OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Kolega Mateusza Rafa odwiedza Mostowiakow i zapowiada e ch opak wroci wkrotce do domu. Magda wci jest w siedlisku. Kinga j wspiera. Magda nie umie wybaczy m owi zdrady. Na dodatek ods uchuje wiadomo od Sylwii i dowiaduje si e Julia jest w ci y. Budzy ska uwa a to za koniec swojego ma e stwa. Maciek i Ania opowiadaj si po stronie Magdy w rodzinnym konflikcie. Lewiccy przyje d aj do stolicy na wyst p zespo u Gutowskiego. Franka poznaje swojego syna Adama. Basia prosi Paw a o pomoc w przygotowaniu do egzaminu na prawo jazdy
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Cisza nad rozlewiskiem
Marysia bardzo t skni za Basi zwierza si jej e po rozstaniu z Krzysztofem postanowi a wroci do Warszawy by sko czy studia. Kuba bardzo anga uje si w prac w stajni. Wida e chce zaimponowa Marysi. Magda wyra nie interesuje Konrada. Ma gosia zaczyna co podejrzewa . Zachowanie m a wydaje jej si dziwne. Marysia u wiadamia sobie e wci kocha Kub . Kuba zwierza si Tomaszowi ze swojego uczuciado Marysi. Orest Wro ski Jo wiak i Zabielski postanawiaj za o y spo dzielni chc eksportowa mazurskie specja y do Francji. Paula dowiaduje si o rych ym powrocie S awka z Kanady
03:00

Cisza nad rozlewiskiem
Basia w rozmowie z Tomaszem jest wyra nie zauroczona Indiami. Jednocze nie przyznaje e bardzo t skni za domem i rodzin . Marysia egna si z Krzysztofem. Ten postanawia przyj awans i wyjecha do Szczytna. Matka Kuby planuje wys a syna do Stanow za atwi a mu dobr prac . Kuba nie jest jednak zachwycony tym pomys em. Konrad ktory jest pod du ym wra eniem Magdy szykuje dla niej prezent. Niestety w stajni czeka go niemi aniespodzianka. Skruszony wraca do pensjonatu. Ma gosia znajduje w kieszni Konrada perfumy zmieszany zapewnia j e to prezent dla niej. Paula z dzie mi czeka na powrot S awka
03:50

Szansa na sukces. Opole 2023
Piotr Szczepanik. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki losuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Uczestnik wybiera rodzaj podk adu muzycznego i wykonuje utwor artysty ktory ocenia jego umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
04:45

Najwi ksze przeboje
Grzegorz Ciechowski. W cyklu przedstawiaj cym najwi ksze przeboje niezapomnianych wykonawcow polskiej muzyki rozrywkowej tym razem przypomniana zostanie tworczo Grzegorza Ciechowskiego
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:50

Wojna domowa
Ci kie jest ycie. Serial przedstawia perypetie rodzin Jankowskich i Kami skich. Lata 60. XX wieku. Jankowscy wychowuj 16-letniego syna Paw a. Do s siadow wprowadza si Anula siostrzenica pani Kami skiej
07:25

Wojna domowa
Bilet za fryzjera. Serial komediowy 27 min Polska 1965Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Maria ZientarowaZdj cia: Mieczys aw JahodaMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Kazimierz Rudzki Andrzej Szczepkowski Krzysztof Musia El bieta Goralczyk i inniPomimo pro b i gro b rodzicow Pawe piel gnuje bujn fryzur a la Beatles. Zafascynowany modn muzyk marzy by poj na wyst p piosenkarki ktora jest bo yszczem m odzie y. Gotow jest zap aci za t przyjemno najwy sz cen . Aby wy udzi od ojca pieni dze na bilet decyduje si nawet na wizyt u fryzjera i brutalne postrzy yny
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15

Ziarno
Yes! Yes! Yes!. Program katolicki adresowany do najm odszych widzow i ich rodzicow. Uczy otwarto ci na wiat i szacunku do innych ludzi oraz wpaja warto ci chrze cija skie. Prezentowane piosenki teledyski filmy animowane i informacje dotycz nie tylko religii. Prowadz cy rozmawiaj tak e o sprawach ktore pomagaj uwra liwi m odych widzow na ro norodne problemy otaczaj cego wiata
11:40

Misja Zambia
Kuchnia w Chingoli. Zambijczycy nie maj atwego ycia: 45 procent spo ecze stwa Zambii cierpi z powodu niedo ywienia a blisko 80 procent mieszka cow yje za mniej ni 12 z dziennie. Okolice Chingoli to teren przemys owy na ktorym znajduj si liczne kopalnie. Dostrzegaj c potrzeby edukacyjne salezjanie stworzyli w Chingoliprofesjonalne centrum kszta cenia zawodowego. Co chwil otwieraj nowe kierunki kszta cenia odpowiadaj cena potrzeby rynku. Dyrektorem centrum zawodowego w Chingoli jest ks. Leszek Aksamit SDB. Pokazujenam najnowsz pracowni kucharsk w ktorej uczniowie zaczn zaj cia ju za kilka tygodni
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Uroczysto Chrystusa Krola Wszech wiata. Ostatnia niedziela roku liturgicznego - uroczysto Chrystusa Krola Wszech wiata. Ewangelia jednak zas ania posta krola czy te ukazuje krola niewidocznego. Bo widzimy Pana Jezusa na krzy u umieraj cego i bezbronnego. A jednak Chrystus jest tu i teraz. Potrzebowa trzech dni by objawi swoj w adz . Jednak trzeba uwierzy e Jezus powsta z martwych. Wtedy moc Jego zwyci stwa dotyka serce g bokim pokojem i rado ci e to Onpanuje nad wszystkim. W swym sercu jak najcz ciej uznawaj Jezusa za krola twego ycia wszystkich twoich spraw przesz o ci i przysz o ci. A wtedy nawet w cierpieniu b dziesz odkrywa Jego w adz jak zrobi to dobry otr na krzy u
13:00

Transmisja mszy wi tej z parafii Nawrocenia w. Paw a w Pyskowicach
14:15

Wojna domowa
Wywiadowka. Serial komediowy 29 min Polska 1965Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Maria ZientarowaZdj cia: Mieczys aw JahodaMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Kazimierz Rudzki Andrzej Szczepkowski Krzysztof Musia El bieta Goralczyk i inni Pani Irena w zast pstwie chorej matki Paw a idzie na wywiadowk . W szkolnej awie spostrzega swoj sympati z lat m odo ci. Po zebraniu oboje wybieraj si do kawiarni od wie y wspomnienia. Przy winie znajomy pomaga pani Irenie obliczy jak procentowo wygl daj stopnie Paw a
14:45

Wojna domowa
Pierwszy dzie. Serial komediowy 29 min Polska 1965Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Maria ZientarowaZdj cia: Mieczys aw JahodaMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Kazimierz Rudzki Andrzej Szczepkowski Krzysztof Musia El bieta Goralczyk i inniW mieszkaniu pani Ireny i jej m a pojawia si Anula. W zwi zku z rozwodem rodzicow siostrzenica pani domu zatrzyma si tutaj na d u szy czas i b dzie chodzi a do tej samej szko y co Pawe . Ch opak jest mile zaskoczony t wiadomo ci z przyjemno ci nawi zuje znajomo z now atrakcyjn kole ank
15:15

Podst pni intruzi. Inwazja obcych gatunkow
Zwierz ta.
15:45

Reporta
16:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Wyprawa do owcow g ow. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
16:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Bartek wyznaje Uli e dosta propozycj pracy we Wroc awiu na stanowisku asystenta projektanta. Odrzuci jednak ofert bo nie chce by daleko od rodziny. Ula namawia go eby przyj posad
18:10

Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
18:35

Co dalej
O tym mowi wiat. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
19:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Ojciec Mateusz
Nie s d cie. Zwyczajna rozprawa s dowa w sprawie kradzie y roweru staje si aren dziwnych wypadkow nie tylko mi osnych. S dzia Sylwia Midowicz i Antoni Dziubak sandomierski policjant zostaj w tym samym momencie trafieni strza Amora a protokolant Damian nagle traci przytomno . Szybko jednak okazuje si e te wydarzenia by y zaledwie preludium do tragedii ktora wydarza si w murach s du a rodkami przypomina zbrodnie z czasow redniowiecza. T em do kryminalnej afery staj si obyczajowe potyczki pracownikow s du w ktorych udzia bierze i sfrustrowana prokurator i adwokat - erotoman. Przez splot tych wszystkich wydarze przebija jednak nadzieja na prawdziwe uczucie mi dzy s dzi Sylwi a policjantem. Ono z sali s dowej przenosi si szybko na taneczny parkiet i musi poradzi sobie z przeszkodami chocia by w osobie nadopieku czej matki Dziubakai stalkuj cego Sylwi nachalnego wielbiciela. Serial kryminalny obyczajowy
21:15

Wesele
Wesele jest opowie ci o spo ecze stwie narodzie o zbiorowo ci. Dzi sto lat po odzyskaniu niepodleg o ci wszystkie spo eczne debaty kr wci woko polskiej religijno ci mitow i walk narodowo - wyzwole czych niepodleg o ci polskiej rodziny sztuki i zro nicowanego skonfliktowanego spo ecze stwa. Stanis aw Wyspia ski w Weselu profetycznie zrobi miejsce na to co gorzkie trudne i wznios e w polskiej historii w zapisie polskich traum z roku 1900 znalaz o si miejsce tak e i na te ktore dopiero mia y nadej . Wawrzyniec Kostrzewski realizuje spektakl opieraj c si na teatralnej umowno ci uruchamiaj c wyobra ni widza poprzez niedopowiedzenie plastyczny skrot symbol skupiaj c si na aktorze i s owie. Struktura dramatu Wyspia skiego wr cz nakazuje porusza si mi dzy czasami znaczeniami i przestrzeniami. To jedna z zach t do odwa niejszego otwarcia si na symbolizm i do przeprowadzenia g bszej analizy pod k tem wspo czesno ci
23:10

Muzeum polskiej piosenki czyli historia jednego przeboju
Wind do nieba 2 plus 1. Tworcy programu zrealizowanego w koprodukcji z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przedstawiaj histori polskiego przeboju sprzed lat. Widzowie dowiedz si jak dosz o do powstania utworu oraz jak si potoczy y losy autora. Przeboje maj bogate w anegdoty historie wi si z nimi zakulisowe opowie ci zdarzenia losowe rozterki yciowe i zabawne sytuacje
23:25

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat