OTR
Date
<
September 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20
 
Prasa donosi
Radio w II RP. Historia Polskiego Radia rozpoczyna si w 1925 roku. W kolejnym odcinku cyklu Prasa donosi przypomnienie jak rozwija a si radiofonia i jaka by a rola radia w tamtym czasie
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Wielki test. Polscy wynalazcy i odkrywcy
Tym razem w Wielkim te cie b dzie mowa o tym kto wynalaz wycieraczki samochodowe pneumatyczne amortyzatory spinacze biurowe walkie - talkie semafory kolorowe fotografie i wiele innych przedmiotow ktorych u ywamy na co dzie . Przypomnimy te wybitnych polskich odkrywcow - nie tylko Maria Sk odowska - Curie i Miko aj Kopernik dokonali epokowych odkry i przeszli do historii nauki. W rod znanych na ca ym wiecie wynalazcow i odkrywcow jest wielu Polakow ktorzy przyczynili si do rozwoju np. medycyny elektroniki ro nych dziedzin przemys u. A co wiemy o efektach ich prac O tym przekonamy si w programie Wielki Test. W studiu telewizyjnym jak zwykle na pytania b d odpowiadali w duetach popularni arty ci sportowcy i dziennikarze. A widzowie b d mogli rozwi zywa test online na stronie wielkitest.tvp.pl lub ci gaj c aplikacj na smartfony. Program poprowadz Anna Popek i Przemys aw Babiarz
03:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:25
 
Barwy szcz cia
Kajtek wymyka si z domu na spotkanie z Lilly. Dziewczyna wyznaje e jest w nim szale czo zakochana i nie umie zapomnie o wspolnie sp dzonej nocy. Iza Ma ek odwiedza Sta skich
04:55
 
Polskie dziedzictwo
Stefan Tompson odwiedza jedno z najpi kniejszych europejskich miast - Lwow. Spaceruj c po urokliwych ulicach starego miasta przedstawia jego najokazalsze budowle. Odwiedza te Cmentarz yczakowski
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30
 
Barwy szcz cia
2628Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jacek G siorowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Przemys aw JurekAktorzy: Wiktoria G siewska Jakub Dmochowski Natalia Sierzputowska Mayu Grali ska Sakai Hanna Klepacka Ewelina Serafin Jasper So tysiewicz Alessandro Curti Stanis awa Celi ska Marieta ukowska Les aw urekLilly bombarduje Kajtka wiadomo ciami co ch opak probuje ukry przed Madzi i Oliwk . abcia postanawia porozmawia z Julianem jednym z m czyzn ktorzy skontaktowali si z ni przez Swatera. A nieznajomy sprytnie nak ania j do podania mu swojego telefonu i zdradzenia miejsca pracy. Dziennikarze ktorzy maj nakr ci reporta o Amelii w zwi zku z jej udzia em w talent show proponuj Sta skim e przy okazji nag o ni spraw porwania Tadzia w telewizji
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Nad rozlewiskiem
Krzysztof anga uje si w prac zespo u i zaniedbuje obowi zki le niczego. Tomasz przywo uje m odego le niczego do porz dku. Ca e miasteczko yje budow autostrady. Okazuje si e droga ma przebiega przez nowy dom Pauli i S awka. Tymczasem Jo wiakowie ju planuj w co zainwestuj pieni dze otrzymane z odszkodowania. Zdania mieszka cow co do budowy trasy s podzielone. Zespo parafialny dzia a ju pe n par Ro a wymy li a nazw dla grupy - Niebia skie Gitary. Basia dowiaduje si e jej dawna mi o Andrzej nie yje. O ywaj wspomnienia. Ewa Stern ma udzieli wywiadu w telewizji prosi Oresta o zrobienie fryzury na t okazj . Uczesanie Ewy zwraca uwag dziennikarki. Wszyscy poznaj nazwisko tworcy fryzury. Do Ma gosi niespodziewanie przyje d a terapeuta Janusza
13:05
 
Nad rozlewiskiem
Budowa drogi bulwersuje mieszka cow rozlewiska. Tylko Jo wiakowie dostrzegaj szans na popraw ycia. Ma gosia pisze petycj przeciw budowie. Zakochany Krzysztof rozmy la o Marysi
14:00
 
Nasze Hollywood czyli pocz tki kina w Polsce
Samuel Goldwyn wspo za o yciel wytworni Metro-Goldwyn-Mayer urodzi si w Warszawie. Bracia Warner przed zmian nazwiska nazywali si Wonsal i pochodzili z Makowa Mazowieckiego
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Reksio
Reksio i papuga. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:30
 
Reksio
Reksio i go b. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:40
 
Pomys owy wnuczek
Rozbitkowie. Dziadek wraz z wnuczkiem i szpaczkiem wyruszaj na wycieczk nad jezioro. Gdy p ywaj po jeziorze aglowk zaskakuje ich burza. aglowka przewraca i tonie. Dziadek z wnuczkiem dop ywaj do wysepki na rodku jeziora. Trzeba b dzie zbudowa prowizoryczny namiot i rozpali ognisko
16:00
 
Le niczowka
Po przykrej rozmowie z Gromniakiem na temat palenia mieci w piecu Kasia jest przygn biona. Niebawem odwiedza j Aniela i opowiada e po wczorajszej akcji Ruszczycowny i le niczego wie a huczy. I wbrew przypuszczeniom Kasi mieszka cy Le niczowki w wi kszo ci s po jej stronie. Beata probuje dodzwoni si do Adriana. Okazuje si e zablokowa jej numer. Tymczasem w Borowiku Zibi namawia kelnera by zadzwoni do Jedynak i poinformowa j e Adrian nie dostarczy zamowienia. Mi dzy Karczami dochodzi do k otni. Nieco po niej w ciek y Janusz wybiega z domu w szlafroku i kurtc. Zaniepokojony Stary prosi Daniela o pomoc. Telenowela
16:30
 
Barwy szcz cia
2628Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jacek G siorowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Przemys aw JurekAktorzy: Wiktoria G siewska Jakub Dmochowski Natalia Sierzputowska Mayu Grali ska Sakai Hanna Klepacka Ewelina Serafin Jasper So tysiewicz Alessandro Curti Stanis awa Celi ska Marieta ukowska Les aw urekLilly bombarduje Kajtka wiadomo ciami co ch opak probuje ukry przed Madzi i Oliwk . abcia postanawia porozmawia z Julianem jednym z m czyzn ktorzy skontaktowali si z ni przez Swatera. A nieznajomy sprytnie nak ania j do podania mu swojego telefonu i zdradzenia miejsca pracy. Dziennikarze ktorzy maj nakr ci reporta o Amelii w zwi zku z jej udzia em w talent show proponuj Sta skim e przy okazji nag o ni spraw porwania Tadzia w telewizji
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45
 
Szlakiem lubelskich sztetli
Che m. W 2022 roku mija 80. rocznica Akcji Reinhardt. To jedno z najbardziej przera aj cych wydarze w XX wieku. Niemcy przeprowadzili plan masowej eksterminacji ydow w Generalnym Gubernatorstwie. Stworzyli zbrodniczy system ktory doprowadzi do mierci blisko 2 milionow osob. Akcja Reinhardt w sposob szczegolnie bolesny dotkn a obszar dzisiejszego wojewodztwa lubelskiego. ydzi stanowili przed wojn co najmniej po ow mieszka cow w 123 miejscowo ciach. Po II wojnie wiatowej miasteczka przesta y by ydowskimi sztetlami
17:55
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:30
 
Informacje kulturalne
18:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
19:10
 
Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Glina
Gajewski kontynuuje ledztwo w sprawie tajemniczej mierci aktorki. Rozmawia z by ymi kolegami Joanny Sobczy skiej z podziemnej Solidarno ci i dawnymi esbekami ktorzy prze ladowali kobiet
21:10
 
Glina
Seryjny morderca pozna kolejn ofiar przez Internet. wiadomie pozostawia za sob lady ale skutecznie wymyka si policji. Gajewski zaczyna interesowa si zwi zkiem Banasia i Julii. Andrzej nie mo e sobie wyobrazi eby jego corce przypad do gustu tak kiepski partner yciowy jakim jest prawdziwy gliniarz. Tosiek wraca do Warszawy. Gangster ktory niedawno kontrolowa ca e podziemie musia znikn za spraw Gajewskiego. Teraz chce odzyska wp ywy
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Nasze Hollywood czyli pocz tki kina w Polsce
Samuel Goldwyn wspo za o yciel wytworni Metro-Goldwyn-Mayer urodzi si w Warszawie. Bracia Warner przed zmian nazwiska nazywali si Wonsal i pochodzili z Makowa Mazowieckiego
23:30
 
Le niczowka
Po przykrej rozmowie z Gromniakiem na temat palenia mieci w piecu Kasia jest przygn biona. Niebawem odwiedza j Aniela i opowiada e po wczorajszej akcji Ruszczycowny i le niczego wie a huczy. I wbrew przypuszczeniom Kasi mieszka cy Le niczowki w wi kszo ci s po jej stronie. Beata probuje dodzwoni si do Adriana. Okazuje si e zablokowa jej numer. Tymczasem w Borowiku Zibi namawia kelnera by zadzwoni do Jedynak i poinformowa j e Adrian nie dostarczy zamowienia. Mi dzy Karczami dochodzi do k otni. Nieco po niej w ciek y Janusz wybiega z domu w szlafroku i kurtc. Zaniepokojony Stary prosi Daniela o pomoc. Telenowela
Activate Live-Chat