OTR
Date
<
October 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
M jak mi o
Ku zaskoczeniu przyjacio i rodziny Lilka rozstaje si z Ethanem i wraca do Polski. Dawid odwiedza Basi i poznaje Antka Nie pielaka. Bartek i Ula probuj uporz dkowa sprawy po mierci Jakubczyka
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Nad rozlewiskiem
Krzysztof anga uje si w prac zespo u i zaniedbuje obowi zki le niczego. Tomasz przywo uje m odego le niczego do porz dku. Ca e miasteczko yje budow autostrady. Okazuje si e droga ma przebiega przez nowy dom Pauli i S awka. Tymczasem Jo wiakowie ju planuj w co zainwestuj pieni dze otrzymane z odszkodowania. Zdania mieszka cow co do budowy trasy s podzielone. Zespo parafialny dzia a ju pe n par Ro a wymy li a nazw dla grupy - Niebia skie Gitary. Basia dowiaduje si e jej dawna mi o Andrzej nie yje. O ywaj wspomnienia. Ewa Stern ma udzieli wywiadu w telewizji prosi Oresta o zrobienie fryzury na t okazj . Uczesanie Ewy zwraca uwag dziennikarki. Wszyscy poznaj nazwisko tworcy fryzury. Do Ma gosi niespodziewanie przyje d a terapeuta Janusza
03:00
 
Nad rozlewiskiem
Budowa drogi bulwersuje mieszka cow rozlewiska. Tylko Jo wiakowie dostrzegaj szans na popraw ycia. Ma gosia pisze petycj przeciw budowie. Zakochany Krzysztof rozmy la o Marysi
03:50
 
Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
04:45
 
Program rozrywkowy
05:25
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:55
 
Tygrysy Europy
Inwestor. Edward Nowak prezes holdingu Tygrys kupuje w Piasecznie fabryk pieluchomajtek Baby Bambers. Wielkie nadzieje wi e z przyjazdem do Polski bogatego wujka ktory ma by inwestorem strategicznym
07:45
 
Co na obiad
Go bki. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania - ciekawe pomys y na obiad
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10
 
Ziarno
Licencja. Ziarnowy dom odwiedza Anio ma dla dzieci tajemnicz wiadomo . Czy dzieci j zaakceptuj Ciocia Ewelina z ziarnowymi reporterami wybiera si do pracowni stolarskiej w ktorej dowiedz si jak przygotowuje si drewniane o tarze. W kolejnym odcinku nie zabraknie rownie spotkana z biskupem Arturem ktory jak zwykle w ciekawy sposob wyja ni niedzieln Ewangeli
11:40
 
Misja Zambia
Ch opcy z Makululu. W tym odcinku go cimy w Makululu - salezja skiej misji niedaleko Kabwe. Placowka w Makululu to aktualnie du y kompleks szkolno - dydaktyczny. Poza szko jest to miejsce sta ego pobytu swoisty internat dla ch opcow ulicy czyli dzieci ktore znalaz y si na ulicach Kabwe. Ci ktorzy trafili tutaj dzi ki ksi dzu Micha owi Wzi tkowi otrzymuj pomoc edukacj i wsparcie. Nieocenion pomoc dla ksi dza Micha a s wolontariuszki przyby e za po rednictwem Salezja skiego O rodka Misyjnego w Warszawie
11:55
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
 
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50
 
S owo na niedziel
Grillowe serce. Pierwsze czytanie ktore s yszymy podczas niedzielnej Mszy wi tej - z ksi gi proroka Habakuka - przynosi bardzo dramatyczne wo anie: Jak d ugo Panie mam wzywa pomocy a Ty nie wys uchujesz I cho za chwil pojawi si odpowied Boga to chyba jednak w naszym yciu czekanie na Bo y g os trwa d u ej. Oto to hebrajskie s owo znaczy nie tyle wys uchiwa ile raczej pomoc uratowa zaanga owa si konkretnie dzia a . Wygl da wi c na to e Habakuk pokazuje nam pewien szlak drog . Czasem i ty i ja czujemy si jak Habakuk stoj c wobec przygniataj cych okoliczno ci
13:00
 
Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. w. Marcina w Krasiczynie
14:15
 
Tygrysy Europy
Reklamowka. Chod ko informuje Nowaka e znalaz inwestora strategicznego dla firmy Baby Bambers. Prezes niezadowolony z pomys ow mened era na reklam telewizyjn postanawia sam j zrealizowa
15:15
 
Studio Kultura - niedziela z..
Krzysztofem Jakowiczem. Bohater kolejnego odcinka programu Niedziela z... w jednym z wywiadow powiedzia : Jestem szcz ciarzem poniewa na co dzie obcuj z geniuszami. Je li Bacha gram przez ca e ycie cz sto Vivaldiego i Mozarta to oni ca y czas mi towarzysz . W zwi zku z tym yj w idealnym wiecie. Wyst powa w Europie Stanach Zjednoczonych Kanadzie Australii Nowej Zelandii Japonii i Izraelu jako solista i z orkiestrami m.in. English Chamber Orchestra Filharmonia Izraelska BBC Scottish Symphony Orchestra Orkiestra Filharmoniczna z Oslo Wiener Symphoniker ORTF z Wiednia Berliner Sinfonie Orchester Westdeutsche Rundfunk z Kolonii Accademia di Santa Cecilia w Rzymie Sinfonia Varsovia. Bohaterem programu jest wybitny skrzypek Krzysztof Jakowicz
16:00
 
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Peru od ty u. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
16:30
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
16:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
M jak mi o
Franka dostaje wiadomo od Marty i Karola Lewickich ktorzy nie chc by utrzymywa a kontakt z synem. Zdu ska ukrywa swoje problemy przed Paw em. Ten wyczuwa e co j gn bi
18:10
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach
18:35
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
19:10
 
Informacje kulturalne
19:25
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ojciec Mateusz
Pud o. Na plebani wkracza niezapowiedziany ksi dz Tomasz i informuje e b dzie pe ni obowi zki proboszcza. Ks. Jacek kieruje ojca Mateusza do zak adu karnego gdzie wdra any jest program resocjalizacyjny
21:15
 
Kurier
Latem 1944 roku Jan Nowak-Jeziora ski zmierza z tajn misj z Londynu do Warszawy. Ma przekaza informacje dotycz ce wsparcia ze strony Wielkiej Brytanii dla powstania w Warszawie
23:25
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat