OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:20
 
Polacy wiatu
Cykl programow przybli a widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow dzia aj cych w ro nych zak tkach wiata ktorych praca i odkrycia da y podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach przedstawione s niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy - pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny - sercem byli oddani Polsce a umys em i talentem s u yli innym narodom
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:03
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
Zmiana. Lekarze ze szpitala w Sandomierzu mog by zamieszani w nielegalny handel receptami na silnie uzale niaj ce leki przeciwbolowe. Natalia ulega nieszcz liwemu wypadkowi
03:30
 
S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
04:15
 
Barwy szcz cia
2625Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jacek G siorowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Tomasz WojtczukAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek S awomira ozi ska Zbigniew Buczkowski Marieta ukowska Les aw urek Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Wojciech Solarz Barbara Jonak Jakub Dmochowski Wiktoria G siewska Bo ena i Bruno s za amani po porwaniu Tadzia a ledztwo w sprawie prowadzi Marcin Kodur. W hotelu zjawia si te od razu Rafa proponuj c Sta skiemu pomoc a po niej swoje wsparcie oferuje przyjacielowi ukasz Sadowski. Z kolei Sabina na wie e Sta scy utracili synka zastanawia si czy nie powinna odwo a swojego lubui wesela. Oliwka cieszy si za to powrotu Kajtka a jedn z pierwszych osob z ktorymi spotyka si ch opak jest Darek. Tymczasem Basia dostaje ostatni podarunek od Zenka
04:40
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:45
 
S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10
 
Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
11:30
 
Barwy szcz cia
2626Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jacek G siorowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dorota Jankoj - Podd bniakAktorzy: Marieta ukowska Les aw urek Stanis awa Celi ska Kazimierz Mazur W adys aw Grzywna Barbara Jonak S awomira ozi ska Grzegorz Mielczarek Wiktoria G siewska Jakub Dmochowski Andrzej Niemyt Mayu Gralinska Sakai El bieta Romanowska Jakub WieczorekPolicja wci szuka Tadzia a Bo ena szaleje z niepokoju i o porwanie oskar a nagle Rybika. Sabina w dniu lubu wybiera si na cmentarz by odwiedzi grob Tomali za to Kazik postanawia porozmawia przed uroczysto ci z Zuzi . Tymczasem do Kajtka przyje d a nagle niezapowiedziany go : Lilly. Aldona ma pierwsze zaj cia na uczelni i na studiach zaprzyja nia si z now kole ank Rom
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Czas honoru
S d le ny. ODCINEK 8 S D LE NYRainer szczego owo opisuje Celinie swoj wspo prac z Len w czasie wojny. Celina musi spotka si z Len Janisz odbity przez Micha a zleca mu zorganizowanie spotkania dowodcow najwa niejszych ugrupowa podziemnych. Planuje stworzy podziemny opozycyjny sejm. Micha s ysz c w radiu wiadomo ci rozpoznaje g os Wandy. Dzi ki temu trafia do podwarszawskiego mieszkania Wandy i BronkaW adek z oddzia em wys uchuj skarg jednego z wiejskich gospodarzy na grup Genera a pono pl druj c okoliczne wsie. W adek postanawia wymierzy sprawiedliwo Micha odwiedza Celin . Z lekkim wyrzutem ogl da paszport ofiarowany jej przez Amerykanow. Wygl da na to e ich drogi na dobre si rozchodz Bronek ledzi Emili . Ma nadziej e ta naprowadzi go na Karkowskiego
13:05
 
Czas honoru
Konfrontacja. Po strzelaninie w kawiarni Wo niak lubuje zemst Bronkowi. Micha proponuje Lenie w czenie si w misj Janisza. Micha z Bronkiem i W adkiem opracowuj plan zamachu na Rainera
14:05
 
Giganci historii
Stefan Batory i jego czasy. Z bo ej aski krol Polski wielki ksi litewski ruski pruski mazowiecki mudzki kijowski wo y ski podlaski inflancki a tak e ksi siedmiogrodzki - - Stefan Batory. Prawdziwy gigant jest bohaterem dzisiejszego odcinka. wietny wojskowy zr czny polityk poliglota. Pojawi si w Polsce kiedy po okresie bezkrolewia wybrano na tron Ann - niem od cork Zygmunta Starego. Obieca po lubie i koronacji odbi ziemie zagrabione przez Rosj i s owa dotrzyma . Stefan Batory dba o rozwoj gospodarki i kultury ale do historii przeszed g ownie jako pogromca cara Iwana IV Gro nego ktorego pozbawi planow dost pu do Ba tyku. Zmar przygotowuj c si do nast pnej wojny z Rosj . Stefan Batory i jego czasy to temat tego odcinka programu
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15
 
Przystanek historia
Armia Ludowa czy Stalina. Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposob dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmow prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego rownie zatytu owanego Przystanek Historia
15:35
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Hokus Pokus. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjacio : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewior Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku ktory zosta wybudowany jako prezent dla wnukow przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:00
 
Le niczowka
Gdy rano Katarzyna zagl da do pokoju corki okazuje si e Zuzka si le czuje. Boli j g owa i ma paskudny kaszel. Ruszczycowna jedzie do apteki a wtedy dziewczynka ma powa ny atak duszno ci. dzieb owska wyja nia Kasi e do zaostrzenia astmy corki dosz o najprawdopodobniej przez zanieczyszczone powietrze. Ruszczycowna idzie na wojn ze smogiem. Kowalski wypytuje Nowackiego o jego kontakty z King . Ryszard wyja nia e po postrzeleniu Szymczaka pani komendant chodzi jak struta i nie da si z ni rozmawia . Jacek podszywaj c si pod Pati rozpoczyna korespondencj z Lordem X. Wirtualny przyjaciel dziewczynki proponuje spotkanie. Telenowela
16:30
 
Barwy szcz cia
2626Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jacek G siorowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dorota Jankoj - Podd bniakAktorzy: Marieta ukowska Les aw urek Stanis awa Celi ska Kazimierz Mazur W adys aw Grzywna Barbara Jonak S awomira ozi ska Grzegorz Mielczarek Wiktoria G siewska Jakub Dmochowski Andrzej Niemyt Mayu Gralinska Sakai El bieta Romanowska Jakub WieczorekPolicja wci szuka Tadzia a Bo ena szaleje z niepokoju i o porwanie oskar a nagle Rybika. Sabina w dniu lubu wybiera si na cmentarz by odwiedzi grob Tomali za to Kazik postanawia porozmawia przed uroczysto ci z Zuzi . Tymczasem do Kajtka przyje d a nagle niezapowiedziany go : Lilly. Aldona ma pierwsze zaj cia na uczelni i na studiach zaprzyja nia si z now kole ank Rom
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
19:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ojciec Mateusz
Wesele. Podczas wesela Julity (Magdalena Ro a ska) i Jarka S awkowskiego (Kazimierz Mazur) Natalia spostrzega e przygl da jej si wiadek Robert Makowiecki (Rafa Zawierucha). Podczas ta cow Robert probuje zbli y si do panny m odej ale ta wyra nie go unika. Wychodz c z domu weselnego Mateusz s yszy k otni Julity i Jarka. Robert kroluje na parkiecie z Natali ale ca y czas ma na oku Julit . Zabawa rozkr ca si na dobre go cie robi w a ale w rod nich nie ma Julity. Nagle kto przybiega i krzyczy by wezwa na pomoc lekarza. Na zewn trz le y nieprzytomna panna m oda. Serial kryminalny obyczajowy
21:10
 
Ojciec Mateusz
Oskar ony. Plebani odwiedzaj Magda (Monika Krzywkowska) i Jerzy (Adam Woronowicz) Mireccy. Chc by Mateusz namowi Ol (Marta Mazurek) matk dziecka ich syna Rafa a (Nikodem Rozbicki) by ta odda a cork Helenk do adopcji. Oboje s bardzo m odzi nie maj jeszcze matury. Pod naciskiem rodzicowi ze strachu przed utrat kieszonkowego Rafa sam sk ada tak propozycj Oli. Uwa a e jest to najlepsze rozwi zanie. Dziewczyna kategorycznie odmawia. Jerzy Mirecki wzi ty prawnik grozi procesem o odebranie Oli praw rodzicielskich. Na komend zg asza si pobita Paulina Bednarek (Joanna Moro) ktora zawiadamia i ksi dz Mateuszprobowa j zgwa ci . Serial kryminalny obyczajowy
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
piewa a Ewa Demarczyk
Filmowa opowie o Ewie Demarczyk przez jej piosenki - one poprowadz nas przez jej biografi . Jak powiedzia Zygmunt Konieczny dzi m odzi ludzie nie wiedz kim by a Ewa nazwisko Demarczyk nic im nie mowi. Chyba najlepszym sposobem eby j poznali b dzie poznanie jej poprzez jej piosenki i ich wykonania. Na film z o si wyci gni te z archiwow TVP wykonania piosenek na festiwalu w Opolu w Sopocie nagrania z dwoch koncertow telewizyjnych sporadyczne pojedyncze piosenki. Poka emy Ew Demarczyk do roku 1980 kiedy by a wielka kiedy piewa a dla nas kiedy nie k ad si na ni aden cie . Konstrukcja filmu opiera si na wspomnieniach ludzi ktorzy z ni pracowali ktorzy jej towarzyszyli w drodze artystycznej ale te j tworzyli
23:35
 
Le niczowka
Gdy rano Katarzyna zagl da do pokoju corki okazuje si e Zuzka si le czuje. Boli j g owa i ma paskudny kaszel. Ruszczycowna jedzie do apteki a wtedy dziewczynka ma powa ny atak duszno ci. dzieb owska wyja nia Kasi e do zaostrzenia astmy corki dosz o najprawdopodobniej przez zanieczyszczone powietrze. Ruszczycowna idzie na wojn ze smogiem. Kowalski wypytuje Nowackiego o jego kontakty z King . Ryszard wyja nia e po postrzeleniu Szymczaka pani komendant chodzi jak struta i nie da si z ni rozmawia . Jacek podszywaj c si pod Pati rozpoczyna korespondencj z Lordem X. Wirtualny przyjaciel dziewczynki proponuje spotkanie. Telenowela
Activate Live-Chat