ktorymi spotyka si ch opak jest Darek. Tymczasem Basia dostaje ostatni podarunek od Zenka
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30
Informacje kulturalne
18:55
 
Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
19:20
 
Polacy wiatu
Cykl programow przybli a widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow dzia aj cych w ro nych zak tkach wiata ktorych praca i odkrycia da y podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach przedstawione s niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy - pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny - sercem byli oddani Polsce a umys em i talentem s u yli innym narodom
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Czas honoru
S d le ny. ODCINEK 8 S D LE NYRainer szczego owo opisuje Celinie swoj wspo prac z Len w czasie wojny. Celina musi spotka si z Len Janisz odbity przez Micha a zleca mu zorganizowanie spotkania dowodcow najwa niejszych ugrupowa podziemnych. Planuje stworzy podziemny opozycyjny sejm. Micha s ysz c w radiu wiadomo ci rozpoznaje g os Wandy. Dzi ki temu trafia do podwarszawskiego mieszkania Wandy i BronkaW adek z oddzia em wys uchuj skarg jednego z wiejskich gospodarzy na grup Genera a pono pl druj c okoliczne wsie. W adek postanawia wymierzy sprawiedliwo Micha odwiedza Celin . Z lekkim wyrzutem ogl da paszport ofiarowany jej przez Amerykanow. Wygl da na to e ich drogi na dobre si rozchodz Bronek ledzi Emili . Ma nadziej e ta naprowadzi go na Karkowskiego
21:10
 
Czas honoru
Konfrontacja. Po strzelaninie w kawiarni Wo niak lubuje zemst Bronkowi. Micha proponuje Lenie w czenie si w misj Janisza. Micha z Bronkiem i W adkiem opracowuj plan zamachu na Rainera
22:00
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Film dokumentalny
23:30
 
Le niczowka
Jacek probuje odblokowa telefon Pati bez powodzenia. Wieczorem m czyzna przypadkiem odczytuje wiadomo ktor Pati otrzyma a od Lorda X. Ewa informuje Hani i Jerzego e wkrotce zapewne wyprowadzi si wraz z Krzysztofem do nowego lokum. Rogulska pocz tkowo jest za amana. Po niej wpada na pewien pomys . Seba wkrotce ma wyj ze szpitala. Do jego sali zagl da Inga. Ch opak przeprasza j za swoje post powanie i wyja nia e chcia si pozby Iwa. Tymczasem w o rodku Wojtek pakuje swoje rzeczy
Activate Live-Chat